Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005 (VII.15..) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

Hatályos: 2022. 06. 11

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005 (VII.15..) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

2022.06.11.

Gánt község önkormányzatának képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendelet alkotja:

I. Fejezet

Általános előírások

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Gánt község belterületén és a belterületbe vonásra javasolt, a tervlapokon ábrázolt területén kiterjed minden természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak e rendelet alkalmazásával szabad.
(3) 1 A rendelet mellékletét képezik az SZA-1, SZA-2, SZA-3, SZA-4, SZA-5, SZA-6 jelű szabályozási tervlapok, melyeket a rendelettel együtt kell alkalmazni.
(4) A község belterületén területet felhasználni, építési és más telket alakítani és beépíteni csak a szabályozási terv előírásainak megfelelően szabad. Ennek során belterületen biztosítani kell a közterületi közvetlen megközelítés lehetőségét, valamint az épület (építmény) használatához (működéséhez) szükséges közműveket (ivóvíz, elektromos energia, gázvezeték, szenny- és csapadékvíz elvezetés, távközlési vezeték rákötésére történő csatlakozás).

2. § A szabályozás kötelező elemei

(1) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani

a) a szabályozási vonalat,

b) a különböző övezeteket elválasztó határvonalat,

c) az építési vonalat,

d) az övezeti jellemzőket,

e) az építési hely területét.

(2) A kötelező erejű elemek módosítása a Szabályozási Terv módosítását vonja maga után.

Engedélyhez kötött munkák

3. §2

II. Fejezet

Településszerkezet, területfelhasználás

4. §

Igazgatási terület közigazgatási megosztásának változása

(1) Az érvényes belterületi határ nyomvonalának módosításáról a Szabályozási Tervnek és jelen előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
(2) A Szerkezeti tervben kijelölt fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha a tervezett felhasználás időszerű. Lakóterületi fejlesztés esetén első ütemben a jelenlegi belterületen feltárható tömbbelsőket kell kialakítani. A belterületbe vonást, illetve a kicsatolást a Szabályozási Tervnek és az ingatlan nyilvántartásnak megfelelően kell kezdeményezni.
(3) 3

