Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Hatályos: 2023. 04. 15

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

2023.04.15.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a./pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §./1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § (1)1 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(2)2 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(3)3 A beépítésre szánt területek és a belterület szabályozási tervét az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. RÉSZ

Általános Építési Előírások a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területekre

2. §4 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

3. §5 A szabályozási terv (SZT-1) beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket határol le az alábbiak szerint:

a) Beépítésre szánt építési övezetek:

aa) Lf falusias lakóövezet;

ab) Vt településközponti vegyes övezet;

ac) Gk kereskedelmi gazdasági övezet;

ad) Gm mezőgazdasági övezet;

ae) Te különleges terület – köztemető területe

af) B külszíni homokbánya területe

b) Beépítésre nem szánt övezetek:

ba) Ku közlekedési és közműterület;

bb) Zk, Zs közpark, sportpálya területe;

bc) E, Ev, Eo gazdasági, véderdő és oktatási-kutatási erdőterület;

bd) M, Mv mezőgazdasági terület, mezőgazdasági védőterület;

be) Mk mezőgazdasági szőlő, gyümölcsös, kert terület

bf) Gy mezőgazdasági gyep, rét, legelő terület

bg) V, Vt, Vv vízgazdálkodási terület.

4. §67

Környzetvédelem

5. §89

Közművek elhelyezésének általános előírásai

6. § (1) Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(2)10 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(3)11 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(4)12 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(5)13 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(6)14 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(7)15 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(8)16 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(9)17 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(10)18 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(11) A VÍZIG kezelésében lévő vízfolyások árvédelmi töltéseinek lábától 10-10 m, a társulati kezelésű vízfolyások partélétől 6-6 m és az önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások, árkok partélétől 3-3 m szélességű sáv karbantartás számára szabadon hagyandó. A nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1,0 m sáv biztosítandó karbantartási célra.

(12)19 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(13)20 Hatályon kívül helyezte az 5/2007 (III.31.) önkormányzati rendelet

(14)21 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(15)22

(16)23

(17)24 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(18)25 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(19)26 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(20)27 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(21)28

(22)29

(22a)30

7. § (1) Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(2) A lakosság általános tájékoztatását szolgáló útbaigazító táblák, térképek, más jelzések közterületen szabadon elhelyezhetők. Kialakításuk, anyaghasználatuk, formaviláguk a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon. Elhelyezése a táj- és településképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, közforgalmat nem akadályozhat és a közbiztonságot nem veszélyeztetheti.

(3) Kereskedelmi tevékenység hirdetésére saját ingatlanon belül cégér, becsalogató tábla, felirat31 (továbbiakban reklám) helyezhető el, illetve más ingatlanon belül ilyen - a tulajdonos beleegyezésével - kialakítható. Reklám csak kerítés, kapuzat, épület/építmény homlokzat szerves részeként kerülhet kialakításra. Megvilágítása hideg színhőmérsékletű fényforrással (neon, halogén, lézer fény) nem engedélyezhető, vibráló, pulzáló fényjelenség nem alkalmazható.

(4)32 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

8. §3334

III. RÉSZ

A beépítésre szánt területek építési előírásai

9. § (1)35 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(2)36 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(3)37 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(4)38 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(5)39 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(6) Az egyes építési övezeteken belül “építési hely határa” vonallal lehatárolt ún. építési helyek lettek kijelölve. Az építési telken belül épületet elhelyezni csak ezen az építési helyen belül szabad. Az építési hely azon része, amely védőtávolságon belül helyezkedik el, csak a II. rendű korlátozás megszűnését követően vehető építési helyként figyelembe.

(7) Az építési hely határa az egyes építési övezetekben az 40 tervlap szerint rögzített. Elhelyezkedésük, méretük – hasonlóan az I. rendű szabályozási elemekhez – csak az SZT és a HÉSZ együttes módosításával változtatható meg.

(8)41 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(9)4243 Az építési hely feltáró úttal (egyéb közterülettel vagy közforgalom előtt megnyitott magánúttal) határos homlokvonala nem kötelező építési vonal, de a falusias lakóterület (Lf) és a településközponti vegyes terület (Vt) építési helyén belül huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület csak az utcához közelebb eső telekrészen valósítható meg. 36Az egyes építési övezeteken belül az oldalkert minimális mérete:

a) oldalhatáros beépítés esetén: 6,0 m;

b) szabadonálló beépítés esetén: 3,0 m.

Az előkert mérete az SZT-1 tervlap szerint rögzített.

