Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a temetők rendjének szabályozásáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 02. 19

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat

10/2003.(X.27.) sz. rendelete

a temető rendjének szabályozásáról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a módosításáról szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelettel


Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, Törvény 16.§.(1) bekezdésében továbbá a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (a továbbiakban: TeTv.) 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján – a TeTv. Végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Kormány rendelet ( a továbbiakban: TeR.) rendelkezéseire figyelemmel – az  alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§


(1) A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a község területén működő vagy lezárt illetve létesítendő köztemető fenntartójának ill. kezelőjének a temetkezési szolgáltatásokat a temetőben ellátóknak és az ott közreműködőknek továbbá a temető területén tartózkodó magánszemélyeknek a jogaira, kötelezettségeire, a temető és létesítményei rendeltetésszerű használatára, a kegyeleti követelmények kultúrált színvonalát biztosító magatartás előírásaira.

(4) Temetők helye:    Sülysáp sülyi köztemető

                                   Sülysáp sápi köztemető

(5) Mindkét jelenleg működő temető tulajdonosa és fenntartója: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata.

(6) A temető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temető rész lezárásáról, megszüntetéséről, újra használatba vételéről az önkormányzat határoz, a község rendezési tervének és az illetékes ÁNTSZ véleményének és az érdekeltek (fenntartó, kezelő) meghallgatása után.

(7) A temető létesítésére, bővítésére, lezárására, kiürítésére az adott időben érvényes központi rendelkezések, előírások az OTÉK és a Helyi Építésügyi Szabályzatban meghatározott feltételek betartásával kerülhet sor.

(8) A temető előírásszerű létesítésének, bővítésének, fenntartásának és üzemeltetésének felügyelete az Önkormányzat feladatát képezi továbbá köteles szabályzatot készíteni a temető használat rendjéről.


A köztemető fenntartása és üzemeltetése

2.§.


(1) Ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a jegyző a (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását.

(2) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

(3) A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell meghatározni.

(4) A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie. Az építési engedélyezési eljárás során a közegészségügyi, a műemléki, a környezetvédelmi, a közlekedésügyi, a vízügyi, a tűzvédelmi és energetikai szakhatóságok működnek közre. Védett természeti területen elhelyezkedő temető esetén a természetvédelmi szakhatóság közreműködése is szükséges.


 A köztemető fenntartása és üzemeltetése

3.§.


(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni az elhaltak felravatalozására és eltemetésükre, a gyászszertartások lebonyolítására, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység korszerű lebonyolítását.

(2) A temető fenntartója köteles biztosítani a temető rendeltetésszerű használatához:

a) utat,

b) ravatalozót,

c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,

d) boncolóhelyiség-csoportot,

e) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását,

f) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,

g) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az utak sorfásítását,

h) hulladéktárolót

a kormányrendeletben meghatározottak szerint.


4.§.


(1) A temető üzemeltetését e törvényben, kormányrendeletben, a szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.

(2) A köztemető üzemeltetéséről a képviselő-testület határozott időre – 5 -15 éves időtartamra – szólóan megkötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.

(3) A köztemetőt üzemeltető szervezet kiválasztásáról a képviselő-testület – pályáztatás alapján – dönt. A pályáztatás és a szerződéskötés során érvényre kell juttatni a TeR. 54.§.-55.§.-ban foglaltakat.

(4) Az üzemeltetővel megkötött szerződésben fel kell hívni az üzemeltető figyelmét a hatályos jogszabályokban és a jelen rendeletben foglalt szabályok maradéktalan betartására.

(5) Az üzemeltető:

a)  meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

b)  biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;

c)  megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

d)  biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

e)  gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

f)  megőrzi és vezeti a nyilvántartó könyveket;

g)  tájékoztatja a temetőlátogatókat;

h)  kijelöli a temetési helyeket;

i)  elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást;

j)  összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

k)  gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

l)  összehangolja a temetéseket;

m)  gondoskodik az ügyfélfogadásról.


5.§.


