Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 09. 21

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról

2023.09.21.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) 6. § (1), (3) bekezdés szerinti hatáskörben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében és 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben eljárva, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló – módosított – 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve – a T4 Terv Tiszántúli Területtervező Iroda Bt. által készített tervdokumentáció alapján megállapítja Földes Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) és szabályozási tervét:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya Földes nagyközség (továbbiakban: a község) igazgatási területére terjed ki.

(2)1 A község igazgatási területén építési telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni valamint mindezekre hatósági engedélyt adni:

a) az Étv. és az OTÉK előírásainak megfelelően,

b) az egyéb vonatkozó országos érvényű, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá

c)2 a jelen rendelet 5. sz. mellékletében szereplő T-2xx számú, M=1:4000 léptékű Földes belterület szabályozási terve,

d) 3 a jelen rendelet 6. sz. mellékletében szereplő T-10x számú, M = 1:10 000 léptékű Földes külterület szabályozási terv,

e) 4 a jelen rendelet 7. sz. mellékletében szereplő T-10x/A számú ’A’.- jelű terület Szabályozási terve M=1:7 500

f) 5 a jelen rendelet 8. sz. mellékletében szereplő T-10x/CGH számú „CGH’.- jelű területek Szabályozási terve M=1:5 000

g) 6 a jelen rendelet 9. sz. mellékletében szereplő T-2/DE számú ’DE’.- jelű területek Szabályozási terve M=1:4 000

h) 7a jelen rendelet 10. sz. mellékletében szereplő T-2/F számú ’F’.- jelű terület Szabályozási terve M=1:4 000

i) 8a jelen rendelet 11. sz. mellékletében szereplő T-2x/B1 számú ’B1’.- jelű terület Szabályozási terve M=1:4 000

j) 9a jelen rendelet 12. sz. mellékletében szereplő T-10x/K számú ’K’.- jelű terület Szabályozási terve M=1:9 000

k) a jelen rendelet 13. sz. mellékletében szereplő T-10x/Z számú, „Északisor utca – Kazinczy utca és Kinizsi utca által határolt tömb terület” Szabályozási terve M=1:4 000

l)10 a jelen rendelet 30. sz. mellékletében szereplő T-10x/M4-2023 számú Földes Külterület Szabályozási Terve M=1:10000 léptékű fedvényterve

m)11 jelen rendelet 31. sz. mellékletében szereplő T-2/VM számú M=1:4000 léptékű új vízműtelep és környezete elnevezésű szabályozási terv

12a jelen rendeletben foglalt építési szabályok szerint szabad

(3) 13az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Étv., valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, a Kormány 36/2002. (III. 7.) számú rendeletével módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) és egyéb országos jogszabályok előírásai érvényesek.

1. Területfelhasználási egységek

2. § (1) A község igazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint beépített, illetve beépítésre szánt területek kerültek kijelölésre:

a) lakóterület, ezen belül

aa) kertvárosias lakóterület (Lke)

ab) falusias lakóterület (Lf)

b) vegyesterület, ezen belül településközpont vegyesterület (Vt)

c) gazdaságiterület, ezen belül

ca) kereskedelmi, szolgáltatóterület (Gksz)

cb) ipariterület (Gip)

d) különleges terület, ezen belül

da) temetőterület (Kte)

db) sport- és szabadidő (Ksp)

dc) vásárterület (Kvá)

dd) szennyvíztisztító telep (Kszt)

de) fürdő (Kfü)

df) átjátszó torony (Kto)

de) 14mezőgazdasági üzemi különleges terület (Kmü).

(2) Beépítésre nem szánt területek

a) közlekedési terület (Köu)

b) zöldterület (Z)

c) erdőterület-, ezen belül

ca) védelmi erdőterület- (Ev)

cb) gazdasági erdőterület (Eg)

d) mezőgazdaságiterület, ezen belül

da) kertes mezőgazdasági terület (Mk)

db) általános mezőgazdasági terület (Má)

dc) mezőgazdasági terület ökológiai terület (Má-2)

e)15 vízgazdálkodási terület (V)

f)16 különleges terület (Kb)

2. A telekalakításra és építési engedélyezésre vonatkozó rendelkezések

3. § (1) 17

(2) 18

(3) 19

(4) A szabályozási tervlapon a kvótákkal nem rögzített vonalas szabályozási elemek tervről mérhető értékének pontosítása esetén, az alkalmazás során 1: 2000 méretarány esetén ± 1,5 m , 1:10000 méretarány esetén ± 2m hibahatár megengedett. Amennyiben a közlekedési terület szabályozási szélessége a meglévő állapotnak megfelelő alaptérképi vonalakkal lehatárolt, úgy a valós szélességi méretet kell figyelembe venni.

(5) 20

(6) 21

3. Szabályozási elemek

4. § (1) Kötelező szabályozási elemek beépítésre szánt területek építési övezeteiben szabályozási előírás keretében övezeti előírások:

a) kialakítható legkisebb telekterület méretek

b) beépítési mód

c) lakóterületekre vonatkozóan meghatározott építési határvonalak, építési vonal és előkert méret

d) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

e) megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság

f) beépítés feltételének közművesítettségi mértéke

g) zöldfelület legkisebb mértéke

h) megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékek

i) terepszint alatti építményekre vonatkozó meghatározások

(2) Kötelező szabályozási elemek beépítésre nem szánt területek övezeteiben szabályozási előírás keretében övezeti előírások:

a) beépítési mód a kertes mezőgazdasági területek övezetében

b) legkisebb telekméret mezőgazdasági területek övezetében

c) megengedett legnagyobb beépítettség

d) megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság mezőgazdasági területek övezetében

(3) Szabályozási tervlapok kötelező szabályozási elemei:

a) meglévő szabályozási vonal (a közterület és egyéb terület közötti telekhatárvonal)

b) tervezett szabályozási vonal

c) tervezett belterület határa

d) építési övezet határa és jele

e) természeti és fokozottan védett természeti terület határa

f) érvényes szabályozási terv határa

g) elővásárlási joggal terhelt terület határa

h) helyrehozatali kötelezettségű terület határa

i) helyi jelentőségű védett érték

(4) Egyéb alkalmazott szabályozási elemek, jelzések:

a) irányadó telekhatár

b) védettségre javasolt helyi művi érték, helyi egyedi védett épület

c) természeti területek határa

d) útkeresztszelvények helye

e) jelentős szintbeli gépjárműtároló határa és jele, férőhelyszáma

(5) A szabályozási elemek az alábbiak szerint módosíthatók:

a) A kötelező szabályozási elemek módosításához a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása szükséges.

b) A meglévő telekhatárok megváltoztatásához (összevonás, telekalakítás, amelyet kötelező szabályozási vonal nem tilt) rendezési tervet nem kell módosítani, de az érintett telkekre vonatkozó övezeti szabályozás kötelező elemeit be kell tartani.

c) A rendezési tervet nem szükséges módosítani a telekcsatlakozásoknál megállapított építési övezet lehatárolásnál a telekalakítási szabályok betartásával történő, telekhatár-pontosításból következő övezethatár-változtatás esetén

(6) 22

II. Fejezet

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA

4. A területfelhasználási egységeken belül elhelyezhető építmények általános előírásai

5. § (1) 23

(2) Beépített építési telkekre vonatkozó előírások: Ha az építési telek kialakult beépítettsége az övezeti előírásokban meghatározottnál nagyobb mértékű, de a telek mérete egyenlő vagy nagyobb az övezetre meghatározott minimális telekméretnél, a rajta álló építmény bővítése a beépítettség növelése nélkül, az övezetre meghatározott egyéb országos és helyi építési előírások betartásával engedélyezhető.

