BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 7/2005. (VIII.01.) rendelete a helyi építési szabályzatról (Egységes szerkezetben a 3/2009 (III.02.), a 14/2011 (V.30.), és a 2/2014 (II.19.) önkormányzati rendelettel)

Hatályos: 2005. 08. 01- 2011. 06. 29

I. Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai


2. §


A rendelet hatálya Beled nagyközség ( a továbbiakban: község ) közigazgatási területére terjed ki. A község területén állandó vagy ideiglenes jelleggel területet felhasználni, építési telket és területet kialakítani, épületet, továbbá műtárgyat és más építményt tervezni és építeni, felújítani, helyreállítani, kialakítani, korszerűsíteni, bővíteni, bontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, használatba venni valamint ilyen célokra hatósági engedélyt adni csak a tárgyra vonatkozó hatályos jogszabályok, a HÉSZ valamint a szabályozási tervek együttes alkalmazásával szabad.

(1)A község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre van felosztva,a

bel- és külterület határát a szabályozási tervek tartalmazzák.

(2) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

           a) bel-és külterület határát

           b) a közterületet nem közterülettől elválasztó vonalat (szabályozási vonal)

           c) a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket, elválasztó vonalat

           d) az övezeti jellemzőket

           e) a kötelező építési vonalat

           f) terület-felhasználási módok határát

           g) beültetési kötelezettséget, jelölő vonalat

(3) A Szabályozási Terven irányadónak kell tekinteni:

           a) telekhatárokat

A (2) bekezdés a), c), f) pontjában felsorolt elemek csak a Településszerkezeti Terv és Szabályozási Terv együttes módosításával, a b), d), e),g) pontokban felsorolt elemek a Szabályozási Terv módosításával változtathatók meg.

(4) Ahol a terv, szabályozási vonalat nem jelöl, ott a meglévő közterület határát szabályozási vonalnak kell tekinteni és meg kell tartani.

Telekalakítás


3. §


A telekalakítás szabályai:

(1) A szabályozási vonal változásával érintett telkek esetében kötelező telket alakítani.

     A telkek közterületté váló része a közterületi, a beépítésre szánt területhez kerülő rész a megfelelő övezeti besorolást kapja.

(2) A beépítésre szánt területen, telekalakítás során az érintett telkek mindegyikének gépjármű-közlekedésre alkalmas közterületről, magánútról megközelíthetőnek kell lennie.

(3) A  szabályozási tervben javasolt telekalakítások irányadó jellegűek.

(4) A szabályozási tervben nem szereplő telekalakítások csak akkor engedélyezhetők, ha az érintett telkek területe és beépítési mutatói a telekalakítás után is megfelelnek az övezeti előírásoknak.

(5) Az építési telek megközelítésére szolgáló magánút kialakításánál a közhasználatot a biztosítani kell, és az ingatlan-nyilvántartásba önálló helyrajzi számmal, útművelési ággal kell bejegyezni.

(6) A község belterületén nyeles telek nem alakítható ki.

II. Fejezet

Településszerkezet, terület-felhasználás


4. §


A település igazgatási területe

(1)    Beépítésre szánt területre, amelyen belül az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10% és

(2)    beépítésre nem szánt területre osztott, amelyen belül a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet.

Beépítésre szánt területek


5. §


A település igazgatási területének beépítésre szánt területei ( az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint) az alábbi terület-felhasználási egységekre osztottak. (A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.) 1. LAKÓTERÜLET


Általános előírások:

 1. A lakóterületeken az OTÉK 13.§ és 14. §-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el.
 2. Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 30 –nál alacsonyabb, 50 –nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként  palafedés alkalmazása nem megengedett.
 3. Az övezet telkeit a közterületek felől legfeljebb 1,8 m magas átlátható kerítéssel, ill. élősövénnyel lehet bekeríteni.
 4. Építési telkeken a be nem épített és burkolattal el nem látott területeket kertszerűen

kell kialakítani és fenntartani.

