Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2021. 12. 01

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2021.12.01.

A Képviselő-testület a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében és a 42. §.-ában kapott felhatalmazás alapján a köztemetőről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Újfehértó Város közigazgatási területén lévő köztemetőre, létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

A köztemető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) A köztemető fenntartását és üzemeltetését Újfehértó Város Önkormányzata látja el.

(2) Az elhunyt hűtését az önkormányzat biztosítja és felügyeli.

(3) A temetőben az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető berendezésének igénybevétele kötelező.

Temetési helyek, sírhelytáblák

3. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt.

(3) [2] Külön sírhelytáblát kell kijelölni:

1. mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány
2. díszsírhelyek
3. hagyományos fejfás sírhelyek
4. sírdomb nélküli a földfelszínén vízszintesen elhelyezett emléktáblás (amerikai típusú) sírhelyek
5. sírboltok
6. 10 éven aluli gyermek sírhelyek
7. kettős felnőtt sírhelyek
8. urnasírhelyek
részére. Az egyes felnőtt sírhelyek részére a kettős felnőtt sírhelyek részére kialakított sírhelytáblában külön sorokat kell kijelölni.
(4) [3] A köztemető területén a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően kegyeleti emlékpark céljára külön területet kell kijelölni.

Díszsírhelyek

4. § (1) A Képviselő-testület Bizottsági Elnökeiből álló bizottság azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Azon elhunyt személyek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és a képviselő-testület részükre díszpolgári címet, vagy kitüntető díjat adományozott - hozzátartozóinak akaratától függően –díszsírhelyre jogosultak. A díszpolgári cím vagy kitüntető díj adományozásban részesült személy a házastársa és közvetlen egyenesági hozzátartozója elhalálozásakor saját jogán díszsírhelyet igényelhet.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és közvetlen egyenesági hozzátartozója is eltemethető.

(4) [6] A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

Kegyeleti emlékpark

4/A. § (1) Kegyeleti emlékpark e rendelet alkalmazásában: a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó - a város köztemetőjén kívül eltemetett - elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére szolgáló emlékjelek elhelyezésére kijelölt terület.

(2) A kegyeleti emlékpark területén emlékjel elhelyezését a Képviselő-testület Bizottsági Elnökeiből álló bizottság engedélyezi.

(3) A közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott emlékjelet elhelyezni nem szabad.

(4) Az emlékjelek méretére e rendelet 7. §. (1) bekezdés a.) pontját kell megfelelően alkalmazni.

(5) Az emlékjel nem foglalhat el a (4) bekezdésben meghatározottnál nagyobb területet, maximális magasságát a helyi építési szabályzat határozza meg.

(6) [8] A biztonságos használatot veszélyeztető emlékjel helyreállítására az emlékjel elhelyezését kérelmező, ennek hiányában az üzemeltető köteles.

(7) A kegyeleti emlékparkban emlékjel elhelyezésére szolgáló terület használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(8) A kegyeleti emlékparkban elhelyezett emlékjelek gondozására a 4. §. (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

A temetési hely feletti rendelkezési jog

5. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év

c) sírbolt esetén 60 év

d) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év

e) urnasírbolt esetén 25 év

f) a 15/A parcellában lévő urnasírhely esetén 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az a) pontban foglaltak alapján meghosszabbítható.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről, az újraváltás díjáról vagy arról, hogy a terület átalakításra, más célú felhasználásra fog kerülni.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogot átruházni nem lehet.

A temetési helyek megváltási díjai

6. § (1) Az egyes temetési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) 10 éven aluli gyermek felnőtt sírhelytáblába történő temetése esetén a felnőtt sírhelydíjat kell megfizetni.

(3)

(4) Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor hatályban lévő megváltási díj összegével.

(5) A megváltási díjakat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.

A temetési hely méretei

7. § (1) A temetési helyek méretei:

a) [11]a) Egyes felnőtt sírhely: 2,20 m hosszú, 2,00 m mély, 1,10 m széles

b) [12]b) Kettős felnőtt sírhely: 2.20 m hosszú, 2.00 m mély, 2.00 m széles”

c) Gyermek sírhely: 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles

d) [13] Urna földbe temetésénél (urnasírhely): 1,10 m hosszú, 1,00 m mély, 0,70 m széles

da) [14] A 15/A parcellában az urna földbe temetésénél (urnasírhely külméret): 1,10 m hosszú, 0,38 m magas, 0,70 m széles

db)

e) Sírboltok

ea) felszíni méretei:

eb) 3 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m

ec) 6 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m

ed) 9 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m

f) belső méretei:

fa) 3 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m

fb) 6 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,75 m, mélysége 2,60 m

fc) 9 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m

(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága felnőtt sírhelytáblában 60 cm, a gyermek sírhelytáblában 30 cm.