(1) A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.

(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(3) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül.

(4) Az üzemeltető temetkezési tevékenységet is végezhet, azonban biztosítania kell, hogy az egyéb temetkezési szolgáltatók azonos eséllyel vállalkozhassanak.

(5) Köztemető fenntartására irányuló tevékenységet csak a köztemető üzemeltetője végezhet. Annak során az Önkormányzat megbízásából jár el, képviseli érdekeit, együttműködik más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.

(6) A köztemető üzemeltetője megbízás alapján jogosult a sírok ápolására, díszítésére vállalkozni.

(7) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem az Önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.


A temetői kötelező nyilvántartások

6.§.


(1) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az üzemeltető állapotfelmérésen és kitűzésen alapuló nyilvántartó könyvet, tábla-, sírhely,- és sírboltkönyvet tartozik vezetni továbbá a látogató közönség számára is hozzáférhető helyen ellenőrzési naplót tartani.

(2) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető(k) és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(ek) betekinthet(nek),részükre a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani továbbá felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek.

(3) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni. Azt követően azokat át kell adni a területileg illetékes levéltárnak.

(4) A nyilvántartó könyvbe – minden temetés (urnaelhelyezés) alkalmával – az alábbi adatok kerülnek:

- folyószám,

- térképi azonosító,

- a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés , a hamvak szétszórásának napja,

- az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, foglalkozása, elhalálozásának időpontja,

- a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma,

- az eltemettető neve, lakcíme,

- a temetést végző vállalkozó neve,

- a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események,

- a síremlékre (sírkőre) vonatkozó jellemző adatok.

A nyilvántartásba – az idő és a hely megjelölésével – be kell vezetni, ha holttestmaradványok közös sírba kerülnek elhelyezésre.

A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell.

A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát.

(5) A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani.

(6) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli – soronként is külön jelzett – sorszámozott sírhelyek nyilvántartása.

(7) A sírbolt  könyvbe az alábbi adatok kerülnek:

- a (4) bek szerinti adatok,

- a sírbolt száma,

- A sírbolt tulajdonosának a sírboltra vonatkozó rendelkezései.

(8) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

(9) A temető környezetének védelme, tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogató kötelessége, ezért úgy a szerves (növényi) mint a szervetlen hulladékot köteles kijelölt hulladék-lerakóhelyen elhelyezni és mindennemű szennyezéstől tartózkodni.

Fentiek betartásának ellenőrzése az üzemeltető kötelessége, a hulladék rendszeres elszállításáról történő gondoskodás pedig a vállalkozó feladata (melyet a külön szerződés tartalmaz).

(10) A temető területén csak a sírok, síremlékek, sírboltok (kripták) díszítésére szolgáló, kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el (virág, dísznövény, váza, mécses..) Engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető fenntartója (vállalkozó) eltávolíthatja illetve az eltávolítására az érintett felhívható.

(11) A sírokra 1,5 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat csak a temetőfenntartó (kezelő) hozzájárulásával szabad ültetni.

A temetőben meggyújtott gyertyát – a zárt mécses kivételével – a tűzveszély elkerülése érdekében a távozás előtt el kell oltani.


7.§.


(1) A temetőt táblákra, a táblákat sorokra, a sorokat pedig sírhelyekre kell osztani. A táblákat azon belül a parcellákat a melléklet térkép tartalmazza. 10. §  (1) A temetőt – nagyságától függően – sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

(3) Az elhunytak eltemetése ill. az elhamvasztottak elhelyezése az alábbiak szerint történhet:

- egyes sírhelybe

- kettős sírhelybe

- kriptába.

(4) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

(5) A sírhelyek általában 210 cm hosszúságúnak és 1 méter szélesnek kell lennie. Kettős sírhely hossza és szélessége 210 cm X 190 cm. A sírokat egymástól legalább 60 cm távolságra kell elhelyezni. A sorok közötti távolságnak szintén 60 cm-nek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 4 méter széles utat kell hagyni.

