Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 15

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól

2017.12.15.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztési, Környezetgazdálkodási és Agrár Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

1. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatóról hirdetményt kell közzétenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell

a) a közzétett dokumentum tárgyát, címét,

b) a dokumentum elektronikus elérhetőségét,

c) az észrevételek, javaslatok adásának határidejét, és módját és

d) ha lakossági fórumra sor kerül, annak az időpontját és helyét.

(2) A hirdetményt a Korm. rendelet 29/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott módokon kell közzétenni e szakasz (4) bekezdésében foglalt eltéréssel.

(3) A településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), az integrált városfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia), a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítésénél, módosításánál a Korm. rendelet 29/A. § (3) bekezdésében meghatározott minimális tájékoztatási formát kell alkalmazni.

(4) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontja szerinti és az állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén a hirdetményt kizárólag a www.kecskemet.hu honlapon kell közzétenni.

2. § (1) A partner számára Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a nyomtatott dokumentáció megtekinthetőségét biztosítja a vélemények, javaslatok adására biztosított időszakon belül.

(2) A www.kecskemet.hu honlapon a közzétett dokumentáció online elérhetőségét biztosítani kell a vélemények, javaslatok adására meghatározott időszakon belül.

3. § A véleményezési dokumentációt lakossági fórumon kell ismertetni a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontja szerinti és állami főépítészi eljárásban történő módosítása kivételével.

2. A javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, nyilvántartásának módja

4. § (1) Javaslatokat, véleményeket névvel, címmel és a partneri jogosultság közhiteles nyilvántartásban ellenőrizhető megjelölésével

a) írásban, az erre a célra rendszeresített űrlapon,

b) szóban, lakossági fórumon lehet adni.

(2) Javaslatokat, véleményeket írásban az 1. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételének napjától számítva

a) előzetes tájékoztató esetén 21 napon belül,

b) teljes eljárás szerinti munkaközi tájékoztató esetén 30 napon belül,

c) egyszerűsített eljárás szerinti munkaközi tájékoztató esetén 15 napon belül,

d) tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárás szerinti munkaközi tájékoztató esetén 8 napon belül

lehet adni.

5. § A lakossági fórumon elhangzottakat, köztük a szóban adott javaslatokat, észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. További javaslatokat, észrevételeket papír alapon vagy elektronikusan a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet adni.

6. § A partnerségi egyeztetés során beérkező javaslatok, vélemények összegzését a polgármesteri hivatal készíti el, az észrevételekre tételes válaszokat, egyben szakmai javaslatot adva az elfogadás vagy el nem fogadás indoklására. Az összegzést a polgármester előterjesztésben ismerteti a közgyűléssel, amely határozatban dönt arról, hogy melyek az önkormányzat részéről elfogadott és el nem fogadott vélemények.

7. § A javaslatok nyilvántartása elektronikus formátumban történik úgy, hogy az érintett partner, az általa adott javaslat, az elutasított javaslat és annak indokolása, valamint a közzétett dokumentum, melyhez a javaslat, vélemény kacsolódik, egyértelműen beazonosítható legyen.

3. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

8. § (1) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények kiértékelését a polgármesteri hivatal készíti el, és indokolással alátámasztott szakmai javaslatot alakít ki.

(2) Az indokolással alátámasztott szakmai javaslat az összegzést tartalmazó előterjesztés része, melyről a közgyűlés dönt.

(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények és az e tárgyban hozott közgyűlési döntés dokumentálására és nyilvántartására e rendelet 7. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

4. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

9. § A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszközök elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.kecskemet.hu honlapon.

10. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester gondoskodik.

5. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. Függelék

Hirdetményről postai vagy elektronikus úton külön értesítendő szervek
A) településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia készítésének eljárásaiban:

1. Bács-Kiskun megye 1-2. választókerületek országgyűlési képviselői

2. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Alföldi Tudományos Intézete

3. Neumann János Egyetem

4. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

5. Kecskeméti Rendőrkapitányság

6. Bács-Kiskun Megyei Építészkamara

7. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

8. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága

9. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

10. Kecskeméti Városszépítő Egyesület

11. Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete

12. Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia

13. Kecskeméti Református Egyházközség

14. Kecskeméti Evangélikus Egyházközség

15. Kecskeméti Zsidó Hitközség

16. Kecskeméti Görögkatolikus Szervezőlelkészség

17. kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok

18. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kecskeméti Üzemegysége

19. NKM Áramhálózati Kft.

20. Magyar Telekom Nyrt. Helyszíni Szolgáltatások Igazgatósága Dél-magyarországi Szolgáltatási Központja

21. Invitel Zrt.

22. Opticon Kft.

23. Digi Kft.

24. MVM Net Zrt.

25. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt.

26. Kecskeméti Városi Civil Kerekasztal

B) településrendezési eszköz teljes, tárgyalásos és egyszerűsített eljárásaiban, kivéve a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetet:

1. Bács-Kiskun Megyei Építészkamara

2. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

3. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága

4. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5. Bácsvíz Zrt.

6. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kecskeméti Üzemegysége

7. NKM Áramszolgáltató Zrt.

8. Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

9. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága

10. Kecskeméti Városszépítő Egyesület

11. Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete

C) településrendezési eszköznek a Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdés c)-e) pontjai szerinti állami főépítészi eljárásában:

1. Bács-Kiskun Megyei Építészkamara

2. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

3. Kecskeméti Városszépítő Egyesület

4. Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete

D) településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet eljárásaiban:

1. Bács-Kiskun Megyei Építészkamara

2. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

3. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4. Kecskeméti Városszépítő Egyesület

5. Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete

6. Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia

7. Kecskeméti Református Egyházközség

8. Kecskeméti Evangélikus Egyházközség

9. Kecskeméti Zsidó Hitközség

10. Kecskeméti Görögkatolikus Szervezőlelkészség

2. Függelék

A partnerségi tájékoztatás módja az egyes eljárásokban

A

B

C

D

1

tervezet

előzetes tájékoztatás módja

munkaközi vagy elkészült tervezet (végső véleményezés kezdeményezése előtti) egyeztetés módja

hivatkozás

(a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

2

településfejlesztési koncepció vagy integrált településfejlesztési stratégia készítéseteljes körűteljes körűKorm. rendelet 29/A. § (3) a)

3

településfejlesztési koncepció vagy integrált településfejlesztési stratégia módosítása-honlapKorm. rendelet 29/A. § (3) ba)

4

településképi arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítése és módosításateljes körűteljes körűKorm. rendelet 29/A. § (3) be)

5

településrendezési eszköz készítése vagy módosítása teljes eljárásban


teljes körű


teljes körű


Korm. rendelet 29/A. § (3) a)

6

településrendezési eszköz készítése egyszerűsített eljárásban, módosítása egyszerűsített vagy tárgyalásos eljárásban, kivéve a Korm. rendelet 32. § (6) b) szerinti esetet
-
teljes körű
Korm. rendelet 29/A. § (3) bb), bc)

7

településrendezési eszköz készítése vagy módosítása tárgyalásos eljárásban, a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pont ja szerinti esetben
-
honlap
Korm. rendelet 29/A. § (3) bc)

8

településrendezési eszköz módosítása állami főépítészi eljárásban


-


honlap


Korm. rendelet 29/A. § (3) bd)

1 A teljes körű tájékoztatási módja:
- hirdetőtáblán,
- helyi lapban,
- önkormányzati honlapon és
- lakossági fórumon