Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről

Hatályos: 2022. 07. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről

2022.07.01.

1Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a város strandjainak üzemeltetéséről és működtetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja

Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő szabad- és fizetőstrandok - a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történő - üzemeltetésének és működtetésének folyamatos biztosítása.

2. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet tárgyi hatálya a városi strandok üzemeltetésével és működtetésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya Keszthely közigazgatási területére terjed ki.
(3) 2 A rendelet személyi hatálya a városi strandok üzemeltetésével és működtetésével megbízott szolgáltatókra, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatásait biztosító jogi és nem jogi személyekre, azok alkalmazottaira, valamint a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre terjed ki.

3. § (1)3 Keszthely Város Önkormányzata működtetésében lévő fürdőhelyek:

Városi Strand,
Helikon Strand
Libás strand
4
(2)
a) 5 Keszthely Város Önkormányzata a jelen § (1) bekezdésében körülírt strandok közül a keszthelyi Városi Strand, a Helikon Strand, valamint a Libás strand működtetésével, üzemeltetésével és üzemeltetésbe adásával a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-t (továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján.
b) Az Önkormányzat az a) pontban foglaltakon túl a további strandok kezeléséről és üzemeltetéséről pályázat útján kiválasztott üzemeltetővel (továbbiakban: Szolgáltató) megkötött szerződés alapján gondoskodik.
II. Fejezet

A strandok üzemeltetése

4. §

A Szolgáltató kötelezettségei

(1) Szolgáltató köteles biztosítani, hogy
a) a strandidény kezdetén és strandidényben a strandok működtetéséhez szükséges ingatlanok, ingóságok, eszközök megfelelő állapotban a közönség rendelkezésére álljanak. A strandok igénybevételének feltételeit a Szolgáltató szabályozhatja, melyről a közönséget megfelelő hirdetmény útján tájékoztatni köteles,
b) a strandok közművei a strandidény kezdetétől annak befejeződéséig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyenek. Az érintett hatóságoknak a közművek állapotával és működtetésével kapcsolatos előírásait Szolgáltató köteles maradéktalanul érvényesíteni.
c) a strandidényben a strandok működtetéséhez szükséges, megfelelően kiképzett személyzet álljon rendelkezésre.
(2) Szolgáltató a strandok üzemeltetését az irányadó jogszabályok alapján köteles elvégezni.
(3) A strandok üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt minden jogi és anyagi felelősség Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató felróható magatartása miatt keletkező kárigényt az Önkormányzatra nem háríthatja át.
(4) Szolgáltató köteles gondoskodni a strandokon esetlegesen meglévő önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok és ingóságok karbantartásáról, a strandokon esetlegesen lévő önkormányzati tulajdonú bérbeadás vagy használatba adás útján nem hasznosított, továbbá a közönség által igénybe vehető strandi épületek, ingóságok tisztántartásáról és a képviselő-testület külön megbízása alapján azok felújításáról.
(5) Szolgáltató jogosult a strandokon a területhasználatokról megállapodást kötni, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő felépítményeket bérbeadás útján hasznosítani vagy kereskedelmi célra maga használni.
(6) Szolgáltató felépítmény létesítéséhez csak akkor adhat hozzájárulást, ha a létesítő tudomásul veszi, hogy a felépítmény csak a területhasználati szerződés időtartamára maradhat fenn. A területhasználati szerződés megszűnésekor a felépítményt minden kár- és költségigény nélkül le kell bontani és a bontási anyagot a területről el kell szállítani.
(7) Szolgáltató köteles gondoskodni
a) a strandok területének és az ott lévő felépítmények (ingóságok) őriztetéséről,
b) a strandokon keletkező hulladék rendszeres elszállításáról.

Egyéb rendelkezések

5. §6 (1)78 A keszthelyi állandó lakosok személyazonosság igazolására alkalmas hatósági fényképes igazolvány és lakcímigazolvány bemutatásával bruttó 100,- Ft/év összegű „Helikon strand bérlet állandó helyi lakos részére”, továbbá a – az előzőekben szükséges dokumentumok mellett a családi pótlékra vonatkozó igazolás bemutatásával kiváltott - bruttó 50,- Ft/év összegű „Helikon strand bérlet három, vagy többgyermekes keszthelyi családok (nagycsaládosok) részére” megnevezésű idénybérlettel jogosultak a Helikon strandot ingyenesen látogatni. A kiállított idénybérletek díját a szolgáltató számára az önkormányzat téríti meg felek közötti elszámolás alapján.

(2)910 A keszthelyi állandó lakosok a Városi és a Libás strandot igazolvánnyal kedvezményesen látogathatják.

a) Az igazolvány díja:

aa) Városi strand: bruttó 4500,- Ft

ab) Libás strand: bruttó 1100,- Ft

ac) Városi és Libás strand (kombinált): bruttó 5500,- Ft

b) Az érintettek számára fényképpel ellátott bérlet kerül kiállításra, illetve meghosszabbításra.

(3)11 A három, vagy több gyermekes keszthelyi családok (nagycsaládosok) a Városi és Libás strandra vonatkozó éves bérleti díjból 50 % kedvezményben részesülnek. A kedvezmény igazolásának módja a társadalombiztosítási kifizetőhely által kiadott családi pótlékra vonatkozó igazolás.

(4)12 A 2019. augusztus 15. napját megelőzően megváltott, a Helikon strandra érvényes kedvezményes bérletek megvásárlóit az 5. § (1) bekezdésben biztosított ingyenességre figyelemmel az üzemeltetővel szemben megtérítési igény nem illeti meg.

(5)13 Mindhárom fürdőhely esetében a keszthelyi lakossági bérlettel rendelkezők a bérlet megváltását digitális bérlettel is igazolhatják.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető, azokkal összhangban készült szabályozást tartalmaz.

1

Módosította a 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27-től.

2

Módosította a 18/2019. (VIII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 15. napjától.

3

Módosította a 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27-től.

4

Hatályon kívül helyezte a 24/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2019. december 1. napjától.

5

Módosította a 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27-től.

6

Módosította a 19/2005.(V.26.) rendelet. Hatályos: 2005. június 1-től.

7

Módosította a 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27-től.

8

Módosította a 18/2019. (VIII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 15. napjától. Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Módosította a 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. április 27-től.

10

Módosította a 18/2019. (VIII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 15. napjától. Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Módosította a 18/2019. (VIII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 15. napjától.

12

Kiegészítette a 18/2019. (VIII.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. augusztus 15. napjától.

13

Az 5. § (5) bekezdését a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.