Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a község címeréről és zászlajáról

Hatályos: 2012. 05. 03

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a község címeréről és zászlajáról

2012.05.03.

Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Az önkormányzat jelképei

1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település jellegére utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

II. Fejezet

A község címerének leírása

2. § Csücskös pajzs kék mezejében zöld alapon a Fertőszéplaki barokk templom helyezkedik el. A szőlőindával díszített ezüst keretű pajzson a Széchényi család címerének egy része, az ötágú aranyszínű grófi lombkorona látható.

A címer használatának kör és szabályai

3. § (1) A község címere védett, az önkormányzat tulajdona.

(2) A község címerét – a 4. §.-ban szabályozott módon – kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni. A község címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti.

(3) A község címere, díszítő és utaló jelképként felhasználható:

a) a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségeiben

b) községi ünnepélyeken, rendezvényeken

c) az önkormányzat és szervei által megjelenített, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon

d) az önkormányzat képviselő-testületének bélyegzőjén

e) önkormányzat zászlaján

f) önkormányzati intézményvezetők irodáiban

g) a községbe vezető utak mentén a közigazgatási határnál lévő táblán

h) a községháza épületének bejáratánál

i) az önkormányzati intézmények bejáratánál

4. § (1) A község címerének használatát kérelemre a képviselő-testület engedélyezi, a 3. § (2) bekezdésben meghatározottakon kívül, minden esetben.

(2) Az engedély esetenkénti felhasználásra, meghatározott időpontig, vagy visszavonásig adható.

(3) A község címerét kizárólag hiteles alakban, méretarányok megtartásával szabad ábrázolni. A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.

(4) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor egyes esetekben megengedhető, hogy kizárólag az előállításkor felhasznált anyag (fém, bőr, fa, stb.) színében jelentkezzen, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet. (Nyomdai úton való előállítása esetében fekete-fehér színben is felhasználható.)

(5) Az eseti engedélyben – amennyiben a címer alkalmazásával a felhasználó szerv pénzbevételre tesz szert (kereskedelmi vagy reklám cél) – a képviselő-testület díj fizetését is előírhatja. Ennek mértékét az engedélyben fix összegben vagy %-osan kell meghatározni.

5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d) a címer előállításának anyagát,

e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.)

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) az előállítás anyagát,

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

e) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(4) A képviselő-testület a címer használati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a 8. §-ban foglalt szabálysértést elkövette.

III. Fejezet

A község zászlajának leírása

6. § A község zászlaja fekvő téglalap alakú, mely a hosszabb oldalával párhuzamosan három részre osztott. Színei: kék – fehér – kék. A középső fehér részben a község címere látható. A zászló részeinek felbontása: 1/5 rész kék – 3/5 rész fehér – 1/5 rész kék. A zászló kétoldalas.

A zászló használatának köre és szabályai

7. § (1) A zászló méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt

b) önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, más hivatalos zászlóval együtt

c) a képviselő-testület ülésének helyszínén

d) a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségeiben

e) megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken

f) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban

(2) Nem önkormányzati szervek a zászló használatára nem jogosultak.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §

9. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)