Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2001. (XI.22.) önkormányzati rendelete

a sportról

Hatályos: 2019. 12. 13

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

Általános rendelkezések


1.§.


/1/ Sárvár város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való joggyakorlását közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja.

A sportolást, olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.


/2/ Az önkormányzat – mindenkori lehetőségei szerint – feladatának tekinti:


a./ fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéshez, sporttevékenységhez szükséges feltételek biztosítását,


b./ a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek hozzáférhetővé és vonzóvá tételét,


c./ az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára a sporttevékenység javítása lehetőségének megteremtését, a kiemelkedő teljesítmények elismerését,


d./ a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és fejlesztését,


e./ a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás megvalósítását.

A sportrendelet célja


2.§.


A sportrendelet célja, hogy az önkormányzat:


a./ hosszútávú sportkoncepció alapján a helyi társadalom sport iránti igényeinek figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott  sporttevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a támogatás igénylésének és elosztásának,


b./ meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatait.

A rendelet hatálya


3.§.


/1/ E sportrendelet hatálya kiterjed


a./ a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevő állampolgárokra,


b./[2] a sárvári székhelyű, vagy tevékenységüket a településen kifejtő sportszervezetekre, diáksport egyesületekre,


c./ az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok működtetésében résztvevő sportszervezetekre, sportvállalkozásokra.


/2/[3] E sportrendelet hatálya nem terjed ki a sportszervezetek számára a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.§-a alapján megítélt támogatás felhasználásához kapcsolódó önrész összegéhez nyújtott önkormányzati támogatásokra.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai


4.§.


/1/ Sárvár város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása.


Ennek formái különösen:


a./ a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása


b./ a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés,


c./ az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése,


d./[4] a köznevelési intézmények sporttevékenysége feltételeinek megteremtése.


/2/ az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja:


a./ a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,


b./ jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építésével,


c./ a szabadidősport-feltételeinek fejlesztésével,


d./ a gyermek-és ifjúsági sport az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítségével,


e./ a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban.

Az önkormányzat sportfeladat ellátásának szervezeti keretei


5.§.


/1/ Az önkormányzat a 4.§. /1-2./ bekezdésében meghatározott feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken, sportági szakszövetségeken – esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el.


/2/ Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni.


a./[5] állami és önkormányzati intézményekkel


b./ sportszervezetekkel


c./ sportági szakszövetségekkel, sportbizottságokkal


d./ sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel


e./ egyházakkal


f./[6] nemzetiségi önkormányzattal.


g./[7] önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal.


/3/ A /2/ bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak teljesítése érdekében az önkormányzat sport megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet.


/4/ A /3/ bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt.

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése


6.§.


/1/ [8]


/2/[9] Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátását a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át:


a./[10]


b./ az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzését a sportegyesületeknél,


c./ az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosításának figyelemmel kísérését,


e./ szakmai vélemény nyilvánítását – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási, sport- és testnevelési kérdésekben,


f./[11]


/3/ A képviselő-testület a Sport-szakmai Előkészítő Testület feladatát az alábbiakban határozza meg:


a./ [12]

b./ 

c./ 

d./ 

e./ 


/4/[13] A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Irodája /a továbbiakban: Humánpolitikai Iroda/ éves sport eseménynaptárt készít, figyelemmel kíséri és segíti annak megvalósulását.

A sporttevékenység finanszírozása


7.§.


/1/ Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás.


/2/[14] Az önkormányzat a az általa benyújtandó pályázatokhoz a szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg.


/3/[15] Az önkormányzat éves költségvetésben állapítja meg a sportcélú támogatások összegét. A támogatási összeg az éves költségvetés keretein belül növelhető. 


/4/[16]


/5/[17] A sportcélú támogatások nyújtása pénzben és természetben történhet.


/6/ Az önkormányzat a költségvetésben meghatározott sportcélú támogatás 80%-át a versenysport támogatására fordítja.

A sportegyesületeknek nyújtandó alaptámogatás százalékos megoszlását a sportrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


/7/ Az oktatási intézmények a sportrendezvényeinek pénzügyi fedezetét a normatív állami támogatásból kell biztosítani. A működéshez az önkormányzat az éves sportcélú támogatási keret 10%-a erejéig nyújt támogatást.


