Ikervár község képviselő testületének 9/2000 (IX.19..) önkormányzati rendelete

Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére

Hatályos: 2022. 01. 29

Ikervár község képviselő testületének 9/2000 (IX.19..) önkormányzati rendelete

Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére

2022.01.29.

Ikervár község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a következő Önkormányzati Rendeletet alkotja ( továbbiakban: Rendelet):

1. § Hatályát vesztette.

I. Fejezet

2. § (1) Jelen rendelet valamint a szabályozási terv és jelmagyarázata kötelező

és irányadó elemeket tartalmaz.
(2)I. rendű kötelező elemek:
a)az 1 rendű szabályozási vonalak ( gyűjtő utak és lakó utak szabályázási területeinek határai)
b.)a különböző rendeltetésű területegységek határa
(3)II. rendű elemek:
a.) a II. rendű szabályozási vonalak ( egyéb közterület határok)
b.) az építési övezetek beépítési karaktere
c.) nem beépíthető terület határa
d.) építési vonal
(4)Irányadó szabályozási elemek:
a.) belső telekhatár
(5)Az egyes elemek módosításának feltételei:
a)az I. rendű elemek módosításának csak a szabályozási terv és a településszerkezeti terv felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor.
b)a II. rendű elemek módosítása szabályozási terv felülvizsgálatával. a lakóterület egészére történhet meg
(6)Az irányadó szabályozási elemek csak tájékoztató jellegűek, melyek változtatására szabályozási terv módosítása nélkül az övezeti előírások megtartásával van lehetőség.
II. Fejezet

A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító

sajátos jogintézmények

3. § (1) Ikervár település a településrendezési feladatok megvalósításának érdekében az alábbi sajátos jogintézmények elrendelését teszi.

a.) építési tilalom
b.) telekalakítási tilalom
c.) elővásárlási jog
d.) helyi közút céljára történő lejegyzés
e.) településrendezési kötelezettség
(2)A temető bővítésének céljából, a temető bővítés területének telekhatáraitól mért 50 méteres mélységben épület elhelyezése tilos, így az érintett területekre a település önkormányzata az alábbiakat írja elő:
a)az érintett területre építési tilalmat rendel el
b)az építési tilalmat az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti
c)a tilalmat az építésügyi hatóság az érintettekre vonatkozóan határozattal rendeli el
(3)A gróf Batthyány kastély területére, 1/14 hrsz alatt a település önkormányzata telekalakítási tilalmat rendel el.
a)telekmegosztás engedélyezése tilos
b)a telekalakítási tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni
c)a tilalmat az építésügyi hatóság az érintettre vonatkozóan határozattal rendeli el
d)a tilalom megszűnik, ha a jelen rendelet 11. § (5) bekezdése teljesül
(4)A település önkormányzatát az alább felsorolt területek vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg azzal, hogy azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni:
a)a 145 hrsz-től a 149 hrsz-ig, a 257 lisz, a 254 hrsz, a 253 hrsz, a 246/1 és a 246/2hrsz és a 243 hrsz-től a 233 hrsz_ig belterületi földrészletekre valamint a 0591/1-22 hrsz és a 0593 lisz külterületi földrészletek lakóterület kialakításának érdekében
b)a 437 hrsz belterületi fóldrészletre temető bővítés céljából
(5)A település önkormányzata helyi közút céljára az alábbi területeken tesz lejegyzést:
a)436 hrsz, a 437 hrsz, a 146 hIsz és a 147 hrsz belterületi földrészletekre
b)257 hrsz, a 256 hrsz,a 255 hrsz, a 246/1 hrsz, a 246/2 hrsz, a 245 hrsz, a 244 hrsz, a 243 hrsz, a 242/1 hrsz, a 242/2 hrsz, a 241 hrsz, a 240 hrsz, a 239/1 hrsz, a 239/3 hrsz, 236/1hrsz, 575/2 hrsz, 574/3 hrsz, 573 hrsz. 572 hrsz, 571 hrsz, 70 hrsz és a 231/1 hrsz belterületi földrészletek egy részére telekalakítás után
c)a 0591/1-22 hrsz és a 059:3 hrsz külterületi földrészletekre
(6)Hatályát vesztette.
(7)A település önkormányzata a lakóterületek védelme érdekében a Batthyány utca 91 szám ( 291 hrsz ) alatt lévő kereskedelmi gazdasági területre, saját területen, a lakóterületekkel határos oldalhatárokra, 5 méter mélységben beültetési kötelezettséget ír elő védőterület megvalósításának céljából.
(8)A település önkormányzata a lakóterületek védelme érdekében a farmergazdaság területére, saját területen, a lakóterületekkel határos telekhatárokra, 20 méter mélységben beültetési kötelezettséget ír elő védőterület megvalósításának céljából.
(8a)A település önkormányzata a 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434 hrsz területen tervezett ipari gazdasági terület nyugati és keleti szegélyén 15 m, déli oldalán 10 m mélységben beültetési kötelezettséget ír elő védőzöld megvalósításának céljából.
(9)A sajátos jogintézmény elrendelése megszűnik, ha a településrendezési feladatok az elrendeléssel érintett területeken megvalósultak.
III. Fejezet

Településszerkezet - területfelhasználás

4. § (1) A település igazgatási területét építési szempontból:

a.) beépítésre szánt területre
b.) beépítésre nem szánt területre
tagozódik.
(2)A beépítésre szánt területeket az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint:
a.)lakó terület:
a.l.) falusias lakó jele: Lf
a.2.) falusias lakó tartalék jele: LfT
b.) vegyes terület:
b.l.) településközpont vegyes jele: Vt
c.) gazdasági terület:
c.1.) kereskedelmi szolgáltató jele: Gksz
c.2.) egyéb ipari jele: Gip
d.) különleges terület:
d.l.) temető területe jele: KLT
d.2.) idegenforgalmi és kultúrtörténeti
-zöldterület jele: KLIZ
d.3.) camping - zöld jele: KLCZ
d.4.) sport terület jele: KLS
d.5.) különleges beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi terület jele: Küm
d.6.) különleges bányászati terület jele: Kb
területként, - területfelhasználási egységenként - lehet megkülönböztetni.
(3)A beépítésre nem szánt területek:
1.Közlekedési és közműterület
a)közlekedési terület jele: K
b)közmű terület jele: Km
2.erdő-, jele: E
3.zöld-, jele: Z
4.Mezőgazdasági-
a)általános jele:
b)farmgazdaság jele: Mf
5.vízgazdálkodási, jele: V
6.különleges beépítésre nem szánt camping, zöld terület jele: KBN Cz.
7.természetközeli terület: jele Tk
8.különleges, beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: jele: Kbme
területként, - területfelhasználási egységenként - lehet megkülönböztetni.

Az építés általános feltételei

5. §1 (1) Építési telken és területen az egyes tájszerkezeti és településszerkezeti egységek részletes előírásainak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha

a) a rendeltetésszerű használathoz szükséges teljes vagy részleges közművesítettség biztosított vagy az építmény használatbavételéig biztosítható;

b) a használat során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének lehetősége biztosítható;

c) az építmény nem befolyásolja károsan a föld alatti és föld feletti vizek tisztaságát;

d) levegő minőségét;

e) a vonatkozó zajvédelmi rendeletben és e Rendeletben előírt határértékeknél nagyobb zajterhelést nem okoz;

f) a vonatkozó tűzvédelmi előírások teljesülnek;

g) a szabályozási tervlapon kijelölt védő zöld területek megvalósulása biztosított - közlekedési terület.

