Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2000. (III.31.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2000. 05. 01 - 2018. 11. 30

Hegymagas község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.


I. RÉSZ


Általános rendelkezések


1. §.


/1/ A rendelet célja az Önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének elősegítése érdekében a feltételrendszer meghatározása.


/2/ A nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének meghatározása.


/3/ A kulturális örökség megőrzése érdekében a feladatok meghatározása és a közreműködő intézmények tevékenységének szabályozása.


/4/ Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási alapelveket tartalmazó feladatok meghatározása.


/5/ A közművelődési közösségi színterek és a településen működő civil szervezetek együttműködésének összehangolása.


2. §.


Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Tv.-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel nélkül.


A rendelet hatálya


3. §.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben résztvevő természetes és jogi személyekre.


II. RÉSZ


A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


4. §.


/1/ Az Önkormányzat a közművelődés közösségi színteréül a következő közművelődési intézményeket működteti:

a./ Klub Könyvtár Hegymagas, József A. u. 11.

b./ Kultúrház Hegymagas, Kossuth u. 2.

c./ Faluház Hegymagas, József A. u. 11.


/2/ A közművelődés színterek egyéb jogállású, nem önállóan gazdálkodó intézmények, pénzügyi, gazdasági feladataikat a Körjegyzőség látja el.


/3/ Az Önkormányzat a közművelődési színterek működtetéséhez szükséges személyi teltételeket a jogszabályokban meghatározott minimumszinten biztosítja. A foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésében állapítja meg.


/4/ A Kultúrház nagyterme és a Faluház csak alkalomszerűen adható bérbe, illetve használatba.


5. §.


Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel idejére a minimális működési feltételeket.


6. §.


A közművelődési feladatok ellátásához a közösségi színterek programját, éves munkatervét a könyvtáros készíti el minden év december 31-ig és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.


III. RÉSZ


Az Önkormányzat közművelődési feladatainak meghatározása


7. §.
A közművelődési tevékenység formái az alábbiak:


/1/ Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, lehetőségek megteremtése.

- A helyi lakosság munkaképességének növelése érdekében a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyamokat, bemutatókat, fórumokat szervez, és helyet biztosít más szervezet programjainak;

- Iskolai képzést kiegészítő önköltséges nyelvi tanfolyamok szervezése.


/2/ A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

- A Klub Könyvtár összegyűjti a település kulturális értékeit és gondoskodik azok kiállításokon, falunapon történő bemutatásáról;

- A közösségi színterek dokumentumokat készítenek (fénykép, videófelvétel) a helyi kulturális eseményekről és erről a lakosságot rendszeresen tájékoztatják;

- A Klub Könyvtár ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos feladatokat és törekszik a helyi információs hálózat kialakítására.


/3/ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

- A Klub Könyvtár szervezi a nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók programjait és lebonyolítását;

- A Klub Könyvtár a Nyugdíjas Klubbal együttműködve kultúrált lehetőséget biztosít a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez;

- A helyi és nemzeti hagyományőrző értékek bemutatására kiállítások, találkozók szervezése;

- Színházi előadások, hangversenyek, képzőművészeti kiállítások látogatásának szervezése;

- Közreműködés a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatásában, és a helyi értékek bemutatásához rendezvények szervezése.


/4/ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

- Az amatőr művészeti csoportok, körök működéséhez a Kultúrházban helyet biztosít;

- Közreműködés a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételében.


/5/ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

- A település civil közösségeinek segítése, a közösségi akciókhoz a tárgyi feltételeket biztosítása;

- Közreműködés abban, hogy Hegymagas közösségi kulturális értékei közismertté váljanak és erősödjön a helyi tudás és lokálpatriotizmus;

- Kiemelt feladat az ifjúság művelődési igényeinek feltárása és támogatása;


/6/ A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése.

- Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása a környező községekkel;

- A helyi rendezvényeken a környező települések amatőr csoportjai közreműködésének igénylése;

- Az Önkormányzat programjában foglaltaknak megfelelően közreműködés a testvérkapcsolatok kialakításában;

- A Klub Könyvtár gyűjti a dokumentumokat, segíti a különböző kultúrák anyagainak megőrzését és használatát;


/7/ A Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása.

- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a közösségi színteret a Kultúrház és a Faluház biztosítja;

- A Klub Könyvtár szolgáltatásaival segíti az információ szerzést.


/8/ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.

- A Klub Könyvtár tájékoztatást nyújt Hegymagas és a környező települések környezeti és kulturális nevezetességeiről;

- Kapcsolatot tart a szomszédos kulturális intézményekkel.


IV. RÉSZ


8. §.


/1/ A közművelődési színterek a működéshez a költségeket önkormányzati támogatásból, saját bevételből és pályázatok útján elnyert bevételből finanszírozzák.


/2/ Az egyes feladatok ellátásához nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét – teljes, részleges, önköltsége bontásban – az Önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.


V. RÉSZ


Záró rendelkezések


9. §.


/1/ Az önkormányzati rendelet 2000. május 1. napjával lép hatályba.


/2/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.Varga József                                     Lutár Mária

polgármester                                     körjegyző
A rendelet kihirdetve: 2000. március 31.                   Lutár Mária

                   körjegyző