Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2002. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önálló orvosi tevékenység működési területéről

Hatályos: 2002. 06. 27- 2023. 05. 26

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2002. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önálló orvosi tevékenység működési területéről1

2002.06.27.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (l)-(2) bekezdésének felhatalmazása alapján Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos önálló orvosi tevékenység működési területéről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

1. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat Csákberény Községi Önkormányzat működési területén, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(2) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak Csákberény Községi Önkormányzat működési területét érintő háziorvosi körzetben folytatható.

(3)2 Csákberény község közigazgatási területén 1 háziorvosi, vegyes körzet működik, ez érinti a felnőtt, illetve gyermekellátást is.

Az alapellátás keretébe tartozó fogászati ellátás Mór II. számú fogászati körzetének feladata.

IL fejezet

Záró rendelkezés

8. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 27. napjával.

2

Módosította a 13/2002. (VIII.2.) sz. rendelet. Hatályos: 2002. augusztus 02.