(10) Amennyiben telekosztás, telekhatár-rendezés vagy más szabályos telekalakítási eljárás folytán a telekhatár az “építési hely határa vonalra” vagy az “építési helyen” belülre kerül, sem az OTÉK 35. §-a szerint meghatározott elő- oldal és hátsókert területe sem az OTÉK 36. §-a szerinti építmények közötti legkisebb távolsággal lehatárolt terület nem vehető építési helyként figyelembe.

(11) Az építési övezetek építési helyein kívül állandó emberi tartózkodásra nem szolgáló sport és játszóeszközök, kerti pavilonok engedélyhez nem kötött állattartó és tároló építmények szabadon elhelyezhetők a zöldfelületre vonatkozó előírások, valamint az OTÉK 35. §-36. §-ban előírtak betartása mellett. Az építmények elhelyezése a szomszéd ingatlan rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja, a tulajdonos jogos érdekeit nem sértheti.

(12) Az építési hely utcához (megközelítésre szolgáló közterülethez vagy közforgalom előtt megnyitott magánúthoz) közelebb eső 1/3-nyi területén, de min. 15 méteren belül az építési övezeti előírásban egyébként megengedett, lakóházban nem elhelyezhető háziipari, kereskedelmi épület, valamint különálló árnyékszék, állattartó épület, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény – az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó funkciójú, nem zavaró hatású épület (pl. iroda, mintabolt, egyéb lakossági szolgáltatás), valamint a terepszint alatti fedett kialakítású építmények kivételével - nem helyezhető el.

(13)44 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(14)45

(15)46

(16)47 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(17)48 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(18) A zártkerti építési övezet (Mk) beépítésének általános előfeltételeként a telek eredeti művelési ági besorolásából a megközelítésre szolgáló utat, burkolt gépjármű parkoló területet, illetve az építmény vagy épület elhelyezésére szolgáló területet (jellemzően az építési helyet) “kivett” területté kell minősíttetni. A telek kivett része az eljárás lefolytatását követően beépíthetővé válik, míg a fennmaradó rész művelését (jellemzően: szőlő, gyümölcsös, kert célú mezőgazdasági területként) a tulajdonos folytatni köteles.

(19)49 Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani

10. § 50Az egyes építési övezetek egyedi előírásait az 2. számú melléklet tartalmazza.

IV. RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

11. § (1) Az övezetek lehatárolása a beépítésre nem szánt területeken szabályozási vonallal, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket elválasztó határvonallal (ha ezek nem szabályozási vonalak is egyben) és övezeteket elválasztó határvonallal (az övezetek egymástól való leghatárolása) történt. Az SZT-1 szabályozási terven az övezeteket ezen határvonalakon túl az övezet jelkulcs szerinti sraffozása és színe,árnyalata, valamint az övezet jele hivatkozó tábla is megkülönbözteti. A természetben ezek a határok általában élővízfolyás, közút, valamint közforgalom előtt megnyitott magánút formájában jelentkeznek.

(2) Az általános közlekedési és közműterület a vasúti és a légi közlekedés kivételével közlekedési célú, valamint közművek elhelyezésére szolgál.

(3)51 A közlekedési területek rendeltetése, kialakítása a 3.számú melléklet tartalmazza.

(4)52 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet.

(5) 53 A Szabályozási terv-út minta keresztszelvényeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) 54 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(7) A közlekedési területen belül elhelyezhető építmény által elfoglalt terület a telekterület 2%-át, magassága az útmenti kápolna, emlékhely kivételével a 4,5 m-t nem haladhatja meg. Útmenti kápolna, emlékhely magassági korlátozás nélkül építhető ha a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.

(8)55 Hatályon kívül helyezte az 5/2017 (III.31.) önkormányzati rendelet

(9) Olaszfa zöldterületi övezeti közpark és pihenés-, testedzés célú terültekre osztottak az alábbiak szerint:

a) Zk közpark céljára kijelölt terület;

a) Zs sportpálya és létesítményei.

(10) A Zk területen épület, építmény az emlékmű, kegyhely kivételével nem létesíthető. A Zs terület használata során az OTÉK 27. § szabályozása az irányadó.

(11) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Felhasználása az OTÉK 28. §-nak előírásai szerint történhet. Rendeltetésük szerint:

a) gazdasági erdőterület (E);

b) védelmi(védő) erdőterület (Ev);

c) 56 Hatályon kívül helyezte az 5/2017 (III.31.) önkormányzati rendelet

(12) Gazdasági rendeltetésű erdőterület:

12.1 A 100000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

12.2 Az építmények építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 métert, kivéve kilátó vagy vadászles.

(13) Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev): A területen épület nem helyezhető el.