(6) Csak olyan helyen lehet sír helyet, sírt megváltani, ahol az előírt védőtávolságok megvannak. A temető szélétől 2 méteren belül sírhely nem váltható meg, nem lehet bele temetni még le nem járt sírhely esetében sem.

(7) A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, de létesítése esetén a sírdomb magassága legfeljebb 30 cm lehet.

(8) Urna földbetemetése esetén a sírhely mérete általában 60 X 80 cm. Mélységes legalább 1 méter.

(9) Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint soron következő sírba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket.

(10) Holttestre sírnyitási engedélyjel – a sír megfelelő mélyítésével – lehet rátemetni. Fertőző betegségben elhaltra csak a temetést követő egy év eltelte után szabad rátemetni. A rátemethető elhaltak számát az illetékes ÁNTSZ korlátozhatja.


A temetési helyek használati ideje és díja

8.§.


(1) A temetési hely felett rendelkezés jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A sírhely használata 25 év. A 25 év eltelte után ha a sírhely nem kerül megváltásra, úgy az újból igény szerint értékesíthető ill. használatba adható.

(3) A sírbolt (kripta) használata a temető fenntartójával kötött megállapodástól függően 60-100 évre terjed. A sírbolt további használata az első fokú építésügyi hatóság adhat engedélyt.

(4) A kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év. Az urnafülkék, urnasírhelyek használata 10 évre terjed ki. (Urnasírbolt esetén 20 év.)

(5) Urnát sírhelybe temetni vagy sírhelybe rátemetni egyaránt szabad. A rátemetésnél ilyen esetben sírnyitási engedély nem szükséges, de az urnát a talaj szintjétől legalább 1 méter mélységbe kell elhelyezni.

(6) Sírbolt (kripta) csak az építési engedélyezési eljárás rendelkezéseinek megfelelően kerülhet megépítésre.

(7) A sírbolt (kripta) mélysége általában 190cm, belső hossza  2200-250 cm, szélessége két holttestre számítva 150 cm. A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét legalább 300kg/m2 hasznos terheléssel kell számítani. A fedőlapot úgy kell készíteni, hogy a sírbolt légmentesen záródjon.

(8) Leromlott állapotú, düledező síremlékek, kripták és fejfák helyreállítására a temető fenntartója, kezelője köteles felhívni a létesítőt a kialakult állapot megszüntetésére ill. az esetleges életveszély megszüntetésére. Ha a felhívás eredménytelen, a helyreállítási munkák nem történnek meg, az építéshatóság a síremlék, kripta, fejfa eltávolítását rendelheti el. A kripta eltávolítása helyett a temető fenntartója azt helyreállíthatja és újra értékesítheti. A kiürítésnél a következők alkalmazandók.

            - sírbolt eltávolítása esetén a sírboltot – sírnyitási engedéllyel – ki kell üríteni és a holttestmaradványokat - ha a hozzátartozók a más helyre történő átszállításról és a temettetésről nem gondoskodnak – közös sírba kell elhelyezni, feltéve, hogy a 25 éves porladási idő már eltelt.

            - Ha a porladási idő még nem telt el, a temető fenntartója köteles a más sírba való áttemettetésről gondoskodni.

(9) A temető fenntartója a bontással ill. más sírba való, áttemettetéssel kapcsolatos költségeit azzal szemben érvényesíti, aki a helyreállításról egyébként köteles gondoskodni.

9.§.


(1) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható meg.

(2) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni, a díjtételeket e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető, vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(4) Ha a kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(5) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.

(6) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

(7) A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.


A köztemető rendje

10.§.


(1) A köztemető üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során az alábbiak betartásával köteles eljárni:

a. A temető rendhét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.

b. A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.

(2) A temetőn belül úthálózatot – gépjárművel is – járható állapotban kell tartani.

(3) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőlátogatók kegyeleti érzékét sérti.

(4) A temetőben 12 éven aluli gyermekek kísérő nélkül nem tartózkodhatnak.

(5) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve:

- a súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,

- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet.

