Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről

Hatályos: 2023. 05. 01

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről

2023.05.01.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével -a következőket rendeli el:1

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Edve Község Önkormányzata által fenntartott köztemetőkre terjed ki.

(2)2 A község közigazgatási területén az önkormányzat által fenntartott köztemető a Petőfi utcai köztemető.

2. § (1) A temetők fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A fenntartó a temetők fenntartásáról a törvényben és a kormányrendeletben foglaltak szerint köteles gondoskodni.

(3) A temetőkben szükségessé váló épület karbantartásáról, új létesítmény megépítéséről az önkormányzat gondoskodik. A fenntartó által beszedett sírhelydíjakból a ravatalozók berendezési tárgyainak szükségessé váló pótlását, illetve a temetők zöld felületeinek karbantartását és a keletkező hulladék elszállítását az önkormányzat végzi, illetve megbízási szerződés alapján elvégezteti.

3. §3

A fenntartás általános szabályai

4. § A fenntartás körében az önkormányzat köteles a temetők tisztaságáról gondoskodni.

Temetés

5. § (1)4

(2) Temetni csak a temetőkben kijelölt területeken szabad. Temetést csak az arra engedéllyel rendelkező szervezet végezhet.

(3) Az elhalt eltemetésére kötelezett személyekre, a sorrendiség megállapításában az 1999. évi XLIII. tv. 20. § (1) és (2) bekezdése az irányadó.

Sírhelyek

6. § (1)5 Temetkezésre használt helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely

c) gyermeksírhely

d) sírbolt(kripta)kétszemélyes

e) sírbolt (kripta) négyszemélyes

f) furnafülke

g) urnasíhely

(2)6 A temetési helyek méreteit az 1. melléklet tartalmazza.

(3)7 A temetőben

a) a sírok egymás közötti távolsága

aa) egyes és kettős sírhely esetén 60 cm

ab) gyermeksírhely és urnasírhely esetén 50 cm

b) a sorok közötti távolság legkisebb mérete 60 cm, legnagyobb mérete 100 cm.

c) a sírhely táblák között legalább 4 méter széles utat kell hagyni.

(4)8

(5)9

(6)10

Sírhelyek, kripták

7. §11 A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)

a) egyes sírhely esetén 25 év,

b) kettős sírhely esetén 25 év,

c) gyermeksírhely esetén 25 év,

d) sírbolt(kripta)kétszemélyes esetén 60 év,

e) sírbolt (kripta) négyszemélyes esetén 60 év,

f) urnafülke esetén 25 év,

g) urnasírhely esetén 25 év.

Sírhelydíjak

8. §12 A temetkezési helyek megváltásának és újraváltásának díjait a 2. melléklet tartalmazza.

Temetők rendje

9. § (1)13

(2) A sírhelyek lehetnek felnőtt sírok és gyereksírok. A felnőtt sírokban 10 évnél idősebb korban elhunytak, a gyermeksírokban 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak temethetők. A gyermeksírok részére külön parcellát kell nyitni. Ha az elhunyt gyermek hozzátartozójának van sírja, akkor az elhunyt gyermek ebbe a sírba is temethető.

10. § (1)14

(2)15 A ravatalozóban halotthűtő használata biztosított.

Kötelező nyilvántartások vezetése

11. §16 A temető üzemeltetője a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartást vezet.

Síremlékek, sírboltok

12. §17

13. §18

14. §19

Temetői rend

15. § (1) A temetők rendjét szabályozó hirdetéseket a temetők kapuján kell közzétenni. A temetőkben a hely csendjének a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani.

(2) Járművel behajtani, közlekedni csak a temető fenntartójának engedélyével szabad.

(3) A temetők területén csak sírok és kripták díszítésére szolgáló tárgyakat (virág, dísznövény, váza, mécses, stb.) szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak elhelyezésére a fenntartó engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett és a temetők rendjét zavaró tárgyakat a fenntartó jogosult eltávolítani.

(4) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, azt a fenntartó által a szemét összegyűjtésére, tárolására kijelölt helyen kell lerakni.

(5) A temetők területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni a sírokat kerítéssel körülhatárolni tilos.

(6) A temetőkben meggyújtott gyertyát és mécsest a távozás előtt gondosan el kell oltani, kivéve a zárt mécsest. Kivétel a halottak napjának hete, amikor a gyertyák és mécsesek égve maradhatnak, de a fenntartó köteles ügyelni arra, hogy tűz nem keletkezzen.

(7) A temetőkben 14 aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.

(8) A temetőkben elhelyezett tárgyakért, valamint a kripták, síremlékek megrongálásáért a fenntartót felelősség nem terheli.

Záró rendelkezések

16. § (1)20

(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg Beled Nagyközség Közös Tanács 1/1998(II.15.) Tr. számú rendelete hatályát veszti.
1

A bevezető az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. §-t az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (1) bekezdését az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (1) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (4) bekezdését az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (5) bekezdését az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (6) bekezdését az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 9. § (1) bekezdését az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § (1) bekezdését az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10. § (2) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

16

A 11. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

17

A 12. §-t az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 13. §-t az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 14. §-t az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 16. § (1) bekezdését Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2012.(V.30.) önkormányzati rendeletének 1.§-a hatályon kívül helyezte.

21

Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. mellékletet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.