(3)24 Az előkert méretén a telek beépítettségének számításakor figyelembe vett homlokzati falsík, mint építési vonal értendő akkor is, ha homlokzatdíszei, tagozatai, előlépcsője, erkélye és zárterkélye legfeljebb 60 cm-re kilép az utcavonal felé.

(4) 25

(5) 26

(6)27 Az övezeti előírásokban meghatározott előkert vonalat, mint kötelező építési vonalat, közösségi célú épületek esetében, a sajátos igények (épület előtti közösségi tér, parkoló területek) megvalósíthatósága miatt, nem kell figyelembe venni. Ha egyéb településképi, környezetvédelmi okok azt másként nem igénylik, az épület az építési helyen belül, az utcavonaltól távolabb is elhelyezhető.

(7)28 Oldalhatáronálló beépítési mód esetén, saroktelkek, vagy az utcavonalon 18 méter szélességet meghaladó telkek esetében, építési helyen belül, szabadonálló épület elhelyezés is engedélyezhető, az utcában kialakult előkert mélység biztosításával. Ebben az esetben az épületet az építési oldalt képező telekhatártól legalább 3,0 m távolságra kell elhelyezni.

4/A. Az építési telek hátsó határának sajátos szabályai

5/A. §29 (1) Az építési telek kisméretű telek, ha építési oldalon mért mélysége - feltéve, hogy a szemközti telekhatártól max. 5m-el rövidebb - a 30,0 métert nem éri el. Amennyiben a szemközti telekoldal hosszától való eltérés 5m-nél nagyobb, a két oldal átlagának értékét kell figyelembe venni.

(2) A „kisméretű” telkekre vonatkozó sajátos előírásokat lehet a fenti értéknél legfeljebb 5 %-al nagyobb mélységű telkekre is alkalmazni.

(3) A „kismélységű” telek beépítése esetén, ha a 30,0 m mélységet el nem éri el, a telek beépítésére vonatkozó általános és egyedi övezeti előírásoktól eltérő szabályokat is be kell tartani.

(4) Ha a kismélységű telek vége nem a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, hátsó kertet nem kell tartani, azaz az építési hely a hátsó telekhatárhoz csatlakozik. Az épületet a hátsó telekhatárig ki lehet építeni. Ha a szomszédos telken már épület található, ahhoz tűzfallal kell csatlakozni, vagy az övezetben előírt hátsókert méretet kell tartani.

(5) Ha a kismélységű telek vége a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, az övezetben előírt legnagyobb építménymagasság értéke (mely egyben tűztávolság is) jelenti a betartandó hátsó kert méretét.

(6) Amennyiben a hátsó telekhatárhoz csatlakozó telek is jelen előírások szerinti „kismélységű” teleknek minősül, a hátsó telekhatárra kerülő épületet tűzfallal kell a szomszédos telekhatárhoz csatlakoztatni.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

5. LAKÓTERÜLETEK

6. § [ Lakóterületek általános előírásai]

(1) A lakóterületeken az egyes építési övezetekre vonatkozó, az OTÉK 13§ (2,3), helyein meghatározott építmények helyezhetők el.

(2) Lakóterületen kommunális célra hulladékudvar kialakítható, amennyiben a telek lekerített és zárható, a hulladék elhelyezése zárt konténerben megoldható, és a hulladékudvar a létesítésére vonatkozó előírásoknak megfelel.

(3) Lakóterületek kötelező építési vonala a közterület felőli telekhatártól 5 m-re megállapított építési vonalon helyezkedik el, kivéve azokat a kialakult beépítésű előkertes utcákat, melyekben az előkertek többsége kisebb 3 m-nél, itt az előkert mélységet 3 m-ben kell megállapítani.

(4) Lakóterületen főépületnek minősül jelen rendelet keretében: a közterület felőli oldalon meghatározott építési vonalon álló, övezeti előírások szerint elhelyezett épület.

(5) Lakóterületen melléképületnek minősül jelen rendelet keretében: a főépület és az építési hely hátsó határa közötti telekrészen elhelyezkedő építmény, amelynek építménymagassága az övezeti előírásokban meghatározott építménymagassághoz viszonyítva meghatározott mértékben kisebb, de legfeljebb azzal azonos.

(6) Két párhuzamos utcára nyíló telek mindkét végén elhelyezhető főépület, ekkor a két főépület között létesített további épület minősül melléképületnek.

(7) Terepszint alatti építmény (létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével - építési helyen helyezendő el.

(8) A terepszint alatti építmények - a közművek és építményeik nélküli - , terepszintre vetített területe alapján számított beépítési százaléka nem lépheti túl az övezeti maximális beépítési százalékot.

(9) Épületrész kinyúlása közterület fölé – kivéve eresz – 12 m-nél keskenyebb utcákon nem engedélyezhető, a fölött max. az utcaszélesség 1/20-a, de legfeljebb 0,6 m . A kinyúló épületrész területe nem haladhatja meg az épület utcai homlokzatának felét.

(10) Lakóterületen az építhető lakásszám az övezeti előírás szerint létesíthető egyéb funkciójú rendeltetési egység(ek) számát is jelenti. Egyéb funkciók esetén minden brutto 200m2-es alapterületrészt és minden 200m2 feletti megkezdett részt egy-egy rendeltetési egységként kell figyelembe venni.

(11) 30

7. § [Kertvárosias lakóterület (Lke)]

(1)31 Az övezetben az OTÉK 1. sz. melléklet szerinti melléképítmények közül nem helyezhetők el állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló.

(2) Az OTÉK 13. § (2) és (3) bekezdések alatt felsorolt építmények közül nem helyezhető el üzemanyagtöltő.

(3) Melléképületek minimális építménymagassága 2,6 m , maximális építménymagassága 4,0 m , de nem lehet nagyobb a főépületénél. A szabályzat szempontjából melléképület az építési helyen belül elhelyezett minden olyan épület, amely nem minősül főépületnek és rendeltetése a főépület használatát egészíti ki.

(4)32 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 14. számú melléklete szabályozza.

(5)33 Az Lke-1 építési övezet építési telkeinek beépíthetősége, legkisebb zöldfelületi fedettsége 50 %.

2. TÁBLÁZAT34

(6) Gépjárművek csak saját telken belül helyezhetők el.

(7) 35

(8) A teljes közművesítettség közterületi biztosításáig megengedett a részleges közművesítettségnek megfelelő ellátás: a közüzemi villamos energiaszolgáltatás; a közüzemi ivóvíz szolgáltatás; az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, továbbá a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte.

(9)36 Környezetterhelési határértékek:

a) A felszín alatti vízbázisvédelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.

b)37 A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:

ba) 2. övezet: lakóterület: Lf falusias, Lke kertvárosias lakóövezet; Ksp sportterület; Z közpark területe, strand területe.

bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 2. övezetben: 50/40 dB

bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

b) építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett értékei:

ba) egy hónap, vagy kevesebb időtartam: 2. övezet: 65/50 dB

bb) egy hónaptól egy évig: 2. övezet: 60/45 dB

bc) egy évnél több: 2. övezet: 55/40 dB

(10)38 Az övezetben előírt oldalkertre (illetve az ezt meghatározó legkisebb telepítési távolságra) vonatkozó kiegészítő övezeti szabály. Az Oték 36. §.(2) bekezdésben meghatározott legkisebb telepítési távolságtól (az övezetben megengedett legnagyobb építménymagassággal azonos értéktől, amely az Oték.35. §.(3) b) pontja értelmében az oldalkert legkisebb szélessége is), kisebb, de legfeljebb 4,0 méter telepítési távolság (oldalkert) biztosítása is elegendő, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) mindkét építmény egymás felé néző tető héjazata nem éghető, nyílás nélküli legyen

b) A szomszédos építmények nem éghető anyagú falazatot és vakolatrendszert tartalmazzanak.

c) A két szomszédos építmény egyikének a másik felé néző homlokzati falában csak a mellékhelyiségek, helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2 nyíló felületű szellőzőablak, szellőzőnyílás lehet.

d) Az érintett építmények egyikének tűzterhelése sem haladhatja meg a 800 MJ/m2-t.

