Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004.(XI.30.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2005. 01. 01 - 2018. 12. 31


SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK


24/2004. (XI. 30.) számú


R E N D E L E T E


a helyi iparűzési adóról

Szabadkígyós Község Önkormányzata a többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján az a következő rendeletet alkotja:


1. §


Az adó bevezetése


Szabadkígyós Község Önkormányzata e rendeletével illetékességi területén határozatlan időre bevezeti a helyi iparűzési adót.


2. §


Az adó mértéke


(1)[1] Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap  1,4 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány mértéke naptári naponként 1.000,-Ft.


3. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadóak.

(3). E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg. a helyi iparűzési adóról szóló 19/1999. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 31/2000. (XI. 29.) számú, a 18/2001. (XI. 19.) számú, a 19/2002. (XII. 17.) számú, valamint a 25/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.


                                    Balogh József   sk.                              Ladányi Károly sk.

                                    polgármester                                              jegyző

[1]

Módosította a 22/2007.(XI.20.) Ör. r. 1.§-a. Hatályos 2008. január 1-től.


Az eredetivel mindenben egyező:Balog Gábor

aljegyző