Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2002. (II.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2002. (II.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról

2023.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. RÉSZ

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra,

b) ideiglenes hasznosítású lakás céljára használt helyiségekre,

(2) A rendeletben megállapítottakat kell alkalmazni a munkaköri, korábban községi szolgálati lakások esetében is.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti alapú lakások bérletére.

A lakbér, a lakáshasználat és különszolgáltatások díjai

2. § (1) A bérlő a bérbeadó részére köteles havonta lakbért fizetni.

(2) A lakbért előre, a tárgyhó 15. napjáig köteles a bérlő a bérbeadó által a lakbér beszedésére megbízott személynek vagy szervezetnek megfizetni.

(3) E rendelet alapján a város egész területét egy lakbérövezetnek kell tekinteni.

(4)2 A lakbért a lakás helyiségeinek hasznos alapterülete és e rendeletben az egy négyzetméterre megállapított díj szorzata alapján kell megállapítani. A négyzetméter alapú bérleti díj minden megkezdett négyzetméter egységre vonatkozik.

(5) Az épülethez tartozó udvar és kert használatáról a bérbeadó és a bérlő szabadon állapodhat meg.

(6)3 A bérleti szerződés egy (1) éves határozott időre köthető.

(7)4 A bérleti szerződés lejárta előtt, az ügyfél ilyen irányú kérése esetén, részére további egy (1) évre előbérleti jog biztosítható, amennyiben

a) a bérlőnek a szerződés időtartama alatt nem keletkezett a lakással kapcsolatos semminemű hátraléka

(b) a bérlő nem tanúsított az együttélés követelményeivel ellentétes magatartást.

(8)5 A bérbeadó vagy képviseletében az önkormányzat által megbízott gazdasági társaság az Lt. 35. §-a alapján a közüzemi díjakat különszolgáltatásként jogosult a bérlők felé továbbszámlázni.

(9)6 Az önkormányzat a gazdasági társaságokkal a különszolgáltatási díjak beszedésére vonatkozóan jogosult külön megállapodásban rendelkezni.

(10)7 A bérlőtől a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségei biztosítékául legfeljebb a havi bérleti díj kétszeresének megfelelő mértékű kaució követelhető, amely a bérleti jogviszony megszűnésekor visszajár, ha a bérlő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

3. § (1) 8 9 10 11 12 13(1) A lakbér mértéke havonta:

a) 2010. előtt önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknál:

aa)14 összkomfortos lakás esetében 500 Ft/m2

ab) komfortos lakás esetében: 200 Ft/m2

ac) komfort nélküli lakás esetében: 30 Ft/m2

b) 15 162010. után vásárolt, alábbi házakban lévő önkormányzati lakásoknál a 8520 hrsz-ú Veresegyház, Szent Istvánt tér 2., az 5785/139 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 1., az 5785/132 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 2., az 5785/140 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 3., az 5785/141 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 5., az 5785/143 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 7., az 5785/144 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 9., az 5785/145 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 11., az 5785/146 hrsz-ú Veresegyház, Kertész u. 13., az 5785/150 hrsz-ú Veresegyház, Bölcsőde u. 5., az 5785/151 hrsz-ú Veresegyház, Bölcsőde u. 3., az 5785/152 hrsz-ú Veresegyház, Bölcsőde u. 1.

ba) Szolgálati jelleggel bérbe adott lakások esetében: 700 Ft/m2

bb)17 Nem szolgálati jelleggel bérbe adott lakások esetében: 1.500 Ft/m2

c) Városfejlesztési célból hasznosítandó ingatlanok maximum 1 évre történő bérbeadása esetén a bérleti díjat vagy annak elengedését a Polgármester határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés ba.) pontja szerinti szolgálati jelleggel bérbe adott lakások száma nem haladhatja meg az összes lakás számának egynegyedét (25 %-át).