8. § [ Falusias lakóterület (Lf)]

(1)39 Az övezetben melléképítmények közül nem helyezhető el siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

(2) Az OTÉK 14. § (2) bekezdés alatt felsorolt építmények közül nem helyezhető el erdőgazdasági (üzemi) építmény és üzemanyagtöltő.

(3) Melléképületek minimális építménymagassága 2,6 m , maximális építménymagassága 4,0 m , de nem lehet nagyobb a főépületnél.

(4)40 Az építési övezet telkeinek beépítése jellemzően oldalhatáron álló, az adott utcára, vagy utcaszakaszra jellemző kialakult állapotnak megfelelően előkertes. Saroktelkeknél és 22 m telekszélesség felett mindegyik oldalán igényes – főhomlokzatként kidolgozott – beépítéssel, min. 6 m oldalkerttel a szabadonálló épületelhelyezés megengedett.

(5)41 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 16. számú melléklete szabályozza.

(6)42 Az Lf-1 építési övezet építési telkeinek, legkisebb zöldfelületi fedettsége 50 %.

1. TÁBLÁZAT43

(7)44 Az épületek építési helyen belül történő elhelyezésének kiegészítő övezeti szabálya: Az Oték 36. §.(2) bekezdésben meghatározott legkisebb telepítési távolságtól (az övezetben megengedett legnagyobb építménymagassággal azonos értéktől) kisebb, de legfeljebb 4,0 telepítési távolság is elegendő, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) mindkét építmény egymás felé néző tető héjazata nem éghető, nyílás nélküli legyen

b)45

c) A két szomszédos építmény egyikének a másik felé néző homlokzati falában csak a mellékhelyiségek, helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m 2 nyíló felületű szellőzőablak, szellőzőnyílás lehet.

d)46

(8)47 Környezetterhelési határértékek:- A felszín alatti vízbázisvédelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.

a)48 A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:

aa) 2. övezet: lakóterület: Lf falusias, Lke kertvárosias lakóövezet; Ksp sportterület; Z közpark területe, strand területe.

ab) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 2. övezetben: 50/40 dB

ac) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

b) építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett értékei:

ba) egy hónap, vagy kevesebb időtartam: 2. övezet: 65/50 dB

bb) egy hónaptól egy évig: 2. övezet: 60/45 dB

bc) egy évnél több: 2. övezet: 55/40 dB

6. VEGYES TERÜLETEK

9. § [Településközpont vegyes terület (Vt)]

(1) A területen elhelyezhetők az OTÉK 16. §. (2) bekezdésében felsorolt építmények, üzemanyagtöltő kivételével, kivételesen elhelyezhetők az OTÉK 16. §. (3) bekezdésben felsorolt építmények, termelő kertészeti építmények kivételével. Az övezetben az OTÉK 1. sz. melléklete 54. pontja szerinti melléképítmények közül nem helyezhető el állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

(2) Épületrész kinyúlása közterület fölé – kivéve eresz – 12 m-nél keskenyebb utcákon nem engedélyezhető, a fölött max. az utcaszélesség 1/20-a, de legfeljebb 0,9 m. A kinyúló épületrész területe nem haladhatja meg az épület utcai homlokzatának felét.

(3)4950 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 18. számú melléklete szabályozza.

(4) 51

(5) Terepszint alatti építmény (létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével - az építési helyen elhelyezhető, annak teljes területére kiterjedően.

(6) Építmények elhelyezése csak teljes közművesítettség biztosításával történhet.

(7) Járművek elhelyezésének szabályozása:

a) új beépítés esetén csak saját telken helyezhető el az OTÉK-ban meghatározott számú gépkocsi.

b) kialakult beépítésnél, amennyiben a telek és épület adottságaiból (beépítettség, megközelítés módja, zöldfelületi arány) nem oldható meg teljes körűen a gépkocsi elhelyezés telken belül, helyi önkormányzati parkolási rendelet alapján állapítható meg az elhelyezés eltérő módja.

(8)52 Környezetterhelési határértékek:

a) A felszín alatti vízbázisvédelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.

b)53 A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:

ba) 3. övezet: lakóterület vegyes beépítésű: Vt településközpont vegyes terület.

bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 3. övezetben: 55/45 dB

bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

c) építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett értékei:

ca) egy hónap, vagy kevesebb időtartam: 3. övezet: 70/55 dB

cb) egy hónaptól egy évig: 3. övezet: 65/50 dB

cc) egy évnél több: 3. övezet: 60/45 dB

(9) Az övezetben előírt oldalkertre (illetve az ezt meghatározó legkisebb telepítési távolságra) vonatkozó kiegészítő övezeti szabály.54 Az Oték 36. §.(2) bekezdésben meghatározott legkisebb telepítési távolságtól (az övezetben megengedett legnagyobb építménymagassággal azonos értéktől, amely az Oték.35. §.(3)b pontja értelmében az oldalkert legkisebb szélessége is), kisebb, de legfeljebb 4,0 méter telepítési távolság (oldalkert) biztosítása is elegendő, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) mindkét építmény egymás felé néző tető héjazata nem éghető, nyílás nélküli legyen

b) A szomszédos építmények nem éghető anyagú falazatot és vakolatrendszert tartalmazzanak.

c) A két szomszédos építmény egyikének a másik felé néző homlokzati falában csak a mellékhelyiségek, helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2 nyíló felületű szellőzőablak, szellőzőnyílás lehet.

d)55

7. GAZDASÁGI TERÜLETEK

10. § [Gazdasági területek általános előírásai]

(1) A terv gazdasági területei sajátos használatuk szerint:

a) kereskedelmi-szolgáltató (Gksz)

b) ipari gazdasági területek (Gip)

(2) A gazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK 19. § és 20. § meghatározásai érvényesek.

(3)56 Parkoló és rakodóterületeket csak saját telken lehet kialakítani.

(4) A központi beépítésre szánt területeken kialakított gazdasági területeken csak teljes közművesítettségű telkek alakíthatók ki. Külterületen legalább részleges közművesítettséggel alakíthatók ki építési telkek. Új telekbeépítések, felújítások és átépítések engedélyezése során a teljes közművesítettség közterületi biztosításáig megengedett a részleges közművesítettségnek megfelelő ellátás: a közüzemi villamos energia szolgáltatás; a közüzemi ivóvíz szolgáltatás; az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, továbbá a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte (OTÉK 8 § (2) b). A gazdasági területek övezeteiben keletkezett csapadékvizet zárt gyűjtőcsatornával kell megoldani, melyet a felszíni vizek minősége védelmében csak a csapadékvíz részleges tisztítása után lehet az S1 befogadóba vezetni. A gazdasági területek övezeteiben keletkezett ipari szennyvizet a csapdékvízgyűjtő csatornába nem vezethetik.

(5)57 Ahol a szabályozási terv a gazdasági terület szélén a szomszédos lakóterületek védelme érdekében övezeten belüli zöldterület létesítését írja elő, ott az előírt zöldterületi fedettséget, vagy területhasználat speciális előírásainak betartását gátló meglévő gazdasági építmények esetén egyenértékű zajvédő fal létesítésével is teljesíteni lehet a környezetvédelmi elvárást. Ebben az esetben a zajvédő falat olyan tulajdonsággal kell megvalósítani, hogy az a gazdasági területen keletkező zajterhelést legalább 15 dB értékkel tudja csökkenteni.

(6) 58

11. § [Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)]

(1)59 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 20. számú melléklete szabályozza.