(2) Hatályát vesztette

(3) Hatályát vesztette

(4) Hatályát vesztette

(5) A területeken építmény akkor helyezhető el, ha az alábbi előírásoknak megfelel:

a) az építmény eleget tesz az adott területre vonatkozó Övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak

b) a kialakult jellegzetes területfelhasználást, a táji- és természeti értékeket nem károsítja

(6) Hatályát vesztette

(7) Hatályát vesztette

(8) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani

6. § (1) Hatályát vesztette.

7. § (1) A kerítés létesítés szabályai:

a.) A telkek határvonalain kerítés létesíthető
b.) Hatályát vesztette.
c.) A telkek utcavonalán tömör és áttört kerítés egyaránt létesíthető legfeljebb 2,00 méter magassággal.
d)A telkek oldalsó és hátsó határán a szomszédos telkek vonalán kerítés létesíthető 2,00 méter magassággal.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lakóterület

8. § (1) A település kialakult lakóterülete:

a.) falusias lakóterület jele: Lf1
(2)A település falusias lakó területét a beépítésre szánt területek szabályozási terve határolja körül.
(3)A település új lakóterületeit a 145 hrsz-tól a 149 hrsz-ig. a 257 hrsz-ú, a 254 hrsz-ú, a 253 hrsz-ú, a 246/1 hrsz-ú és 246/2 hrsz.-ú és a 243 hrsz-tól a 233 hrsz-ig belterületi földrészletek valamint a 0591/1-22 hrsz-ú és a 0593 hrsz-ú külterületi földrészletek felhasználásával kell kialakítani.
a.) a falusias lakóterületi övezet jele: Lf2
(4)Az (1) bekezdés a.) pontjában szereplő terület a Petőfi Sándor utca nyugati vonulatában kialakult lakóterület. a Kossuth utca nyugati vonulatában kialakult lakóterület az 506 hrsz-től az 567/2 hrsz-ig, valamint a Batthyány utca egy részén kialakult lakóterület övezeti tagozódása az alábbiak szerint történik:
a.) falusias lakóterületi övezet jele: Lf1
b.) falusias lakóterületi kert övezet jele: LfK
(5)A település tartalék lakóterületei:
a.) a település tartalék lakó területeire szabályozási terv készítése kötelező
b.) ezen területeket a szabályozási terv határolja körül
c.) a szabályozási terv készítésénél jelen rendeletben rögzített előírások kötelezőek
(6)Az (1), (3) bekezdések és a (4) bekezdés a.) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti terület felhasználási egységek elsősorban lakóépületek, mezőgazdasági-, erdő-, gazdasági, továbbá a lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgálnak.
(7)Az (1), (3) bekezdések és a (4) bekezdés a.) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti területfelhasználási egységekben az alábbi épületek és építmény helyezhetőek el:
a.) lakóépület
b.) mező-, és erdőgazdasági építmény
c.) szálláshely szolgáltató épület
d.) kézműipari építmény
e.) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató épület
f.) sportépítmény
(8)Az (1) (3) bekezdések és a (4) bekezdés a.) pontja. valamint az (5) bekezdés szerinti területfelhasználási egységekben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
a.) telekalakítás:
a.l.) kialakítható legkisebb telekszélesség: Új teleknél: 22,00 m
kialakult: kialakult
a.2.) kialakítható legkisebb telekmélység: 40,00 m
a.3.) kialakítható legkisebb telekterület méret: 880 m2
b.) beépítési mód: oldalhatáron álló
c.) a beépítettség legnagyobb mértéke: 30%
d.) a megengedett építmény magasság:
d.1.) kialakult, meglévő foghíjak beépítése esetén az építmény magasságot a meglévő beépítés figyelembevételével kell meghatározni
d.2.) új lakó területi egységeknél: maximum: + 4,50m
e.) a területet részleges vagy teljes közművel kell ellátni
f.) a legkisebb zöldfelület: 40%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 0,5
h.) a terület övezeti jele:
h.l.) Lf1-O-30-K építési vonal kialakult
h.2.) Lf2-O-30-4,50 építési vonal telekhatártól 5m
h.3.) LfT-O-30-4,50
h.4.) Lf1-SZ-30-4,50-K
(9)Az (1), (3) bekezdések és a (4) bekezdés a.) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti területfelhasználási egységekben burkolt parkoló (zöldbeton, beton, aszfalt) építése a területek szabad egységéinek 30%-ig létesíthető. A területen a lakó egység igényén túl annyi személygépjármű elhelyezését kell biztosítani, amennyi az adott terület rendeltetési egysége(i) és funkcionális igénye(i) megkövetel(nek).
(10)A (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott falusias lakóterületi kert övezetben csak az alább felsorolt épületek és építmények helyezhetőek el:
a.) mezőgazdasági építmény
b.) erdőgazdasági építmény
(11)A (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott falusias lakóterületi kert övezetben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
a.) beépítési mód: oldalhatáron álló
b.) a beépítettség legnagyobb mértéke: 15 %
c.) a megengedett építmény magasság: maximum: +4,50m
d.) a legkisebb zöldfelület: 40%
e.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 0,5
f.) a terület övezeti jele:
f.1.) LfK-O-15-4,50
f.2.) építési vonal a lakótelek hátsó telekhatárától mért 20,00m
(12)A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott lakó övezetben, - a Tűzvédelmi Szakhatóság hozzájárulása mellett - a szomszédos telkeken az építmények közötti legkisebb távolság maximum 4,00 méter lehet.

Vegyes terület

Településközpont vegyes terület

9. § (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sport építmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) [1][1] A településközpont vegyes területét a szabályozási terv határolja körül jele: Vt

(3) A településközpont vegyes területén az alább felsorolt épületek és építmények helyezhetőek el:

a.) lakó épület
b.) igazgatási épület
c.) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület
d.) egyéb közösségi szórakoztató épület
e.) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
f.) sportépítmény
(4)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani.
a.) kialakítható legkisebb telekterület méret: 1.000 m2
b.) beépítési mód: szabadon álló
c.) beépítettség legnagyobb mértéke: 40%
d.) megengedett építmény magasság: maximum: +7,50 m
e.) a területet teljes közművel kell ellátni
f.) a legkisebb zöldfelület: 10%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 2,4
h.) a terület övezeti jele: Vt-SZ-40-7,50
(5)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben annyi személygépjármű elhelyezését kell biztosítani, amennyit az adott terület rendeltetési egysége(i) és a funkcionális igénye(i) megkövetel(nek).
(6)A vegyes terület településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
(7)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani.
a)kialakítható legkisebb telekterület méret: 600 m2
b)beépítési mód: oldalhatáron álló
c)beépítettség legnagyobb mértéke: 50%
d)megengedett építmény magasság: maximum: +6,00 m
e)a területet teljes közművel kell ellátni
f)a legkisebb zöldfelület: 10%
g)a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 2,4
h)a terület övezeti jele: Vt-O-50-6,0-600

Gazdasági terület

Kereskedelmi gazdasági szolgáltató terület

10. § (1) A település kereskedelmi, szolgáltató területei elsősorban gazdasági célú épületek elhelyezésére szolgálnak, melyek a környezetükre káros, zavaró hatással nem bírnak.

