Kehidakustány Község Képviselőtestületének 7/2003(III.27.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2018. 09. 10

Kehidakustány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak és a 12/2001 (I. 31.) Korm. rendelet 23. § alapján a következő rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok részére e jogszabályban meghatározott típusú lakásszerzésükhöz támogatást nyújtson.


A támogatásban részesíthetők köre


2. § (1) Kehidakustány Önkormányzat a 4. §-ban meghatározott támogatásban Kehidakustány községben a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 éve állandó lakóhellyel rendelkező 
a) házaspárokat
b) élettársi kapcsolatban élőket
c) kiskorú gyermeket nevelő egyedülálló személyeket,
d)  
részesíti.
(2) Az (1) bek. a) és b) pontja esetén elegendő ha az egyik fél rendelkezik legalább 2 éve állandó lakóhellyel Kehidakustányban. 
(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott 2 év kehidakustányi állandó lakóhely hiányában is megállapítható a támogatás, amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor Kehidakustány községben építési telek ingatlan tulajdonjogával és arra vonatkozóan lakóház érvényes építési engedélyével rendelkezik.


A helyi támogatás felhasználása


3. § Helyi támogatás nyújtható a község közigazgatási területén
a) magántulajdonú lakóház építéséhez, emelet ráépítéshez, vagy tetőtér beépítéshez, ha külön bejáratú lakás alakul ki.
b) új, használt, vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlásához
c) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakás céljára történő alakításához
d) a lakás legalább egy lakószobával történő bővítéséhez, komfort nélküli vagy félkomfortos lakás esetén komfort-fokozat növeléséhez,
e) lakás felújításához
f) 
g)  


A támogatás formája és mértéke


4. § (1)  A 3.§-ban meghatározott támogatás az Önkormányzat éves költségvetésében lakáscélú támogatás céljára jóváhagyott előirányzat terhére nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás alapösszege a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetétől és a becsült költségektől függően minimum 300.000, maximum 400.000 Ft.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg gyermekenként 80.000 Ft-tal emelkedik. 

(4) Az egy kérelmezőnek adható támogatás összege a (3) bekezdés szerinti gyermekek után megállapított összeggel együtt sem haladhatja meg a 600.000 Ft-ot.


4/A.§. (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálásánál az alábbi sorrendben előnyben kell részesíteni:

a) a fiatal házasokat,

b) a gyermeküket egyedül nevelő szülőket,

c) a többgyermekes házasokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott előnyt jelentő feltételek egyidejűleg több igénylő esetében is fennállnak, az igénylők jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata alapján a rosszabb anyagi helyzetben lévő igénylőt kell előnyben részesíteni.

       
Kizáró okok


5. § (1) Nem adható támogatás a személynek,ha:
a) a kérelmezőt vagy a vele együtt lakó, költöző személyek valamelyikét az Önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette
b) a 3. § a) és b) pontja esetében, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak használati vagy haszonélvezeti joggal nem terhelt lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy önkormányzati tulajdonban levő lakása, bérleti jogviszonya van.
c) a 3. § a) és b) pontja esetében, a kérelem benyújtásakor a kérelmező lakáshasználatba vételi engedéllyel rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásáig megszerzi, illetőleg a lakás vételárát a kérelem elbírálásáig kiegyenlíti.
d) 
e) a kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a mindenkor nettó minimálbér kétszeresét meghaladja.
(2) Az (1) bek. b) pontjában foglaltaktól eltérően támogatás akkor is nyújtható, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának

a) a 12/2001. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel
b) az Önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyát legkésőbb a használatba vételi engedély jogerőre emelkedéséig, illetőleg a lakás tulajdonának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig megszünteti. 


Eljárási rendelkezések


6. § (1)   A támogatási kérelmet évente két alkalommal, február 15-ig és szeptember 15-ig lehet benyújtani, azokról Képviselő-testület a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat figyelembe vételével március 15-ig, illetve október 15-ig dönt.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők – együtt költözők – jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatát, 

b )lakásépítés és lakásbővítés esetén  jogerős építési engedélyt,

c) nem engedélyköteles tevékenység esetén tételes költségvetést vagy adásvételi szerződést.

(3) Az a személy, akinek jogos igényét az önkormányzat vagy a határidő elmulasztása, vagy a keret túllépése miatt nem tudja a tárgyévben kielégíteni, igénye elbírálására - amennyiben fenntartja - a következő évben automatikusan kerül sor.

(4) A támogatási kérelem elbírálását megelőzően a kérelmező lakáskörülményeinek tisztázása érdekében környezettanulmányt kell készíteni.

(5) Amennyiben a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, a támogatást kérő hiánypótlásra hívható fel. A hiánypótlással kapcsolatos eljárásra Képviselő-testület polgármestert hatalmazza fel. 

(6) A támogatásban részesülővel Kehidakustány Község Önkormányzata támogatási szerződést köt, amelyet a polgármester ír alá.

(7) A támogatási szerződés tartalmazza:
a) a támogatást nyújtó nevét, székhelyét, adószámát, a nevében eljáró személy nevét és beosztását,
b) a támogatott nevét, lakcímét, személyazonosító adatait,
c) a lakáscélú támogatással érintett lakás (laképítés esetén ingatlan) címét, helyrajzi számát,
d) a lakáscélú támogatás jogcímét, összegét, folyósításának módját, feltételeit,
e) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
f) a támogatás felhasználásának ellenőrzését,
g) a szerződés aláírásának helyét és idejét és a szerződős felek aláírását.
(8) 
(9) 


Szerződésszegés


7. § (1) Képviselő-testület a támogatás felhasználásának jogszerűségét ellenőrzi.

(2) A támogatás felhasználását

a) lakásvásárlás esetén – amennyiben az a kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre – a támogatás folyósításától számított 1 éven belül a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap másolattal,

b) lakásépítés, lakásbővítés esetén a támogatás folyósításától számított 4 éven belül a lakás használatbavételének tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal,

c) lakáskorszerűsítés esetén a támogatás folyósításától számított 1 éven belül a támogatott nevére szóló számlákkal

kell igazolni.

(3) A lakáscélú támogatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47. §-ában meghatározott, az igénybevétel napjától számított kamattal növelten egyösszegben vissza kell fizetni, ha a támogatásban részesülő 
a) a támogatás megszerzése érdekében valótlan adatokat közölt,
b) a lakáscélú támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordította,
c) a lakásépítést, lakásbővítést a támogatás folyósításától számított 1 éven belül nem kezdi meg,
d) a lakáskorszerűsítést a támogatás folyósításától számított 1 éven belül nem valósítja meg,
e) a lakáscélú támogatással érintett lakást a támogatási szerződés aláírásától számított 5 éven belül elidegeníti,     
f) nem a lakáscélú támogatással érintett lakásban lakik.


Lehetetlenülés


8. § Ha a megállapodás érvényes megkötését követően a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a megállapodás megszűnik és az eredeti állapotot vissza kell állítani.


Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2000. (IV. 18.) Önk. rendelet.

(3) Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Kehidakustány, 2003. március 27.                                        Lázár István                                                 Dr. Prótár Henrietta 

                                        polgármester                                                       körjegyző
Kihirdetve: 2003. március 27.                                      Dr. Prótár Henrietta .

                                                                                            körjegyző