(2) 60Környezetterhelési határértékek:

a) A felszín alatti vízbázisvédelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.

b)61 A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:

ba) 4. övezet: gazdasági területek: kereskedelmi-szolgáltató, ipari-gazdasági övezet, kertes mezőgazdasági terület (zártkert), Gmg mezőgazdasági ipar-gazdasági övezet belterülettel határos 100 m-es sávja.

bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 4. övezetben: 60/50 dB

bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

c) építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett értékei:

ca) egy hónap, vagy kevesebb időtartam: 4. övezet: 70/55 dB

cb) egy hónaptól egy évig: 4. övezet: 70/55 dB

cc) egy évnél több: 4. övezet: 65/50 dB

12. § [Ipari terület (Gip)]

(1) Az egyes építmények maximális építménymagasságát a táblázatban lévő határértéknél nagyobbra csak a technológiával lefedett területeken, max. 40 m-ig lehet növelni a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozó elhelyezéssel.

A Gip-1 jelű építési övezetben az OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti egyéb ipari létesítmények közül nem helyezhető el energiaszolgáltatási építmény.

(2) A területen elhelyezhető építmények övezetre előírt magasságától eltérés terménytároló és keverő építményekre vonatkozóan az üzemi technológia által meghatározott magasságáig engedélyezhető.

(3)62 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságokat a rendelet 22. számú melléklete szabályozza.

(4) 63

(5) 64

(6)65 Környezetterhelési határértékek:

a) A felszín alatti vízbázisvédelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.

b)66 A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:

ba) 4. övezet: gazdasági területek: kereskedelmi-szolgáltató, ipari-gazdasági övezet, kertes mezőgazdasági terület (zártkert), Gmg mezőgazdasági ipar-gazdasági övezet belterülettel határos 100 m-es sávja.

bb) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 4. övezetben: 60/50 dB

bc) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.

c) építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett értékei:

ca) egy hónap, vagy kevesebb időtartam: 4. övezet: 70/55 dB

cb) egy hónaptól egy évig: 4. övezet: 70/55 dB

cc) egy évnél több: 4. övezet: 65/50 dB

(7) 67

8. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

13. § [Különleges területek (K)]

(1) A terv különleges területei sajátos használatuk szerint:

a) temetőterület építési övezete Kte

b) sportlétesítmények építési övezete Ksp

c) vásárterület Kvá

d) szennyvíztisztító Kszt

e) fürdő Kfü

f) átjátszó torony Kto

(2) Az építési övezetben gépjárművek csak saját telken helyezhetők el.

(3)68 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a rendelet 24. számú melléklete szabályozza.

(4) Különleges területeken elhelyezhető építmények:

a) Temetőterületen elhelyezhetők a temetkezéshez és a temető működtetéséhez kapcsolódó építmények, illetve kivételesen szolgálati lakás. Az építménymagasság értéke csak ravatalozó esetén érheti el a 10,0 m-t. A temető környezetében 50 m távolságon belül kegyeletsértő építmény vagy reklámfelület nem helyezhető el.

b) Sportlétesítmények építési övezetében elsősorban sportcélú építmények és a funkció működtetéséhez szükséges építmények helyezhetők el. Kivételesen elhelyezhető ezen kívül szolgálati lakás.

c) Szennyvíztisztító területen csak technológiai célú építmények helyezhetők el.

d) Fürdő területén strand célú sport, rekreációs és gyógyászati építmények helyezhetők el.

(5) 69

(6) 70

(7) Különleges területek építési övezeteiben építés csak teljes közművesítettség kiépítésével egyidejűleg történhet.

(8) A különleges területek zöldterületeit elsősorban az építési övezet közterület felőli illetve más építési övezettel szomszédos határán kell kialakítani.

(9) Különleges területen átjátszó torony csak környezeti vizsgálat alapján helyezhető el.

(10)71 Környezetterhelési határértékek:

a) A felszín alatti vízbázisvédelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.

b)72 A település területének zajvédelmi besorolása az alábbiak szerint alakul:

ba) 1. övezet: csendigényes területi funkciók: Kt temetőterület (vagy kegyeleti park lezárt temetőknél)

bb) 2. övezet: lakóterület: Lf falusias, Lke kertvárosias lakóövezet; Ksp sportterület; Z közpark területe, strand területe.

bc) üzemi létesítményektől származó zaj megengedett értékei 1. övezetben: 45/35 dB, 2. övezetben: 50/40 dB

bd) közlekedési zajterhelési határétékeket a rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.

c) építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett értékei:

ca) egy hónap, vagy kevesebb időtartam: 1. övezet: 60/45 dB, 2. övezet: 65/50 dB

cb) egy hónaptól egy évig: 1. övezet: 55/40 dB, 2. övezet: 60/45 dB

cc) egy évnél több: 1. övezet: 50/35 dB, 2. övezet: 55/40 dB

13/A §73 [Mezőgazdasági üzemi különleges terület (Kmü)]

(1) Az övezetbe a mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek, és szállítóeszközök javítása, üzemi vagy nagyüzemi állattartás folytatható, mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység befogadására is alkalmas.

(2) Az övezetben elhelyezhetőek az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységhez kapcsolódó építmények, az energiatermelés építményei, valamint közforgalmú benzinkút is.

(3)74 Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a rendelet 26. számú melléklete szabályozza.

(4) A szakhatósági előírások alapján (amennyiben szükséges) védőterületet kell meghatározni. A védőterületet az építési telekhez kell csatolni, vagy az építtető köteles azt biztosítani. A védőterületen belül lakó-, (szolgálati lakás kivételével) szállás-és üdülőépület nem építhető, azok részére telek nem alakítható.

(5) Az övezetben meghatározott legnagyobb építménymagasságot technológiai építményekre vonatkozóan nem kell betartani, ha egyébként azt más előírás nem korlátozza.

(6) Az övezetben lévő építési telken:

a) előkert nem kell biztosítani, amennyiben nem országos fő- vagy mellékúthoz csatlakozik az ingatlan, azaz az építési hely a közterülethez csatlakozik. Az utca felől az épületet utcavonalon állóan, vagy az építési helyen belül, távolabb is el lehet helyezni.

b) 10 méteres előkertet szükséges biztosítani, amennyiben az építési telek országos fő, vagy mellékúthoz csatlakozik.

c)75 amennyiben a telken belüli kötelező védő zöldterületet a szabályozási terv közlekedési út mentén jelöli ki, a zöldterületen keresztül beközlekedést biztosító út létesíthető, fásított parkoló kialakítható.

(7) 76

(8) 77

9. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

14. § [Közlekedési terület (Köu)]

(1) Közlekedési területek övezetei, ezen belül Közúti közlekedés: Köu

(2) A közúti közlekedés céljára kijelölt területek:

a) országos és helyi közutak

b) gépjármű-várakozóhelyek (parkolók),

c) járdák és gyalogutak,

d) (a)-(c) pontokban szereplő létesítmények csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közművek és a hírközlés építményei, továbbá a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények.

(3) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület a közlekedési terület 2%-át, az újonnan elhelyezendő építmények magassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg.

(4) A közlekedési- és közmű-elhelyezési, hírközlési területeket, a nyomvonalas elemek közül az utak szélességét, a közműelhelyezési sávokat terv szerint biztosítani kell.

(5) Az utak területsávja mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. E területsávot az annak mentén elhelyezni kívánt létesítmény védőtávolsága sem érintheti. A területsávba eső, meglévő építménnyel, közművel, útburkolattal, járdaburkolattal, fasorral stb. (keresztmetszeti elemekkel) kapcsolatos mindennemű tevékenység csak a tervvel összhangban történhet.

(6) Tűzoltó gépjárművek részére:

a) Közút és magánút létesítése esetén az előírt fordulási lehetőség, két nyomsáv szélességű szilárd burkolatú út biztosítása szükséges, amely alkalmas tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére,

b) tűzcsapoknál úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy forgalmi sáv szabadon maradjon.

