Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a Fertőszéplaki Köztemető üzemeltetéséről

Hatályos: 2022. 11. 26

Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő testületének 19/2000 (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a Fertőszéplaki Köztemető üzemeltetéséről

2022.11.26.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja1

Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában van az ingatlan-nyilvántartásban a fertőszéplaki 288 hrsz alatt felvett temető megnevezésű 8.315 m2 területű ingatlan, amelynek tekintetében az Önkormányzat teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeit.

(2) Az (1) bekezdésben leírt köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján is elláthatja.

2. § (1) A kerítéssel lehatárolt, megfelelően parkosított köztemetőben rendelkezésre állnak a sírhelytáblák megközelítését biztosító betonozott utak, a ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, a hulladéktároló, illemhely, valamint a szükséges világítás; melynek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. A köztemető területén 2 db közkútból biztosított a vízvételezési lehetőség.

(2)2 A hulladéktároló ürítését az Önkormányzat szükség szerint, de legalább kéthetente végzi el.

3. §

A köztemető használatának és igénybevételének szabályai

4. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) Temetkezni az előre megváltott helyek kivételével csak a temetési hely megváltási díjának megfizetése után lehet.

(3) Az Önkormányzat által díszsírhelynek minősített sírhelyek után megváltási díjat nem kell fizetni. Ezeket a sírokat a köztemető fennállásáig meg kell hagyni.

5. § (1) Az Önkormányzat a temetési helyet használatra engedi át annak, aki a temetési hely megváltási díját megfizette.

(2) A temetési helyre vonatkozó használati jogot magánszemélyek között átruházni (adásvétel, csere, ajándékozás, stb.) csak az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.

(3) Az Önkormányzat felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett temetési helyet – a temetési hellyel rendelkezni jogosult személytől köteles visszaváltani a megváltáskor érvényes áron. Az összeget a felajánlástól számított 30 napon belül kell megtéríteni.

6. § (1) A köztemető naponta 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

(2) A köztemetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeletet sérti.

(3) A köztemetőben 10 éven aluli gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat.

(4) Tűzveszély megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a kegyeleti gyertyát, mécsest meggyújtotta.

7. § (1) A köztemető területére járművel behajtani tilos.

(2) A behajtási tilalom a köztemető üzemeltető engedélyével rendelkező, valamint a temetkezési szolgáltatást ellátó járművekre nem vonatkozik.

8. § Állatokat – a vakvezető kutya kivételével - a köztemető területére bevinni tilos.

9. § A köztemető területe közcélra szolgáló részeinek, valamint a közcélú épületeknek a tisztántartásáról, az utak karbantartásáról, síkosságmentesítéséről és a hóeltakarításról az önkormányzat gondoskodik.

10. § (1) A köztemető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, lámpák, virágok, stb.) helyezhetők el.

(2) A sírokra csak olyan növényzet ültethető, amely a sírok körüli utakon a közlekedést nem akadályozza.

(3) A temetési helyek gondozásával keletkező hulladékot a kijelölt hulladéktárolóban kell elhelyezni.

10/A. § (1) Az önkormányzat – az egységes megjelenés érdekében – az urnafülke fedőlapjának méretét egységesen 40 x 40 cm-ben határozza meg.

(2)3

A temetési hely gazdálkodásának szabályai

11. § (1) Az újonnan nyitandó sírhelytáblák között legalább négy méter széles utat kell hagyni.

(1a)4

(2) A sírok közötti távolság 60-100 centiméter lehet.

(3) A gyermek sírokat egymástól 30 centiméter távolságra kell elhelyezni.

12. § (1) A temetési helyek mérete

a) felnőtt egyes sírhely esetén 210 x 90 cm;

b) felnőtt kettes sírhely esetén 210 x 190 cm;

c) gyermek sírhely esetén 130 x 60 cm;

d) urna sírhely esetén 60 x 80 cm;

e) sírbolt esetén legfeljebb 400 x 250 cm.

f) urnafülke esetén 30 x 30 cm.

(2) A sírjel magasságát az építési szabályzat korlátozza.

(3)5 Egy urnafülkébe – figyelemmel az urna méretére - legfeljebb kettő urna helyezhető el.

12/A. § (1) A temetőben a parcellák és a sorok kialakítása, valamint az urnafalak számozása a mellékelt térkép szerint történik.

(2) A temetői nyilvántartó könyvek őrzési helye a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)

12/B. §6 (1) Az urnafülke és az urnasírhely feletti rendelkezési jog időtartama ( használati idő ) 20 év.

(2) A sírbolt feletti rendelkezési jog időtartama ( használati idő ) 60 év.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő temetési helyek kivételével a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama ( használati idő ) 25 év.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának kezdete a temetési helyre vonatkozó megváltási díj megfizetése.

A kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtái és mértéke

13. § (1) A temetési hely megváltásának díja a 12. § (1) bekezdés:

a) a), c), d), f) pontjai esetén 20.000,- Ft

b) b), e) pontjai esetén 40.000,- Ft.

A temetési hely megváltásának díját a temetés időpontjának bejelentésével egyidejűleg, a temetést megelőzően kell egy összegben megfizetni.

(2) A haláleset időpontjában fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező elhunytak, vagy a fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező eltemettető, az (1) bekezdésben meghatározott díjak 75%-ának megfelelő összegű díjkedvezményben részesülnek.

(3) Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák.

(4)7 Az üzemeltető nem állapít meg temetőfenntartási hozzájárulási díjat valamint temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjat és a temetőbe való behajtást is térítésmentesen biztosítja.

A temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendje

14. § (1) A temető üzemeltetésével és a temetkezés rendjével kapcsolatos ügyfélfogadás a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalában ügyfélfogadási időben biztosított.

(2) A temetőlátogatónak szóló tájékoztatást az (1) bekezdésben meghatározott ügyfélszolgálat és a temetőben elhelyezett információs tábla biztosítja.

(3) A kegyeleti közszolgáltatást végző vállalkozók és a helyben kialakult szokás szerint a temetési szertartást maguk szervező magánszemélyek, a temetést megelőzően legalább két munkanappal korábban kötelesek megtenni a szertartás kívánt időpontjára vonatkozó bejelentést az önkormányzat e feladattal megbízott köztisztviselőjénél, annak érdekében, hogy az önkormányzat, mint üzemeltető összehangolja a temetői létesítmények használatát és biztosítsa a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

(4) Amennyiben az önkormányzat nem emel kifogást a kívánt időpont ellen, úgy a bejelentett időpontot kell a temetési szertartás időpontjának tekinteni.

(5) A temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és a ravatalozó nyitásáról, zárásáról az elhunyt hozzátartozója gondoskodik.

15. § (1) A temetési szertartás és annak előkészületei nem zavarhatják a köztemetőben zajló további szertartásokat.

(2) A köztemetőben egyéb tevékenységet (sírgondozást, sírjel állítást, stb.) folytató személyek szintén kötelesek figyelemmel lenni a (1) bekezdésben leírtakra. Ha szükséges, tevékenységüket fel kell függeszteniük.

16. § A hatósági építési engedély nélkül létesíthető síremlék és sírbolt építésének megkezdését 15 nappal korábban be kell jelenteni az Önkormányzat jegyzőjének. Amennyiben a jegyző a létesítés ellen 5 munkanapon belül nem emel kifogást, úgy az építési munkát meg lehet kezdeni.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2000. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/1998. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet.

18. §

1

A bevezető a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 10/A. § (2) bekezdését a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 11. § (1a) bekezdését a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 12. § (3) bekezdése a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 12/B. §-t a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

7

A 13. § (4) bekezdése a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.