Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001 (XII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2022. 01. 29

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001 (XII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek, az ingatlanok, az állattartás rendjéről, a település tisztaságáról

2022.01.29.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Fogalom meghatározások:

a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzá tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása.

b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark)

c) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabokat, továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget, mely 25 l, a kommunális jellegű egyéb anyag, salak, hamu, valamint kerti hulladék, a kihelyezett hulladék maximum 10 %-áig.

d) Települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék.

e) Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási készülék, berendezés stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét).

f) Köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése.

g) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.

h) Kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása.

i) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményeken történő – hasznosítás nélküli – elhelyezése, rendezett lerakása, vagy elégetése.

j) Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező jármű (amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt), baleset folyamán megsérült és elhagyott jármű, műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan (mert hiányos, vagy sérült).

k)2

l)3

(2) A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterületek és ingatlanok használatára, az állattartás rendjére és a település tisztaságára vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást,

d)4

2. § A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre és a magánszemélyekre – ideértve a jogi személyek társulásait és a magánszemélyek társaságait is – akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

II. Fejezet

Köztisztasági feladatok, az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban tulajdonos), másnak a használatában levő ingatlanok tisztántartásáról a használó, illetőleg a bérlő köteles gondoskodni.

(2) A közterület – ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is – szervezett rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról az önkormányzat képviselőtestülete gondoskodik.

4. § (1) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége az ingatlan megművelése, rendbetartása, gyomtól, gaztól való megtisztítása. Kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról való gondoskodás.

(2) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

c) a beépítetlen ingatlan tisztántartásáról,

d) a járdára áthajló, ráhajló ágak 2 m magasságban történő felnyeséséről, függetlenül attól, hogy a fa tulajdonosa telkén, vagy a járda és a vízelvezető árok közti területen van.

e) járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó karban tartásáról és tisztántartásáról.

f) az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált járdát szükséghez képest naponta többször is megtisztítani, a síkosság ellen felhinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, kis szemcséjű salak) kell használni.

(3) Az úttest és a járda közötti vízelvezető árok kiásását az önkormányzat elrendelheti a tulajdonos részére. Megállapíthatja az árokásás sorrendjét és időpontját, a tulajdonos szociális rászorultsága esetén az önkormányzat e munkát nála elvégezheti.

5. § (1) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a használó köteles tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani.

(2) A távollakó ingatlan tulajdonos a 3. §-ban foglalt kötelességek végrehajtását – amennyiben azt saját maga folyamatosan nem tudja ellátni – megbízottja által köteles elvégeztetni.

(3) Gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztán tartását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére és költségeire elvégeztetheti.

6. § A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében a várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat köteles a rendszeres tisztántartásáról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

7. § (1) Az üzlet, vendéglátóipari egység, elárusítóhely előtt a hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztántartása az egység üzemeltetőjének feladata.

(2) Közterületen a szemetet, hulladékot csak erre a célra rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőkbe (kukákba) szabad elhelyezni.

(3) A szemétgyűjtők (kukák) közterületen történő elhelyezése és rendszerez ürítése az önkormányzat feladata.

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban

8. § (1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól vadon élő bokroktól szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal – május 15-ig és augusztus 20-ig – megtisztítani, a szabad területet megművelni. A tisztítási kötelezettség vonatkozik a közút és az ingatlan közti területre

(2) A tulajdonos, ahol lehetőség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterület füvesítéséről, parkosításáról.

(3) A község területén levő kereskedelmi egységek, vendéglátóipari szolgáltató létesítmények külső környezet rendezését az üzemeltetők kötelesek minden év május 15-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (elterelő portál, cégtábla stb.) karbantartásáról gondoskodni.

(4) A kereskedelmi, vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatokat kötelesek tisztán tartani és az üzlet profiljának megfelelő áru bemutatására használni.

9. § (1) Röplapok utcai terjesztői kötelesek – a terjesztést követően – a röplapok szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni.

(2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin lehet elhelyezni.

(3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblán elhelyezte. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az önkormányzat végezteti el.

10. § Építés, bontás, vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztán tartása a kivitelező feladata.

Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése

11. §5

12. §6

III. Fejezet

A közterület rendje

13. §7

14. §8

15. §9

16. §10

17. §11

18. §12

A közterület-használati díj mértéke, fizetési módja

19. §13

Mentesség a közterület-használati díjfizetés alól

20. §14

A közterület-használati engedély visszavonása

21. §15

22. §16

23. §17

Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

24. §18

25. §19

IV. Fejezet

Zöldterületek fenntartása és kezelése

26. § (1) A község területén levő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok kötelesek elvégezni.

(2) A község területén levő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.

27. § (1) A közhasználatú és egyéb zöldterületen tilos:

a) a hasznos állatok, védett madarak bármely eszközzel való zavarása, a fészkek rongálása, a tojások és a fiókák kiszedése és irtása

b) a közkifolyóknál járművet és egyebet mosni, állatot itatni

c) szemetet, hulladékot, vagy papírt eldobni, továbbá szennyvizet, vagy bármilyen folyadékot – csapadékvíz kivételével – kiengedni, kiönteni, valamint jószágot legeltetni

d) égő gyufát és cigarettát eldobni, tüzet rakni

e) az élő növényzetet csonkítani, leszakítani, vagy beszennyezni,

f) gépjárművel, fogatos járművel, kerékpárral közlekedni, parkolni.

(2) A fásított, parkosított területen, továbbá játszótéren állatot áthajtani, legeltetni, gépjárművel áthajtani tilos.

(3) A belvízelvezető csatornába, a vízelvezető árokba szennyvizet beleengedni, dugulás és rongálás okozására alkalmas anyagot elhelyezni tilos.

(4) Az olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, élősdiek számára tápot nyújt, bűzös és a levegőt szennyezi, köz- és magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni tilos.

(5) Tilos minden olyan magatartás, amely a környezetet szennyezi, vagy arra káros hatással van.

(6) Közterületen kereskedelmi, reklám jellegű plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat ilyen jellegű feliratokkal rongálni.

(7) Épületen (kapun, ablakban, stb.) egyéb létesítményeken idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

V. Fejezet

A települési szilárd hulladék elszállítása, a köztisztasági szolgáltatás

28. §20

29. §21

VI. fejezet22

30. §23

31. §

32. §24

33. §25

34. §26

35. §27

36. §28

37. §29

VII. fejezet30

38. §

39. §

40. §

41. §

42. §

43. §

44. §

45. §

46. §

47. §31

VIII. Fejezet

Szennyvízkezelés

48. § (1) A vízvezetékkel ellátott épületek (lakások) tulajdonosai kötelesek az építésügyi előírásoknak megfelelő szennyvízkezelő műtárgyat (derítő, szikkasztó, zártrendszerű szennyvízakna) – gyűjtőt építeni.

(2) A szennyvízelvezetés céljára az ásott kutat felhasználni szigorúan tilos.

(3)32

IX. Fejezet

Szabálysértési rendelkezések

49. §33

X. Fejezet

Záró rendelkezések

50. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közigazgatási terület rendjéről szóló 5/1991. (VI. 12.) számú rendelet és az azt módosító 7/1995. (XI. 28.) számú rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

(4)34 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetését szolgálja.

1. melléklet35

2. melléklet36

1

A bevezető a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

3

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

4

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

5

Hatályon kívül helyezte a 6/2015. (V.28.) önk. rendelet Hatálytalan: 2015. május 29-től

6

Hatályon kívül helyezte a 6/2015. (V.28.) önk. rendelet Hatálytalan: 2015. május 29-től

7

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

8

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

9

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

10

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

11

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

12

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

13

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

14

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

15

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

16

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

17

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

18

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

19

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 29.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

20

Hatályon kívül helyezte: 13/2004. (XI. 15.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. január 1-től

21

Hatályon kívül helyezte: 13/2004. (XI. 15.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. január 1-től

22

A VI. Fejezetet (30–37. §) a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

Módosította a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatályos: 2012. december 11-től.

24

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

25

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

26

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

27

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

28

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

29

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

30

A VII. Fejezetet (38–47. §) a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(IV.11.) önk. rendelet Hatálytalan 2012. 04.15-től

32

A 48. § (3) bekezdését a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

33

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (XII.10.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. december 11-től

34

Módosította 10/2009. (IX. 16.) sz. önk. rend. Hatályos: 2009. szeptember 16-tól

35

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 22.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től

36

Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (IV. 22.) önk.rend. Hatálytalan: 2005. május 1-től