(7) Közúti közlekedés övezetei:

a) KÖu-1: 42 sz. országos főút övezete, 2x1 forgalmi sáv szélességgel

b) KÖu-2: 4803 sz., 4805 sz., 3407 sz. országos mellékúthálózatba tartozó közutak övezete, 2x1 forgalmi sáv szélességgel

c) KÖu-3: Helyi közúthálózatba tartozó közutak: beépítésre szánt területek gyüjtőútjának övezete; 2x1 forgalmisáv szélességgel, a kialakult szabályozás megtartásával, a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezésére alapozottan.

d)78 KÖu-M4: az M4 gyorsforgalmi út övezete.

(8) Övezetbe nem sorolt egyéb utak

a) egyéb kiszolgáló és lakóutak: települési kiszolgáló utak új építés esetén a kialakult szabályozás megtartásával, min. 5,5 m burkolat-szélességgel,

b)79 külterületi közutak: külterületi gyűjtő hálózati funkciót betöltő jelentőségű mezőgazdasági utak min. 10m tervezett építési területtel, minimum 4 m burkolatszélességgel. Az M4 autóút Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósításához szükséges tervezési területen a szabályozási terv szerint övezetbe nem sorolt külterületi kiszolgáló utak szélessége a T-10x/M4-2023 Külterület Szabályozási Terv – fedvényterv szerinti érték.

c) kerékpárutak: kerékpárút min. 3 m szabályozási szélességgel.

(9) Az utakat szélességüktől függően egy vagy kétoldalon fásítani kell, az alkalmazandó fafajtákat a függelék tartalmazza.

(10)80 A gyorsforgalmi utak esetében a különszintű csomópontok, illetve a keresztező utak különszintű átvezetésével kétszintű szabályozást kell alkalmazni.

10. Általános közműelhelyezési előírások

15. § [Közmű területek]

(1) Közművek elhelyezési és üzemeltetési rendjének kialakításánál az egyes közművek helyét és helyigényét az ágazati előírásokban foglaltaknak megfelelően kell kialakítani.

(2) A közüzemi közműhálózatok és közműlétesítmények – a vízellátás, csapadékvíz-elvezetés, földgázellátás, távhőellátás, távközlés hálózatok létesítményei – csak közterületen vagy a szolgáltató saját telkén helyezhetők el, az ágazati és az övezeti előírásoknak mefelelően.

(3) Közművek védőtávolságán belül építményt elhelyezni csak az illetékes közmű üzemeltető hozzájárulásával lehet.

(4) Közművezetékek átépítésénél új nyomvonal létesítésénél a gazdaságos területfelhasználásról valamint a közművek elrendezésénél a területre előírt fásítást figyelembe kell venni.

(5) Utak, kerékpárutak, burkolt közterületek alatt elhelyezésre kerülő közművek távlati fejlesztési lehetőségeit figyelembe kell venni.

(6) A feleslegessé vált közműveket el kell bontani, a terület helyreállítását el kell végezni.

16. § [Mozgásukban korlátozott emberek igényeit figyelembevevő előírások]

A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbségek rámpával történő áthidalását. Gyalogos átkelőhelyeknél döntött szegélysávval.

17. § [Építmény elhelyezése közterületen]

(1) Közterületen építményt elhelyezni az OTÉK 39. §. (1) bekezdés értelmében csak jelen HÉSZ alapján szabad.

(2) Járdán semmiféle köztárgy, berendezés nem helyezhető el.

(3) A járda és közút közötti területre maximum 0,60 m széles és 2,4 m magas hirdető, vagy információs berendezés helyezhető el gazdasági, ill. különleges, nagy területigényű kereskedelmi, illetve sportterületeken, vagy külterületen - építési engedély alapján.

(4) A (3) bekezdés szerinti építmények az OTÉK 39. §. (2) bekezdés b) és c) pontja illetve a (3) bekezdés közlekedésbiztonságra vonatkozó előírásainak betartása mellett helyezhetők el.

18. § [Zöldterületek (Z)]

(1) A zöldterületek körébe tartozó övezeteket a szabályozási terv tünteti fel.

(2) Jelen terv közpark övezete rendeltetése szerint a közpark övezete: Z-1 övezeti jellel

(3) A településszerkezeti jelentőségű közparkok területén új parkolóhelyek nem alakíthatók ki.

11. ERDŐTERÜLETEK

19. § [Erdőterületek általános előírásai (E)]

(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület

(2) A terv erdőterületei rendeltetésük szerint:

a) Védelmi erdők övezete: Ev övezeti jellel

b) Gazdasági erdők övezete Eg övezeti jellel

(3) Védelmi erdő övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

(4) Gazdasági erdő területen építményt elhelyezni az OTÉK 28. §. (4) bekezdés 1. pontja szerint lehet.

(5) Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. Törvény 65. § 66. § szerint erdőterületen létesítmény (pl.: épület) elhelyezése erdőterület igénybevételének minősül, amihez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges.

(6) Külterületen részleges közművesítettség kialakításával, szennyvíz kezelésére közműpótló berendezés kiépítése szükséges.

(7) Erdőterületen átjátszó torony, szélerőmű nem helyezhető el.

12. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

20. § [A mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírások (M)]

(1) A rendezési terv a település külterületén az OTÉK 29. §. (2) szerinti mezőgazdasági területeket határol le. A mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásokat együtt kell alkalmazni a természetvédelem sajátos előírásaival.

(2) Mezőgazdasági területeken lakóépületeket az OTÉK 29. §. (4) bekezdése szerint lehet elhelyezni.

(3) Külterületen lakás, kereskedelmi, vendéglátási célú szállásjellegű új épület építése vagy meglévő épület felsorolt célra történő átalakítása csak az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvíz-ellátás megléte esetén engedélyezhető.

(4) Mezőgazdasági területeken az OTÉK 29. § (5) és (6) bekezdése szerint birtokközpont alakítható ki, kivéve a „Kiváló termőhelyi adottságú terület” övezetbe tartozó területeket valamint az Országos Ökológiai Hálózat területeit, ahol birtokközpont nem létesíthető.

(5) 81

(6) Védett mezőgazdasági terület a kialakult hagyományosnak tekinthető művelési mód szerint használható, megőrizve a terület védettségre okot adó értékeit, minden más esetben a természetvédelmi hatóság előzetes engedélye szükséges.

(7) 82

(8) 83

21. § [Kertes mezőgazdasági területek (Mk)]

(1) A település külterületének kertes mezőgazdasági termelést - gyümölcstermesztést továbbá termékfeldolgozást és tárolást - szolgáló területe.

(2) Az övezetben lakóépület építése csak legalább részleges közművesítettség kiépítésével egyidejűleg történhet. Kertes mezőgazdasági területen új telekbeépítések, felújítások és átépítések engedélyezése során a teljes közművesítettség közterületi biztosításáig megengedett a részleges közművesítettségnek megfelelő ellátás, de egyedi szennyvízelhelyezés csak akkor engedélyezhető, ha a talajvíz évi maximális szintje a terepszint alatt 1,5 m-nél magasabb, vagy az elszivárogtatásra igénybevenni kívánt talaj elszivárogtatásra alkalmatlan.

(3)84 Az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a rendelet 27. számú melléklete szabályozza.

(4) Az övezetben az OTÉK 1. sz. melléklet 54. pontja szerinti melléképítmények közül nem helyezhető el állatkifutó.

22. § [Általános mezőgazdasági területek (Má)]

(1) A település külterületének általános mezőgazdasági termelést – szántó, gyep, rét, legelő és művelés nélküli – szolgáló területe.

