Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és – vásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2001. 06. 28- 2018. 06. 03

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

NEMESKOLTA község KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001.(VI.28.) számú rendelete a lakásépítés és - vásárlás helyi támogatásáról

2001.06.28.

Nemeskolta község Képviselőtestülete – az Önkormányzatokról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi LXV. tv. 16. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. számú rendelet 23. §.-ra az alábbi Rendeletet (továbbiakban: R) alkotja:

A Rendelet hatálya

1. § /1/ A R. hatálya Nemeskolta község közigazgatási területére terjed ki.

A támogatást igénybe vevők köre, a támogatás formája

2. § /1/ A R. alapján kamatmentes kölcsönt, részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást, (továbbiakban: támogatás) nyújthat a Képviselőtestület – kizárólag rászorultság alapján – az alábbi személyek, illetve családok részére:

a.) a községben első lakáshoz jutók;
b.) a tulajdonos /ok/ lakásuk bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához; (egyéb támogatások)

Első lakáshoz jutók támogatása

R. 2. §./1/ a.)

Támogatásba részesíthető

3. § /1/ a.) az a természetes személy, illetve család, aki-akik a községben állandó lakosok, jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, vagy építés céljára lakótelket vásárolnak, és jogerős használatba vételi engedélyük még nincs.

b.) az a természetes személy, illetve család, aki-akik nem a település állandó lakója, azonban a településen építési telket vásárolt, arra vonatkozóan építési engedéllyel rendelkezik, illetve üres lakást vásárolt.
c.) a.-b. pontokba foglaltakkal kapcsolatban írásban nyilatkozik arról, hogy a támogatás folyósításának időpontjától legalább öt évig a település állandó lakosa lesz.

Nem részesíthető támogatásba

4. § /1/ a.) Aki saját lakástulajdonnal rendelkezik (rendelkeznek), kivéve, amennyiben az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, az ingatlan lebontását az építési hatóság elrendelte, illetve a lakás komfort nélküli, vagy szükséglakás.

b.) Aki (akik) az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatásába ugyanazon ingatlanra vonatkozóan már a 2. §.(1) a.) alapján részesültek.
c.) Akinél (a családban) a jövedelem egy főre jutó összege a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 2x-ét meghaladja.
A R. alkalmazása szempontjából nem számít jövedelemnek: a GYES, a GYED, a családi pótlék és a kiegészítő családi pótlék.

Egyéb támogatások

R. 2. §./1/ b.)

5. § /1/ A Képviselőtestület támogatást nyújthat, személyek, illetve családok részére:

a.) lakásuk bővítéséhez
- bővítés esetén a lakásban lévő szobák száma legalább egy szobaszámmal növekszik
b.) lakásuk korszerűsítéséhez
- magába foglalja a hálózati ivóvíz, illetve a földgáz bevezetését
c.) lakásuk felújítására
- elsősorban a lakásban lévő közműrendszer felújításával kapcsolatos

Közös szabályok

A támogatás mértéke

6. § /1/ A Képviselőtestület évente személyenként maximum 100.000 forint támogatást nyújt a támogatásban részesíthetők részére.

A támogatás mértéke függ a vásárolt, illetve épített lakás értékétől.
Azok személyek, illetve családok, kiknek a kérelmét költségvetési forrás hiánya miatt nem teljesíthető, a következő évi igények nyilvántartásába fel kell venni.
/2/ A támogatás összegének erejéig, ötéves időtartamra a Képviselőtestület a Szombathely-i Körzeti Földhivatalnál jelzálogjogot jegyeztet be.

Eljárási szabályok

7. § /1/ A támogatásokkal kapcsolatos kérelmeket a Körjegyzőségen, vagy a Polgármesternél lehet benyújtani.

/2/ A támogatás iránti kérelemnek tartalmazni kell:
a.) a kérelmező és házastársa, valamint a vele együtt lakók személyi adatait;
b.) munkaviszonyban állók esetében a munkáltatók által kiállított kereseti igazolásokat;
c.) egyéni gazdálkodó, vállalkozók esetén az APEH igazolását az elmúlt évi jövedelemről;
d.) a jogerős építési engedély másolatát, illetőleg telek, lakásvásárlás esetén az adás-vételi szerződés másolati példányát;
e.) építési telek tulajdon hiányában a telektulajdonos írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kérő a telkén lakóépületet létesít;
f.) a támogatás kérő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az általa kért jogcímen (R.2. §./1/ a.)-b.) támogatásban még nem részesült;
g.) a támogatás kérő nyilatkozatát arról, hogy pénzintézettől kölcsönt igénybe vett e;
/3/ A kérelem elbírálásáról a Képviselőtestület a következő ülésén dönt, szükség esetén soron kívül határoz, egyedi elbírálást alkalmaz.

Egyéb szabályok

8. § /1/ A támogatás összegét – jogszabályban meghatározott esetekben – a hitelt folyósító pénzintézethez, önálló lakásépítés, felújítás, bővítés, korszerűsítés vagy vásárlás esetén a kedvezményezetthez kell utalni.

/2/ A támogatást – a mindenkor jegybank alapkamat kétszeresével növelt – egy összegben, azonnal vissza kell fizetni, amennyiben
a.) azt a támogatott jogosulatlanul vette fel;
b.) a szerzett lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas és a támogatott abba állandó bejelentett lakosként nem költözött be;
c.) a szerzett lakást a támogatott a támogatás felvételétől számított 5 éven belül elidegeníti;
d.) a kapott támogatás egy éven belül nem kerül céljának megfelelő felhasználásra;
e.) a Képviselőtestület támogatásával épült lakást albérletbe adja;
f.) állandó lakcíme az épített (támogatott) lakásba öt éven belül megszűnik;

Értelmező rendelkezések

9. § /1/ E rendelet alkalmazásában

a.) megkezdett építkezés: amennyiben az építkező a lakóház kivitelezési munkáit elkezdte;
b.) lakásépítés: önálló lakást eredményező családi ház építés, tetőtér beépítés, átalakítás;
c.) lakásvásárlás: lakásforgalmazással foglalkozó szervtől, vagy magánszemélytől történő vétel, amelynek eredményeként a vásárló egész lakástulajdonhoz jut;

Záró rendelkezések

10. § /1/ A R. kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. február 1-től alkalmazni kell.

/2/ A R. hatálybalépésével egyidejűleg az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2/1995. számú, 4/1994. számú Képviselőtestületi rendeletekkel módosított 2/1992. számú Képviselőtestületi rendelet hatályát veszti.