(14) Oktatási-kutatási erdőterület (Eo): A területen a fatermesztő parcellákat természetközeli erdősülést elősegítő üzemterv alapján szálalásos művelésre kell átállítani (Pro Silva-módszer). Gondoskodni kell a helyben honos fa és cserlye-fajok visszatelepítésére, az eltérő korú elegyekből álló erdő kialakítására.57 A teljes koronaszint helyreállítása mellett az állatvilág igényeire is tekintettel kell lenni. A vadállomány létszámvizsgálatát követően szükség szerint vadvédelmi kerítést kell létesíteni a lékekben feljövő csemeték védelmére. A területen épület nem helyezhető el.

(15)58 Általános mezőgazdasági terület (M)

(16) Mezőgazdasági védőterület (Mv): A mezőgazdasági védőterület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az azokkal kapcsolatos termékfeldogozás céljára szolgáló olyan terület, amely a közeli beépítésre szánt területek védelme érdekében korlátozás alatt áll: a védőterületen bűzös, zajos, porszennyezéssel járó tevékenység tartósan nem végezhető, telephelyengedélyhez kötött állatartás nem folytatható. Az övezetben épület, építmény nem helyezhető el, kivéve, ha a telek úttal, árokkal határos területének min. 10 m-es sávjában legalább 2 szintes (cserje és lombosfa) növénykiültetés kerül telepítésre.59

(17) Mezőgazdasági szőlő, gyümölcsös kert terület (Mk)

17.1 Jellemzően szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágú terület. Az övezeten belül erdőt telepíteni tilos, a rendelet hatályba lépése előtt már beerdősült területeket a szomszédos ingatlanok benapozásának biztosítása érdekében ki kell termelni és azok helyén az övezetre előírt művelést kell folytatni. Mivel a szőlő művelési ág elsőbbséget élvez az övezeten belül, nagy termető gyümölcsfa csak a pince (présház) környezetében abban az esetben és úgy, hogy az a szomszéd szőlőműveléshez fűződő jogos érdekeit ne sértse.

17.260 Vissza kell állítani a telekhasználat eredeti beosztását: A megközelítésre szolgáló út felőli telekrészt (legalább 10, legfeljebb 30 m mélységben) kaszáló-gyümölcsös gyepterületként kell fenntartani. A többi területet a beépített területek kivételével szőlővel művelés alá kell vonni

17.3 61

17.4 62

17.5 Az épület elhelyezését úgy kell meghatározni, hogy a hátsókert műveléséhez a megközelítés biztosítható legyen és legalább egy gépjármű elhelyezésére telken belül lehetőség maradjon.

17.6 A telek beépítettsége nem haladhatja meg sem a telek terülének 3%-át, sem a 40 m2-es bruttó területet. Az épület alatt létesített pince vagy alagsor területe a beépítettség mértékénél nagyobb nem lehet. Kivétel ezen szabály alól a kizárólag bor tárolására szolgáló, hagyományos tégla vagy kő bolthajtásos pince, amely a szomszédos ingatlanokon álló (vagy a későbbiekben jogosan elhelyezhető) al- és felépítmények állékonyságának veszélyeztetése nélkül a telek területének 15%-ig létesíthető.

17.7 Az épület rendezett tereptől mért gerincmagassága a 6,0 m-t nem haladhatja meg. Az elhelyezendő épületnek tervezésekor a tájba illeszkedés szempontjaira, valamint a hagyományos épületszerkezetek és anyagok használatára (tömegarány, anyaghasználat, színezés) különös gondot kell fordítani.63

17.8 A mezőgazdasági szőlő, gyümölcsös, kert terület (Mk) beépítésének általános előfeltételeként a telek eredeti művelési ági besorolásából a megközelítésre szolgáló utat, burkolt gépjármű parkoló területet, illetve az építmény vagy épület elhelyezésére szolgáló területet “kivett” területté kell minősíteni.64

17.9 65

(18) Mezőgazdasági gyepterület (GY)

18.1 A szántóföldi művelésre nem alkalmas terület takarmányozási, legeltetési célt szolgál.

18.2 Az övezetben épületet, építményt elhelyezni nem lehet.

(19) 66 Egyéb rendeltetésű terület - Vízbeszerzési területek

19.1 Folyóvizek medre és partja (V)

19.2 Az övezetben csak az OTÉK 30. §. (1) bekezdés szerinti területhasználat engedélyezhető.

19.3 Az övezetben elhelyezhető épület: által elfoglalt terület a telekterület 0,5 %-át, építménymagassága a 4 m-t nem érheti el.