 1. A beépítés feltételének közművesítési mértéke: víz, villany,  szennyvízcsatorna, zárt v. nyitott csapadékvíz csatorna. 1. FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 1.


a)

Lf1

K-0       

30%

    

4,5

900m2

jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ 1. szabályozási terv szerinti  3, 4, 6, 16, 18, 20. sz. tömb, mely a kialakult beépítési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 900 m2-nél, a szélessége 16,0 m-nél, a mélysége 40 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

Oldalkert min 6 m.

 1. Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények az állattartási rendelet        szerint létesíthetők.
 2. Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.

 1. FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 2.


a)

Lf2

O       

30%

    

4,5

1.000m2

jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ 2. szabályozási terv szerinti  8,15. sz. tömb, mely oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél, a szélessége 16,0 m-nél, a mélysége 40 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

Oldalkert min 6,0 m.

d)   Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények az állattartási rendelet        szerint létesíthetők.

e)    Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely   területén létesíthetőek.


 1. FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 3.


a)


Lf3

    

K

30%

4,5

1.000m2

Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ.2. szabályozási terv szerinti  26, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 52, 54, 55, 57 58, 61, 64, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 10, 104, 108, 110, 111, 112. sz. tömb, mely a kialakult beépítési móddal alakítható ki

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél, a szélessége 18,0 m-nél, a mélysége 35 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

d)     Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények az állattartási rendelet        szerint létesíthetők.

e)     Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.

f)      A tömbben található 149/3 hrsz-ú ingatlan külön szabályozás alá esik, ezen a területen nem zavaró kereskedelmi és szolgáltató (géptárolás, javítás) tevékenység folytatható.
A területen géptároló és javító csarnok, és kiszolgáló helyiségek helyezhetők el a tömbre vonatkozó előírások alapján.

(5)FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 4.


a)


Lf4

    

SZ     

30

6,0

1500

 Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ.2. szabályozási terv szerinti  59,60. sz. tömb, amely szabadon álló beépítési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.500 m2-nél, a szélessége 20,0 m-nél, a mélysége 40 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,9

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

         Oldalkert minimum: 3,0 m

d)   Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények az állattartási rendelet  szerint nem létesíthetők.

e)     Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.


(6) FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 5.


a)


Lf5

    

O     

20

6,0

1500

         Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ.2. szabályozási terv szerinti 100, 103, 107.sz. tömb, mely  oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.500 m2-nél, a szélessége 18,0 m-nél, a mélysége 50 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,6

Megengedett legnagyobb beépítettség: 20%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 60%

d)   Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények az állattartási rendelet  szerint nem létesíthetők.

e)     Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek(7) FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 6.

a)

Lf6

    

K

15

6,0

2000

         Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ.2. szabályozási terv szerinti 24, 111/a, tömb, amely kialakult építési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2.000 m2-nél, a szélessége 20,0 m-nél, a mélysége 50 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 0,6

         Oldalkert minimum: 3,0 m

d)      Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények az állattartási rendelet  szerint nem létesíthetők.

e)      Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.(8) FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 7.


a)


Lf7

    

O

30%

4,5

1000

         Jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ.2. szabályozási terv szerinti 28, 42. sz. tömb, amely oldalhatáron álló építési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél, a szélessége 20,0 m-nél, a mélysége 40 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 0,5

         Oldalkert minimum: 6,0 m

d)      Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények az állattartási rendelet  szerint nem létesíthetők.

e)      Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.(9) KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET


a)


Lk

    

K

40%

6

1000 m2

jellel ellátott kisvárosias lakóterület besorolású az SZ 2 szabályozási terv szerinti 30/a., 60, 62, 63 sz. tömb amely kialakult beépítési móddal alakítható ki.

b)        Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1000 m2-nél, a szélessége   20,0 m-nél, a mélysége 40 m-nél.

 1.       A területen megengedett építési használat határértékei:

            Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,9

            Megengedett legnagyobb beépítettség: 40%

            Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,0 m

            Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

            Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %

d)         Állattartás céljára szolgáló melléképületek, melléképítmények nem létesíthetők.(10) TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 1.


a)


Vt1


K


40%


7,5


1000m2

            jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 2. szabályozási terv szerinti 56, 86, 87, 89.jelű tömb. Az építési övezetben épületek kialakult beépítési móddal alakíthatók ki.

 1. Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1000 m2-nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.
 2. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,6

Megengedett legnagyobb beépítettség: 40%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5m.