(2) A település kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területét a szabályozási terv határolja körül. jele: Gksz

(3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az alábbi épületek helyezhetőek el:

a.) mindenfajta nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
b.) igazgatási, egyéb iroda épület
c.) üzemanyagtöltő
d.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások
(4)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
a.) kialakítható legkisebb telekterület méret: 2.500 m2
b.) beépítési mód: szabadonálló
c.) beépítés legnagyobb mértéke: 40%
d.) megengedett legnagyobb építmény magasság: maximum: + 4,50m
e.) a területet teljes közművesítéssel kell ellátni
f.) legkisebb zöldfelület: 20%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 2,0
h.) a terület övezeti jele: Gksz-SZ-40-4,50
(5)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben jelen Rendelet szerinti környezetvédelmi előírások betartása kötelező érvényű.
(6)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben annyi gépjármű elhelyezését kell biztosítani, amennyit az adott terület rendeltetési egysége(i) és a funkcionális egysége(i) megkövetel(nek).

Ipari gazdasági terület

10/A. § (1) A település ipari gazdasági területei elsősorban gazdasági célú épületek elhelyezésére szolgálnak, melyek a környezetükre káros, zavaró hatással nem bírnak.

(2) A település ipari gazdasági területét a szabályozási terv határolja körül. jele: Gip

(3) Az ipari gazdasági területen az alábbi épületek helyezhetőek el:

a.) mindenfajta nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
b.) igazgatási, egyéb iroda épület
c.) üzemanyagtöltő
d.) kivételesen elhelyezhető gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.
(4)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
a.) kialakítható legkisebb telekterület méret: 1.000 m2
b.) beépítési mód: szabadonálló
c.) beépítés legnagyobb mértéke: 40%
d.) megengedett legnagyobb építmény magasság: maximum: + 7,50m
e.) a területet teljes közművesítéssel kell ellátni
f.) legkisebb zöldfelület: 25%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 1,5
h.) a terület övezeti jele: Gip-SZ-40-7,50-1000
(5)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
a.) kialakítható legkisebb telekterület méret: 2.500 m2
(Az övezeti előírásnál kisebb kialakult telek beépíthető)
b.) beépítési mód: szabadonálló
(Kialakult beépítési mód megtartható)
c.) beépítés legnagyobb mértéke: 50%
d.) megengedett legnagyobb építmény magasság: maximum: + 9,0m
e.) a területet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni
f.) legkisebb zöldfelület: 25%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 1,5
h.) oldalkert mérete legalább 6 m
j.) a terület övezeti jele: Gip-SZ-50-9,0-2500
(6)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
a.) kialakítható legkisebb telekterület méret: 1.000 m2
b.) beépítési mód: szabadonálló
c.) beépítés legnagyobb mértéke: 50%
d.) megengedett legnagyobb építmény magasság: maximum: + 12,0m
e.) a területet teljes közművesítéssel kell ellátni
f.) legkisebb zöldfelület: 25%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 1,5
h.) a terület övezeti jele: Gip-SZ-50-12,0-1000”
(7)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben annyi gépjármű elhelyezését kell biztosítani, amennyit az adott terület rendeltetési egysége(i) és a funkcionális egysége(i) megkövetel(nek).

Különleges terület

11. § (1) A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 8. § 9. § 10. §; 10/A. § - ok szerinti területektől eltérő területek.

(2) A település különleges területét a szabályozási terv határolja körül.

(3) A település különleges területfelhasználási egységébe az alábbi terület tartozik:

1. temető jele: KLT

1. idegenforgalmi és kultúrtörténeti - zöldterület jele: KLIZ

1. camping - zöld jele: KLCZ

1. sport terület jele: KLS

1. mezőgazdasági üzemi terület jele: Kmü

1. bányászati terület jele: Kb

(4) Az (1) bekezdés szerinti terüIetfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:

a.) a KLIZ és a KLCZ területeken telket alakítani TILOS
b.) beépítési mód: szabadonálló
c.) beépítettség legnagyobb mértéke:
c.1.) a KLT, KLIZ és a KLS jelű területeken 15%
c.2.) a KLCZ jelű területen 5%
d.) megengedett építmény magasság:
d.1.) a KLT, KLIZ és a KLS jelű területeken maximum: + 7,50m
d.2.) a KLCZ jelű területen maximum: + 4,50m
e.) a területet minimálisan részleges közművel kell ellátni
f.) a legkisebb zöldfelület: 40 %
g.) megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 2,0
h.) a terület övezeti jele: KLT-SZ-15-7,50
KLIZ -SZ-15-7,50
KLCZ -SZ-5-4,50
KLS -SZ-15-7,50
(5)A (3) bekezdés b.) pontjában meghatározott területfelhasználási egységre szabályozási terv készítése kötelező.
(6)A (3) bekezdés c.) pontjában meghatározott területfelhasználási egységre beépítési terv készítése kötelező.
(7)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben annyi gépjármű elhelyezését kell biztosítani, amennyit az adott terület rendeltetési egysége(i) és a funkcionális egysége(i) megkövetel(nek).
(8)Az (1) bekezdés e.) pont szerinti mezőgazdasági üzemi terület területfelhasználási egységben a terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
a.) kialakítható legkisebb telekterület méret: kialakult, vagy legalább 2.500 m2
b.) beépítési mód: szabadonálló
c.) beépítés legnagyobb mértéke: 40%
d.) megengedett legnagyobb építmény magasság: maximum: + 9,00m, de a terület legfeljebb 10 %-án elhelyezhető legfeljebb 22,5 m építménymagasságú építmény is (pl: siló, szárító, stb...)
e.) a területet minimálisan részleges közművesítéssel kell ellátni
f.) legkisebb zöldfelület: 40%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 1,0
h.) a terület övezeti jele: Kmü-SZ-40-9,0-2500
(9)A különleges bányászati célú területen a szénhidrogén kutatást, kitermelést, utóhasznosítást, fenntartást szolgáló építmények helyezhetőek el:
a.) kialakítható legkisebb telekterület méret: kialakult
b.) beépítési mód: szabadonálló
c.) beépítés legnagyobb mértéke: 40%
d.) megengedett legnagyobb építmény magasság: maximum: + 4,50 m, de technológiához kötött toronyszerű építmények esetében legfeljebb 20 m
e.) a területet minimálisan részleges közművesítéssel kell ellátni
f.) legkisebb zöldfelület: 40%
g.) a megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 0,5.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési- és közmű terület

12. § (1) A közlekedési- és közműterületeket a szabályozási terv határolja le:

A közlekedési területek jele: K
Közmű területek jele: Km.
(2)Hatályát vesztette.
(3)A meglévő közlekedési területek szabályozási szélessége, építési területének szélessége meglévő - megfelelő, a szabályozási tervlapon rögzített szabályozási szélességgel.
1.belterületi utak:

Sorsz.

út jele (száma, neve vagy hrsz-a) útkategória

közterületi

úthálózati

tulajdonos

szélessége

szerepe

1.

8444.sz. ök Batthyány u

B.V.C.B

25,80-29,60m

országos m. út

á. közútkezelő

2.

8701.sz. ök József A. u

B.V.C.B

17,00m

országos m. út

á. közútkezelő

3.

870 I.sz ök Kossuth L. u

B.V.C.B

16,50-26,70m

országos m út

á. közútkezelő

4.

Virág utca

B.V.C.B.

