Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2001. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 15

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2001. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről1

2023.01.15.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény – a továbbiakban: Tv. - 41. § (1) bekezdésének a)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, az elhunytak emlékének méltó megőrzése és ápolása, valamint a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi rendeltetésének érvényesítése érdekében a temetkezés, valamint a temető használatának és igénybevételének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.2

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Sióagárd Község Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetőre. (HRSZ 494/2.)

(2) E rendelet szabályait alkalmaznia kell a köztemető fenntartását, üzemeltetését, valamint a temetkezési tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, valamint annak, akire e tevékenység gyakorlása során jogok keletkeznek, kötelezettségek hárulnak.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) temető: Sióagárd község igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerint zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

b) köztemető: Sióagárd község Önkormányzatának tulajdonában álló temető;

c) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt;

d) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége;

e) sírjel: a temetési hely megjelölésére használt eszköz, építmény, dolog;

f) temető fenntartása: a temető és a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint zöldfelületek karbantartása, felújítása és gondozása;

g) temető üzemeltetése: az eltemetésre, a temető és létesítményei igénybevételére, működésének és rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek összessége, melyet a köztemető üzemeltetője – a rendeletben foglalt szabályozás keretei között -kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek megfelelően köteles ellátni.

II. Fejezet

A temető fenntartása, létesítményei

A temető fenntartása

3. § (1) A köztemető fenntartója Sióagárd Község Önkormányzata.

(2) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről Sióagárd község önkormányzata gondoskodik.

(3) Az önkormányzat a temető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján –Horváth János (Sióagárd, Rákóczi utca 63.) egyéni vállalkozó útján – gondoskodik. 3

(4) Az önkormányzat - a temető kegyeleti méltóságának megőrzése érdekében – gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítéséről, kialakításáról.

(5) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását, - szükség szerint – a kegyeleti közszolgáltatási szerződés maradéktalan teljesítését a körjegyző ellenőrzi.

(6) A köztemető használatának rendjét – a temetőszabályzat kötelező tartalmi elemeire is figyelemmel – e rendelet tartalmazza.

A köztemető üzemeltetése

4. § (1) Az üzemeltető biztosítja a temető látogatói számára a temető használatát, a létesítmények igénybevételét.

(2) Amennyiben az üzemeltetést kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gazdálkodó szervezet látja el, az üzemeltetés körébe tartozó feladatokat a szerződés tartalmazza.

(3) Az üzemeltető a temetési szolgáltatási tevékenység végzésének lehetővé tételét hátrányos megkülönböztetés nélkül köteles biztosítani a temetkezési vállalkozóknak.

(4) Amennyiben közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik a temető tulajdonosa az üzemeltetésről, az üzemeltetés tapasztalatairól, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról, valamint az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről, kiadásairól az üzemeltető évente beszámol a képviselő-testület előtt.

A temető létesítményei

5. § (1) A köztemetőben az önkormányzat

a) az utat,

b) a ravatalozót,

c) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való elhatárolását,

d) a vízvételi lehetőséget, illemhelyet,

e) a temető területének parkosítását, az utak sorfásítását,

f) a hulladéktárolót biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti létesítmények közül a vizet, a hulladéktárolót, az utat és az illemhelyet a temetőlátogatók díjtalanul használhatják.

(3) Kegyeleti közszolgáltatási díjat kell fizetni a ravatalozó használatáért és a sírgondozásért. A díjak mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek

6. § (1) A temetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik, világi vagy egyházi szertartás szerint. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

(2) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi hovatartozására tekintet nélkül.

(3) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.

(4) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki az eltemettetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy magánszemély gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.

(5) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemettetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

(6) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az önkormányzat – a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén és határidőn belül – gondoskodik.

IV. Fejezet

A temetési helyekre vonatkozó szabályok

A temetési helyek

7. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a táblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a sírhelyeket számozni kell.

(3) A sírboltok, a gyermek-, a kettős- és az urnasírhelyek számára - az egységes gondozás érdekében külön sort lehet kijelölni.

(4) A sírsorok közötti távolság 2 méter, kivéve az új kiképzésű – fej-fej alatti – sírsorok egymástól való távolságát, ahol a sírok fejrészei között a távolság 70 centiméter.

8. § (1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, (kolumbárium) urnasírhely, urnasírbolt. Az urna a koporsós temetési helyre rátemethető. Az urna urnatartóban a sír felületére is helyezhető.