5. §

Igazgatási terület beépítésre szánt területei

(1) Lakóterületek
(a) Falusias lakóterület (Lf)
A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és erdőgazdaság építményei, továbbá a helyi lakosságot szolgáltató, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. A legkisebb zöldfelületi hányad 40,0%, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5.
A falusias lakóterületen elhelyezhető:
- lakóépület,
- mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- kézműipari építmény,
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportlétesítmény,
- Üzemanyagtöltő.
(a.a.) A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-1)
Az övezetbe a már korábban beépült lakóterületek tartoznak. Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület az övezetben „K” kialakult - az építési telkeket tovább osztani nem lehet. A legnagyobb beépíthetőség 30%. A beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület teljes közművesítettsége. Az előkert mértéke a kialakult, az építési vonal a szomszédos épületek utcai homlokzatvonala. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m, de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál, oldalhatáron a csurgó-távolság elhagyásával maximum 1,0 m . A hátsókert minimális mértéke 6,0 m.
- A Balás Jenő út északnyugati végén, az útba szigetként ékelődő két tömb.
- A Balás Jenő, Petőfi Sándor utak délnyugati oldala.
- A Kossuth Lajos utca, iskolával szembeni keleti oldala a Petőfi Sándor utcáig.
- A Petőfi Sándor utca keleti oldala a Kossuth L. utcától a hrsz.: 232/1 ingatlanig.
- A József Attila utca mindkét oldala a Kossuth L. utcától a belterületi határig és a hrsz.: 221/2 ingatlanig
(a.b.) A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-2)
Az övezetbe a már korábban beépült lakóterületek tartoznak. Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 900 m2. A legnagyobb beépíthetőség 25%. A beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület teljes közművesítettsége. Az előkert mértéke a kialakult, az építési vonal a szomszédos épületek utcai homlokzatvonala. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m, de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál, oldalhatáron a csurgó-távolság elhagyásával maximum 1,0 m. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m.
- A Balás Jenő utca északi végén az út északnyugati házsora, a belterületi határ és a hrsz.: 73 ingatlan között.
- A Béke tér keleti házsora, a hrsz.: 53, a Táncsics Mihály utca, a hrsz.: 44, 49 és a Kossuth Lajos utca közötti területen.
- A Petőfi Sándor utca déli végén az utca nyugati oldala a hrsz.:233/1 és a József Attila utca (hrsz.:250/1) közötti területen.
(a.c.) A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-3)
Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület az övezetben „K” kialakult - az építési telkeket tovább osztani nem lehet. A legnagyobb beépíthetőség 30%. A beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület teljes közművesítettsége. Az előkert mértéke minimum 5,0 m. Építési vonal csak az ÉNy -i utcafrontú építési telkek esetében kerül meghatározásra, ezen telkek esetében az előkert mértéke a kialakult, az építési vonal a szomszédos épületek utcai homlokzatvonala. A kedvező tájolás érdekében egyéb esetekben csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m, de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál, oldalhatáron a csurgó-távolság elhagyásával maximum 1,0 m . A hátsókert minimális mértéke 6,0 m.
- A József Attila utcától délre a belterületi határig terjedő tömb a hrsz.: 313 utca mindkét oldala valamint a hrsz.: 335 utca nyugati teleksora.
(a.d.) A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-4)
Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 900m2, a legnagyobb beépíthetőség 25 %. A beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület teljes közművesítettsége. Az előkert minimum 5,0 m. A kedvező tájolás érdekében építési vonal csak az ÉNy – ÉK-i utcafrontú új, építési telkek esetében került meghatározásra, egyéb esetekben csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m, de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál, oldalhatáron a csurgó-távolság elhagyásával maximum 1,0 m . A hátsókert minimális mértéke 6,0 m.
- A központi belterületen tömbfeltárással és belterületbe vonással fejlesztendő területek.
- A bányatelepen kialakított tömb.
HRSZ.: 401/18; 401/21; 401/22; 401/23 ingatlanok.
(a.e.) A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-5)
Az övezet, szabadon álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 1200m2, a legnagyobb beépíthetőség 25%. A beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület teljes közművesítettsége. Az előkert minimum 5,0 m. A kedvező tájolás érdekében építési vonal csak az ÉNy – ÉK-i utcafrontú új, építési telkek esetében került meghatározásra, egyéb esetekben csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m.
- A központi belterületen a Kossuth Lajos utca tervezett folytatásában, az új utcaszakasz délnyugati oldala és a beépítésre szánt terület határa közötti tömb.
(a.f.) A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-6)
Az övezetbe már korábban beépült lakóterület tartozik. Az övezet, ikresített módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek, elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület „K” kialakult - az ingatlanok tovább nem oszthatók. A legnagyobb beépíthetőség 30 %. A beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület teljes közművesítettsége. Az előkert minimális mértékét a kialakult beépítési vonal határozza meg. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m. de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál. A hátsókert minimális mértéke 6,0m.
- A bányatelep hrsz.: 401/12 út, keleti oldalán beépült tömb.
(a.g.) 4A falusias lakóterület övezeti jele (Lf-7)
Az övezetbe, már korábban beépült, egységes lakóterületek tartoznak. A területen lévő telkek a település korábbi időszakaiban jöttek létre és szinte teljes mértékben beépültek. Beépítésük, a rajtuk elhelyezett építmények, az épületek méretei, arányai, díszítése és a felhasznált építési anyagok, településrészenként egységes és meghatározó. A kialakult utcakép harmonikus és egységesen tükrözi a területegységre jellemző építészeti kultúrát, ezért meg kell őrizni.
A szabályozás során ezek az adottságok rögzítésre kerülnek, az övezetben a kialakult szabályozási elemek a meghatározók.
Beépítési mód: „K” kialakult – az övezetben a beépítési mód nem módosítható. Az adott utcasorban, övezetben, tömbben többségében jellemző beépítési mód (az építési hely és azon az épület elhelyezését meghatározó építési vonalak) kialakult rendje.
Építmény magasság: „K” kialakult – az övezetben az építménymagasság nem módosítható. Az adott utcasorban, övezetben, tömbben többségében jellemző építmény magasság kialakult rendje.
A kialakítható legkisebb telekterület: „K” kialakult – az övezetben a telkek tovább nem oszthatók.
A megengedett legnagyobb beépítettség: „K” kialakult – az övezetben a beépítettség mértéke nem növelhető. Amennyiben a beépítetlen telken az építési hely meghatározásra került, úgy építmény csak ezen belül helyezhető el.
Az épületek felújítása esetén a felújítási munkák csak a meglévő épület kubatúráján belül végezhetők. A javításra-, cserére szoruló épületszerkezeti elemeket csak a meglévőkkel azonosakra lehet cserélni. A nyílászáró szerkezetek mérete, szerkezete, formája, anyaga nem változtatható. Homlokzati felújítás esetén a homlokzatképzés anyaga, színe, díszítése, a tetőzet esetében a héjalás anyaga, színe és formája nem változtatható.
Új építés esetén, amennyiben korábban beépített volt a telek, az új épületet az archív felvételek alapján kell rekonstruálni és a beépítés paramétereit (szélesség, mélység, magasság, tetőhajlásszög) ennek megfelelően kell megválasztani. A mennyiben a telken épületmaradványok találhatók, úgy az építendő épület helyét és méretét ezek alapján kell meghatározni. Ha a telken korábban épület nem volt, úgy a tervezés és építés során az illeszkedés szabályainak megfelelően a szomszédos épületek jellemzőit kell irányadóként szemelőt tartani. Az építés során, mind a szerkezeti elemek, mind a héjalás, homlokzatképzés, a nyílászárók mérete, anyaga, szerkezete, meghatározásakor az övezetben általánosan alkalmazottak a mértékadók. Az előbbiek, értelemszerűen a kerítések építése és rekonstrukciója során is kötelezően betartandók.
A beépítés feltétele az övezetbe tartozó terület részleges közművesítettsége.
Az övezetben az épített környezettől idegen, abba nem illeszkedő épületgépészeti, hírközlési és híradástechnikai berendezéseket, (napkollektor, szélerőmű, átjátszó antenna, parabola antenna, kerti vízmelegítő, úszómedence stb.) közterületről látható módon elhelyezni nem lehet.
Az övezetben állattartásra szolgáló új melléképületet építeni, illetve e célra meg levőt átalakítani nem lehet.
(2) Vegyes területek
(a) Településközpont vegyes terület (Vt)
A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
A településközpont vegyes területen elhelyezhető:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény,
A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
A településközpont vegyes területen a beépítés feltétele az övezetekbe tartozó területek teljes közművesítettsége.
(a.a.) A településközpont vegyes terület övezeti jele (Vt-1)
Az övezet, szabadon- és oldalhatáron álló módon elhelyezett, 9,5 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 900 m2, a legnagyobb beépíthetőség 80%. Az előkert minimális mértéke 5,0 m. Az övezetbe tartozó építési telkek esetekben csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 3,0 m de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál, szabadon álló esetben annak felénél. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál. A legkisebb zöldfelületi hányad 10,0 %, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 2,0.
- A templomot és az iskolát magába foglaló tömb, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utcák között.
- A Táncsics Mihály utca déli részének két oldala, az óvod épületét befoglalóan, a forrás - Béke tér – sportpálya által közrezárt területen.
(a.b.) A településközpont vegyes terület övezeti jele (Vt-2)
Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 6,5 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület: „K” kialakult – az övezetben a telkek tovább nem oszthatók, a legnagyobb beépíthetőség 80%. Az előkert minimális mértéke kialakult. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál. A legkisebb zöldfelületi hányad 10,0 %, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 2,0.
- Az önkormányzat épületének ingatlana hrsz.. 178.
- Az étterem épületének ingatlanai hrsz.: 195;196.
(a.c.) A településközpont vegyes terület övezeti jele (Vt-3)
Az övezet, szabadon álló módon elhelyezett, 9,5 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 3000 m2, a legnagyobb beépíthetőség 80%. Az előkert minimális mértéke 5,0 m. Az övezetbe tartozó építési telkek esetekben csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 4,0 m de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolság felénél. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál. A legkisebb zöldfelületi hányad 40,0 %, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,8.
- Bányatelep, hrsz.: 401/13; 401/16; 401/17.
(b) Központi vegyes terület (Vk)
A központi vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.
A központi vegyes területen elhelyezhető:
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény,
- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
A központi vegyes területen a beépítés feltétele, az övezetekbe tartozó területek teljes közművesítettsége.
(b.a.) A központi vegyes terület övezeti jele (Vk-1)
Az övezet, szabadon álló módon elhelyezett, 9,5 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület: „K” kialakult – az övezetben a telkek tovább nem oszthatók, a legnagyobb beépíthetőség 20%. Az előkert minimális mértéke kialakult. Az oldalkert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál. A legkisebb zöldfelületi hányad 50,0 %, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,8.
- Bányatelep, hrsz.: 404; 405/1; 406.
(3) Különleges területek (K)
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) az OTÉK 10–23. §-ok szerinti területektől eltérő területek.
A különleges területek lehetnek:
- nagykiterjedésű sportolási célú területek,
- állat- és növénykertek, temetők területei,
A különleges területen a beépítés feltétele az övezetekbe tartozó területek teljes közművesítettsége.
(a.) A különleges terület övezeti jele (K-1tem), temető.
A központi belterületen működő temető és ennek fejlesztési területe. Az övezetben 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó szabadon álló épületek helyezhetők el. A kialakítható legkisebb telekterület 5000m2, a legnagyobb beépíthetőség 3,0%. A legkisebb zöldfelületi hányad 70,0 %, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,2.
- A központi belterület hrsz.:269 és a lakóterület déli részén a településrész nyugati belterületi határához közvetlenül kapcsolódó fejlesztési terület.
(b.) A különleges terület övezeti jele (K-2 kp), kegyeleti park.
A vérteskozmai temető területe. A temető korszerűsítése és fejlesztése nem lehetséges, a jelenlegi körülmények között biztosítható szolgáltatások nem felelnek meg a törvényi előírásoknak. A temetőbe a további temetkezések csak kivételes esetben engedélyezhetők.
- Vérteskozma hrsz.: 599.
(4) Üdülőterület
Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.
(a) Hétvégi házas terület (Üh)
A hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el.
A területen, a terület rendeltetésével összhangban lévő és azt szolgáló kereskedelmi vendéglátó és szolgáltató létesítmények, valamint sportépítmények elhelyezhetők.
A hétvégi házas területen egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület nem helyezhető el.
A hétvégi házas területen csak a terület igényei szerinti és a 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek számára szolgáló parkolók és garázsok helyezhetők el.
Az övezetbe tartozó telkeken állattartó épületek nem helyezhetők el.
A hétvégi házas területen a beépítés feltétele az övezetekbe tartozó területek részleges közművesítettsége.
Az övezetben keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztározóban kell elhelyezni. Új épület építése esetén legkésőbb az épület építésével egy időben zárt tározót kell építeni. A zárt szennyvíztározó hiánya kizárja az épület használatba vételi engedélyezését.
Az övezetben létesülő intézményekhez, a telkeken belül az előírásokban meghatározott számú parkolót kell létesíteni. A legkisebb zöldfelületi hányad 60,0 %, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,2.
(a.a) A hétvégi házas üdülőterület övezeti jele (Üh-1).
Az övezetbe már korábban beépült területek tartoznak. Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület: „K” kialakult – az övezetben a telkek tovább nem oszthatók. A legnagyobb beépíthetőség 15%. Az előkert mértékét a kialakult beépítés figyelembe vételével a szomszédos épületek utcafronti homlokzatának figyelembe vételével kell meghatározni. Az övezetbe tartozó telkek esetében csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 3,0 m de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál.
- A Gránás beépítésre szánt területe, kivéve a Üh-2 és Üh-3 jelű tömbök területét.
(a.b) A hétvégi házas üdülőterület övezeti jele (Üh-2).
Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 600 m2. A legnagyobb beépíthetőség 15%. Az előkert mértéke minimum 5,0 m. Az övezetbe tartozó telkek esetében csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 3,0 m de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál.
- A Gránás hrsz.. 2005 út északi oldala és a hrsz.. 2007 út nyugati oldala és a területi egység északi határa közötti beépítésre szánt terült.
(a.c) A hétvégi házas üdülőterület övezeti jele (Üh-3).
Az övezet, oldalhatáron álló módon elhelyezett, 4,5 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál. A kialakítható legkisebb telekterület 360 m2. A legnagyobb beépíthetőség 15%. Az előkert mértéke minimum 5,0 m. Az övezetbe tartozó telkek esetében csak az építési hely meghatározott. Az oldalkert minimális mértéke 3,0 m de nem lehet kisebb az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál. A hátsókert minimális mértéke 6,0 m de nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságánál.
- A Gránás hrsz.: 2004 és 2003 utak találkozásánál lévő tömb, a hrsz..1414/1; 1529 – 1533; 1534/1; 1534/2; 1535. ingatlanok.