20,30-30,00m

gyűjtő út

önkormányzat

5.

Petőfi Sándor utca

B.V.C.B.

22,00m

gyűjtő út

önkormányzat

6.

Kinizsi Pál utca

B.VI.d.B

10,00m

kiszolgáló út

önkormányzat

7.

Rába utca

B.VI.d.B

7,30-15,40m

kiszolgáló út

önkormányzat

8.

Ifjúság utca

B.VI.d.B

16,00m

kiszolgáló út

önkormányzat

9.

Szent István utca

B.VI.d.B

24,50m

kiszolgáló út

önkormányzat

10.

Ady utca

B.VI.d.B

13,40-16,00m

kiszolgáló út

önkormányzat

11.

Rákóczi utca

B.VI.d.B

19,80-30,00m

kiszolgáló út

önkormányzat

12.

Dózsa utca

B.VI.d.B

7,80-14,00m

kiszolgáló út

önkormányzat

13.

Rábaköz utca

B.VI.d.B

7,50m

kiszolgáló út

önkormányzat

14.

Virág utca

B.VI.d.B

10,00m

kiszolgáló út

önkormányzat

15.

149 hrsz utca

B.VI.d.B

5,50m

kiszolgáló út

önkormányzat


b.) külterületi utak

16.

0615 hrsz-ú

K.VIII.

6,00-7,00m

mezőgazd. út

önkormányzat

17.

06ű4hrsz-ú

K.VIII.

10,00m

mezőgazd. út

önkormányzat

18.

0569/8 hrsz-ú

K.VIII.

5,00-7,80m

mezőgazd. út

önkormányzat

19.

0600 hrsz-ú

K.VIII.

l2,00m

mezőgazd. út

önkormányzat

20.

0622/4 hrsz.-ú

K.VIII.

6,0-8,0m

mezőgazd.úl

önkormányzat

21.

0622/2 hrsz-ú

K.VIII.

6,50m-8,00m

mezőgazd. út

önkormányzat

22.

0634 hrsz-ú

K.VIII.

l2,00m

mezőgazd. út

önkormányzat

23.

0598 hrsz-ú

K.VIII.

8,00-12,00m

mezőgazd. út

önkormányzat

24.

0115 hrsz-ú

K.VIII.

l2,00m

mezőgazd. út

önkormányzat

25.

0100 hrsz-ú

K.VIII.

11,50 m

mezőgazd. út

önkormányzat

26.

0119 hrsz-ú

K.VIII.

5,50-6,00m

Mezőgazd. út

Önkormányzat

27.

0125 hrsz-ú

K.VIII

8,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

28.

0126 hrsz.ú

K.VIII.

10,50 m

Mezőgazd. út

Önkormányzat

29.

0122 hrsz-ú

K.VIII.

7,0m

Mezőgazd út

önkormányzat

30.

0130 hrsz-ú

K.VIII.

8,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

31.

0124/1 hrsz-ú

K.VIII.

6,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

32.

092 hrsz.ú

K.VIII.

7,00-9,50m

mezőgazd. út

Önkormányzat

33.

027 hrsz-ú

K.VJII.

12,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

34.

023 hrsz-ú

K.VIII.

10,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

35.

037 hrsz-ú

K.VIII.

12,00m

Mezőgazd. út

Önkormányzat

36.

089 hrsz-ú

K.VIII.

10,00-12,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

37.

030 hrsz-ú

K.VJII.

6,00-8,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

38.

037 hrsz-ú

K.VIII.

l2,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

39.

039 hrsz-ú

K.VIII.

11,50m

mezőgazd. út.

Önkormányzat

40.

040 hrsz-ú

K.VJII.

8,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

41.

083 hrsz-ú

K.VJII.

10,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

42.

043 hrsz-ú

K.VIII.

8,00-10,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

43.

019 hrsz-ú

K.VJII.

12,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

44.

0560 hrsz-ú

K.VIII..

16,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

45.

0578 hrsz-ú

K.VIII.

20,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

46.

02526 hrsz-ú

K.VIII.

20,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

47.

0533 hrsz-ú

K.VIII.

20,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

48.

0480 hrsz-ú

K.VIlI.

16,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

49.

0497 hrsz-ú

K.VIII.

20,00m

mezőgazd. út

Önkormányzat

50.

0444 hrsz-ú

K.VIlI.

13,00m

Mezőgazd. út

Önkormányzat

51.

0454 hrsz-ú

K.VIII.

10,0-12,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

52.

0430 hrsz-ú

K.VIII.

16,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

53.

0407/3 hrsz-ú

K.VIII.

7,00-9,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

54.

0515 hrsz-ú

K.VIII.

8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

55.

0511 hrsz-ú

K.VIII.

10,00-11,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

56.

0517hrsz-ú

K.VIII.

7,50-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

58.

0405 hrsz-ú,

K.VIII.

10,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

59.

0400/1 hrsz-ú

K.VIII

12,00-16,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

60.

0504/4 hrsz-ú

K.VIII

10,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

61.

0123/1.hrsz-ú

K.VIII.

8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

61.

0592 hrsz-ú

K.VIII.

9,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

63.

0508 hrsz-ú

K.VIII.

8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

64.

0194 hrsz-ú

K.VIII.

10,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

65.

0520 hrsz-ú

K.VIII.

12,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

66.

0158/1 hrsz-ú

K.VIII.

12,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

67.

0389/13 hrsz.

K.VIII.

10,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

68.

077 hrsz-ú

K.VIII.

8,00-10,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

69.

079 hrsz-ú

KVIII.

7,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

70.

066 hrsz-ú

KVIII

6,00-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

71.

06112 hrsz-ú

K,VII.

7,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

72.

0l21 hrsz.,

K.VIII.

6,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

73.

01312 hrsz-ú

K.VIII

8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

74.

060 hrsz.,

K,VIII,

7,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

75.

011 hrsz-ú

K.VIII

10,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

76.

09/1 hrsz-ú

K.VIII.

12,50m

Mezőgazd. út

önkormányzat

77.

014012 hrsz-ú

K.VIII.

11,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

78.

0 hrsz-ú

K.VIII

9,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

79.

0369 hrsz-ú

K.VIII.

7,50m

Mezőgazd. út

önkormányzat

80.

0375 brsz-u

K.VIII.

6.00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

81.

0368 hrsz-ú

K.VIII.

11,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

82.

0351 hrsz.;

K,VIII

7,50-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

83.

035614 hrsz.,;

K.VIII.

6,00-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

84.

0343 hrsz-u

K,VIII

10,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

85.

0315 hrsz-ú

K.VIII.

6,00-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

86.

0316 hrsz-ú

K.VIII.

8,00m

önkormányzat

87

0297 hrsz-ú

K.VIII

5,50-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

88.

0296 hrsz.;

K.VIII.

7,50-9,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

89.

0295 hrsz-ú

K.VIII.

6,00-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

90.

0283 hrsz-ú

K.VIII.

12,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

91.

0263 hrsz-ú

K.VIII

6,00-8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

92.

0275 hrsz;

K.VIII.

6,00-7,50m

Mezőgazd. út

önkormányzat

93.

0279 hrsz-ú

K.VIII.

8,00-9,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

94.

0171 hrsz-ú

K.VIII.

6,50-8,50m

Mezőgazd. út

önkormányzat

95.

0173 hrsz-ú

K.VIII.