(3) Az (1) bekezdés bb.) pontja szerinti, nem szolgálati jellegű lakások jövedelemmel rendelkező személyek, családok részére adhatók bérbe:

a) elsősorban a városban élő vagy itt dolgozó, lakását árverezés miatt elveszítő és más méltányolható élethelyzeti problémák miatt rászoruló személyek és családok számára,

b) az önkormányzat által létrehozott, a bérlőkijelölést végző független bizottság döntése alapján.

(4) A bérlők a kauciót, a bérleti díjat és a különszolgáltatások díját a bérbeadó önkormányzat vagy a bérbeadó önkormányzat képviseletében eljáró gazdasági társaság részére kötelesekmegfizetni.

4. §18 (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű tárolók bérleti díja 200,- Ft/m2/hó.

(2) A komfortos ill. komfort nélküli lakások bérlőit szociális helyzetük alapján jelöljük ki.

(3)19 ESÉLY-HÁZ bérleti díjait és rendelkezésre állási díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Ha a (2) bek. szerint kijelölt bérlő bérleti jogviszonya megszűnik, az új bérleti szerződést a képviselő- testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága javaslata alapján köthető meg.

(5) Az összkomfortos lakások bérleti díjának megállapítása a költségelv (fenntartási költség + rezsiköltség) figyelembevételével történik.

(6) Önkormányzati lakások bérleti díjának piaci alapon történő megállapítására nem kerülhet sor.

Felhatalmazások

5. §20 (1) Felhatalmazást kap a Polgármester az Lt. 19. §. (2) bekezdése alapján, hogy a bérbeadó Veresegyház Város Önkormányzata képviseletében a lakásbérleti szerződések és az ezekkel összefüggő egyéb megállapodások tartalmát önállóan meghatározza, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR. számú rendeletében foglaltakra.

(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy az Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó önkormányzati lakásokat magukban foglaló társasházak üzemeltetésére, kezelésére, illetve a társasházak vonatkozásában a közös képviseletre gazdasági társasággal magánjogi szerződéseket kössön, figyelemmel az (1) bekezdésben szereplő vagyonrendeletben foglaltakra.

(3) Felhatalmazást kap a Polgármester, hogy az önkormányzat nevében a (2) bekezdésben említett gazdasági társaságot megbízási szerződéssel a Ptk. 6:11. § (2) bekezdése szerint megbízza – a bérlőkijelölési jog kivételével – egyes bérbeadói jogcselekményeknek, jognyilatkozatoknak a bérbeadó önkormányzat helyett és nevében való megtételére.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2002. március 1-én lép hatályba. A rendeletet módosító 2/2003. ÖR. számú rendelet 2003. január 22-én lép hatályba.

(2) A lakbér változásáról a bérlőket értesíteni kell az új lakbér közlésével együtt.

(3)21 A rendelet kihirdetéséről és a bérlők tájékoztatásáról – a polgármesteri hivatal vagy a közös képviseletet ellátó gazdasági társaságok útján - a jegyző gondoskodik.

1

A bevezető a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2014. október 2-től.

3

Beemelte a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. október 2-től.

4

Beemelte a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. október 2-től.

5

Beemelte a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. október 2-től.

6

Beemelte a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2014. október 2-től.

7

Beemelte a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2014. október 2-től.

8

A 35/2010.(XII.21.) sz. rendelet 1. és 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

9

Módosította a 46/2012.(XII.12.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2012. december 13-tól.

10

Módosította a 1/2013.(I.30.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013. február 1-jétől.

11

Módosította a 34/2013.(XII.6.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013. december 7-től.

12

Módosította a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2014. október 2-től.

13

Módosította a 12/2015.(VII.6.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. július 6-tól.

14

A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Módosította a 29/2019.(XII.6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. II. 1-jétől.

16

Módosította a 38/2020.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. I. 1-jétől.

17

A 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

19

Beemelte a 35/2018.(XII.1.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019. január 1-jétől.

20

Módosította a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 4.§-a. Hatályos: 2014. október 2-től.

21

Módosította a 21/2014.(X.1.) önk. rendelet 5.§-a. Hatályos: 2014. október 2-től.

22

Az 1. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.