(3) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

8. § (1) Egyszemélyes felnőtt sírban - rátemetés nélkül- 1 koporsó és 4 urna helyezhető el.

(2) Kétszemélyes felnőtt sírban – rátemetés nélkül - 2 koporsó és 4 urna helyezhető el.

(3) Három férőhelyes sírboltban 10 urna, hatszemélyes sírboltban 20 urna, kilenc személyes sírboltban 30 urna helyezhető el.

A temetés

9. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben, a következő temetési helyre kell temetni.

(2) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

(3) A felravatalozott koporsót – az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsójának kivételével – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani.

(4) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni.

Temetői munkák

10. § A temetői munkák során talált értékekről és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről - a jogosultnak történő átadásig - az üzemeltető gondoskodik.

11. § A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni,rátemetés esetén a síremléket lebontatni és biztonságosan újraállíttatni.

12. § (1) A vállalkozók a köztemető hivatalos nyitva tartási idejében végezhetnek munkálatokat.

(2) A munkavégzés összhangját az üzemeltetőnek kell biztosítania oly módon, hogy

a) a vállalkozók azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát;

b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, illetve ügyfélszolgálatának működtetését úgy kell megszerveznie, melyből az a) pont alatti szolgáltatói /vállalkozói igények nyomon követhetők.

[16](3) A vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt kötelesek bejelenteni a temető gondnokságon a munkavégzés helyét, jellegét valamint a megbízó nevét, amelyről az üzemeltető nyilvántartást vezet. A köztemetőkben sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási munkát kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, a jogosultság igazolása alapján, az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetnek.

(4) A vállalkozók a munkavégzés érdekében gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit végrehajtani.

(5) A temető területén tevékenységet végző vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni az alábbiak szerint:

a) a saját telephelyére vagy hulladékgyűjtő helyre szállítja a hulladékot, amelyet szerződéssel, díjfizetési bizonylattal, lerakó jeggyel igazol, vagy

b) [17]

c)[18] a temetőben végzett tevékenysége során termelt és a temetőben elhelyezett hulladék mennyisége alapján - a Kormányrendeletben meghatározott - hulladékszállítási díjat fizet.

(6) A vállalkozók és a temetkezési szolgáltatók által igénybe vett temetői létesítmények és szolgáltatások igénybe vételi díjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(7) [19]A (6) bekezdésben valamint a 13. §.-ban meghatározott díjak az üzemeltetőt illetik.

(8) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop alapozása, sírkeret elhelyezése akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási méretét, szintjét és elhelyezkedését. Az alapozás befejezését az üzemeltetőnek be kell jelenteni. A síremlék akkor építhető tovább, ha az üzemeltető megállapította, hogy az alapozás megfelelt a létesítésre vonatkozó előírásoknak.

(9) A síremlék felállításakor és helyreállításakor a síremlék állítója a fejrész és a keret közé, a síremlék méretének megfelelő számú, de legalább kettő darab acélcsapot köteles beépíteni. A csapok beépítését az üzemeltető köteles ellenőrizni és dokumentálni.

(10) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után lehet oda bevinni illetve onnan elszállítani.

A temető fenntartási hozzájárulási díj

13. § (1) [23] A temető területén vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, amelynek mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) [24][25]A vállalkozó a temető fenntartási hozzáhárulási díjat minden olyan megkezdett nap után köteles megfizetni, amelyen az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő köztemető területén vállalkozási tevékenységet végez.

A temető rendje

14. § (1) [26]A temető nyitva tart:

a) május első, és szeptember utolsó napja közötti időszakban 06:00 óra, és 20:00 óra között,

b) október első, és április utolsó napja közötti időszakban 07:00 óra, és 17:30 óra között, azzal, hogy november 28. napja, és november 2. napja közötti időszakban az a) pont szerinti nyitvatartási rendet kell alkalmazni.

(2) Az üzemeltető indokolt esetben a nyitva tartási időt meghosszabbíthatja. A meghosszabbított nyitvatartási időről a helyi újságban hirdetményt kell közzé tenni.

15. § (1) A temetőben a látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja.

(2) A sírokat, sírboltokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a temetőben lévő épületeket, ültetvényeket, egyéb tárgyakat rongálni vagy beszennyezni, a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos.

(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(4) A sírok és az urnasírok körbekerítése tilos.

(5) A temetőben gyertyát égetni a zárást megelőző egy óráig lehet.

(6) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos.

(7) Az urnafülkék előrészén a közízlést sértő díszítések vagy feliratok elhelyezése tilos.

