Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1999.(VI.21.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999 (VI. 21.) számú Ör. R E N D E L E T E a helyi jelentőségű természeti értékek és területek védelméről

Hatályos: 2021. 01. 01

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1999.(VI.21.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999 (VI. 21.) számú Ör. R E N D E L E T E a helyi jelentőségű természeti értékek és területek védelméről

2021.01.01.

Szabadkígyós község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) bekezdés b.) pontja és az 1991. évi XX. tv. 85. § (1) bekezdés a-b.) pontja előírásaival összhangban, a módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A védelem célja

1. § (1) A védelem célja a millenniumi emlékpark és az oda telepített növényzet hosszú távú megőrzése, következetes fejlesztése,

(2) összhangban a műemléki környezettel és a körülötte lévő Körös-Maros Nemzeti Park területével.

II. Fejezet

A védelem tárgya

1. § A védelem tárgya a község területén 1999-ben létesített millenniumi emlékpark és a körülötte lévő műemléki környezet – Wenckheim kripta és Szent Anna kápolna – helyi természetvédelmi területté nyilvánítása, mely területek és épületek részletes adatait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § 1. Minden természetes és jogi személy kötelessége a helyi természeti értékek védelme. Ennek érdekében kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, azok következményeinek megszüntetésében és a károsodás előtti állapot helyreállításában.

(2) A képviselőtestület folyamatos feladata e rendelet 1. §-ában foglalt feladatok végrehajtása.

III. Fejezet

A természeti értékek védetté nyilvánítása, a védettség megszüntetése

3. § 1. A természeti érték helyi védelme a védetté nyilvánítással jön létre.

2. A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó eljárás hivatalból, vagy állampolgári jogon illetékmentesen előterjesztett javaslat alapján indulhat.

3. A védetté nyilvánítást megelőző előkészítés során vizsgálatot kell tartani, melynek során tisztázni kell, hogy a természeti érték helyi védelme indokolt-e, s hogy milyen intézkedés szükséges a védelem céljainak megvalósításához. A vizsgálat lefolytatásához és a szükséges ügyintézéshez a Békés megyei Önkormányzat Hivatalának Területfejlesztési Osztálya, vagy eseti szakértő kérhető fel. A vizsgálatot végző személy részére a védendő érték tulajdonosa köteles tűrni a vizsgálat elvégzését. A vizsgálat lefolytatásáról az érték tulajdonosát (használóját) értesíteni kell.

4. § 1. A helyileg védett fák kivágásának, természeti állapotuk megváltoztatásának engedélyezése a jegyző feladatköre.

2. A védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai pusztulása esetén adható ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent.

3. A helyileg védett természeti érték jelentős mértékű megváltoztatásának engedélyeztetéséhez a képviselőtestület hozzájárulása szükséges.

5. § (1) A képviselőtestület megvonja a védettséget, ha az már nem szolgálja a természeti értékkel kapcsolatos, e rendelet 1. §-ában meghatározott célokat.

(2) A helyi jelentőségű védettség megvonása a védettség alá vonásra megállapított eljárási szabályok szerint történik.

IV. Fejezet

A helyi jelentőségű természeti értékek nyilvántartása

6. § (1) A helyi jelentőségű védelem tárgyában született rendeletet meg kell küldeni:

a) az ingatlan, vagy természeti érték tulajdonosának,

b) az építésügyi hatóságnak,

c) a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának.

(2) A védelem alatt álló területet, vagy természeti értéket táblával meg kell jelölni.

(3) A védett természeti értéket a Polgármesteri Hivatal törzskönyvben nyilvántartja.

V. Fejezet

Vegyes, záró rendelkezések

7. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. § A védelem tényét be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzést a mindenkori tulajdonos, kezelő köteles e rendelet alapján megtenni.

9. § Az önkormányzat képviselőtestülete felkéri a társadalmi szervezeteket, intézményeket, valamint az egész lakosságot, hogy segítsék elő a rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását.

10. § 1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A védett értékek fenntartásával kapcsolatos feladatok

1. A helyi jelentőségű védett természeti érték fenntartásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban gondozás és a rendeltetésnek megfelelő használat.

1. A használat során a tulajdonosnak törekedni kell az értékek jó állapotban tartására, és az esetleges károsodások megelőzésére.

1. A helyi jelentőségű védett ingatlan(ok) kapcsán telekalakítási tilalom, építési tilalom és korlátozás, valamint használati korlátozás rendelhető el.

1. Ha az érték fenntartása a tulajdonos számára el nem várható mértékű kötelezettséget jelent, akkor annak gondozásához kérheti az önkormányzat támogatását.

1. A helyi védelemben részesült természeti értékek tulajdonosai, kezelői, használói támogatására a költségvetésben elkülönített pénzalap hozható létre az önkormányzat anyagi helyzetétől függően.

1. A helyi védelem alatt álló természeti értéket veszélyeztető tevékenységet a polgármester 30 napig terjedő időtartamra megtilthatja, s e tiltást legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

1. A helyi védelem alatt álló területen a rendeletben előírtak teljesítésére történő kötelezés, valamint a közlekedés- és tartózkodáskorlátozás a polgármester hatáskörébe tartozik.

A helyileg védett természeti értékkel kapcsolatos, e rendeletben megfogalmazott szabályok betartása mind az állampolgárok, mind a jogi személyek, mind pedig a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kötelessége.