(2) Má-1 jelű övezetbe a mezőgazdasági területek azon részei tartoznak, ahol szántó, gyep, rét, legelő művelésű területek meghatározó arányban találhatók, ezért legeltetés, állattartás, illetve kaszáló művelési jelleg jelenti a mezőgazdasági tevékenységet. Az övezeten belül elhelyezett építményeket legalább hiányos közművesítettséggel kell ellátni, az OTÉK 8. §. (2) bekezdés b), bc) pontjának teljesítésével.

(3) Természeti területen építési munkát, művelési ágból való kivonást csak a természetvédelmi szakhatóság hozzájáruló véleményével lehet végezni.

(4)85 Az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építménymagasság mértékét a rendelet 28. számú melléklete szabályozza.

(5) Ex-lege természetvédelmi területen valamint jelen rendelet 30. §-ban meghatározott területeken építési munkát, művelési ágból való kivonást csak a természetvédelmi szakhatóság hozzájáruló véleményével lehet végezni.

13. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

23. § [Vízgazdálkodási területek előírásai (V)]

(1)86 A területbe a folyóvizek medre és parti sávja, az állóvizek medre és parti sávja, a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, a vízbázis terület belső vagy belső és külső védőterülete tartozik.

(2)87 A vízgazdálkodási területeken a következő övezet került kijelölésre

a) V-1: folyóvizek, közcélú csatornák medre és partja

b) V-2: vízműkút és belső védőterülete

(3)88 A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet az alábbi beépítettségi és építménymagassági meghatározások mellett:

a) sajátos használat szerinti terület: Vízgazdálkodási területek, melynek

aa) övezet jele: V-1

ab) legnagyobb beépítettsége: 0,5%

ac) megengedett min/max. építménymagassága: 2,5/3,5 m

b) sajátos használat szerinti terület: Vízműkút és belső védőterülete, melynek

ba) övezeti jele: V-2

bb) legnagyobb beépítettsége: 3,0 m

bc) megengedett építménymagassága: <4,5 m

(4) Vízügyi érdekből a területi vízügyi igazgatóság kezelésében lévő csatornáknál a vonatkozó országos jogszabályok alapján 6-6 m-es sáv építménnyel be nem építhető, a társulati csatornáknál 4-4 m-es parti sáv szabadon hagyandó, önkormányzati kezelkésű csatornák esetén 3- 3 m parti sáv szabadon hagyandó, beépíteni nem lehet, ott csak rét-legelő művelés folytatható. Az övezetben egyéni horgásztanyák nem építhetők.

(5) A TIKÖVIZIG kezelésű létesítmények mellett a fenntartósáv szélessége 6 m , a csatorna szélétől 10 m-en belül végleges építmény nem helyezhető el.

(6) A vízilétesítmények melletti területet, ingatlant a tulajdonos vagy használó csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy ezáltal azok állapotát, üzemeltetését ne veszélyeztesse, a víz természetes lefolyását ne akadályozza, a víz minőségét ne károsítsa.

(7) A mélyfekvésű, vízjárta területekre az építés hatósági eljárások során fokozott figyelmet kell fordítani (záportározás, beépítés korlátozása).

(8)89 ) A vízműkutak belső és külső védőterületét a szabályozási terv tünteti fel, melyen belül épületet elhelyezni csak a jogszabályban foglaltak szerint, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet.

(9)90 Beépítésre nem szánt, különleges területek: Vízműtelep területe (Kb-vm)

a) Az övezetbe a vízmű területe tartozik.

b) Az övezetben a település vízellátását biztosító vízmű és kiszolgáló épületei, építményei, ideértve a vízmű kutat is, helyezhető el.

c) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet az alábbi beépítettségi és építménymagassági meghatározások mellett:

ca) sajátos használat szerinti terület megnevezése: Vízműtelep területe

cb) övezet jele: Kb-vm

cc) legnagyobb beépítettsége: 10%

cd) megengedett maximális építménymagasság: 9,0 m. A technológiai építmények, építményrészek magassága, ha azt más jogszabály egyébként nem korlátozza legfeljebb 15 méter lehet.

III. Fejezet

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

14. Általános előírások

24. § (1) A környezetvédelmi előírások a

a) levegőtisztaság-védelem,

b) zaj és rezgés elleni védelem,

c) föld- és vízvédelem témakörére terjednek ki.

(2) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy:

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

b) megelőzze a környezetszennyezést,

c) kizárja a környezetkárosítást.

(3) Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem előírásait.

(4) Új beruházások, létesítések engedélyezéséhez amennyiben a beruházás tömb méretű, illetve beépített szintterülete meghaladja a 10.000 m2-t, környezetvédelmi hatástanulmány készítendő. Minden országos rendeletben szabályozott tevékenységi körhöz megvalósulása előtt környezeti hatástanulmány készítése szükséges.

15. Levegőtisztaság-védelmi előírások

25. § A levegőtisztaság védelmének részletes szabályozása a hatályos jogszabályok szerint történik.

16. Zaj és rezgés elleni védelem

26. § (1) A zaj- és rezgés elleni védelemre vonatkozóan eltérések nélkül érvényesek az országos szabályok.

(2) A gazdasági területek közvetlen környezetében lévő lakóépületek zaj elleni védelmének esetében a hatályos jogszabályokban foglaltak irányadók, mely szerint a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a megengedett zaj – illetőleg rezgésterhelési határértéket.

17. Föld és vízvédelem

27. § (1) A vízminőség védelmével kapcsolatosan az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásai érvényesítendők. - A felszín alatti vízbázis védelem szempontjából a település érzékeny kategóriába sorolt.

(2) Az OTrT szerint „Kiváló termőhelyi adottságú terület” övezetbe tartozik Földes és a környező települések egy része.

(3) Hulladék csak zárt szabványos edényzetben tárolható. Nem burkolt felületen hulladék ideiglenes jelleggel sem helyezhető el megfelelő tároló edényzeten kívül.

(4) A telek biológiailag inaktív udvarfelületein növelni kell a növényzettel fedett területek arányát.

(5) A téli síktalanítás kizárólag érdesítő anyaggal történhet, mindennemű vegyszer használata tilos!

(6) A csapadékvíz ülepedő anyagtól és szerves anyagtól való tisztításáról a csapadékelvezető rendszerbe bevezetés előtt, telken belül gondoskodni kell. A település beépítésre szánt területén a csapadékvíz-elvezető rendszerébe a befogadó előtt ülepítő-tározó medence kialakítása szükséges. Gazdasági, ipari területek csapadékvizét csak saját telken lehet elszikkasztani, a fent említett előkezelés mellett.

(7) A termőtalaj, humusz védelméről az építkezések során gondoskodni kell, elszállításuk a vonatkozó, érvényben lévő rendeletek szerint történhet.

(8) A beépítésre szánt területeken a kommunális szennyvizeket szennyvízhálózatba kell kötni. A kiépítettség hiányában a szennyvizeket vízzáró szennyvízgyűjtőkbe kell gyűjteni és folyékony hulladék lerakóhelyre kell szállítani. A keletkezett ipari szennyvíz kezelését a környezetvédelmi és vízügyi hatóság engedélyével lehet kezelni, a tisztított szennyvizet befogadó csatornába kell juttatni.

(9) A jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladatok (pl. kismélységű fúrott kutak, ásott kuatk, stb.) ellátásához Ht. 15007/2/1996. ügyiratszámon 2006. október 8 – ig érvényes általános érvényű szakhatósági állásfoglalást adott ki a TIVIZIG. A vízgazdálkodással kapcsolatos hekyi önkormányzati (jegyzői) hatósági hatásköröket a 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24-25. §-ok ismertetik. A kutak létesítése, üzemeltetése, eltömedékelése, stb. során minden más esetben a TIKTVF az illetékes engedélyező hatóság. A jegyzői vízjogi engedélyezési hatáskör az első vízadó réteget (talajvíz) érintheti, ehhez általános érvényű szakhatósági állásfoglalást a TIKTVF-től lehet megkérni.