5/A. §5 Gánt Község - Kőhányás területén elhelyezkedő "Lf-8" jelű építési övezet előírásai:

- a beépítési mód: oldalhatáron álló
- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20%
- a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
- zöldfelület legkisebb mértékéke: 50%
(2) A legkisebb kialakítható telekméret a kialakult állapot szerinti méret. Telekalakítás a telekstruktúra megőrzése érdekében nem lehetséges.
(3) Az építési övezetben a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: hiányos közművesítettség
(4) Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok, továbbá nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.
(5) Az épületeket tájba és település-, illetve utcaképbe illesztetten kell elhelyezni. Az illeszkedés igazolására látványtervet kell készíteni.
(6) Építési tevékenység során, amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások azonosíthatók, azokkal azonos megoldásokat kell alkalmazni. Amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások csak jellegükben ismertek, azokhoz illeszkedő megoldásokat kell alkalmazni.
(7) Átalakítást a településképi, utcaképi illeszkedés szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti a településkép, az utcakép összességének megtartását.
(8) Az építési övezetben a tájra, illetve a településre hagyományosan jellemző építőanyagok alkalmazandók, a műszaki és esztétikai korszerűség követelményeinek figyelembe vételével.
(9) Új építés esetén
a) amennyiben korábban beépített volt a telek, az új épületet az archív felvételek alapján kell rekonstruálni és a beépítés paramétereit (szélesség, mélység, magasság, tetőhajlásszög) ennek megfelelően kell megválasztani.
b) Amennyiben a telken épületmaradványok találhatók, úgy az építendő épület helyét és méretét ezek alapján kell meghatározni.
c) Amennyiben a telken korábban épület nem volt, úgy a tervezés és építés során a szomszédos épületek jellemzőit kell irányadóként szem előtt tartani. Az építés során, mind a szerkezeti elemek, mind a héjalás, a homlokzatképzés, a nyílászárók mérete, anyaga, szerkezete, meghatározásakor az övezetben általánosan alkalmazottak a mértékadók.
(10) A településképi, utcaképi illeszkedést biztosítani kell a következők tekintetében:
a) az épület tömege,
b) az épület részletképzése:
c) épületszobrászati díszítések,
d) A nyílászárók mérete, szerkezete, formája, osztása, síkja, nyitás iránya, anyaga.
e) rácsok,
f) párkányok, falsávok,
g) ereszképzés, esővíz-elvezetés,
h) lábazat mérete, kiülése, anyaga,
i) homlokzat és a tetőfedés anyag- és színhasználata.
j) kerítések, illetve egyéb engedély nélkül elhelyezhető építmények szerkezete, anyaga, formája
(11) Homlokzati felújítás esetén a homlokzatképzés anyaga, színe, díszítése, a tetőzet esetében a héjalás anyaga, színe és formája nem változtatható. Részleges homlokzat felújítás nem hajtható végre.
(12) A homlokzatot, kerítést érintő, valamint egyéb engedély nélkül végezhető építési, bontási munka során az eredeti állapothoz nem illeszkedő részleteket el kell távolítani,
(13) Építési munka során a látszó vezetékeket meg kell szüntetni, csak süllyesztett (bevésett) kiképzés alkalmazható.
(14) Redőnytok csak nem látszó módon létesíthető, a nyílászáró, a csatlakozó homlokzatdíszek meglévő méretét a redőnytok nem változtathatja meg.
(15) Hőszigetelő üvegezés alkalmazható. Ilyen esetben a nyílászárók profilszélessége legfeljebb 10 %-kal eltérhet az eredetitől.
(16) Tetőfelépítmény újonnan nem alakítható ki, kivéve az eredeti állapot visszaállítása esetében.
(17) Az övezetben az épített környezettől idegen, abba nem illeszkedő épületgépészeti, hírközlési és híradástechnikai berendezéseket, (napkollektor, szélerőmű, átjátszó antenna, parabola antenna, kerti vízmelegítő, úszómedence stb.) közterületről látható módon elhelyezni nem lehet.