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%

 1. Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.(11) TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 2.

a)


Vt2


SZ


35%


12,5


3000m2

            jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 2 szabályozási terv szerinti 102. jelű tömb. Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki.

 1. Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.
 2. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,6

Megengedett legnagyobb beépítettség: 35%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,5 m.

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%

 1. Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.


(12) TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 3.

a)


Vt3

 K


40%


12,5


1000m2

            jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 2 szabályozási terv szerinti 109 jelű tömb. Az építési övezetben épületek kialakult beépítési móddal alakíthatók ki.

 1. Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1000 m2-nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.
 2. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,6

Megengedett legnagyobb beépítettség: 40%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,5 m.

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

 1. Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.


      (13) TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 4.

a)


   Vt4


    K


40%


6,0


2000m2

            jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 2 szabályozási terv szerinti 57/1, 78/1, 77/1, 104/1 jelű tömb. Az építési övezetben épületek kialakult beépítési móddal alakíthatók ki.

 1. Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 50 méternél.
 2. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,6

Megengedett legnagyobb beépítettség: 40%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m.

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%

 1. Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.(14) IPARI GAZDASÁGI TERÜLET

a)


Gip 1

SZ

50 %

9,0

3000 m2


jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület az SZ 2/M tervlapon 23, 25-ös tömb. A területen az OTÉK 20. §. (4.) (5.) pontjában körülírt, ipari és egyéb szolgáltató tevékenység működéséhez szükséges épületek helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal.

 1. Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

      Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,9

            Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%

            Megengedett legnagyobb építménymagasság: 12 m, a Rákóczi utcával és a 8611 sz.            összekötő úttal határos telekhatártól számított 15 m-es sávban az építménymagasság nem haladhatja meg a 9,0 m-t

            Megengedett legkisebb zöldfelület: 40% .

     e)    állattartás céljára szolgáló épületek a területen nem helyezhetők el.


(15) IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (2)

a)


Gip 2

SZ

60 %

9,0

1500 m2

    a.) A Gip 2 jellel ellátott terület az SZ 2 M tervlapon  99, számú tömb.

A területen az OTÉK 20. §. (4),(5) pontjában körülírt épületek helyezhetők el,   zártsorú és szabadon álló beépítési móddal.

b.) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1500 m2-nél, átlagos szélessége 20 m-nél, a mélysége 30 m-nél.

c.) a területen megengedett építési használat határértékei:

     Legnagyobb szintterület sűrűség: 0,9

     Legnagyobb beépítettség: 60 %

     Legnagyobb építménymagasság: 9,0 m

     Legkisebb zöldfelület: 30 %..

d.) Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények az állattartási rendelet szerint

     létesíthetők.


(16) IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (3)

a)


Gip 3

SZ

50 %

6,0

2000 m2


      Jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület a SZ 1. M. szabályozási terven a 13, és 29 számmal jelölt tömb. A területen az OTÉK 20. §. (4.)(5.,) pontjában körülírt épületek helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal.

c)   Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

e)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,9

Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

 1. Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények csak az állattartási rendelet szerint  létesíthetők.


(17) IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (4)

a)


Gip 4

SZ

60 %

9,0

3000 m2


    a.) A Gip 4 jellel ellátott T.1/M Szerkezeti tervlapon. transzformátorállomás elhelyezésére és egyéb ipari tevékenység végzésére alkalmas terület.

A területen az OTÉK 20. §. (3) (4),(5) pontjában körülírt épületek helyezhetők el,   szabadon álló beépítési móddal.

b.) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél, átlagos szélessége 40 m-nél, a mélysége 50 m-nél.

c.) a területen megengedett építési használat határértékei:

     Legnagyobb szintterület sűrűség: 0,9

     Legnagyobb beépítettség: 60 %

     Legnagyobb építménymagasság: 9,0 m
          transzformátor tornyok esetében 25m

     Legkisebb zöldfelület: 30 %.

d.) Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények az állattartási rendelet szerint

     létesíthetők.