(10) A településen lévő fürdő sósvíztározójának üzemeltetése, a tározás jelenlegi formája 2007. október 31-ig folytatható a 219/2004. (VII.) kormányrendelet értelmében.

(11) A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeiként védelemre javasolt területeken a kialakult talajjellemzők védelmét írja elő jelen terv

(12) Ipari jellegű szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén kötelezővé kell tenni a szükséges előtisztító műtárgy beépítését és üzemeltetését.

18. Természetvédelmi előírások

28. § (1) A rendezési terv szabályozási terve országos jelentőségű természetvédelmi területeket és helyi jelentőségű védett természeti értékeket határol le, illetve határoz meg.

(2) Országos jelentőségű természetvédelmi terület védelem alatt állnak a természetvédelmi hatóság által kijelölt ex-lege természetvédelmi területek. A természetvédelmi hatóság által kijelölt természeti területekre vonatkozóan korlátozás országos érvényű jogszabály alapján érvényesíthető.

A régészeti lelőhelyeken tervezett földmunkák (közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépítése, tereprendezés), ill. telekalakítás engedélyezési eljárása során a 2001. évi LXIV. Törvény 63. § (4) bekezdése alapján a KÖH területileg illetékes Debreceni Regionális Irodáját kell szakhatóságként megkeresni. A 2001. évi LXIV. törvény 22. § értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházásokkal lehetőség szerint el kell kerülni. Ha a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárásra az örökségvédelmi törvény 22. § (3) bekezdése, valamint a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. § értelmében a beruházónak szerződést kell kötnie a Hajdú - Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságával. Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, az örökségvédelmi törvény 24. § foglaltak szerint eljárva haladéktalanul értesíteni kell a Hajdú - Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságát.

(3) 91

IV. Fejezet

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

29. §92

30. §93

V. Fejezet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

31. § (1)94 A lakó- és kiszolgáló utak helybiztosítása érdekében a szabályozási tervek szabályozási vonalakat jelölnek ki, melyek alapján közút céljára történő lejegyzés hajtható végre az Étv. 27. § szerint.

Érintett helyrajzi számok listája belterületen:

1400,1401,1408,1409,1404,1246, 1255-1259/1, 1589, 1667,1668, 183,184, 159, 197, 915, 916, 925, 946, 951, 799/2, 802/5, 802/7, 802/8, 803, 867,

Külterületen: 3001-3046/1, 3047 – 3181, 3183 – 3333, 3335 – 3463, 3469, 3471 – 3546, 3548 – 3596, 3664 – 3682, 3616 – 3622, 3624 – 3637, 3648 – 3663

(2) 95

(3) 96

(4) A kisajátítás és a helyi közút céljára történő lejegyzés jogintézménye alkalmazható a terv szerinti közlekedési és közműterületek megvalósítása érdekében. Ezeket, mint a településfejlődés műszaki-fizikai eszköze, közérdeknek kell tekinteni, - kivéve, ha a közterület lakóút, vagy kiszolgáló út, és létesítése magánkezdeményezésre a lakosok szűkebb körének érdekében áll, ill. a közterület alakítás eredménye náluk jelentkezik.

Utóbbi esetben az önkormányzat megállapodással az érintettek költségére a közterületeket kialakíthatja.

(5) Az önkormányzat abban az esetben, ha a településfejlesztés célját veszélyeztetve látja, ill. a fejlesztés részletesebb kimunkálására van szükség rendeletével változtatási tilalmat rendelhet el.

(6) Az önkormányzat az önkormányzati alapellátáshoz szükséges ingatlanokra elővásárlási jogot állapíthat meg.

(7) Az önkormányzat a településfejlesztés érdekében rendeletével a lakosság által fizetendő útépítési és közművesítési hozzájárulást állapíthat meg.

(8)97 Az önkormányzat a részvételével kialakított újonnan beépíthető területeken beépítési kötelezettséget rendelhet el.

(9) Az önkormányzat a tervben jelölt meglévő védett épületek megőrzése érdekében helyrehozatali kötelezettséget írhat elő, az épületek helyreállításának támogatására költségvetésében pénzügyi keretet különíthet el, a védelem helyi szabályairól rendeletet alkothat.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2) 98

(3) A terv kötelező szabályozási elemeitől eltérni csak a terv módosításával lehet.

(4) A terv és az előírások alkalmazását a rendelethez csatolt 1-4 függelék pontosítja.

(5) 99 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz és az irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja.

5. melléklet100

1. függelék

1. sz függelék101

2. függelék

Földes Nagyközség területén található Natura 2000 hálózat elemei:

1. kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek (SCI)

Földes

0102/1, 0102/2, 0102/3, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/2, 0107/3, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 02/1, 02/2, 026/22, 026/27, 026/28, 026/29, 029, 03, 030/1, 030/2, 030/3, 031, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 032/18, 032/19, 032/2, 032/20, 032/21, 032/22, 032/23, 032/24, 032/25, 032/26, 032/3, 032/5, 032/7, 032/8, 032/9, 034/1, 034/2, 035, 036, 0360/2, 0361/1, 0361/2, 037, 038, 039/10, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/2, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 039/27, 039/28, 039/29, 039/3, 039/30, 039/31, 039/32, 039/33, 039/34, 039/35, 039/36, 039/37, 039/39, 039/42, 039/43, 039/44, 039/45, 039/6, 0391/2, 0391/4, 0391/5, 0391/7, 0391/9, 0394, 0395/3, 0395/4, 0397, 0398, 0399, 04/2, 04/3, 04/5, 04/6, 040/44, 040/72, 0400, 042/10, 042/12, 042/14, 042/28, 042/29, 042/30, 042/31, 042/32, 042/33, 042/34, 042/35, 042/36, 042/9, 043/1, 043/2, 048/10, 048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 048/25, 048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/3, 048/30, 048/5, 048/9, 050, 051, 052, 053, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 056/1, 056/2, 057, 058, 06, 060/2, 060/3, 060/4, 060/5, 060/6, 062/1, 062/2, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 064, 065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 074, 075, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/14, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18, 076/19, 076/2, 076/20, 076/7, 076/8, 076/9, 079/2, 080/10, 080/11, 080/12, 080/13, 080/3, 080/4, 080/6, 080/7, 080/8, 081/1, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 082, 083, 084, 085, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 087, 088, 089/1, 089/2, 089/28

2. különleges madárvédelmi területek (SPA)