8,50m

Mezőgazd. út

önkormányzat

96.

0227/23 hrsz-ú

K.VIII.

11,50m

Mezőgazd. út

önkormányzat

97.

0234 hrsz-ú

K.VIII

9,00-10,00 m

Mezőgazd. út

önkormányzat

98.

0168/1 hrsz.,;

K,VIII.

8,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

99.

00227/15 hrsz-ú

K,VIII

12,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

100.

0194 hrsz-ú

K. VIII.

9,50m

Mezőgazd. út

önkormányzat

101.

0473 hrsz-ú

K.VIII.

6,00-9,00m

Mezőgazd. út

önkormányzat

a,) Az új közutak elhelyezése céljára a következő szabályozási szélességet, építési területet kell biztosítani:
a.) tervezett összekötő út szabályozási szélessége (építési területe) a település közigazgatási területén:
Tervezési osztály jele: B.V.
Hálózati funkció: b.
Környezeti körülmény: B.
Tervezési sebesség: vt=50km/ó
Szabályozási szélesség: 30,00m
b.) új gyűjtő utak szabályozási szélessége, építési területe: Tervezési osztály jele:
Tervezési osztály jele: B.V.
Hálózati funkció: c.
Környezeti körülmény: C.
Tervezési sebesség: vt=40km/ó
Szabályozási szélesség: 16,00m
c.) az új lakó utak szabályozási szélessége, építési területe:
Tervezési osztály jele: B.VI.
Hálózati funkció: d.
Környezeti körülmény: BC.
Tervezési sebesség: vt=30km/ó
Szabályozási szélesség: 12,00m
d.) mezőgazdasági utak
Tervezési osztály jele: B.VI.
Hálózati funkció: d.
Környezeti körülmény: B.
Tervezési sebesség: vt=40 km/ó
Szabályozási szélesség: 12,00 m
(5)Hatályát vesztette.
(6 ) Hatályát vesztette.
(7)Hatályát vesztette.
(8)Az ingatlan csatlakozások - kapubejárók kialakítása csak a vonatkozó ágazati szabályozások és az útkezelők előírásai szerint történhet.
(9)A területfelhasználások tagozódása során a személygépjárművek elhelyezését az OTÉK-ban rögzítettek figyelembe vételével, saját ingatlanon kell biztosítani, a vonatkozó szabályok és előírások valamint a jelen rendeletben rögzítettek betartása mellett.
(10)Az útkereszteződésekben a rálátási háromszöget a közlekedés biztonsága érdekében szabadon kell hagyni, ezen területen semmiféle növényzet, létesítmény nem helyezhető el.
(11)Új területek terület-felhasználásánál a parkolók kialakítása csak jelen Rendeletben rögzítettek szerint történhet. Így a 8. § (8) bekezdés, a 9. § (5) bekezdés, a 10. § (6) bekezdés,13. § (7) bekezdések, a 14. § (9) bekezdés valamint a 15. § (7) bekezdések szerint.
(12)Hatályát vesztette.
(13)A 8701 jelű összekötő út mentén az 50 méteres védőtávolságot meg kell tartani és új útcsatlakozás és ingatlanbejáró ezen közlekedési területről nem létesíthető!
(14)A szélerőmű-park kijelölése során a telepítését úgy kell megvalósítani, hogy azok országos az úgynevezett dőléstávolságon kívül essenek.
(15)Hatályát vesztette.
(16)Hatályát vesztette.
(17)A Km jelű terület közművekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló terület, amely a közművek rendeltetésszerű működését biztosítja (transzformátor alállomás). Építményeket szabadon álló módon kell elhelyezni. Maximális építmény magasság toronyszerű építmények kivételével 10 m. A megengedett beépítettség legfeljebb 5 %.
(18)A trafóállomáshoz kapcsolódó, tervezett villamos hálózatot a védőtávolságok figyelembe vételével, kell kialakítani. Az E.ON-ÉDÁSZ Zrt. és a tervezet szélerőmű park transzformátor állomásai között létesülő kapcsolatot a környezetet legkevésbé terhelő műszaki megoldás figyelembevételével kell megvalósítani.

Zöldterület

13. § (1) A zöldterületet a szabályozási terv határolja le.

(2) A zöldterület állandó növényzettel fedett közterület, közpark, közkert.

(3) Az (2) bekezdés szerinti területfelhasználási egységet rendeltetése szerint az alábbiak

alapján különböztetjük meg:
a.) zöldterület jele: Z
b.) védő zöldterület jele: ZV
(4)A (3) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott területeket a szabályozási terv határolja körül.
(5)A (3) bekezdés 80) pontja szerinti területfelhasználási egységekben az alábbi építményeket és épületeket lehet elhelyezni:
a.) pihenést, testedzést szolgáló építmény - sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, sátorhely
b.) vendéglátó épület
c.) a terület karbantartására szükséges épület
(6)A (3) bekezdés a.) pontja szerinti területeken legfeljebb 2% beépítettséggel helyezhetőek el az épületek.
(7)A (3) bekezdés a.) pontjában meghatározott területfelhasználási egységre beépítési terv készítése kötelező.
(8)A (3) bekezdés a.) pontjában meghatározott területfelhasználási egységben gépjármű parkoló kialakítása lehetséges, csak zöldbeton alkalmazásával, külön beépítési terv szerint.
(9)A (3) bekezdés a.) pontjában meghatározott területfelhasználási egység területén az azt igénybe vevők számára szükséges személygépjármű parkoló csak terepszinten, fásítva, zöldbeton burkolattal létesíthető, maximum a köz park területének 5,00%-án.
(10)Hatályát vesztette.
(11)A lakóterületi zöld felületeket az övezeti jellemzők (min. 30 %-os zöldfelületi arány) figyelembevételével, intenzív fenntartás előirányzásával, szükség szerinti játszó és pihenőhelyek kialakításával, és legalább 50%-os borítottságot eredményező fás növényzettel be ültetve kell (kertrendezési terv alapján) megvalósítani.
(12)A szabályozási terven jelölt zöldterületeket (köz park területeket} a funkcionális igények szerint sport, játszó és pihenőhelyekkel kell kialakítani, intenzív fenntartás biztosításával, kertrendezési terv alapján.
(13)A szabályozási terven jelölt 16,00 méter vagy azt meghaladó szabályozási szélességű új utcák mentén legalább egyoldali fasor létesítendő. Meglévő út menti hiányos fasorok szükség szerint kiegészítendők
(14)Gépkocsi parkolóknál (10 férőhely felett) legalább 4 férőhelyenként 1db fát kell ültetni.
(15)A védő zöldfelületi funkciójú, beültetési kötelezettségű területeket legalább 70 %-os borítottságú, lehetőleg többszintes fás növényzettel kell beültetni.
(16)Útkereszteződésekben a rálátási háromszög biztosítása érdekében semmiféle növénytelepítés nem helyezhető el.

Erdő terület

14. § (1) Hatályát vesztette.

(2) Hatályát vesztette.