5/B. §6 (1) Az építési övezetben elhelyezhető:

"5/B. § Gánt Község - Kőhányás területén elhelyezkedő különleges turisztikai terület "K-tur" jelű építési övezet előírásai:
- turisztikai, rekreációs épület
- lakóépület,
- mező- és erdőgazdasági építmény
- szolgáltató, vendéglátó épület
- szálláshely szolgáltató épület,
- kézműipari építmény,
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
(2) Az építési övezet építési telkein betartandó előírások:
- kialakítható legkisebb telekterület méret: 1500 m2
- a beépítési mód: zártsorú
- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%
- a megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,5 m
- zöldfelület legkisebb mértékéke: 40%
- elő-, oldal-, hátsókert mérete: 0 m
(3) Az építési övezetben a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: hiányos közművesítettség.
(4) Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok, továbbá nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.
(5) Az épületeket tájba illesztetten kell elhelyezni. Az illeszkedés igazolására látványtervet kell készíteni.
(6) Gépjármű-elhelyezésre vonatkozó szabályok:
a) Az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához jogszabályban előírt mennyiségű és fajtájú (a továbbiakban: normatív) gépjármű-elhelyezési kötelezettség az építési tevékenységgel érintett telken kívül, közlekedési területbe, azaz "KÖu" jelű övezetbe sorolt területen, a telekhatártól mért 500 méteres távolságon belül is teljesíthető.
b) A normatív gépjármű-elhelyezésre szolgáló parkolóhelyeket, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a normatív gépjármű-elhelyezésre kötelezettnek kell kialakítania.
(7) Az építési övezetben a tájra, illetve a településre hagyományosan jellemző építőanyagok alkalmazandók, a műszaki és esztétikai korszerűség követelményeinek figyelembe vételével.
(8) Építési munka során a látszó vezetékeket meg kell szüntetni, csak süllyesztett (bevésett) kiképzés alkalmazható.
(9) Az övezetben az épített környezettől idegen, abba nem illeszkedő épületgépészeti, hírközlési és híradástechnikai berendezéseket, (napkollektor, szélerőmű, átjátszó antenna, parabola antenna, kerti vízmelegítő, úszómedence stb.) közterületről látható módon elhelyezni nem lehet.

5/C. § Beépítésre szánt különleges terület - bánya, "K-b" jelű építési övezet előírásai:

(1) Az építési övezetben a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló építmények és egyéb kiszolgáló épületek (pl.: iroda) helyezhetők el.

(2) Az építési övezet építési telkein betartandó előírások:

a) kialakítható legkisebb telekterület méret 500 m2,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

c) a megengedett legnagyobb építménymagasság 15,0 méter,

d) zöldfelület legkisebb mértékéke „kialakult”,

e) elő-, oldal-, hátsókert mérete 0 méter.

(3) Az építési övezetben a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: részleges közművesítettség.

(4) A keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetéséről/elhelyezéséről folyamatosan gondoskodni kell. (5) A tevékenység során a felszíni vizek, felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

6. §

Igazgatási terület beépítésre nem szánt területei

(1) Közlekedési és közműterület övezeti jele (KÖ)
A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:
- közlekedési építmények,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- igazgatási épület,
- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.
A település úthálózatát a községen és a településrészeken átmenő közutak és a településrészek utcái alkotják.
A községi közlekedés hierarchiájában az utak 3 kategóriába soroltak:
- Országos közúthálózat részét képező utcák
- Gyűjtő utak
- Lakóutak
- Országos közúthálózat részét képező utcák
Központi belterület
8123 sz. út belterületi szakasza:
hrsz.:335 névtelen utca – hrsz.:204 Petőfi Sándor utca – hrsz..285/5 Béke tér – hrsz.:165/7 Balás Jenő utca.
Bányatelep
8123 sz. út belterületi szakasza:
hrsz.:402 névtelen utca
- Helyi gyűjtőutak
Központi belterület
Hrsz.: 284 Kossuth Lajos utca
- Lakóutcák
Vérteskozma
Hrsz.: 510- Fő utca
Kőhányás
Hrsz.: 096/8 névtelen utca
Kőzponti belterület
Hrsz.: 313 névtelen utca
Hrsz.: 250/1 József Attila utca
Hrsz.: 57 Táncsics Mihály utca
A tervezett lakóterületi bővítést és a tömböket feltáró utcák
Gránás üdülő terület
Hrsz.: 1303 névtelen utca
Hrsz.: 2003 névtelen utca
Hrsz.: 2004 névtelen utca
Hrsz.: 2005 névtelen utca
Hrsz.: 2006 névtelen utca
Hrsz.: 2007 névtelen utca
Hrsz.: 1528/2 névtelen utca
Hrsz.: 1615/3 névtelen utca
Hrsz.: 1617 névtelen utca
Hrsz.: 1628 névtelen utca
Hrsz.:1812/3 névtelen utca
Valamint a tervezett tömbfeltárást átszelő új út.
Az övezethez tartozó földrészleteken csak a funkcióhoz feltétlenül szükséges építmények (építmények, műtárgyak) helyezhetők el. Az országos törzsút hálózathoz tartozó negyed rendű utak szabályozási szélessége a település belterületén 30 m. A belterületen kialakítandó gyűjtőutak szabályozási szélessége 22m, a lakóutak szabályozási szélessége 12m.
(2) Közlekedési területek: A közigazgatási területen található országos és helyi utak, közterületi parkolók, gyalogos utak területei a térkép szerinti határvonalakkal.
(3) Mezőgazdasági terület: Korlátozott használatú kertterület (Mkk)
A területen kizárólag növénytermesztés folytatható. Az övezetbe tartozó ingatlanokon épületet építeni nem lehet. A területen vagyonvédelmi kerítés építhető, anyaga és szerkezete az utcafonton meg kell egyezzen az utca szemközti oldalán épültekével, a hátsó és oldalhatárokon épülők készülhetnek drótfonat alkalmazásával de csak fa oszlopok között és lábazat nélkül.
- Vérteskozma belterületi beépítésre nem szánt területrésze hrsz.: 592 – 596; hrsz.. 598; hrsz.: 600 – 611. ingatlanok.
(4) Egyéb területek: Vízgazdálkodással kapcsolatos területek (V). Az egyéb területekhez az ingatlan nyilvántartásban ekként szereplő, vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő területek tartoznak, a vízelvezetők menti sávokkal, a térkép szerinti határvonalakkal.