/8/ Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt szabadidősport feladatainak ellátásában közreműködő városi sportszervezeteknek az éves sportcélú támogatási keret 10%-át biztosítja.


7/A.§ [18]


/1/ Pénzbeli sportcélú támogatások formái:

a./ alaptámogatás,

b./ kiegészítő támogatás,

c./ eredményességi támogatás.


/2/ Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alaptámogatás összegét az önkormányzat éves költségvetésében határozza meg. Az önkormányzat az alaptámogatás 80%-át a versenysport, 10%-át a diáksport, 10%-át szabadidősport támogatására fordítja az éves költségvetési rendeletében, és jelen rendelet 8.§-ában meghatározott szabályok szerint.


/3/ Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő támogatásról a sportszervezet írásbeli kérelme alapján az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott feltételek szerint dönt. A megállapított támogatás kifizetése támogatási szerződés alapján történhet, elszámolására jelen rendelet 8.§ (6) – (9) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.


/4/ Az önkormányzat az (1) bekezdés c) pontja szerinti eredményességi támogatásról a sportszervezet írásbeli kérelme alapján az önkormányzat éves költségvetési rendeletében, és jelen rendelet 9.§-ában meghatározott szabályok szerint dönt.


7/B.§ [19]


/1/ Az önkormányzat a sportszervezetek tevékenységét, a sportszervezet írásbeli kérelme alapján – természetbeni támogatásként – teremhasználat biztosításával is támogathatja.


/2/ A teremhasználat támogatásának formái:

a./ Az önkormányzat a tulajdonában levő ingatlant a sportszervezet ingyenes használatába adja.

b./ Az önkormányzat terembérleti-díj támogatást nyújt a sportszervezet részére.

c./ Az önkormányzat az általa bérelt ingatlanban biztosítja a sportszervezet teremhasználatát.


/3/ A (2) bekezdésben meghatározott támogatások pénzügyi fedezetét, és a támogatás további feltételeit az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében állapítja meg.


Sporttevékenység pályázati úton történő támogatása


8.§.


/1/[20] Az önkormányzat 7/A.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti alaptámogatás elnyerésére pályázatot ír ki. A pályázatok elbírálása során a 7/A. § (2) bekezdésében, és az 1. mellékletben meghatározott, a támogatás felosztásának százalékos megoszlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


/2/[21] A pályázat kiírására a polgármester jogosult.


/2a/ A beérkezett pályázatokat a Humán Erőforrás Bizottság bírálja el.


/3/ A pályázat a tárgyév január 20-ig a Humánpolitikai Irodánál lehet benyújtani.


/4/ A pályázatnak tartalmaznia kell:


a./ a pályázati célt és a megvalósításához szükséges módszereket,


b./ a pályázati cél megvalósításához szükséges költségvetést,


c./ a jelentősebb események felsorolását,


d./ a bírósági bejegyzés számát,


e./ a sportszervezet bankszámlaszámát,


f./ a sportszervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a sportszervezetnek köztartozása nincs.


g./[22] a pályázathoz csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.


/5/[23] A bizottság az önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását követő első ülésen dönt.


A támogatás összegét a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Irodája két egyenlő részletben, a tárgyév első és második félévében utalja át a pályázó számlájára. A 300.000,-Ft-ot meg nem haladó összegű támogatás átutalása egy összegben történik tárgyév első félévében.


A bizottság által megállapított támogatás kiutalása támogatási szerződés alapján történhet.[24]


/6/ A megállapított sportcélú támogatás kizárólag működési kiadásokra és létesítmény-fenntartási célokra fordítható.

Amennyiben a pénzeszközátvevő sportszervezet az átvett támogatást, vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.[25]


/7/ A pályázó a támogatási összeg felhasználásáról köteles a költségvetési évet követő január 31-ig írásbeli beszámolót készíteni a Bizottság[26] részére.


/8/[27]


/9/ Az önkormányzat nem támogatja azokat a sportszervezeteket, sportvállalkozásokat:


a./ amelyek tevékenységüket nem Sárvár közigazgatási területén fejtik ki,


b./ amelyeknek köztartozása van,


c./ amelyek az önkormányzati támogatásról nem számoltak el, vagy a támogatást nem rendeltetés szerint használták fel.

Eredményesség támogatása


9.§.