(8) A köztemetőből koszorút, virágot, növénymaradványt, kertészeti hulladékot, egyéb hulladékot, sírkövet, síremléket és fejfát az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet.

(9) Hulladékot csak a kijelölt helyen szabad lerakni.

(10) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

(11) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.

(12) [27] A (11) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, a temetkezési szolgáltatókra nem vonatkozik. A temetőbe való behajtás díja: 0 forint.

(13) Lezárt temetőben vagy temetőrészben létesített síremlék a megváltási idő alatt nem idegeníthető el és más sírra nem helyezhető át.

(14) Ülőpadok a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el.

(15) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(16) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

(17) [28] A köztemető területén fát és cserjét – a (18) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - kizárólag a temető tulajdonosa és az üzemeltető ültethet.

(18) [29]A (17) bekezdéstől eltérően a megváltott sírhely méretein belül örökzöld növény ültethető, amelynek a magassága nem haladhatja meg teljes kifejlettségében az 1,5 métert és átmérője nem lehet több 0,6 méternél.

(18a) [30] A 7. §.-ban szabályozott temetési hely és a sírhelyalap méretein túl a sírhelyet és sírhelyalapot szegélyező területen térkövet elhelyezni nem lehet. A temető egyéb területén térkövet a fenntartó és az üzemeltető helyezhet el.

Az üzemeltető feladatai

16. § (1) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet az alkalmazásában lévő temetőgondnok útján lát el.

(2) A temető látogatók számára a temető-gondnokságon panaszkönyvet kell elhelyezni.

(3) A temetési helyekért és a temetkezési szolgáltatásért fizetendő díjak jegyzékét a közönség számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.

(4) A fás szárú növények engedélyezett fajtáinak jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

(5) A temető területének tisztántartásáról, az összegyűjtött hulladék elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.

(6) [31] Az üzemeltető a temetőben végzett munkálatokat, a síremlékek állapotát köteles folyamatosan ellenőrizni, a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítása iránt intézkedni.

(7) [32] A növények ültetésére és a sírok díszítésére vonatkozó szabályokat az üzemeltető állapítja meg.

(8) [33] Az üzemeltető a temető rendjéről köteles a temető bejáratánál tájékoztatót kifüggeszteni.

17. § (1) A temető dokumentációkat az üzemeltetőnek páncélszekrényben kell megőriznie.

(2) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését, valamint az elhunyt nyilvántartó könyv szerinti sorszámát tartalmazza.

(3) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyja nevét, az eltemetés időpontját és a fejfa sorszámát.

Szabálysértés

18. §

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet 2005. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2000.(VIII. 25.) VKT számú rendelete.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletrendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A hagyományos fejfás sírhelyek fejfatípusait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) [35] Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

Temetkezési díjak

1. A temetési helyek díjai:


Sírbolthely díja (60 évre)

1

Sírbolthely

Díj

Bruttó díj

2

3 személyes sírbolthely

63.658. Ft + Áfa

80.845. - Ft

3

6 személyes sírbolthely

84.877.- Ft + Áfa

107.795.- Ft

4

9 személyes sírbolthely

106.090.- Ft + Áfa

134.735. - Ft

1a. Sírhelyek díja (25 évre)

1

Sírhely

Díj

Bruttó díj

2

Egyes felnőtt sírhely

9 550.- Ft + Áfa

12.130.- Ft

3

Kettős felnőtt sírhely

18.570.- Ft + Áfa

23.585.- Ft

4

Gyermek sírhely (18 éves korig)

0 Ft

0 Ft

1b. Urnafülke használati díja (10 évre)

1

Szolgáltatás

Díj

Bruttó díj

2

Urnafülke használati díj

6 366. - Ft + Áfa

8085 - Ft

1c. Urnasírhely használati díja (25 évre)

1

Szolgáltatás

Díj

Bruttó díj

2

Urnasírhely díja
(10 évre)

8 758.- Ft+ Áfa

11.125.- Ft

3

A 15/A parcellában az urnasírhely használati díja
(25 évre)

72.400. – Ft + Áfa

91.950. – Ft

2. Temető fenntartási hozzájárulási díj

1

Szolgáltatás megnevezése

Díj

Bruttó díj

2.

Temető fenntartási hozzájárulás díj

1.972.-Ft + ÁFA/nap

2.505.- Ft /nap

3. Temetési szolgáltatók által fizetendő díjak:

3.1. Hűtés díj:

1

Szolgáltatás megnevezése

Díj

Bruttó díj

2

Hűtési díj Ft/nap

2 787.- Ft + ÁFA

3540.- Ft

3.2. Ravatalozási díj:

1

Szolgáltatás megnevezése

Díj

Bruttó díj

2

Ravatalozási díj

4 035.- Ft + ÁFA

5125.- Ft