Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2000. (IV.10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2000. 05. 01 - 2018. 11. 30

Szigliget község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.


I.RÉSZ


Általános rendelkezések


1. §/1/ A rendelet célja az Önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének elősegítése érdekében a feltételrendszer meghatározása.


/2/ A nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének meghatározása.


/3/ A kulturális örökség megőrzése érdekében a feladatok meghatározása és a közreműködő intézmények tevékenységének szabályozása.


/4/ Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási alapelveket tartalmazó feladatok meghatározása.


/5/ A közművelődési közösségi színterek és a településen működő civil szervezetek együttműködésének összehangolása.2. §Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Tv-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel nélkül.A rendelet hatálya


3. §A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben résztvevő természetes és jogi személyekre.II. RÉSZ


A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


4. §/1/ Az Önkormányzat a közművelődés közösségi színteréül a következő közművelődési intézményeket működteti:


a./ Nyilvános Könyvtár Szigliget, Kossuth u. 53.

b./ Galéria Szigliget, Kisfaludy u. 26.

c./ Klubhelyiség Szigliget, Kossuth u. 53.         


/2/ A közművelődés színterek egyéb jogállású, nem önállóan gazdálkodó intézmények, pénzügyi, gazdasági feladataikat a Körjegyzőség látja el.


/3/ Az Önkormányzat a közművelődési színterek működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a jogszabályokban meghatározott minimumszinten biztosítja. A foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésében állapítja meg.5. §Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel idejére a minimális működési feltételeket.6. §.


A közművelődési feladatok ellátásához a közösségi színterek programját, éves munkatervét a könyvtáros készíti el minden év december 31-ig, és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.III. RÉSZ


Az Önkormányzat közművelődési feladatainak meghatározása7. §A közművelődési tevékenység formái az alábbiak:


/1/ Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, lehetőségek megteremtése.


 • A helyi lakosság munkaképességének növelése érdekében a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyamokat, bemutatókat, fórumokat szervez és helyet biztosít más szervezet programjainak;
 • Iskolai képzést kiegészítő önköltséges nyelvi tanfolyamok szervezéséhez helyet biztosít.


/2/ A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.


 • A Nyilvános Könyvtár összegyűjti a település kulturális értékeit és gondoskodik azok kiállításokon, falunapon történő bemutatásáról;
 • A közösségi színterek dokumentumokat készítenek (fénykép, videofelvétel) a helyi kulturális eseményekről és erről a lakosságot rendszeresen tájékoztatják;
 • A Nyilvános Könyvtár ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos feladatokat és törekszik a helyi információs hálózat kialakítására.


/3/ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.


 • A Nyilvános Könyvtár a Nyugdíjas Klubbal és az ifjúsági szervezetekkel együttműködve kultúrált lehetőséget biztosít a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez;
 • A helyi és nemzeti hagyományőrző értékek bemutatására kiállítások, találkozók szervezése;
 • Színházi előadások, hangversenyek, képzőművészeti kiállítások látogatásának szervezése;
 • Közreműködés a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatásában, és a helyi értékek bemutatásához rendezvények szervezése.


/4/ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.


 • Az amatőr művészeti csoportok, körök működéséhez helyet biztosít;
 • Közreműködés a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételében./5/ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.


 • A település civil közösségeinek segítése, a közösségi akciókhoz a tárgyi feltételeket biztosítása;
 • Közreműködés abban, hogy Szigliget közösségi kulturális értékei közismertté váljanak és erősödjön a helyi tudás és lokálpatriotizmus;
 • Kiemelt feladat az ifjúság művelődési igényeinek feltárása és támogatása;


/6/ A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése.


 • Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása a környező községekkel;
 • A helyi rendezvényeken a környező települések amatőr csoportjai közreműködésének igénylése;
 • Az Önkormányzat programjában foglaltaknak megfelelően közreműködés a testvérkapcsolatok kialakításában;
 • A Nyilvános Könyvtár gyűjti a dokumentumokat, segíti a különböző kultúrák anyagainak megőrzését és használatát;


/7/ A Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása.


 • A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a közösségi színteret a Nyilvános Könyvtár és a Klubhelyiség biztosítja;
 • A Nyilvános Könyvtár szolgáltatásaival segíti az információszerzést.


/8/ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.


 • A Nyilvános Könyvtár tájékoztatást nyújt Szigliget és a környező települések környezeti és kulturális nevezetességeiről;
 • Kapcsolatot tart a szomszédos kulturális intézményekkel.IV. RÉSZ8. §/1/ A közművelődési színterek a működéshez a költségeket önkormányzati támogatásból, saját bevételből és pályázatok útján elnyert bevételből finanszírozzák.


/2/ Az egyes feladatok ellátásához nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét – teljes, részleges, önköltsége bontásban – az Önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.V. RÉSZ


Záró rendelkezések9. §/1/ Az önkormányzati rendelet 2000. május 1. napjával lép hatályba.


/2/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.