(2) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely vagy sírbolt.

A sírhely

9. § (1) A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

a) egyes felnőttsírhely: 2,2 m hosszú, 1,2 m széles, 2 m mély;

b) kettős sírhely: 2,2 m hosszú, 2,2 m széles, 2 m mély;

c) gyermeksírhely: 1,5 m hosszú, 0,8 m széles, 2 m mély;

d) az építhető sírbolthelyek mérete a kettős sírhely méretével azonos.

(2) Egyes és kettős sírhelyen sírbolt kiépítése nem engedélyezhető.

(3) A sírok egymástól való oldaltávolsága 0,6 m.

(4) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(5) A sírgödrök kifalazása, kibetonozása, más el nem korhadó anyaggal való bélelése nem engedélyezhető.

A rátemetés

10. § (1) Felnőtt sírhelybe további egy koporsó temethető. A rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik.

(2) Felnőtt sírhelyben két koporsón kívül még két urna helyezhető el. Koporsós rátemetés nélkül a sírban még négy urna helyezhető el.

(3) Az urnás rátemetés miatt a sírhely használati ideje nem hosszabbodik meg.

(4) A rátemetés engedélyezésekor a sírnyitásra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A sírbolt

11. § (1) A sírbolt al- és felépítményből álló temetési hely, melynek megépítéséhez üzemeltető hozzájárulása és építési engedély szükséges.

(2) A sírboltban 2-10 koporsó helyezhető el.

(3) A sírboltokba való temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.

(4) A sírboltban koporsónként – az helyett – két urna is elhelyezhető.

Urnasírhely, urnasírbolt

12. § (1) Az urna földbe történő elhelyezését szolgálja az urnasírhely és az urnasírbolt.

(2) Urnafülke és urnasírbolt létesítéséhez építési engedély szükséges, melyhez a tulajdonosi hozzájárulást az üzemeltető adja meg.

(3) Az urnafülke mérete: 30x30 centiméter.

(4) Az urnasírhely mérete: 60x80 centiméter, mélysége 1 méter.

(5) Urnasírba, urnasírboltba – a rendelkezésre jogosult döntése szerint - legfeljebb négy urna helyezhető el.

A sírjelek

13. § (1) Síremlékek és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét, (vázrajzát) az elhelyezés előtt a köztemető üzemeltetőjének be kell mutatni.

(2) A síremlék alapja nem terjeszkedhet túl a sírhelyen, és a síremlék vonalától legfeljebb 5-5 centiméterrel érhet tovább.

(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel a sírhelyen nem helyezhető el.

(4) A síremlék köré a sírhelyen túl növény, virág nem ültethető.

(5) A temetési helyen az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki egy méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett egy méternél magasabbra növő növényeket az üzemeltető eltávolíttathatja.

14. § (1) A sírok felett emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezésre jogosult kötelezettsége. Üzemeltető e kötelezettsége teljesítésére a rendelkezési jog jogosultját felhívhatja, életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén pedig köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető bejáratánál 90 napra ki kell függeszteni. A sírjel vagy síremlék helyreállításáig a temetési helyen további temetkezés nem történhet.

(2) Az üzemeltető gondoskodik az elhanyagolt, elgyomosodott, a környezetet veszélyeztető sírhelyek felett rendelkezési joggal rendelkező felszólítása után a szükséges munkálatoknak a mulasztó költségére való elvégezéséről.

(3) A köztemető rendje és tisztasága érdekében síráthelyezés vagy új síremlék állítása miatt feleslegessé vált sírjelek, sírkő maradványok elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának egy hónapon belül gondoskodni kell. A síremlék temető területéről való kiviteléhez – vagyonvédelmi okokból - az üzemeltető előzetes engedélye szükséges.

(4) Építési, bontási munkálatok megkezdését, építési anyag be-, bontási anyag elszállítását az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(5) A lejárt és újra nem váltott síron levő síremlék elbontására a sírhely felett korábban rendelkezésre jogosult köteles. Ha kötelezettségének a figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget, a síremlék lebontható és értékesíthető.

(6) A síremlék bontásáról, értékesítéséről az üzemeltető nyilvántartást vezet.

Sírhely gazdálkodás

15. § (1) Az éves sírhely gazdálkodás az üzemeltető feladata, melynek keretében kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.