(3) Az erdő terület területfelhasználási egységet rendeltetése szerint az alábbiak alapján különböztetjük meg:

a.) gazdasági erdő jele: Eg
b.) szabadidős- turisztikai erdő jele: ESZ
(4)A (3) bekezdés a.) pontja szerinti területfelhasználási egységben az alábbi építményeket és épületeket lehet elhelyezni:
a.) területen:
a.1.) köztárgyak
a.2.) ismeretterjesztésre szolgáló, épületnek nem minősülő építmények
a.3.) a honvédelemet és a belbiztonságot szolgáló műtárgyak
a.4.) az erdő rendeltetésének megfelelő épületek
(5)A (3) bekezdés a.) pontja szerinti területen az alábbi építési követelményeket kell betartani:
a.) a 10 ha alatti területen épületet elhelyezni tilos
b.)a 10 ha és a 20 ha közötti területnagyságú földrészleten az erdő rendeltetésének megfelelő épület 0,5% beépítettséggel elhelyezhető
c.) a 20 ha területnagyság feletti földrészleten az erdő rendeltetésének megfelelő épület 0,2% beépítettséggel elhelyezhető
(6)A (3) bekezdés b.) pontja szerinti területfelhasználási egységben az alábbi építményeket és épületeket lehet elhelyezni.
a.) esőbeállók
b.) pihenőhelyek
c.) hulladékgyűjtők
d.) köztárgyak
e.) szociális épület
f.) sportolás és testedzésre alkalmas pályák
g.) sátorhelyek
(7)A 3.) bekezdés b) pontja szerinti területen az alábbi építési követelményeket kell betartani.
a.) 5.000 m2 területnagyságig a földterületen a (6) bekezdés szerinti építmények és épületek 5 % beépítettséggel elhelyezhetők
b.) 5.000 m2 - 5 ha közötti területnagyságú földterületen a (6) bekezdés szerinti építmények is épületek 1% beépítettség elhelyezhetők
c.) 5 ha - 10 ha közötti területnagyságú földterületen a (6) bekezdés szerinti építmények és épületek 0,5 % beépítettséggel elhelyezhetők.
d.) 10 ha fölötti területnagyságú földterületen a (6) bekezdés szerint építmények és épületek 0,2% beépítettségei elhelyezetők
(8)A (3) bekezdés b. pontja szerinti területen személygépjármű parkoló kialakítása lehetséges, de csak zöldbeton alkalmazásával, külön beépítési terv szerint.

Mezőgazdasági terület

15. §

.

(1)A mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.
(2)Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységet rendeltetésük szerint aalábbiak alapján különböztetjük meg:
a. Mezőgazdasági terület jele
b. Farmgazdaság jele: Mf
(3)A 2.) bekezdés b.) pontjában meghatározott területet a szabályozási terv határolja körül,
(4)A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott területen építményt az OTÉK alapján lehet elhelyezni. A 0139/9 hrsz-ú ingatlanon lakó- és vegyes rendeltetésű épület nem építhető, nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető. A 0139/9 hrsz-ú ingatlanon a mezőgazdasági építmények mellett a Rába ökoturizmushoz kapcsolódó és a területen folyó gazdálkodást bemutató, a látogatókat fogadó és kiszolgáló funkciójú építmények is elhelyezhetők maximum 3 %-os beépítettséggel és 4,5 m építménymagassággal szabadonálló módon. Má övezetben lévő további ingatlanok esetében lakóépület legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal, míg mezőgazdasági célú építmények legfeljebb 7,5 m-es építménymagassággal helyezhetők el 3%-os beépítettséggel.”
(5)A 2.) bekezdés a.) pontjában meghatározott területen csak az alább felsorolt helyrajzi számok alatt létesíthető szélerőmű park a mindenkori érvényben lévő előírások és szabályok alapján:
0561/3, 0575, 0504/3, 0623/1-5, 0635/1-3, 0593, 0114/1-34, 0112/1-27, 0117/8-14, 0116, 0102/2-4, 0121/8-9, 099, 097/6-8, 093/5-7, 028, 034/1, 024/1-19, 031/9-31, 037, 042, 076, 013/15-32, 071/1, 054, 0614, 061/4-10, 0605/3, 068, 081/4-15, 078/3, 0504/8, 0481/1-4, 034/1, 0565/1a, 0111/3-34 hrsz.
(6)A 2.) bekezdés b. pontjában meghatározott farmergazdaság kialakítására alkalmas területen; terület építési használatának kötelezően az alábbi követelményeket kell betartani:
1.Kialakítható legkisebb telekterület méret: 6000 m2
2.Beépítési mód: szabadon álló
3.A beépítettség legnagyobb mértéke: 5 %
4.Megengedett építménymagasság: maximum 4, 50 m
5.A területet teljes közművel kell ellátni
6.A terület övezeti jele: FM-SZ-5-4,50
(7)A (2) bekezdés b.) pontja szerinti területfelhasználási egységben annyi gépjármű elhelyezését kell biztosítani, amelyet az adott terület rendeltetési egysége(i) és a funkcionális igénye(i) megkövetel(nek).
(8)Hatályát vesztette.
(9)Hatályát vesztette.
(10)A Szabályozási terven „földtani veszélyforrással érintett terület" jellel lehatárolt területen belül építményeket létesíteni csak mérnökgeológiai szakvélemény alapján lehet.
Vízgazdálkodási terület

16. §

1.A vízgazdálkodási terület a vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület, az OTÉK 30. §(1) bekezdésében felsorolt tartalommal.
2.Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységben az alábbi építmények helyezhetők el:
1.Vízkárelhárítási
1.vízi sport és sporthorgászás céljára szolgáló közösségi építmények.
3.Hatályát vesztette.
4.Hatályát vesztette.

Természetközeli terület

16/A.§

(1)Ikervár község területén természetközeli területek az ingatlan-nyilvántartásban mocsár megnevezésű és a szabályozási terven Tk övezeti jellel megjelölt területek.
(2)A természetközeli terület övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.
(3)Hatályát vesztette.

Különleges beépítésre nem szánt terület

16/B. § (1) A település különleges beépítésre nem szánt területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 12. §; 13. §; 14. §; 15. §; 16. §; 16/A. §-ok szerinti területektől eltérő területek.

(2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

1. camping, zöld KBN cz jelű

2.2 különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: jele: Kbme

(3) A KBN cz jelű camping, zöld különleges beépítésre nem szánt területen elhelyezhető építmények:

1.vízgazdálkodási célú
2.turisztikai, sportolási célú
3.szálláshelyszolgáltatás
4.vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás
5.terület fenntartását szolgáló épület
6.a területet kiszolgáló és bemutató épület, látogatói központ
7.pihenést szolgáló
8.tulajdonos vagy használó számára szolgáló lakás.
(4)A KBN cz camping, zöld területre vonatkozó övezeti előírás:
beépítés módja szabadonálló
beépítési %: 2 %
legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
legkisebb minimális telekterület 2500 m2
legkisebb zöldfel. aránya 90 %
A vízfelületek területét a zöldfelületi arány számításánál 75 %-ban zöldfelületként kell figyelembe venni.”
(5)AKbme jelű különleges beépítésre nem szánt megújuló energia hasznosításának céljára szolgáló övezet, melyen elhelyezhetők megújuló energiaforrások felhasználására és a terület kiszolgálására szolgáló építmények legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal
IV. Fejezet

Környezetvédelem

17. § (1) Ikervár településén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásokra, diffúz légszennyező forrásokra vonatkozóan az elérhető legjobb technika alkalmazása melletti, a hatályos jogszabályok és környezetvédelmi hatóság által egyedileg megállapított kibocsátási határértékeke/, előírásokat kell betartani.

(2) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásokat a vonatkozó jogszabályok alapján kell besorolni.