/1/ E rendelet alkalmazásában eredményesség:


a./ a magasabb osztályba jutást jelentő bajnoki helyezés elérése, vagy az 1-3. helyezés megszerzése felnőtt és utánpótlás kategóriában egyaránt.


b./ diákolimpiai versenyeken egyéni és csapat sportágakban az országos döntőbe jutást eredményező szereplés és ott az 1-10. helyezés valamelyikének megszerzése.


/2/ Az eredményességi támogatás megállapításáról a képviselő-testület a bizottság javaslata alapján dönt.


/3/ Az eredményességi támogatás forrása az éves költségvetésben az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében az e célra biztosított összeg.

Kiemelkedő sportteljesítmény elismerése


10. §.


/1/[28] A kiemelkedő sportteljesítményt elérő személyek vagy sportszerveztek részére a polgármester ünnepélyes keretek között elismerő oklevelet ad át, tárgyjutalmat adományozhat.


/2/[29]

Záró rendelkezések


11.§.


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2002. január 1-től kell alkalmazni.


Sárvár, 2001. november 22.

/:Dr. Dénes Tibor:/                                                                /:Dr. Szijártó Valéria:/

   polgármester                                                                                  jegyzőKihirdetve: 2001. november 23.
                                                                                              /:Dr. Szijártó Valéria:/

                                                                                                          jegyző

1. számú melléklet

a sportról szóló 40/2001.(XI.22.) számú önkormányzati rendelethez


A sportszervek sportcélú alaptámogatása


A sportcélú támogatás 80%-ának megosztása a versenysportban érintett sportszervezetek között.


Sportszervezetek és szakosztályok                            A megállapítható támogatás

                                                                                  a támogatási összeg %-ban               


1. Sárvári Futball Club

-     labdarúgás                                                                 50 %


2. Sárvári Kinizsi SE

- női kézilabda

- teke

- tájfutás

- atlétika

- birkózás[30]

- labdarúgás                                                                              19 %


3. Flextronics Kosárlabda és Szabadidő Club

- kosárlabda                                                                               12 %


4. Sárvári Sakk Club

- sakk

- petanque                                                                                   9 %              


5. Rábasömjéni Torna Club[31]

- labdarúgás                                                                                4 %


  1. Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja

- kosárlabda                                                                                6 %              

[1]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.12.13-tól

[2]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.12.13-tól

[3]

A rendelet szövegébe iktatta az 5/2017. (II.16.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2017.02.17-től

[4]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.12.13-tól

[5]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.12.13-tól

[6]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[7]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be. Hatályos: 2019.12.13-tól

[8]

Hatályon kívül helyezte a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2019. december 13-tól

[9]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[10]

Hatályon kívül helyezte a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2019. december 13-tól

[11]

Hatályon kívül helyezte a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2019. december 13-tól

[12]

Az a./-e./ pontokat hatályon kívül helyezte a 48/2008. /XII.19./ számú önkormányzati rendelet, hatályát vesztette 2008.december 19-én.

[13]

Módosította a 19/2013. (VI.28.) Ör. 5.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2013.06.29-től

[14]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[15]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[16]

Hatályon kívül helyezte a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2019. december 13-tól

[17]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[18]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a iktatta be. Hatályos: 2019.12.13-tól

[19]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a iktatta be. Hatályos: 2019.12.13-tól

[20]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[21]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[22]

E pontot megállapította a 33/2009. /XI.19./ számú önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2009. november 19. napjától

[23]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[24]

E mondatot megállapította a 33/2009. /XI.19./ számú önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2009. november 19. napjától.

[25]

E mondatot megállapította a 33/2009. /XI.19./ számú önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2009. november 19. napjától

[26]

A kijelölt bizottságot módosította a 33/2009. /XI.19./ számú önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. november 19. napjától.

[27]

Hatályon kívül helyezte a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2019. december 13-tól

[28]

A rendelet szövegét a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 7.§-a módosította. Hatályos: 2019. december 13-tól

[29]

Hatályon kívül helyezte a 34/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatálytalan: 2019. december 13-tól

[30]

A rendelet mellékletének 2. pontját módosította az 5/2017. (II.16.) Ör. 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017.02.17-től.

[31]

A  rendelet mellékletének 5. pontját módosította az 5/2017. (II.16.) Ör. 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017.02.17-től.