(20) Állóvizek medre és partja (Vt)

20.1 Az övezetben csak az OTÉK 30. §. (2) bekezdés szerinti területhasználat engedélyezhető.

20.2 Az övezetben elhelyezhető épület

20.2.1 által elfoglalt terület a telekterület 0,5 %-át,

20.2.2 építménymagassága a 4 m-t nem érheti el.

20.3 Ivóvíz beszerzési terület vízvédőbázisa (Vv )

20.3.1 Az övezetben csak az OTÉK 30. §. szerinti területhasználat engedélyezhető.

20.3.2 Az övezetben csak az ivóvíz beszerzés és –védelem létesítményei helyezhetők el.”

V. RÉSZ67

A települési értékvédelem előírásai

12. § (1)68 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(2)69 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(3)70

(4)71 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

13. §72

VI RÉSZ

A kialakult állapotra vonatkozó előrások

14. § (1) Az építési övezeti, övezeti előírásoktól eltérően kialakult telekméreteket, telekhasználatot, vagy megvalósult épületet, illetőleg bármely más, a követelményeknek meg nem felelő övezeti tényezőt, ha az jogszerűen vagy jóhiszeműen valósult meg a HÉSZ hatályba lépése előtt, továbbá ha annak megvalósítása érvényes építési engedély alapján folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni. A kialakult, az előírásoknak meg nem felelő állapot fenntartható és folytatható a következő kikötésekkel: Ha a beépítettség mértéke magasabb a megengedettnél, és ha az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, akkor a telken a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, homlokzatmagassága nem növelhető. (A tetőtér beépíthető, ezáltal a homlokzatmagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető). Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a HÉSZ előírásait kell alkalmazni.

(2)73 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(3) Ha a meglévő épület építménymagassága nem felel meg az építési övezeti előírásoknak, a meglévő épület csak úgy bővíthető, ha annak építménymagassága nem növekszik, és a telekre vonatkozó építési övezet egyéb előírásai betarthatók. Ha a meglévő épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a rá vonatkozó övezet előírásait érvényesíteni kell.

(4) Az elemi kár vagy baleset során megrongálódott, az előírásoknak meg nem felelő épület a káresetet követő egy éven belül az eredetivel azonos módon helyreállítható.

(5)74 Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

(6)75 Amennyiben a telekalakításra a szabályozási vonal mentén a közlekedési terület kialakítása céljából kerül sor, úgy a telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha a szabályozási vonal miatt visszamaradó telek - minimális telekméretre vonatkozó - paraméterei az építési övezet és övezeti előírásoktól eltérnek .

(7)76 Az építési övezeti előírásokban szereplő minimális telekméretnél kisebb, kialakult, beépített teleknek minősülnek és továbbra is beépíthetőek.

14/A. §77

VII RÉSZ

Vegyes és zárórendelkezések

15. § E rendelet, kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3. melléklet

a 6/2004 (IX.3 ) önkormányzati rendelethez

1. A közlekedési területek rendeltetése, kialakítása

4. melléklet

a 6/2004 (IX.3 ) önkormányzati rendelethez

1. Szabályozási terv- út minta keresztszelvények

1

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

2

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

4

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet

5

A 3. § az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

7

A 4. § az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

9

Az 5. § az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

11

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

12

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

13

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

14

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

15

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

16

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

17

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

18

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

19

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

20

Hatályon kívül helyezte az 5/2007 (III.31.)  önkormányzati rendelet 

21

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

22

A 6. § (15) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 6. § (16) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

25

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

26

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

27

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

28

A 6. § (21) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 6. § (22) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 6. § (22a) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

32

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

33

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

34

A 8. § az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

35

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

36

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

37

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

38

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

39

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

40

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

41

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

42

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet

43

A 9. § (9) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

45

A 9. § (14) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 9. § (15) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

47

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

48

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

49

A 9. § (19) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

50

Módosította a 5/2017.(III.31) önkormányzati rendelet

51

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

52

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

53

Módposította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet. Hatlyos 2017.04.01-től.

54

Hatályon kívül helyezte az 5/2017 (III.31.) önkormányzati rendelet

55

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

56

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

57

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

58

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

59

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

60

A 11. § (17) bekezdés 17.2 pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

61

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

62

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

63

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

64

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

65

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

67

A V. Rész címe az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

68

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

69

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

70

A 12. § (3) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

71

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

72

A 13. § az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

73

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

74

Hatályon kívül helyezte a 5/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet

75

A 14. § (6) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

76

A 14. § (7) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

77

A 14/A. §-t az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 11. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

78

Az 1. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 2. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.