(2) Az üzemeltető vezeti a szabad temetési helyekről szóló nyilvántartást.

(3) Az üzemeltető a sírhely gazdálkodás során ügyel arra, hogy a temetési helyek a temető területének legfeljebb 65 %-át foglalják el.

Rendelkezési jog

16. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására, gondozására.

(2) A megváltási díjak mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza. A megváltási díjat a temettetőnek előre meg kell váltania.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén a 60 év,

d)4 urnafülke, urnasírhely és urnasírbolt esetén 25 év.

e)5

17. § (1) Amennyiben a megváltási idő anélkül telik el, hogy megtörtént volna a második temetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

(2) A sírboltok további használatára újraváltással csak az építésügyi hatóság engedélye alapján kerülhet sor.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltható. Az újraváltás időtartamára és díjára a megváltási időtartamokra és díjakra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. A temetési helyet újraváltásra először az eltemettetőnek kell felajánlani.

(4) Az újraváltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.

18. § (1) A rendelkezési jog megszűnik, ha a használati idő újraváltás nélkül eltelik, továbbá a megváltási időtartamon belül - a rendelkezésre jogosult és az üzemeltető megállapodása alapján - koporsós áthelyezés, illetve utólagos hamvasztás utáni áthelyezés esetén.

(2) A rendelkezési jog lejárta előtt hat hónappal a temető üzemeltetője köteles írásban tájékoztatni a jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről és díjáról. Amennyiben a jogosult személye vagy lakó-, illetve tartózkodási helye az üzemeltető előtt nem ismert, úgy a tájékoztatást a temető bejáratánál ki kell függeszteni a temetési hely megjelölésével.

(3) Ha sem a rendelkezési jog jogosultja, sem annak közeli hozzátartozója nem váltja újra a sírhelyet, a feltáráskor a holttest maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni.

V. Fejezet

A temető rendje

19. § (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási rendjét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a temető részletes térképét.

(2) A temető nyitvatartási rendje:

a) nyári időszámítás esetén: 06.00-21.00 óra;

b) téli időszámítás esetén: 07.00-19.00 óra;

c) Mindenszentekkor: 07.00 – 22.00 óráig.

(3) A temetőlátogatók kötelesek a szertartások rendjét, mások kegyeleti érzéseit tiszteletben tartani.

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyen, vagy akörül nem tárolható, azt az üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni. A köztemetőben avart, koszorút, vagy hulladékot égetni csak az üzemeltető által erre kijelölt helyen szabad.

(5) A sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek bekerítése nem engedélyezhető.

(6) A köztemetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

(7) A temetőbe állatot bevinni nem szabad.

(8) A sírhelyek környékét felásni, a földet elhordani nem szabad.

20. § A rendelkezési jog jogosultja a sírhely gondozása körében a sírhelyen, annak határain belül:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú növényeket ültethet,

b) a sírhelyen cserepes, vágott- vagy művirágot, koszorút helyezhet el,

c) olyan fásszárú növényt ültethet, mely az egy méteres magasságot kifejlett állapotban sem éri el.

21. § (1) A temetőbe járművel behajtani, ott azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad.

(2) A mozgáskorlátozott személyre, valamint az egészségi állapota vagy életkora miatt mozgásában gondozott személyre (1) bekezdés nem vonatkozik.

Szabálysértési rendelkezés

22. §6

Záró rendelkezések

23. § Jelen rendelet 2001. november 1-jén lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés7

24. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Háry János polgármester

Dr. Varga Katalin körjegyző

1

Elfogadta Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. szeptember 11-én tartott ülésén.

2

Módosította 2/2003. (II.17.) , a 7/2003. (IX.01.) Ör. , valamint a 18/2007 (XII.05.) Ör. ; 15/2009. (IX.23.) Ör.

3

Módosította a 2/2003. (II.17.) számú rendelet. Hatálybalépett 2003. március1-jén.

4

Módosította a 7/2003. (IX.01.) rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2003. szeptember 1-jétől.

5

Hatályon kívül helyezte a 7/2003. (IX,01.) rendelet 1.§(2) bekezdése. Nem hatályos 2003. szeptember 1-jétől.

6

A 22. §-t a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Beiktatta a 15/2009. (IX.23.) Ör, hatályos: 2009. október 1. napjától

8

Az 1. melléklet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.