Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(2) Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő helyi iparűzési adóbevallás, magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adóbejelentés és önadózó bejelentkezés, változás bejelentés az önkormányzat www.jaszapati.hu internetes honlapján közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető.

2. § Értelmező rendelkezések:

Szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenyég folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § a) –h) pontjában meghatározottak.

2. Helyi iparűzési adó

3. § A helyi iparűzési adó mértéke:

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az éves mérték az adóalap 2 %-a,

b)1

4. § (1) Amennyiben a vállalkozás szintjén képződött adóalap nem haladja meg 700.000,- forintot, a vállalkozói tevékenység után az adót nem kell megfizetni.

(2)2 Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az ehhez szükséges nyilatkozatot, illetve igazolást jelen rendelet 1-2. számú melléklete tartalmazza.

3. Magánszemélyek kommunális adója

5. § Az adó éves mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 16.000,- Ft.

6. § (1) Mentes az adó alól:

a) a lakás,

b) épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

ba) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

bb) a külterületen lévő termőföldet,

bc) a tanyát,

bd) a közút területét,

be) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

bf) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

bg) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,

bh) az erdőt,

bi) az ingatlan nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet,

c) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület.

4. Idegenforgalmi adó

7. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

8. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft.

9. § (1) Az adóalanynak a törvényi adómentességre való jogosultság tényét a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia a beszedésre kötelezett felé.

(2) Az adóalanynak meg kell fizetnie az adót, amennyiben a mentesség alapjául szolgáló tényt vagy körülményt a (1) bekezdés szerint nem igazolja.

10. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) köteles vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég vezeték és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, személyazonosító okmányának (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély) számát, érkezés és távozás időpontját, vendégéjszakák számát, idegenforgalmi adó teljes összegét, adómentesség jogcímét, az adómentességet megalapozó dokumentumok, bizonylatok megnevezését, a munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos székhelyének vagy telephelyének címét és a vendég sajátkezű aláírását.

(2) A nyilvántartás elektronikus formában is vezethető. A számítógéppel vezetett nyilvántartást nyomtatott formában – havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva – kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni.

(3) A nyilvántartást folyamatosan kell vezetni. A szálláshelyre érkező vendég adatait a megérkezést követően a vendég által kitöltött adómentességről szóló 3. számú nyilatkozat vagy a 4. számú bejelentőlap alapján haladéktalanul rögzíteni kell a nyilvántartásban.

(4) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának, összegének, továbbá az adómentesség megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen. A nyilvántartás mellé az adóbeszedésre kötelezett a bejelentőlapot vagy adómentesség esetében a 9. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles csatolni és elévülésig megőrizni.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.

12. § A rendelet hatályba lépésének évében az adóhatóság által az első félévre kivetett adót – a helyi iparűzési adó kivételével – az adózónak az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell befizetnie az adózás rendjéről szóló törvényben fogalt határidő figyelembe vétele mellett.

13. § Hatályát veszti:

a) az idegenforgalmi adóról szóló 24/1995. (VI. 15.) önkormányzati rendelet,

b) a helyi iparűzési adóról szóló 35/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet,

c) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

1

A rendelet szövegét a 27/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. január 1. napjtától.

2

A rendelet szövegét a 8/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. április 21-től.