Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről

Hatályos: 2022. 07. 01

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

1 a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről

2022.07.01.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva a községi kitüntető díjakról, azok adományozási rendjéről, valamint adományozásának időpontjáról, mint Sióagárd község ünnepéről a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

1. § (1) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községhez kötődő országos elismertségű személyiségek külön megbecsülésének kifejezésére „Sióagárd Díszpolgára” kitüntető címet alapít.

(2) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községért végzett kiemelkedő tevékenység, illetve a községet szolgáló életmű elismerésére „Sióagárdért Emlékérem” elnevezésű községi kitüntetést alapít.

2. §2 (1) A díszpolgári cím odaítélhető annak, aki:

a) sióagárdi származású és országos elismerést kiváltó vagy nemzetközi rangú tevékenységet folytat;

b)3 maradandó értéket teremtő vagy általános közösségi elismerést kiváltó átfogó életműve vagy kimagasló munkája, vagy teljesítménye révén közvetlenül, vagy közvetetten sióagárdi kötődéssel rendelkezik.

(2) Az emlékérem odaítélhető annak, aki a 2. § (1) bekezdésének b ) pontjában foglaltak szerinti érdemeket szerzett.

3. § (1) A díszpolgári címet és az emlékérmet a képviselő-testület adományozza.

(2)4

(3) Emlékérem adományozható

a) egyéneknek a 3. § (2) bekezdésében foglaltakkal azonos szabályok szerint;

b) közösségeknek.

(4)5 A díszpolgári cím és emlékérem adományozására bármely sióagárdi lakos javaslatot tehet minden év március 31-ig,- 2003. évben április 30-ig - a polgármesterhez címezve.

(5)6

(6) 7 A bizottság javaslata alapján a képviselő-testület évente legfeljebb egy díszpolgári címet és kettő emlékérmet adományoz.

(7) A díszpolgári címet és az emlékérmet Sióagárd községi ünnepnapján a polgármester adja át.

(8) A díszpolgári címről és az emlékérem adományozásáról díszes oklevél tanúskodik.

(9) A díszpolgári címhez kapcsolódó tárgyjutalom leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az emlékérem leírását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(11) A kitüntető díjat a képviselő-testület visszavonhatja, ha arra a kitüntetett érdemtelenné vált. Érdemtelen különösen az, akit bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltilt.

4. § (1)8 A kitüntetettekről a képviselő-testület hivatala díszkönyvben vezet nyilvántartást, részükre dicsőségkövet készít.

(2)9 Az adományozásról szóló bejegyzést az átadási ünnepség keretében a polgármester, a jegyző és a kitüntetett írja alá.

5. §10 Sióagárd díszpolgára jogosult: a kitüntető cím viselésére.

6. § (1) A kitüntetések átadása a községi ünnepnap alkalmából összehívott rendkívüli és ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik.

(2)11 Sióagárd község ünnepnapja május utolsó pénteki napja.

(3) A községi ünnepnapot és az azt követő hétvégét a Községi Önkormányzat évente kulturális és társadalmi rendezvénysorozattal teszi emlékezetessé.

7. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sióagárd Község Tanácsának a díszpolgári cím adományozásáról szóló 1/1990. (IV.12.) számú rendelete. Az e rendelet alapján adományozott díjakat a képviselő-testület elismeri és megerősíti.

(2) Ez a rendelet – a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet 3. §-ának (9) és (10) bekezdésének 2003. június 1-jén lép hatályba.

2

Módosította a 9/2011. (IV.12.) Ör., hatályba lépett: 201. április 12.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdését a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (4) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdését a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Módosította: a 6/2003. (V.19.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2003. június 1.

8

A 4. § (1) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.