Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2000. 10. 04- 2022. 12. 01

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről1

2000.10.04.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § .

(1) A rendelet hatálya kiterjed Büssü község közigazgatási területén fekvő 141.hrsz.-u köztemetőre, valamint ennek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) A büssüi köztemető létesítéséről, fenntartásáról Büssü Községi Önkormányzata gondoskodik.

(3) Az önkormányzat a köztemetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét saját költségvetésében temetőgondnoki feladatot is ellátó kommunális dolgozó foglalkoztatása utján teljesíti.

Temetkezési szabályok

2. § .

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a büssüi 141.hrsz.-u működő temetőben lehet.

(2) A büssüi köztemetőben koporsós, hamvasztásos temetkezésre van lehetőség.

(3) Az üzemeltető fogadhat nem büssüi illetőségű elhunytat is.

(4) A község közigazgatási területén elhunyt büssüi illetőségű halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, a temető ravatalozójába kell beszállítani.

Temetési helyek

3. § .

(1) A temetőt sírhelytáblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a sírhelyeket.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. a lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

4. § .

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a.) Egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles
Kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles
Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
b.) Urna földbe temetésnél: 130 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles
c.) Sírboltok:
Kétszemélyes: 300 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles
Négyszemélyes: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) Mélyített sírhelybe (2,20 m) a városi ÁNTSZ engedélye alapján még egy koporsó temethető.
(4) A sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(5) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki,
a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

5. § .

(1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat nem kell fizetni.

(2) A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja, időtartama temetőlezárásáig korlátlan, de legalább:

a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított
25 év,
b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
c.) sírbolt esetén 60 év,
d.) urnasír 25 év.
(3) A temetési helyek használatának joga magánszemélyek között nem ruházhatók át, azok nem örökölhetők.
(4) Temetési helyet - a sírbolt és a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével - megváltani csak haláleset bekövetkezte miatt lehet.
(5) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

Síremlékek, sírboltok

6. § .

(1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(3) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet,

(8) A kiásott kriptahelyet az alépítmény elkészültéig körbe kell keríteni.

(9) Közízlést sértő felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. A síremlék meg kell hogy feleljen a temető esztétikájának.

(10 Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető gondnokának be
kell mutatni.

7. § .

(1) A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a városi ÁNTSZ engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi.

Temetkezési szolgáltatások

8. § .

(1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

9. § .

(1) Felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest
koporsóját.
(2) A fertőző betegségben elhunytak a városi ÁNTSZ egyedi előírásainak megtartásával temethetők.

Nyilvántartások vezetése

10. § .

A temető fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

A temetők üzemeltetése

11. § .

(1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetői munkák - különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés - során talált értéktárgyakról - ékszer, nemesfémből készített protézis - és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásáig.

A temetők rendje

12. § .

(1) A köztemetőt időkorlátozás nélkül lehet látogatni. Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítás nem végezhető.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

13. § .

(1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(2) A temető tisztántartása a sírok kivételével az üzemeltető feladata.

(3) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

14. § .

(1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák, a temetőt őrzésében résztvevő kutyák kivételével - tilos.

(4) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

Szabálysértési rendelkezések

15. §

.

Aki e rendelet 13. §. (3), (4), 14. §. (1)-(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és - amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg -, külön jogszabályban meghatározott mértékig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

16. § .

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 2. napjával.