(18) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 1.

a)                    

  


Gksz 1    

SZ

30 %

6,0

3000 m2

  

Jellel ellátott kereskedelmi szolgáltató terület a SZ 2 M. szabályozási terven 43, 47, 70, 97/1 sz. tömb. Az  építési övezetben épületek a szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki.

b)   A területen az OTÉK 19.§.(2). pontjában körülírt épületek helyezhetők el, szabadon  álló beépítési móddal.

c)   Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

d.) A területen megengedett építési használat határértékei

      Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,9

      Megengedett legnagyobb beépítettség: 50 %

      Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 30 %..(19) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 2.


Gksz 2

SZ

30%

7,5

5000 m2


 Jellel ellátott kereskedelmi szolgáltató terület a T1 szerkezeti terven jelölt tömb.

b)   A területen a lovasturizmus céljára szolgáló vendéglátó szálláshely szolgáltató és az ezek működéséhez szükséges épületek helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal.

c)   Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 5000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 40 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 50 méternél.

d)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 60%


(20) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 3.
Gksz 3    

SZ

30 %

7,5

1000 m2


Jellel ellátott kereskedelmi szolgáltató terület a SZ 2 M szabályozási terven 32 és 35.sz. tömb. Az  építési övezetben épületek a szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki.

b)   A területen az OTÉK 19.§.(2). pontjában körülírt épületek helyezhetők el, a kialakult beépítési móddal.

c)   Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

d)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,9

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%(21) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 4.

a)         Gksz jellel ellátott terület a T1 szerkezeti terven jelölt majorok területe.

 1. A területen a nagyüzemi állattartási, feldolgozás, mezőgazdasági terménytárolás, feldolgozás célját szolgáló épületek helyezhetők el.
 2. A területen telekosztással kialakítható új telkek területe nem lehet kevesebb 5000 m2-nél, a szélessége 40 m-nél, a mélysége 50 m-nél.

d)         A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%


(22) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 5.


a)         Gksz jellel ellátott terület a T1 szerkezeti terven jelölt malom területe.

 1. A területen a vízi energia hasznosítását szolgáló és az ezek működéséhez szükséges épületek helyezhetők el.
 2. A tömb területe telekosztással nem csökkenthető.
 3. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 20%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m (új épület esetében)

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%


(23) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 6.

a)                    

  


Gksz 6    

SZ

50 %

6,0

2000 m2

             Jellel ellátott kereskedelmi szolgáltató terület, az SZ 2 M tervlapon 71, és 111/b. számú tömb.

 Az építési övezetben épületek a szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki.

b)   A területen az OTÉK 19.§.(2). pontjában körülírt épületek helyezhetők el, szabadon  álló beépítési móddal.

c)   Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

d)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,9

Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m, kivéve fémszerkezetű gabonatároló, szárító amelynek építménymagassága max: 9 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%..(24) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET 7.

a)                    

  


Gksz7    

SZ

50 %

9,0

3000 m2


Jellel ellátott kereskedelmi szolgáltató terület, az SZ 2 M tervlapon 72, és 110/a. számú tömb. Az építési övezetben épületek a szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki.

b)   A területen az OTÉK 19.§.(2). pontjában körülírt épületek helyezhetők el, szabadon  álló beépítési móddal.

c)   Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

d)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,9

Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:9,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%.
(25) HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET

 a)


Üh

SZ

35 %

4,5

500 m2

Jellel ellátott üdülőterület a SZ 2 szabályozási terven 73 számmal jelölt tömb, amely szabadon álló beépítési móddal alakítható ki.

 1. A területen legfeljebb 2 üdülőegységet tartalmazó üdülőépületet, sportlétesítményeket, kiszolgáló és tároló (garázs, szerszám, kerti kisgép, csónak, kerékpártároló) épületek helyezhetők el.
 2. A területen lévő bányagödör helyén jóléti tó létesítendő.
 3. A telken szálláshely szolgáltatásként lakókocsit vagy sátrat, illetőleg huzamos tartózkodás célját szolgáló gépjárművet elhelyezni úgy szabad, hogy az általuk elfoglalt terület -40m2/egység számbavételével – a rendelkezésre álló telek megengedett beépítési százalékán túl, nem haladhatja meg a fennmaradó szabad terület 35%-át.
 4. A tó fenntartásához szükséges épületek, építmények elhelyezhetők.
 5. A területen telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 500 m2-nél,   szélessége 15 méternél, mélysége 25 méternél.