6/A. § Beépítésre nem szánt különleges terület – bánya, "Kk-b" jelű övezet előírásai:

(1) Az övezetben a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló építmények és egyéb kiszolgáló épületek (pl.: iroda) helyezhetők el.

(2) Az övezet telkein betartandó előírások:

- a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 2 %,
- b) a megengedett legnagyobb építménymagasság 15,0 méter,
- c) elő-, oldal-, hátsókert mérete 0 méter.
(3) A keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetéséről/elhelyezéséről folyamatosan gondoskodni kell.
(4) A tevékenység során a felszíni vizek, felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

7. §

Általános előírások

(1) 7
(2) A kialakult telekstruktúrába illeszkedő telekalakítás esetén geometriai szükségszerűségből előírt minimális méretektől (telekterület, utcafront, mért telekszélesség) 5% eltérés engedélyezhető.
(3) 8
(4) Feltöltésre szánt területen és mellette pince csak a megfelelő műszaki megoldással építhető.
(5) A falusias besorolású lakóövezetben újonnan épülő épület utcai homlokzatán homlokzati égéstermék kivezetése nem lehetséges.
(6) Épületet a telek azon oldalhatárára kell építeni, amely az adott utcában már kialakult. Nem egyértelmű helyzetben az északi irányhoz közelebb eső oldalt kell építési vonalnak tekinteni. Amennyiben saroktelek esetén a beépítendő oldalhatár utcavonalra esik, ezt a homlokzatot is utcai homlokzatszerűen, a keresztutca előkert méretét (előírtat vagy kialakult állapotot) figyelembe véve kell kialakítani. Oldalhatáron legfeljebb 1m csurgótávolságot lehet biztosítani.
(7) Oldalhatáron álló beépítés esetén második épület a meglévővel azonos oldalhatárra helyezendő.
(8) Saroktelek esetén a beépítettség 1,3-szeresére növelhető.
(9) Igazgatási, egyházi, kulturális, egészségügyi, szociális és ipari épület esetén a megengedett építménymagasság felett toronyjellegű épületrész építése engedélyezhető.
(10) Csak magastetős épület létesíthető.
(11) Új épület létesítése esetén csak épített kémény készíthető.
(12) Az épületek homlokzatképzése - homlokzatonként - legalább 75%-ban vakolt, vagy a településen alkalmazott kő legyen. Látszótégla homlokzatfelület legfeljebb lábazaton, vagy egyéb igénybe vett szerkezeti elemeken alkalmazható. Fém és műanyag homlokzatképzés nem alkalmazható.
(13) Állattartó épület az építési vonaltól számított 15 m és a hátsókert között helyezhető el, magassága max. 4,5 m lehet.
(14) 9
(15) Előkert mélysége a beépítetlen területeken min. 5 m, már beépített területen a kialakított utcaképhez illeszkedik, a szabályozási vonal figyelembevételével.
(16) Telekalakítás esetén a kialakítható minimális telekszélesség 16 m.
(17) Lakóterületen abban az esetben, ha a lakóépület mellett kiegészítő funkciójú épület is épül, azokat együtt kell engedélyeztetni.

8. §

Közterületek kialakítása, használata

(1) Közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki az általános szabályoknak és a helyi előírásoknak megfelelő módon használhat, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.
(3) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni. Építmény elhelyezésének feltételeire az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 39-40. §-ai vonatkoznak.
(4) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:
a) hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,
b) mozgó árusítóhely létesítése,
c) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek),
d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),
e) szobor, díszkút elhelyezése,
f) pihenőhely létesítése,
g) távbeszélő fülke elhelyezése,
h) építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok) elhelyezése, építőanyag tárolás.
(5) A közterületen elhelyezhető építmények esetében az építmény kialakításához csak természetes, tartós építőanyag használható fel.

9. §

Kerítések

(1) Külterületi beépítésre szánt területen legfeljebb 2,0 m magas kő, vagy fakerítés létesíthető.
(2) Belterületen legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhető, mely tömör kerítés esetén csak természetes anyagból készülhet (fa, kő). Oldalhatáron álló beépítés esetén azon a telekhatáron helyezhető el kerítés, amelyen az épület áll.

10. §

Hirdetőtáblák

(1) Nem közterületen csak az ott folytatott tevékenység céljára helyezhető el egyenként legfeljebb fél négyzetméter területű hirdetőtábla.
(2) Közterületen legfeljebb 100 méterenként 1 m2 felületű hirdetőtábla elhelyezése engedélyezhető.
(3) Épület homlokzati síkjához képest legfeljebb 60 cm kiállású lehet a hirdetőtábla.
(4) A hirdetőtábla anyaga, tartószerkezete fém vagy fa lehet.
(5) A környezetétől idegen, kirívó hirdetőtábla nem engedélyezhető.
(6) Helyi értékvédelmi területen (művi, természeti), csak a (4) bek. szerinti hirdetőtábla helyezhető el, az is csak épületen, annak falával egy síkban. Ezen túlmenően útelágazásnál, útbaigazítás jellegű, legfeljebb negyed m2 felületű tábla helyezhető el.

11. §

Utak, közlekedés

(1) Az új utcák, utak szabályozási szélessége gyűjtőutak esetén 22,0m lakóutak esetén 12,0m.
(2) A meglévő utak szabályozási szélessége a kialakult helyzetnek megfelelő marad.
(3) Közösségi létesítmények építése esetén a bejárat közelében a mozgásukban korlátozottak részére parkolóhelyet kell kialakítani az OTÉK 42. § (3) bek. alapján és kerékpártároló helyet kell biztosítani.
(4) Az OTÉK előírásait a gépkocsik számára és elhelyezésére vonatkozóan érvényesíteni kell, kivéve lakó- és üdülőházas területen, ahol funkcionális egységenként 2 gépkocsit kell elhelyezni a telken belül.
(5) A nagy befogadóképességű parkolókban 4 gépkocsinként nagy lombkoronát növelő, környezettűrő fa telepítendő.
(6) Szállítási igényű használati mód engedélyezése esetén tehergépjárművek parkolását és a rakodási területet telken belül biztosítani kell.