Az üzemeltető térítés ellenében a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.

(6) A temetőben a temető létesítményeit, a sírokat, az azokon lévő síremlékeket, a növényzetet, táblákat, bármi más tárgyat beszennyezni, rongálni, virágokat, ágakat letépni, fát, bokrot kivágni, sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvenni vagy eltávolítani, a temetőből jogosulatlanul kivinni tilos.

(7) A temető állatot bevinni tilos.

(8) A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez – a sírgondozás kivételével – a temető üzemeltetője adhat engedélyt.

(9) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.

(10) A temető rendje és tisztasága érdekében az exhumálások, síráthelyezések vagy más okok következtében feleslegessé vált sírkőmaradványokat a sír létesítője (örököse) az áthelyezés időpontját követő 3 hónapon belül a temető területéről elszállítani tartozik. Ellenkező esetben a temetőfenntartó (kezelő) jogosult a sír létesítőjének (örökösének) költségére elszállítani és tartozik annak a porladási időn belül 3 évig – a tulajdonos költségére megőrzéséről gondoskodni illetve az 3 év elteltét követően a jogszabályban foglaltak szerint azokat értékesíteni.

(11) Rátemetés esetén lebontott sírköveket 1 éven belül köteles a sír létesítője (örököse) visszaállítani vagy elszállítani. Fenti határidőn túl a temető fenntartója (kezelője) a (10) bek-ben foglaltak szerint járhat el.


11. §.


(1) A köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását –be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat csak a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezhet, egyeztetve a temető üzemeltetőjével.

(3) A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.

(4) A temetői munkákat úgy kell elvégezni, hogy az ne sértsen kegyeleti érdekeket, ne járjon károkozással.


Köztemető lezárása, megszüntetése

12.§.


(1) A temető fenntartójának a temetőről térképest (vázrajzot) kell készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok, illetve sírhelyek teltek be vagy más célra vannak fenntartva ill. mely területek szabadok.

(2) A temető lezárása, továbbá sír vagy sírbolt felnyitására a mindenkor érvényben lévő jogszabályokat kell alkalmazni. A köztemetőn belüli temetőrész sírhely tábla megtelése esetén annak lezárását az üzemeltető határozhatja el a tulajdonos Önkormányzat egyidejű értesítése mellett.

(3) A lezárásról hirdetményt kell közzétenni a temetői tájékoztató táblán, a ravatalozón és az érintett temetőrészen.

(4) Temető, temető rész, sírtábla illetve sorok lezárását, kiürítését illetve áthelyezését tartalmazó hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a ravatalozóban ki kell függeszteni, ahol meg kell jelölni, hogy ki és hol ad konkrét felvilágosítást. A kiürítést előzetesen 3 alkalommal, legalább egy országos és területileg illetékes napilapban, felekezeti lapban, továbbá a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel előtt legalább 6 hónappal, a továbbiakban pedig két havonta történjenek.

(5) A temető, temetőrész kiürítéséhez a 100 évnél régebbi vagy képzőművészeti alkotást is magába foglaló síremlék lebontásához a műemléki hatóság hozzájárulása is szükséges.

(6) A temető rendezése során, sírásás, exhumálás, áthelyezés, parcellabontás alkalmával talált értékekről a temető kezelőjét azonnal értesíteni kell és a talált értékekről, a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni és a talált érték biztonságos megőrzéséről azonnal gondoskodni kell.

(7) A temetőfenntartó (kezelő) köteles haladéktalanul intézkedni a talált érték tulajdonosának (örökösének) a felkutatására, ennek eredménytelensége esetén az értéket a Magyar Nemzeti Bank részére kell átadni.


A temetésre vonatkozó szabályok

13. §.


(1) Az elhunytat 2 óra elteltével, lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a halál beálltát követő 16 órán belül halotthűtőbe kell szállítani.

(2) A kórházban vagy más egészségügyi intézményben elhunyt halott az intézmény hűtőjében is tárolható.

