Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 7/1999 (VII.24..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 1999. 07. 24- 2020. 09. 22

Ligetfalva község Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 77. §.-a alapján a helyi közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja:


Alapelvek


1.§. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata. Minden helyi polgár joga, hogy:


 1. megismerhesse a kulturális örökség javait,


 1. igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait,


 1. műveltségét gyarapítsa, kulturális jogai érvényesítése céljából közösségeket hozzon létre, szervezetet alapítson, működtessen, vagy azok munkájában részt vegyen,


 1. művelődési céljai megvalósításához közművelődési – közösségi színteret, szervezési, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,


 1. tájékozódjon a kulturális intézmények programjairól, és részt vegyen azokban,2. §. A művelődési jogok minden helyi polgárt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési és egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.


3. §.Ligetfalva község Önkormányzata által fenntartott közművelődési intézmények vallási, világnézeti és politikai irányzattól függetlenül működnek.


4. §. Ligetfalva község  Önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működéséről, szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről.


5. §. Ligetfalva község Önkormányzata a szervezeti és szakmai önállóság tiszteletben tartásával támaszkodni kíván az önkormányzati fenntartású nem közművelődési intézmények, a helyi nonprofit közösségi szervezetek, az egyének, és a közösségek kezdeményezésére, feladatvállalására.

                                                                     - 2 -   

A rendelet célja.


6. §. A rendelet célja, hogy:


 1. a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza az önkormányzat feladatait és törekvéseit a közművelődési ellátás területén,


 1. elősegítse a közművelődési intézmények és tevékenységek feladat- és feltételrendszerének továbbfejlesztését.


A rendelet hatálya


7.§. E rendelet hatálya kiterjed:

       a.) az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre,


 1. a közművelődési tevékenységek résztvevőire.


8.§. Ligetfalva község Önkormányzata a következő közművelődési célok megvalósítását támogatja, illetve biztosítja:

         a.) a környezeti, szellemi, művészeti értékek feltárása, megismertetése, gondozása,


         b.) a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,


 1. az ünnepek kultúrájának gondozása,


 1. a szabadidő kulturális célú eltöltése,


 1. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.


9. §. A 8. §-ban megfogalmazott közművelődési célok megvalósulása érdekében különösen a következő konkrét közművelődési tevékenységek, feladatok ellátását biztosítja, illetve támogatja.


 1. klubok, szakkörök, társas körök működése,
 2. sportegyesület működése,
 3. művészeti és ismeretterjesztő alkalmak,
 4. gyermek- és felnőtt műsoros rendezvények,
 5. egyéb ifjúsági és gyermekprogramok,
 6. ismeretterjesztő előadások,
 7. szórakoztató alkalmak, népünnepélyek,


10. §. Az önkormányzat kiemelt közművelődési rendezvényként tartja nyilván minden évben a kulturális rendezvényeit.                                                - 3 -    A közművelődési intézmények.


11. §. A közművelődési feladatellátást és szolgáltatást biztosító intézmények:


 1. A közművelődési szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására az önkormányzat fenntartja közművelődési – közösségi szintérként


 1. A Ligetfalva, Petőfi u. 1.

szám alatti kultúrházat 1. Az önkormányzat figyelmet fordít a tárgyi feltételek biztosítására, információ- technikai eszközökkel való ellátottságára, azok korszerűsítésére.


A közművelődés finanszírozása.12. §. Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a könyvállomány gyarapításának fedezetét, valamint a 11. §-ban megjelölt épületek fenntartásának költségeit.


Az együttműködés fórumai.


13. §. Az Önkormányzat közművelődési céljai és feladatai megvalósítása során együttműködik a Zala Megyei Művelődési és Ifjúsági Központtal, valamint a Zalaszentgróti Város Művelődési Központtal.


14. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik.Ligetfalva, 1999. augusztus 23Perge Jánosné  sk.                                    Futácsi Lászlóné sk.

                              Polgármester                                        Körjegyző

Kihirdetve:

Ligetfalva, 1999. augusztus 24.

                                                                                             Futácsi Lászlóné sk.

                                                                                             Körjegyző