12. §

Közművek

(1) Közműellátás és hírközlési hálózati elemeit és szabályozó létesítményeit közterületen kell elhelyezni.
(2) Ivóvízbekötést épületbe csak a szennyvízelhelyezés létesítményeinek megvalósulása után szabad megvalósítani.
a) Ahol a szennyvízelvezető csatornahálózat biztosított a szennyvizet telkenként, ellenőrizhetően a csatornahálózatba be kell kötni.
b) A csatornahálózatba még be nem kötött fejlesztési területeken az építési engedélyek kiadásának feltétele az előközművesítés illetve annak megkezdése.
c) 10
d) A víz- villany- és csatornahálózatok esetében az előközművesítés akkor minősíthető megkezdetnek, ha a beruházó szeméje tisztázott, az esetleg szükséges háttérkapacitás-bővítés megtörtént, a szükséges vízjogi és szakhatósági engedélyek teljes körűen rendelkezésre állnak és jogerősek és a kivitelezési munkálatok fizikailag is megkezdődtek.
(3) A szennyvíz szikkasztása átmenetileg sem engedélyezhető.
(4) Az ipari létesítmények technológiai szennyvizét előkezelés után szennyvízcsatornára kell kötni, közcsatornába engedett szennyvíz minősége feleljen meg a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek.
(5) Élővízbe bocsátott szennyezőanyagra vonatkozóan a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet előírásai az irányadók.
(6) A felszíni vízelvezetési rendszert a tulajdonosnak bel- és külterületen egyaránt karbantartani, tisztítani kell.
(7) A településkép szempontjából fontos területeken a villamosenergia-ellátást és közvilágítást földkábel alkalmazásával célszerű biztosítani.
(8) Az energiaközművek továbbá a hírközlés hálózati létesítményeinél a vonatkozó rendeletekben rögzített biztonsági övezetek létesítéséről gondoskodni kell. Az üzemvitel zavartalansága érdekében a biztonsági övezeten belül a rendeletekben rögzített tilalmak és korlátozások érvényesek.
(9) A vonalas közműlétesítményeknél és berendezéseknél a hatályos jogszabályokban előírt védőtávolságokat be kell tartani. A vezetékes ivóvíz biztosítása érdekében nyomásfokozó rendszer kiépítése szükséges.

13. §

Zöldterületek

(1) A zöldterületek részben önállóan, részben más területfelhasználási kategóriákon belül helyezkednek el.
(2) A belterület közhasználatú, állandóan növényzettel fedett részei a közparkok.
(3) Zöldterületet más rendeltetésű terület-felhasználási egység területévé átminősíteni csak a Szerkezeti Terv módosításával lehet.
(4) A közterület lekerítése, beépítése, vagy azon a közcélú használat bármely korlátozását eredményező munkálatok végzése tilos.
(5) A tervezési területen, ahol azt a szabályozási szélesség és a közművek lehelyezése megengedi, biztosítani kell az utak melletti fasor kialakítását, a közlekedésre igénybe nem vett közterületek fásítását. Különös figyelmet kell fordítani az újonnan beépített területek fásítására. A fásításhoz honos fajokat vagy gyümölcsfákat kell használni. Légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák ültethetők, melyek csonkolása nem szükséges. Ahol fasor nem alakítható ki, sövénnyel kell kialakítani.
(6) Ajánlott nem csak egy fajból kialakítani a fasort, hanem több fajból. Fasornak javasolt fák:
a) Gyümölcsfák pl.: dió, szilva, eperfa, cseresznye, meggy, mandula.
b) Honos fajok pl.: fűz, nyár, éger, kőris, szil, hárs.
(7) Közterületen a fák kivágása és csonkolása csak engedéllyel történhet. A kivágott fák pótlásáról egy éven belül kell gondoskodni, legalább az 1 m magasan mért törzsátmérőnek megfelelő méretű, minimum kétszer iskolázott fával.
(8) A meglévő közcélú zöldterületek megtartásáról gondoskodni kell, illetve a kevés közcélú zöldfelülettel rendelkező tömbökben pótolni kell a hiányokat, növelni a zöldfelületet.
(9) Lakóterületen új épület építése, meglévő épület bővítése, átalakítása, felújítása során az előírt zöldfelület minden 300 m2-e után 1 db honos, nagy lombot növelő fa ültetendő.
(10) Gazdasági rendeltetésű épületek telkeinek határán legkésőbb az építéssel egyidejűleg védőnövényzetet kell telepíteni.
(11) Erdőnek nem minősíthető honos fajokból álló facsoportok, meglévő fák, fasorok megtartásáról gondoskodni kell.
(12) Minden erdőt, fasort, facsoportot, egyes fát érintő esetben az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv., valamint a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet előírásai kötelezően betartandók.

14. §

Egyéb területek

(1) A közigazgatási határon belül található alábbi területek:
a) patakok medre, partja,
b) közcélú, nyílt csatornák, árkok medre, partja,
c) vízbeszerzési területek,
(2) A területen elhelyezhető létesítmények: vízkár elhárítási létesítmények.
(3) Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületén csak a rendeltetésszerű üzemelés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

15. §

Védőterületek

(1) Beépítésre nem szánt területeken az országos közutak védősávja 50-50 méter, építés esetén a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.
(2) A vízfolyások partjától számított 6-6 méteres sáv vízügyi védőterületként meghagyandó vagy zöldfelületként kialakítandó, ahol biztosítani kell a honos vízi és vízparti fajok elterjedését.
(3) Állattartó épületek esetén a következő védőtávolságokat kell figyelembe venni:
a) kis haszonállat ólja és ketrece lakó- és középülettől legalább 6 méterre,
b) haszonállat ólja lakó- és középülettől legalább 10 méterre, kifutója legalább 12 méterre,
c) trágya- és trágyalétároló lakó- és középülettől legalább 12 méterre
legyen.
(4) A temető lakó- és üdülőtelektől mért 50 m-es sávján belül temetési tilalom rendelendő el.
III. Fejezet

Környezet- és természetvédelmi szabályok

16. §

Helyi értékvédelem

(1) Művi értékvédelem
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
e) 15
f) A műemlékvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásait be kell tartani.
g) 16
h) 17
i) Jelen rendelettel egyidejűleg a következő helyrajzi számú ingatlanok minősülnek régészeti érdekű területnek:
Kápolna puszta hrsz.: 067; 068; 069.
Központi belterület
A temető fejlesztési területe és környezete hrsz.: 036/1 b terület déli része, hrsz.: 301; 303/1; 301/2; 305-329; 321-334; 205; 206;250/1; 207-215; 216/2.
A településrész északi oldalán a belterületi határral (190m szélességben) párhuzamos sávban, északi irányban a záportározóig.
Az érintett ingatlanok: hrsz.: 88; 89; 90/3; 92; 93; 100-103; 110-112; 116-118; 122-125; 129; 130/2; 130/3; 131-133; valamint a 03/21 c és 03/21f földrészletek.
j) 18
k) 19
(2) Természeti értékvédelem
(a) Országos védelem alatt álló
- A település közigazgatási területének 70%- a Vértes Tájvédelmi Körzet része. Alapítva 19/1976 OTvH. Határozattal bővítve 6/1990. (VI.18.) KöM rendelettel.
(b) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület
- A Vérteskozmai helyi védelem alatt álló természetvédelmi terület. Alapítva
10/1994. (VII.1.) számú Önkormányzati rendelettel, módosítva a 9/1996. (VI.3.) számú Önkormányzati rendelettel. Teljes területe 1058, 6443 ha.

