Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2003 (XII.9.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 12. 30

Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2003 (XII.9.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2015.01.01.

Sárfimizdó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Az adó célja

1. § Az adó bevezetésének célja a település fejlesztésének forrás-kiegészítése.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában adóalany:

a) magánszemély

b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

(2) Adómentes az (1) bekezdés b.) – c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán nyugdíjpénztár a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve –költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalanyírásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

3. § Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén:

a) lakás-tulajdonnal rendelkezik,

b) beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: építési telek) tulajdonjogával, illetve az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett –a Htv. 52. §. 3.) pontja szerinti- vagyoni értékű joggal (a továbbiakban: tulajdon) rendelkezik,

c) azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik,

d) amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

4. § (1) Az adókötelezettség keletkezése:

a) építménynél: az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást, (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

b) lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnése:

a) építménynél az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

b) lakásbérletnél: a jogviszony megszűnése évének utolsó napján, a lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
(3) Tulajdonosváltozás esetén az adókötelezettség a tulajdonosváltozás évének végén szűnik meg.

Adómentességek és kedvezmények

5. § (1) Mentes az adó alól:

a) az adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyrajzi számon nyilván-tartott a minden , nem lakás céljára szolgáló, egyébként adóköteles építmény,

b) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

c) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmények

d) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,

e) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után,

f) az a.) – c.) pont alatti építményekhez tartozó valamennyi földrészlet tulajdonosa,

g) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó –jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított- védő (biztonsági) terület;

h) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.

(2) Adókedvezmények:

a) a kedvezmény összege a 6. § a) pontjában meghatározott vagyontárgy vonatkozásában, - ha az adózó- a község állandó lakóhellyel rendelkező lakója: 8.000,- Ft.

b) a kedvezmény összege a 6. § b) pontjában – a belterületi építési telek vonatkozásában, ha az adózó a község állandó lakóhellyel rendelkező lakója: 7.000,- Ft.

Az adó mértéke

6. § Az adó évi mértéke a 3. § a) – d) pontjaiban meghatározott adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként:

a) lakás céljára szolgáló épület esetén 12.000 Ft

b) belterületi építési telek esetén 10.000 Ft

Adó bevallása és megfizetése

7. § (1) A magánszemély az adó bevezetésének évében május 31-ig köteles az adó bevallására. Továbbiakban az adókötelezettség keletkezését /változását/ követő 15 napon belül kell adóbevallást tenni.

(2) Az adózónak a magánszemélyek kommunális adóját évi két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(3) Az adózó az adó bevezetésének évében az évre eső adót szeptember 15-ig köteles megfizetni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 13/1995. /XII.29./ számú rendelettel módosított 4/1995./IV.7./ számú rendeletek hatályukat vesztik.