 1. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4%

Megengedett legnagyobb beépítettség: 35%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

 1. A beépítés közművesítési feltételei:

Vízvezeték, villanyvezeték (földkábellel), hálózati szennyvízcsatorna, zárt vagy nyitott csapadékvíz csatorna, legalább kavicsolt, múrvás úthálózat..

 1. Állattartás céljára szolgáló épületek, épületrészek nem létesíthetők.
 2. A területen magastetős épületek létesíthetők 35-45 fok közötti tetőhajlásszöggel. A tetőfedéshez agyag vagy betoncserép használható.
  Tároló jellegű épületeknél megengedett a lapos tetős kivitel. Tetőhéjalás anyaga LINDAB lemez.
 3. Az üdülőépülethez szükséges parkolok a saját telken alakítandók ki.


(26) ÜDÜLŐHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET


 1. Az Üü jellel ellátott üdülőházas terület a T1 szerkezeti terven jelölt tömb a horgásztavak területe.
 2. A területen vendéglátó, szálláshely szolgáltató, a horgásztavak működését kiszolgáló épület létesíthető,  szabadon álló beépítési móddal.

c)   Az üdülőépület elhelyezésére kialakítandó telek területe 1500 m2 és 3000 m2 között lehet. A szélessége min. 30 m, a mélysége min 40m.

d)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség:

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

 1.       A horgásztavak környezetében a tavak fenntartásához szükséges, és szálláshely      szolgáltatásaként épületet, lakókocsit, vagy sátrat elhelyezni úgy szabad, hogy az általuk elfoglalt terület 30 m2/egység nagyságot nem haladja meg. építmények helyezhetők el.
 2. Állattartó épületek, építmények nem létesíthetők.
 3. Az üdülőépület létesítésének közművesítési feltételei:

Vízvezeték, villanyvezeték (földkábellel), szennyvízcsatorna, zárt vagy nyitott csapadékvíz csatorna.

 1. Az üdülőépülethez szükséges parkolók a saját telken alakítandók ki.


(27)KÜLÖNLEGES TERÜLET (1)

a)


Kt                jelű temető, kegyeleti park az SZ.2. szabályozási terven 92. számú tömbben kizárólag temetkezési, kegyeleti célú terület és kiszolgáló építményeinek elhelyezésérre szolgál.(28) KÜLÖNLEGES TERÜLET (SPORT 1)

a)


KSP 1    

SZ

15%

9,0

4000 m2

  jelű- az SZ.2. szabályozási terven a  114. számú sport célú különleges területen a szabadidő eltöltését szolgáló épületek helyezhetők el.

b)  Az területen telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 4000 m2-nél,   szélessége nem lehet kevesebb 50 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 60 méternél.

c)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,1

Megengedett legnagyobb beépítettség:15%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:9,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 80%

d) Állattartó épületek, épületrészek nem létesíthetők(29) KÜLÖNLEGES TERÜLET  (SPORT 2)

a)


KSP 2    

SZ

15%

12,5

5000 m2


Jelű – az SZ 2 szabályozási terven 48, 49.számú sport célú különleges területen kizárólag sportpályák és kiszolgáló épületek helyezhetők el.

b)  Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 5000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

c)   A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,1

Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:12,5 m

d)   Állattartó épületek, épületrészek nem létesíthetők.


(30)KÜLÖNLEGES TERÜLET (KEGYELETI PARK)

a)


Kk    Jelű, az SZ.2. szabályozási terven 79. sz. terület a védett zsidótemető területe. Mindennemű beavatkozás csak az Örökségvédelmi Hivatal engedélyével történhet.(31) KÜLÖNLEGES TERÜLET (HULLADÉKUDVAR)

a)


Kh   
Jelű- az SZ.2. szabályozási terven 115. sz. terület a szelektív hulladékgyűjtésre kijelölt hely. A területen a hulladéktároló és kezelő épületek, építmények és az ezeket kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.


.

 (32) KÜLÖNLEGES TERÜLET (VÁSÁRTÉR)

a)


Kv

SZ

10%

9,0

5000 m2


Jelű – az SZ.2. szabályozási terven 90.sz. terület a vásártér területe, ahol kereskedelmi célú és kiszolgáló épületek helyezhetők el szabadon álló beépítési móddal.