17. §

Általános előírások

(1) A 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet által meghatározott környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek a település belterületén nem létesíthetők.
(2) A település területén zavaró hatású ipari létesítmény nem létesíthető.
(3) Mélyen fekvő területeken építmény nem helyezhető el.
(4) Patakok, vízfolyások vizes élőhelyeit, mint a biotop hálózat fontos elemeit fokozottan védeni kell.

18. §

A föld és a talaj védelme

(1) 20
(2) 21
(3) Építési tevékenységhez csak legálisan működő, engedélyezett bányából származó nyersanyag használható fel.
(4) 22
(5) A községben terület feltöltésére csak környezetre ártalmatlan anyagok használhatók fel.
(6) Föld alatti üzemanyag- és olajtartályok csak dupla fallal, szivárgásjelzővel ellátva létesíthetőek a község teljes közigazgatási területén.
(7) Szennyvízcsatornába és zárt szennyvíztisztítóba csak a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő szennyvizek vezethetők be.
(8) A szennyvízbírság előírásainál a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel módosított 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
(9) A csapadékvíz elvezetését nyílt, szükség esetén burkolat árokkal kell megoldani a medererózió elleni biztosítás mellett.
(10) A területen vagy olyan technológiák alkalmazhatók, amelyek a talajt nem szennyezik, vagy a talajszennyezést biztonságos módon meg kell akadályozni.
(11) 23

19. §

Vízvédelem

(1) A felszíni vizek védelmére a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel módosított 203/2001. (X. 16.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
(2) 24 A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. A 219/2004. (VII.21.) korm. rendelet valamint a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a község, a felszín alatti víz szempontjából a fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, minősítésű kategóriába tartozik.
(3) A belterületen a talajvíz és élővizek védelmének kiemelt jelentőséget kell biztosítani.
(4) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy a vizek természetes lefolyását ne akadályozza, a vízlétesítmények állapotát, üzemeltetését, fenntartását ne veszélyeztesse, továbbá a víz minőségét ne károsítsa.
(5) A patakok, vízfolyások és öntözőcsatornák parti sávját úgy kell használni, hogy azt a meder tulajdonosa (használója) a meder-karbantartási munkák, mérések esetenkénti ellátása céljából a feladataihoz szükséges mértékben igénybe vehesse. E célból a vízparttól számított 25-25 méter vízügyi védőterületként meghagyandó, melyet zöldterületként kell kialakítani, ahol biztosítani kell a honos vízi és vízparti fajok elterjedését.
(6) A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani. A vízgyűjtő területeken hordalékfogókat kell létesíteni, melyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
(7) A vízfolyások medrét burkolni, vonalát kiegyenesíteni tilos.
(8) Élővízbe bocsátott szennyező anyag tartalomra vonatkozó határértékek meghatározásánál be kell tartani a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel módosított, szennyvíz bírságról szóló 3/1984 (II.07.) OVH rendelkezés a 274/2002. (XII.21.) Korm. rendelettel módosított, a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet és az ezekhez kapcsolódó, a használt- és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet előírásait.
(9) A vízminőség védelme érdekében el kell érni, hogy a vízfolyások és víznyerő helyek körzetében lévő ingatlanokon talajerő-javításra csak érett komposztot, vagy tőzegterméket használjanak.
(10) Állattartó telepek és állattartó épületek építési engedélyezése és a tartástechnológia meghatározása során a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
(11) A mezőgazdasági eredetű szennyezések csökkentése érdekében a meliorációs tervekben szereplő külterületi vízrendezést össze kell hangolni a belterületek vízrendezésével.

20. §

Levegőtisztaság védelem

(1) A település közigazgatási területe levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védendő. A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, valamint a 1/2005. (I.13.) KvVM rendelettel módosított 14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM rendelet szerint Gánt a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz, valamint tilos a környezeti levegő bűzzel való terhelése.
(2) A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett határértékeket meghaladó kibocsátásokat. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
(3) 25
(4) 26
(5) A közigazgatási területen a 20/2001. (II.14.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján környezeti hatásvizsgálatot igénylő tevékenység csak a kiadott környezetvédelmi engedélyben rögzítetteknek megfelelően végezhető.
(6) A kereskedelmi, szolgáltató, ipari terület létesítményei körül védőfasor, szükség esetén összefüggő védőfásítás telepítendő.
(7) A meglévő fák, védőfasorok megtartásáról, kiegészítéséről gondoskodni kell.

21. §

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás

(1) A hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás rendjét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alkalmazásával kell meghatározni.
(2) A község területén keletkező kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. Az elszállítás szolgáltatásáról az önkormányzat gondoskodik. A folyékony kommunális hulladék elszállításáról előállítója gondoskodik.
(3) 27
(4) A szerves hulladék komposztálására és talajok termőképességének megőrzése céljából történő felhasználására törekedni kell.
(5) A területen az illegális szemétlerakókat meg kell szüntetni. Amennyiben ezek veszélyes hulladékot tartalmaznak, úgy a 2000. évi XLIII. törvény előírásainak megfelelően kell eljárni.
(6) 28

22. §

Zaj és rezgés elleni védelem

(1) A terület felhasználása során a zaj-, és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendeletben és a zaj-, és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni. Terület-felhasználási egységenként a megengedett legnagyobb zajterhelési határértékek az alábbiak:

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám

Zajtól védendő terület

Határértékek: (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

Nappali 6-22 óra

Éjszakai 22-6 óra

1.

Lakóterületek (kertvárosias, falusias)

50

40

2.

Gazdasági terület és különleges terület

60

50

Építőipari tevékenységtől származó zaj, terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám

Zajtól védendő terület

Határértékek: (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

ha az építési munka időtartalma

1 hónap vagy kevesebb

1 hónaptól 1 évig

1 évnél több

nappal 6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal 6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal 6-22 óra

éjjel
22-6 óra

1.

Lakóterületek (kertvárosias, falusias)

65

50

60

45

55

40

2.