(3) Koporsós temetés esetén a halottat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 órán túl és 96 órán belül el kell temetni. Ettől eltérni akkor lehet, ha

 • a halottvizsgálatot végző orvos erre - írásban külön indokolt esetben - engedélyt adott,
 • a holttest hűtése az eltemetésig biztosított. Ez esetben a temetést 8 napon belül kell elvégezni.

(4) Hamvasztásos temetés esetén a halottat – hűtése mellett – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül kell elhamvasztani.


14. §.


(1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen szabad. Ettől eltérni csak az illetékes tisztiorvos engedélyével lehet.

(2) A halott  a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1/2 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.

(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

(4) Légmentesen lezárva kell tartani a koporsót, ha az elhalt fertőző betegségben hunyt el. Biztosítani kell, hogy a koporsó közvetlen közelében se tartózkodjon senki.

(5) Egy koporsó csak egy holttest elhelyezésére szolgálhat.

(6) A koporsót a földbe helyezés előtt véglegesen le kell zárni.

(7) A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.


A temetkezési tevékenység

15.§.


(1) A temetkezési tevékenységet (temetkezési szolgáltatásokat) a település területén csak a cégbíróságon bejegyzett vállalkozó vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó ( a továbbiakban temetkezési vállalkozó) végezhet.

(2)A temetkezési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. Az együttműködés területeit, szabályait, a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások körét célszerű megállapodásban rögzíteni.

(3)A temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetésfelvétel, a helyi és a távolsági halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése (a halott öltöztetése, koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a sírgödör kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a sír betemetése (a halott elhantolása), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.

(4) A temetkezési vállalkozóknak olyan magatartást kell tanúsítaniuk és üzletpolitikát kialakítaniuk, hogy a megrendelők igényét – adottságaiktól és lehetőségeiktől függően – teljes körűen kielégíthessék. Ennek érdekében:

 1. Folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat útján)
 2. Rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl. baleset stb.)
 3. Kézen álljanak helyettesítésre (vállalkozáson belül vagy más vállalkozó közreműködésével)
 4. A szolgáltatás eszközeit tekintve megfelelő tartalékkal rendelkezzenek.

(5)A temetkezési szolgáltatókkal szembeni- egyéb- követelmények tekintetében a TeR. Rendelkezései az irányadók.

(6)A temetési szertartást a hozzátartozók még kivételesen sem végezhetik el.

(7)Az elhamvasztott halottak maradványait tartalmazó urna kivételesen a temetésről, elhamvasztásról gondoskodó személy részére kiadható – az átvétel igazolása ill. a körülmények a nyilvántartásba való feljegyzése mellett.


16.§.


(1) Szabálysértés követ el és pénzbírsággal sújtható, aki az érvényben lévő jogszabályi rendelkezéseket és a jelen rendelet 5.§. (6-8) és a 6.§. (1-5) bekezdéseit megsérti és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A szabálysértési eljárást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folytatja le bejelentés vagy hivatalos hatósági észrevételezés alapján.


17.§.


(1) Jelen rendelet 2004. január 01. napján lép hatályba és az I. számú mellékletben meghatározott sírhelymegváltási díjakat és egyéb díjtételeket 2004. január hó 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, és az Önkormányzati Híradóban történő közléssel gondoskodik.

(3)Jelen rendelet az 1999. évi XLIII. TÖRVÉNY A temetőkről és a temetkezésről valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm. Rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról figyelembe vételével történt, s a rendeletben nem szabályozott kérdésekben ezen jogszabályok rendelkezései az irányadóak.1. sz. melléklet[1]Az önkormányzat fenntartásában levő temetőkben alkalmazandó díjak 2017. január 1-jétől:


 1. egyes sírhely megváltási díja                   10 000 Ft + áfa /25 év
 2. kettes sírhely megváltási díja                  20 000 Ft + áfa /25 év
 3. urnafülke megváltási díja                        20 000 Ft /10 év
 4. urnasírhely megváltási díja                      25 000 Ft /10 év
 5. a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:            2000 Ft + áfa /alkalom