 1. Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél, átlagos szélessége és mélysége nem lehet kevesebb 50 m-nél.
 2. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,9

Megengedett legnagyobb beépítettség: 10%

Megengedett legnagyobb építési magasság: 9,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%

(33) KÜLÖNLEGES TERÜLET (ÁLLATRAKODÓ)

a)


Kr

SZ

30%

6,0

2000 m2

Az SZ.2. szabályozási terven 33.sz. terület az állatrakodó területe, ahol a rögzített funkció ellátására szolgáló épületek, építmények helyezhetők el, szabadon álló építési móddal.

 1. Az övezetben telekosztással  új telek területe nem alakítható ki.
 2. A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,6

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 20 %


(34) KÜLÖNLEGES TERÜLET (IPARI MÚZEUM)

a)


Km

SZ

30%

6,0

3000 m2


 jellel ellátott , az SZ1  szabályozási terven szereplő 66.sz. területen a volt téglagyárból kialakítandó ipari múzeum, az ipari emlékeket bemutató és az azokat kiszolgáló épületek, műhelyek, irodák, szolgálati lakások helyezhetők el szabadonálló beépítési móddal.

c)   Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél. Átlagos szélessége és mélysége nem lehet kevesebb 40 m-nél.

d)   A területen megengedett építési használat határértékei:

      Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,4

      Megengedett legnagyobb : 30 %

      Megengedett legnagyobb építmény magasság: 6,0 m

      Megengedett legkisebb legkisebb zöldfelület:: 40 %


(35) KÜLÖNLEGES  TERÜLET  (SZÉLPARK)


A Ksz jellel ellátott területek az a T1 jelű Szerkezeti terven ábrázolt terület, a szélerőművek elhelyezésére szolgál.

A területen a szélerőművek és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal

 1. A területen telekosztással új telek nem alkítható ki.
 2. A területen megengedett építési használat határértékei:
  Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,2
  Megengedett legnagyobb beépítettség: 25%
  Megengedett legnagyobb építménymagasság:
  a széltornyok esetében:  110 m
  egyéb építmény esetében   6 m

Legkisebb zöldfelület  50%

7. §


Közterületek(1) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat  hozzájárulása szüksége

(3) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(4) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:

 1. hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,
 2. árusítópavilon (mozgó árusítóhely létesítése)
 3. közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek, töltőállomás)
 4. köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak)
 5. szobor, díszkút elhelyezése
 6. távbeszélő fülke elhelyezése
 7. építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése) építőanyag-tárolás

(5) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, pályázat útján, esetleg e tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit tartalmazó külön rendeletben szabályozza.

III. Fejezet


Környezetvédelmi szabályozási előírások


8. §


Általános követelmények


(1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik. (Jóváhagyáskor: A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló kiemelés tartalmazza.)

(2)  A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás (-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi

      előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. (3) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, és csapadékvíz-elvezető

      hálózat kiépítése.

 1. A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.
 2. Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni

9.§


A föld védelme


      A föld védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

(1)  A beépítésre nem szánt területeken az illegális szemétlerakókat meg kell szüntetni.

(2) A termőföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának termőrétegét (humusz) le kell szedni és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.

10.§


Vízkészletek minőségvédelme


     A vizek védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

(1) A vízbázisok védelmét biztosító védőterületeket ki kell jelölni, a védőterületekre vonatkozó létesítési és használati szabályokat hatályba kell helyezni, a védőterületeket a szabályozási tervre rá kell jelölni.

(2) A község területén hulladéklerakó, veszélyes anyag lerakó csak megfelelő és engedélyezett műszaki védelemmel létesíthető.

(3) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szilárd és folyékony trágya, kommunális hulladék, veszélyes hulladék és egyéb hulladék, jogszabályok és hatósági előírások szerinti, ártalommentes átmeneti gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező  átvevőhelyre szállításáról.

(4) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet bevezetni tilos.

(5) Csapadékvíz telken belül elszikkasztható.