Gazdasági terület és különleges terület

70

55

65

50

60

45

A zaj és rezgés terhelések határértékei zajtól védendő területeken

Sor-szám

Zajtól védendő terület

Határértékek: (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

üdülő-, lakó-épületek és közintézmé-nyek közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre kijelölt közterületeken

kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén

gyüjtőút; összekötő út; bekötőút; egyéb közút; vasúti mellékvonal és pályaudvar; repülőtér; helikopter leszállóhely mentén

autópálya; autóút; I.és II. rendű főútak; autóbusz-pályaudvar; vasúti fővonal és pályaudvara; repülőtér és helikopter reptér.

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

1.

Lakóterületek (kertvárosias, falusias)

50

40

55

45

60

50

65

55

2.

Gazdasági terület és különleges terület

60

50

65

55

65

55

65

55

A zaj, terhelési határértékei, épületek zajtól védendő helyiségeiben.

Sor-szám

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

nappal 6-22 óra

éjjel 22-6 óra

1.

Egyéb orvosi rendelő és kezelőhelyiség

40

2.

Tantermek, előadó és foglalkoztató termek bölcsődében, óvodában és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák; intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei.

40

3.

Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben

40

30

4.

Lakószobák szállodában, panzióban, munkásszállón, diákotthonban, üdülőházakban

45

35

5.

Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban

45

6.

Szállodák, panziók, üdülők, szociális-, diák- és munkásotthonok közös helyiségei

50

7.

Éttermek, eszpresszók

55

8.

Vendéglátó helyiségek, eladóterek, várótermek és intézmények akusztikai szempontból igénytelen helyiségei

60

A gazdasági területek lakóterülettel, zöldterülettel határos vonalán a lakóterületekre érvényes határértékeket kell biztosítani. Amennyiben a már meglévő létesítmények a fenti értékeket túllépnék, a védelemről a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet alapján gondoskodni kell. A kötelezettség elmulasztása esetén a létesítmény üzemeltetése korlátozható, vagy működési engedélye visszavonható.
(2) Zajt, illetve rezgést elősegítő új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, meglévő helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint azon építési munkát végezni, hogy a zaj és rezgésterhelés a területre vonatkozó terhelési, illetve létesítményre megállapított kibocsátási határértékeket ne haladja meg.
IV. Fejezet

Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere

23. § (1) A rendezési tervben foglalt feladatok megvalósítása érdekében – megvalósításuk esetén – az Étv. 17. §-ába foglalt sajátos jogintézmények működtethetők jelen HÉSZ és szabályozási terv keretén belül.

A telekalakítás szabályai

24. § (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége jelen szabályozási előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen.

(2) Épülettel azonos méretű telek nem alakítható ki.

(3) Nyúlványos (nyeles) telek kialakítása nem indokolt és ezért nem engedélyezhető.

(4)29 A Szabályozási terven jelölt javasolt telekhatár esetében a telekalakítást - az előírt építési telek, vagy telek mérettől, legnagyobb beépítettségtől, legkisebb zöldfelülettől, építési helyre vonatkozó szabályoktól függetlenül - e rendelet szerint megfelelőnek kell tekinteni.

25. §

Útépítési és közműépítési hozzájárulás

(1) Útépítési és közműépítési hozzájárulás megfizetésére lehet kötelezni azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanait érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet létesít. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás mértékét, arányát, az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

26. §

Kártalanítás

(1) Településrendezési intézkedések következtében okozott károk esetében a tulajdonost, haszonélvezőt korlátozási kártalanítás illeti meg, melynek eljárási rendjét, mértékét és rendszerességét az 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-a szabályozza.

27. §

Költségtérítés

(1) A fenntartás és az állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét és/vagy a rendeltetésszerű használathoz szükséges költségeket meghaladó kiadások megtérítését a védett építmény tulajdonosa kérheti az önkormányzattól.

28. §

A településrendezés jogintézményei

(1) Az önkormányzat által elhatározott, a településfejlesztés célját szolgáló közösségi érdekek megvalósítása érdekében az Önkormányzat élhet a kisajátítás törvényben szabályozott eszközeivel.
(2) A településfejlesztés célját szolgáló közösségi érdekek megvalósítása érdekében, a szabályozási tervben meghatározott közösségi területek megszerzésére az Önkormányzat gyakorolhatja elővásárlási jogát. (az egész község, de elsődlegesen a tervezett településközpont tervezett területén).
(3) Jelen rendelettel hatályba lépő HÉSZ és szabályozási terv, építési tilalmat állapít meg, a Vérteskozma belterületén fekvő, korlátozott funkciójú mezőgazdasági területekre. A korlátozott használat mibenléte az építési tilalom, melynek célja, a településrész történetileg kialakult beépítésének védelme.
a) Építési tilalom kerül elrendelésre a következő helyrajzi számú ingatlanokra:
Vérteskozma, 592 - 596; 598 – 611.
(4) Az önkormányzat az általa kialakított lakótelkek értékesítése esetén legfeljebb 5 éves időtartamra beépítési kötelezettséget írhat elő. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az Önkormányzatot megilleti a visszavásárlás joga az eredeti vételáron, mely megnövelendő a beinvesztált értékkel, illetve az évenkénti kamatnövekménnyel.
(5) Helyi közút létesítése, illetve meglévő közút szélesítése érdekében az Önkormányzat a szabályozási tervnek megfelelően – az ÉTV előírásainak figyelembe vétele mellett – területet vehet igénybe megfelelő mértékű kártérítés megfizetésével.

30. §

Településrendezési eszközök használata

(1) A településrendezési eszközöket (Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) a törvény által megszabott időközökben felül kell vizsgálni.
(2) A Településszerkezeti Tervtől eltérő területfelhasználás esetén azt módosítani kell.

31. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2005. július 15.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 1/1990. (III. 14.) sz. Rendelete Gánt Község Összevont Rendezési Terve hatályát veszti.
1

Az 1. § (3) bekezdése a 10/2018. (X. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. §-t a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (3) bekezdését a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (1) bekezdés ag) pontja a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdését a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 7. § (3) bekezdését a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § (14) bekezdését a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 12. § (2) bekezdés c) pontját a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 16. § (1) bekezdés a) pontját a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 16. § (1) bekezdés b) pontját a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 16. § (1) bekezdés c) pontját a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 16. § (1) bekezdés d) pontját a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 16. § (1) bekezdés e) pontját a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 16. § (1) bekezdés g) pontját a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 16. § (1) bekezdés h) pontját a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 16. § (1) bekezdés j) pontját a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 16. § (1) bekezdés k) pontját a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 18. § (1) bekezdését a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 18. § (2) bekezdését a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 18. § (4) bekezdését a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 18. § (11) bekezdését a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 19. § (2) bekezdésének 3. mondatát a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 20. § (3) bekezdését a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 20. § (4) bekezdését a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 21. § (3) bekezdését a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 21. § (6) bekezdését a 19/2016. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 24. § (4) bekezdését a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

30

Az 1. mellékletet a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 5. melléklet a 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésével megállapított szöveg.