Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2000. (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól

Hatályos: 2000. 12. 01- 2009. 05. 25

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A rendelet célja, hogy meghatározza Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) helyi közművelődési feladatait és a feladatok ellátásának feltételrendszerét.


2. §


(1) Az önkormányzat kötelező feladata Salgótarján város közigazgatási területén a helyi közművelődési tevékenység támogatása.


(2) Ennek formái különösen

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.


(3) A (2) bekezdés alapján megvalósítandó konkrét közművelődési feladatokat - az önkormányzat középtávú kulturális koncepciója alapján - az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények és a közösségi színtereket működtető önkormányzati intézmények alapító okiratai, szervezeti és működési szabályzata, éves munkatervei tartalmazzák.


3. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok megvalósítását:

a) közművelődési intézmények fenntartásával,

b) közösségi színterek működtetésével,

c) közművelődési célú tevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek

pénzügyi támogatásával

biztosítja.


(2) Az önkormányzat a saját fenntartású közművelődési intézmények, közösségi színterek által el nem látott, vagy azok által részben ellátott - egy adott településrész vagy közösség közművelődése szempontjából meghatározó - közművelődési feladat ellátására a törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.


4. §


(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervként működő közművelődési intézmények:

a) József Attila Művelődési Központ

b) Általános Művelődési Központ

(szervezeti keretében intézményegységként működik:

- Somoskőújfalui Művelődési Ház

- Somoskői Művelődési Ház

- Salgóbányai Művelődési Ház)


(2) Az önkormányzat által létrehozott nem költségvetési szervként működő közművelődési feladatokat részben ellátó intézmények:

a) Salgótarjáni Városi Televízió KHT

b) Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány

5. §


(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervnél biztosított közösségi színterek:

a) Arany János Általános Iskola

- Gerelyes Endre Művelődési Ház

b) Bátki József Általános Iskola

- Zagyvarónai Művelődési Ház

(2) Az önkormányzat által létrehozott nem költségvetési szerv által működtetett közösségi színterek:

- Rónabányai Művelődési Ház

- Rónafalui Művelődési Ház

- Somlyóbánya-telepi Művelődési Ház


6. §


Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során az 5-6. §-ban nevesített intézményeken, létesítményeken kívül támaszkodik valamennyi önkormányzati intézményre, valamint fenntartótól függetlenül a város területén működő közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységet végző intézményekre, egyéb gazdálkodó szervezetekre, továbbá a helyi művelődő közösségekre.


7. §


(1) Az önkormányzat az ezen rendeletben vállalt kötelező közművelődési feladatok ellátásához szükséges forrásokat a törvényben meghatározott mértékű központi költségvetési források alapján az éves költségvetésében biztosítja.


(2) Az önkormányzat éves költségvetésében megjelenő finanszírozási források:

a) a rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében, valamint az 5. §-ának (1) bekezdésében nevesített költségvetési szervek önkormányzati költségvetési támogatása,

b) a rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében nevesített szervezetek működéséhez pénzeszköz átadás

c) közművelődési feladatfinanszírozás

- városi rendezvényekhez

- közművelődési megállapodás alapján más szervezet által ellátott tevékenységhez

- közművelődési intézményhez, közösségi színtérhez nem kapcsolódó feladatok

ellátásához kapcsolódóan.


8. §


(1) Az önkormányzat díjmentességet biztosít a város lakóinak a nemzeti és kiemelkedő helyi ünnepek kapcsán szervezett egyes rendezvények, műsorok látogatására.


(2) A helyi gazdálkodó szervezetek (Ptk. 685. § c) pont), közművelődő közösségek a közművelődési célú programjaikhoz írásban kötött megállapodás alapján térítésmentesen vehetik igénybe az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények és közösségi színterek egyes helyiségeit.


(3) Az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézményekben térítésmentes közművelődési szolgáltatásokat is biztosít.

Térítésmentesek az alábbi szolgáltatások:

a) közművelődési információs szolgáltatás,

b) egyes szakköri, társasköri és klubfoglalkozások látogatása,

c) egyes ismeretterjesztő előadások, előadássorozatok látogatása.


(4) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények díjkedvezményt nyújthatnak a közművelődési szolgáltatást igénybevevő:

a) diákoknak,

b) katonáknak,

c) nyugdíjasoknak.


9. §


Ez a rendelet 2000. december 1. napján lép hatályba.