(3) Fö1d- és vízvédelem:

a.) Nem burkolt felületeken hulladék, illetve útsózási és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el.
b.) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket közcsatornába vezetés előtt előtisztítani szükséges. A terület szennyvizeit közcsatornába kell elvezetni a mindenkori hatályos előírások határértékeinek betartásával.
c.) Ikervár település közigazgatási területe a hatályos jogszabály alapján szennyeződés érzékenységi besorolása szerint a "B" érzékeny kategóriába tartozik.
d.) Területek feltöltése csak szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, fö1d, homok és építési törmelék) történhet.
e.) Szennyvíz, szennyezet csapadékvíz és egyéb szennyező anyag a nyílt árkokba, vízfolyásokba, valamint tavakba nem vezethető.
f)Épületek, utak egyéb létesítmények kialakításakor az érintett területen lévő termőföld, humusz termőréteg védelméről, összegyűjtéséről (deponálásáról) és újrahasznosításáról a beruházónak, építtetőnek kell gondoskodnia.
g.) Téli útsózás csak környezetkímélő anyaggal történhet.
h)A felszíni vizekbe csak a hatályos előírások szerint megfelelő minőségű csapadékvíz és szennyvíz vezethető.
i.) Ikervár település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló hatályos jogszabály alapján nitrát érzékeny területen fekszik, ebből kifolyólag mezőgazdasági tevékenység végzésénél a jogszabály előírásai az irányadóak.
(4)Hulladékgazdálkodás:
a.) Ikervárt település területén a közüzemi háztartási hulladékszállítást biztosítani kell. A keletkezett háztartási hulladék csak zárttérben illetve gyűjtőedényekben tárolható.
b.) a veszélyes hulladékokat a hatályos előírások szerint kell kezelni és ártalmatlanításukról gondoskodni.
c.) a szennyvízhálózat kiépítésével az egyedi szennyvízgyűjtőket a szennyvízhálózat használatbavétele után egy éven belül meg kell szüntetni
d.) a keletkezett folyékony kommunális hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik
e.) a településen keletkező szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat szerződéses keretek között gondoskodik
f.) a település közigazgatási területén veszélyes hulladék lerakóhely vagy égető nem létesíthető
g.) a különleges kezelést igénylő egészségügyi hulladék gyűjtését és elszállítását szerződéses keretek között kell biztosítani
h.) a településen illegális szemét- és törmeléklerakás tilos, a hulladék csak zárt térben, illetve gyűjtőedényzetben tárolható
i.) lakossági hulladékgyűjtő helyeket a lombtalanítás során biztosítani kell
j.) a helyi hulladékgazdálkodásról Ikervár Önkormányzati Rendelet rendelkezik
(5)Nem burkolt felületeken hulladék és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású anyag nem helyezhető el.
(6)Szennyvíz, szennyezet csapadékvíz és egyéb szennyező anyag a nyílt árkokba, vízfolyásokba nem vezethető.
(7)A keletkező szennyvizekkel a környezetett szennyezni TILOS!
(8)A településen található élővizek védelmében az alábbi előírásokat kell betartani:
a.) a vízfolyások mentén 50,00 méteres sávban csak szelektívpermetet és növényvédelmi szereket lehet használni
b.) élővízfolyás 50,00 méteres sávjában gyomírtószer nem alkalmazható
c.) az élővízfolyások mellett kialakult természetes megváltoztatni csak külön engedély alapján lehet növényzetet.
(9)Épületek, utak egyéb létesítmények kialakításakor az érintett területen lévő termőföld, humuszos termőréteg védelméről, deponálásáról és újrahasznosításáról az építtetőnek gondoskodnia kell.
(10)Hatályát vesztette.
(11)Hatályát vesztette.

Helyi értékvédelem

18. § (1) A helyi értékvédelem területét és tárgyait a szabályozási tervlap határolja körül, a helyi értékvédelem az alábbiakra terjed ki:

a.) területi értékvédelem
b.) helyi tájérték - zöldfelületi értékvédelem
(2)Az (1) bekezdés a.) pontjában rögzített területi értékvédelem a hagyományosan kialakult telekkel - térrel, jellemző beépítéssel és mértékkel valamint jellemző épülettípussal együtt őrzendő meg együttesként.
(3)A település területi értékvédelmét a szabályozási terv határolja körül, ezen területek az alábbiak:
a.) a falusias karakter védelme érdekében
a.1.) a Kossuth Lajos utca beépítési módja az alábbi helyrajzi számokkal:
334 hrsz, 335 hrsz, 336 hrsz, 347 hrsz, 348 hrsz, 352 hrsz, 353 hrsz, 357 hrsz, 358 hrsz, 359/1 hrsz, 362 hrsz, 365 hrsz, 366 hrsz, 369 hrsz, 370 hrsz, 374 hrsz, 375 hrsz, 378/1 hrsz, 378/2 hrsz, 379 hrsz, 380 hrsz és a 381 hrsz
a.2.) a József Attila utca beépítési módja az alábbi helyrajzi számokkal:
151 hrsz, 152 hrsz, 153 hrsz, 154 hrsz, 155 hrsz, 156 hrsz, 157 hrsz, 158 hrsz, 159 hrsz, 160 hrsz, 161 hrsz, 162 hrsz, 163 hrsz, 164 hrsz, 165 hrsz, 166 hrsz, 167 hrsz, 168 hrsz, 169 hrsz, 170 hrsz, 171 hrsz, 172 hrsz, 173 hrsz, 174 hrsz, 175 hrsz, 176 hrsz, 177 hrsz, 178 hrsz, 179 hrsz és 180 hrsz
b.) együttes védelem alá tartozik a Kossuth Lajos utca nyugati vonulata a Rákóczi Ferenc utca kereszteződéséig, az alábbi ingatlanok
334 hrsz, 335 hrsz, 336 hrsz, 347 hrsz, 348 hrsz, 352 hrsz, 353 hrsz, 357 hrsz. 358 hrsz. 359/1 hrsz. 362 hrsz. 365 hrsz, 366 hrsz. 369 hrsz. 370 hrsz, 374 hrsz, 375 hrsz. 378/1 hrsz. 378/2 hrsz. 379 hrsz, 380 hrsz és a 381 hrsz
(4)Az (1) bekezdés b.) pontjában rögzített helyi tájérték - zöldfelületi értékvéde/em:
a.) a közterületi zöldfelületek ( közparkok, fasorok és a közlekedési területek zöldfelületei ) növényállományának lehetőség szerinti maximális védelmét megóvását biztosítani kell, ültetés, növénycsere, áttelepítés, visszavágás, fa csonkolás illetve fa kivágás csak kertészeti szakember véleménye után végezhető, Fakivágás és csonkolás engedélyezhető közvetlen baleset veszély elhárítása érdekében vagy a fa biológiai pusztulása esetén
b.) a településen csak fásított parkolók létesíthetők és tarthatók fenn.
(5)Helyi értékvédelem alapján védett helyi tájértéknek zöldfelületnek minősülnek az alábbi területek:
a.) Batthyány utca északi vonulatában található zöldterület: 291 hrsz
b.) a Kossuth utca nyugati vonulatában található zöldterület: 567 hrsz
c.) az Ady utca mindkét oldalán található zöldterület: 685 hrsz
d.) a Szent István utca mindkét oldala
(6)A település helyi jelentőségű természeti étéke:
a.) az úgynevezett Zsidahó a 05/9 hrsz, a 05/10 hrsz, a 05/13 hrsz és a 0389 hrsz
b.) a kockás liliomok lelőhelye 0154 hrsz, 0157 hrsz, 0421/2 hrsz, 0421/3 hrsz, 0421/7 hrsz, 0421/8 hrsz, 0421/9 hrsz, 0421/11 hrsz és a 0421/12 hrsz
(7)A Zsidahó, mint helyi jelentőségű természeti érték helyi védelme a terület természetvédelemi területté való nyilvánításáig él, ezt követően a jelen Rendelet 16. § (3) bekezdés a.) pontja hatályát veszti.
(8)A (6) bekezdés a.) pontjában meghatározott területeken az alábbi előírásokat kell betartani:
a.) a terület élő kultúráját megváltoztatni TILOS
b.) a területen:
b.1.) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő munkák
b.2.) régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges munkák kivételével más építési munkát végezni TILOS
c.) a területen a művelési ág megváltoztatása TILOS
d.) a területen műtrágyázása és kemikáliák alkalmazása TILOS
e.) a területen szorgalmazni kell az állandó gazdálkodást, legeltetést, kaszálást
f)a kocsányos tölgy és feketenyár egyedileg védettek, teljes pusztulásig nem lehet kivágni
g.) a 05/13 b hrsz-ú terület árok és szegélye megőrizendő, vízmozgásokat megváltoztató tevékenység nem folytatható
h.) a 05/13 b hrsz-ú terület déli árok szakaszát övező homokos löszfal jelenlegi állapotát meg kell őrizni, rekultivációja és rézsűzése TILOS
i.) a 05113 hrsz-ú területen belül lévő egérláp kiemelten védett, termelést benne folytatni, a vízmozgásokat befolyásoló vagy megváltoztató mindennemű tevékenység TILOS
j.) az erdőterületen minden év március 0l-től augusztus 0l-ig munkát végezni TILOS
k.) a gyepekre és erdőkre vonatkozóan, minden olyan tevékenység, mely a vegetáció és a kötődő állatvilág helyzetét, a terület állagát veszélyezteti, TILOS
l.) Hatályát vesztette.
(9)A településen az alábbi területek védett lápterületek, amely területekre az1996. évi LIII. Tv előírásai az irányadók:
a.) védett lápterületek: 0306 hrsz, 0307 hrsz, 0308/4 hrsz, 0313/6c hrsz,0321 hrsz, 0339hrsz, 0341/3 hrsz, 0348/2 hrsz, 0350/7 hrsz, 388/2 hrsz, 388/4 hrsz és a 0355/32 hrsz
(10)Hatályát vesztette.
(11)Hatályát vesztette.