 1. Az élővízfolyások partjának élétől 6 m-en belül épület és építmény nem helyezhető el.
 2. A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

11.§


A táj és az élővilág védelmeAz élővilág védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

(1) A község területén az erdőfelület csökkentése tilos, erdőterület igénybevétele esetén a kérelmező az igénybevett erdőterülettel azonos nagyságú erdőt köteles telepíteni az Erdészeti Hatóság engedélyében foglaltak szerint.

(2) Az erdő használatát tartósan akadályozó létesítmények (közművezetékek, sportpálya, stb.) elhelyezése esetén a létesítmény tulajdonosa a kiesett területtel azonos nagyságú erdőfelület köteles telepíteni az Erdészeti Hatóság engedélyében foglaltak szerint.

(3) A beépítésre szánt területeken előírt zöldfelület legalább 60%-át aktív zöldfelületként kell kialakítani és folyamatosan fenntartani.

(4) Belterületi új, vagy átépítésre kerülő utakon fasorokat kell telepíteni.

13.§


Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás(1) A települési (kommunális) hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtés és szállítás a REKULTIV Kft-vel kötött szerződés alapján kerül szeméttelepre, ahol az ártalmatlanítás földtakarással történik.

(2  A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni.

14.§


Tűzvédelem


 1. A tűzvédelmi előírásokat a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok, tűzvédelmi előírások figyelembe vételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.                                            (2) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.                                                                                        (3) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a szerint történik.                                               (4) A területen a tűzi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapok alkalmazásával kell biztosítani.                                                                                                                                    (5) A területen tűzjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhető nyilvános telefonfülkét kell létesíteni illetve üzemben tartani.                                                                                                                                                                          (6) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.


IV. Fejezet


Egyéb rendelkezések

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények


15.§


(1) Az 1997. évi LXXVIII. törvény 27.§ alapján a szabályozási tervben szereplő összes telek út kialakítására szükséges részét az Önkormányzat céljára le kell jegyezni.

A telekalakítás és építés engedélyezése


16.§


(1) A településrész területén a telekalakítás és az építés csak akkor engedélyezhető, ha az a szerkezeti és a szabályozási tervben meghatározott fejlesztési célkitűzéssel összhangban van, annak megvalósítását nem akadályozza, nem nehezíti és nem teszi költségesebbé.

 1. A település beépíthető telkein és területein elhelyezhető minden olyan létesítmény, építmény, amely az adott övezetben érvényes védőtávolságok betartásával és környezetbarát beépítéssel mások érdekeinek és jogainak sérelme nélkül  megvalósítható.
 2. Telekalakítás a telekstruktúrához igazodva, a HÉSZ szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályozási vonalainak figyelembe vételével engedélyezhető.                                                                           (4) A felvonulási épület-rendeltetésének megváltoztatási feltételével- az építés befejezése után csak akkor tartható fenn, ha az építmények elhelyezésére vonatkozó előírásokat és a rendezési terv követelményeit kielégíti, továbbá azt e jogszabály és más jogszabályok, valamint a szabványok előírásai szerint az új rendeltetésének megfelelővé teszi.                            (5) Törmeléket lerakni csak az illetékes hatóság által kijelölt területen szabad.                                                               (6)A tervezett földmunkák során a felső humuszos réteget külön kell letermelni, deponálni és azt csak helyben parkosítás céljára lehet felhasználni.

 Záró rendelkezések


17.§ 1. Ez a rendelet 2005. augusztus 1-jén lép hatályba.
 2. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni
 3. Egyúttal a 9/1997 (X.1.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.A Helyi Építési Szabályzatot a TT-11/2007. Munkaszámú SZ1/M éa az SZ 2/M,      Szabályozási Tervvel, a T1M jelű Szerkezeti Tervvel együtt kell alkalmazni.
 4. (5)A rendelet mellékletei:

1.sz.melléklet: útbesorolási táblázat

2.sz.melléklet: mintakeresztszelvények

3.sz.melléklet: a belterületbe vonandó telkek felsorolása és ütemezése

4.sz.melléklet: intézkedési terv                      Tompáné Balogh Mária                                                                   Dr. Gál László

polgármester                                                                                jegyző