Tájkép védelem

18./A §

(1)A község igazgatási területén - a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében - a feltáruló tájképi látvány megőrzése érdekében:
a)új külszíni bányaművelés nem kezdhető, új bányatelek nem fektethető, bányatelek nem bővíthető, bányászati tevékenység céljára kutatásba terület nem vonható,
b)új villamos energia ellátási, táv- és hírközlési vezeték kizárólag terepszint alatt vezethető, kivéve, ha: ba) a természetvédelmi hatóság véleménye szerint a terepszint alatti vezetés védendő értéket károsítana,
bb)a földkábeles vezetésre nincs megfelelő technológia.
c)Hírközlési antennák, tornyok telepítésének feltétele, hogy az elhelyezni kívánt hírközlési antenna megjelenése a fő rálátási irányokban nem károsítja sem a településképet, sem a tájképet.
d)Új toronyszerű építmény elhelyezéséhez az építési engedélyhez a tájhoz és épített környezethez való illeszkedést bemutató látványtervet is csatolni kell.
e)Szélerőmű-park a tájkép védelmi övezet területén nem helyezhető el.”

Örökségvédelem

19. § Hatályát vesztette.

Védőterületek

20. §

1.Hatályát vesztette.
(2)A meglévő temető területének telekhatárai mentén, - 2,50 méter magasságban saját területen tömör kerítés kialakítása kötelező.
(3)Hatályát vesztette.
(4)A Rendelet 11. § (3) bekezdés a.) pontja szerinti területfelhasználási egységben, a temető bővítési területének telekhatáraitól számított 50,00m belül épület nem építhető.
(5)A település 291 hrsz kereskedelmi gazdasági területén, - Batthyány utca 91 szám alatt saját területen a lakóterületekkel határos oldalhatárokon, 5 méter mélységben védőzöld kialakítása kötelező.
(6)A 02/3 hrsz-ú gazdasági terület - kereskedelmi gazdasági szolgáltató terület területfelhasználási egységben, a szabályozási tervlapon jelölt területet, a telekhatárok mentén (telken belül) 20,00 méter zöld területtel kell, ellátni. A zöldterületi sávba épület nem helyezhető el.
(7)Az élővízfolyások mindkét partja mentén az alábbi széles sávot kell biztosítani az élővízfolyások megfelelő karbantartása miatt.
a.) nagyobb árhullámmal veszélyeztetett vízfolyások mellett: 10 - 10 méter
b.) kisebb vízfolyások partéleitől: 6 - 6 méter
c.) önkormányzat kezelésében lévő árkok partéleitől: 3 - 3 méter
d.) árvízvédelmi létesítmények védett oldalától mért: 10 méter
(8)A Rába folyó töltésétől számított 110 méteres sáv fakadóvizek által veszélyeztetettnek minősül.
(9)A Rába folyó töltéslábától számított 10 méteres védősávon belül semmilyen létesítmény nem alakítható ki, valamilyen végezhető olyan tevékenység, amely a talaj szerkezetét, szilárdságát és összetételét megbontaná.
(10)A település összekötő útjainak - országos mellék út - külterületi szakaszán, az út tengelyétől számított 50 - 50 méteren belül épület elhelyezése tilos! Ezen területek a közút védőterületei.
(11)A település farmergazdásági területeit feltáró utak külterületi szakaszán, az utak tengelyétől számított 20 - 20 méteren belül épület elhelyezése tilos! Ezen területek az utak védőterületei.

Vegyes rendelkezések

21. § (1) A Rendelet 8. § (5) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésben b.) pontjában meghatározott területekre szabályozási tervkészítése kötelező!

(2) Hatályát vesztette.

(3) Hatályát vesztette.

(4) A nagy-középnyomású földgázvezeték tengelyétől mért 7,00 - 7,00 méteres védőterületében építeni illetve fásítani nem lehet! Ez a meglévő és a tervezett nagy-középnyomású fölgázvezetékekre egyaránt vonatkozik!

(5) A középnyomású földgázvezeték tengelyétől mért 4,00 - 4,00 méteres védőterületében építeni illetve fásítani nem lehet! Ez a meglévő és a tervezett középnyomású fölgázvezetékekre egyaránt vonatkozik!

(6) A nagy-középnyomású és a középnyomású földgázvezetékek javára szolgalmi jogot kell bejegyeztetni az állami ingatlan nyilvántartásba.

21/A.§

„(1)A rendelet mellékletei:
a. 1. melléklet: Szabályozási terv
b. 2. melléklet: Külterület szabályozási terv
c. 3. melléklet: Péterfa major szabályozási terv.”

Záró rendelkezések

22. §

(1)
(2)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet

1

Az 5. § az Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 16/B. § (2) bekezdés 2. pontját az Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. melléklet az Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.