Földes

010/1, 010/11, 010/12, 010/13, 010/14, 010/15, 010/16, 010/17, 010/18, 010/19, 010/20, 010/21, 010/22, 010/23, 010/24, 010/25, 010/26, 010/3, 010/4, 010/5, 010/6, 0167, 010/7, 010/8, 010/9, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/2, 0107/3, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 016, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 02/1, 02/2, 020, 021, 022, 023, 024/12, 024/17, 024/19, 024/23, 024/24, 024/25, 024/27, 024/28, 024/29, 024/3, 024/30, 024/31, 024/32, 024/33, 024/34, 024/35, 024/36, 024/6, 025/10, 025/11, 025/2, 025/4, 025/5, 025/7, 025/8, 025/9, 026/12, 026/13, 026/15, 026/17, 026/18, 026/19, 026/2, 026/21, 026/22, 026/23, 026/24, 026/25, 026/26, 026/27, 026/28, 026/29, 026/6, 027, 028/1, 028/10, 028/11, 028/12, 028/13, 028/2, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 029, 03, 030/1, 030/2, 030/3, 030/4, 031, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 032/18, 032/19, 032/2, 032/20, 032/21, 032/22, 032/23, 032/24, 032/25, 032/26, 032/3, 032/5, 032/7, 032/8, 032/9, 034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 035, 036, 0360/10, 0360/11, 0360/12, 0360/13, 0360/14, 0360/15, 0360/16, 0360/17, 0360/18, 0360/19, 0360/2, 0360/20, 0360/22, 0360/23, 0360/24, 0360/26, 0360/27, 0360/28, 0360/29, 0360/30, 0360/31, 0360/32, 0360/33, 0360/34, 0360/37, 0360/38, 0360/39, 0360/4, 0360/6, 0360/7, 0360/8, 0360/9, 0361/1, 0361/2, 0361/3, 0362, 037, 0376, 0377/1, 0377/2, 038, 039/10, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 039/27, 039/28, 039/29, 039/3, 039/30, 039/31, 039/32, 039/33, 039/34, 039/35, 039/39, 039/42, 039/43, 039/44, 039/45, 039/6, 0391/5, 0391/6, 0392, 0393, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 040/44, 040/45, 040/70, 040/71, 040/72, 0400, 042/10, 042/12, 042/14, 042/28, 042/29, 042/30, 042/31, 042/32, 042/33, 042/34, 042/35, 042/36, 042/9, 043/1, 043/2, 044/1, 044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 045, 046, 047, 048/10, 048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 048/25, 048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/3, 048/30, 048/5, 048/9, 05, 051, 052, 053, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 056/1, 056/2, 057, 058, 06, 060/2, 060/3, 060/4, 060/5, 060/6, 061, 062/1, 062/2, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 064, 065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 068, 07, 072/5, 072/6, 072/7, 073, 074, 075, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/14, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18, 076/19, 076/2, 076/20, 076/7, 076/8, 076/9, 079/2, 08, 080/10, 080/11, 080/12, 080/13, 080/3, 080/4, 080/6, 080/7, 080/8, 081/1, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 082, 083, 084, 085, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 087, 088, 089/1, 089/2, 089/28, 09, 087, 088, 089/1, 089/2, 089/28, 09

3. függelék

Földes Nagyközség területén található Tájvédelmi körzet elemei:
A 4/1998. (II.20.) KTM rendelet alapján: 02/2a-b, 04/a, 04/f-g, 08, 09, 020, 021/a-b, 022, 0391/3a, 0391/5a-b

4. függelék

Földes Nagyközség területén lévő régészeti lelőhelyek helyrajzi számai:

1. - Inács halom – 0360/30, 0360/31

2. - Ritók halom – 040/4

3. - Veres halom – 0234/2, 040/3, 040/4

4. - Szil halom – 0310/8, 0323/1, 0322/41, 0322/42

5. - Mogyorós halom – 0234/2

6. - Gyilkos halom - 089/3, 089/4

7. - Gyepáros halom – 0232/1

8. - Anonym halom I. – 048/1, 050

9. - Anonym halom II. – 042/34- Kettős halom I. – 0210/4, 0210/5, 0210/6

9a. . - Kettős halom II. – 0210/6, 0210/7

10. - Rákóczi MTSZ kertészete – 0324/12, 0324/27, 0334/27, 0334/28, 0334/29, 0334/30, 0334/31, 0335/2, 0334/3, 0336/6, 0336/7, 0336/8, 0336/9, 0336/10, 0336/11, 0336/12, 0336/13, 0336/14, 0336/15, 0336/16, 0336/17, 0336/30, 0336/31, 0336/32, 0336/33, 0336/34.

11. Földes Nagyközség területén található kunhalmok helyrajzi számai: Földes – 048/19, Földes – 042/34, Földes – 089/4, Földes – 0360/30, Földes – 0232/2, Földes – 0234/25, Földes – 0234/26, Földes – 0234/26,

14. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez102

A Kertvárosias lakóterület (Lke) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a telkek legnagyobb megengedett beépítettségét, továbbá a megengedett építménymagasságokat

Sajátos
használat
szerinti terület

Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény
magasság
[m]

Telekalakítás esetén

legnagyobb
beépítettség
[%]

Kertvárosias lakóterület

legkisebb
területe [m2]

legkisebb szélessége
[m]

30

Lke-1

oldalhatáron álló

600

18

3,0/6,0

15. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez103

A Kertvárosias lakóterület (Lke) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

16. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez104

Falusias lakóterület (Lf) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, továbbá a megengedett építménymagasságok


használat
szerinti terület

Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény
magasság
[m]

Telekalakítás esetén

legnagyobb
beépítettség
[%]

Falusias lakóterület

legkisebb
területe [m2]

legkisebb szélessége
[m]

30 %

Lf-1

oldalhatáron álló

500

16

3,0/5,5

17. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez105

Falusias lakóterület (Lf) közlekedési zajterhelési határétékek

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

18. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez106

Településközpont vegyes terület (Vt) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságok


Sajátos használat
szerinti terület


Építési
övezet jele


Beépítési mód

Az alakítható telek

megengedett
min/max. építmény-
magasság [m]

legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

Településközpont
vegyes terület

Vt-1

Oldalhatáron álló

700

18

60*

20

3,0/ 6,0

Településközpont
vegyes terület

Vt-2

zártsorú, hézagos
zártsorú

700

18

60*

20

3,0/ 9,5

Településközpont vegyes terület

Vt-3

Szabadon álló

700

18

60*

20

3,0/ 9,0

* saroktelek legnagyobb beépíthetősége teljes közművesítettség esetén 75%, előírt legkisebb zöldfelülete 15 % lehet.

19. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez107

Településközpont vegyes terület (Vt) bc) közlekedési zajterhelési határértékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

20. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez108

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, továbbá a megengedett építménymagasságok

Sajátos használat
szerinti terület

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Az alakítható telek

megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb/
legnagyobb
területe
[m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

Gksz-1

szabadon álló

800/10000

25

45

30

7.5

21. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez109

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

22. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez110

Ipari terület (Gip) pítési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, a telkek legnagyobb megengedett beépítettsége, a zöldfelületi fedettséget, továbbá a megengedett építménymagasságok

Sajátos használat
szerinti terület

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

A kialakítható telek

Építési telek

Megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

ipari terület

Gip-1

szabadon álló

1000

30

45

35

3,5/12,0

23. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez111

Ipari terület (Gip) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

24. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez112

Különleges területek (K) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértéke


Sajátos használat
szerinti terület


Építési
övezet jele


Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

Temetőterület

Kte

szabadon álló

5000

-

15

60

3,0/10,0

Sportlétesítmény

Ksp

szabadon álló

5000

80

20

40

3,0/10,5

Vásárterület

Kvá

szabadon álló

3000

30

20

50

3,0/10,5

Szennyvíztisztító

Kszt

szabadon álló

5000

50

30

35

3,0/10,5

Fürdő

Kfü

szabadon álló

3000

30

25

40

3,0/12,0

Átjátszó torony

Kto

szabadon álló

500

10

10

90

-/60,0

25. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez113

Különleges területek (K) közlekedési zajterhelési határétékei

Út száma

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

ÁNF Ej/nap

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Korrekció
dB

ÁNF Ej/nap
dB

LAeq nappal
dB

LAeq
éjjel
dB

Határérték
dB

42-es főút
(belterület)

4868

70.3

62.7

-2.5

6307

65.0

55.0

65/55

3407-es út
(belterület)

1772

64.3

56.7

-3.8

2016

64.8

55.0

65/55

4805-ös út
(belterület)

2520

67.4

59.8

-2.0

2916

65.0

55.0

65/55

4803-as út
(külterület)

233

61.6

54.0

-

261

62.1

54.5

70

26. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez114

Mezőgazdasági üzemi különleges terület (Kmü) építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke


Sajátos használat
szerinti terület


Építési
övezet jele


Beépítési
mód

Az alakítható telek

Megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

legkisebb területe [m2]

legkisebb
szélessége
[m]

legnagyobb
beépítettség
[%]

legkisebb zöldfelülete
[%]

Mezőgazdasági üzemi

Kmü

szabadon álló

1.000

-

40

40

12,0

Mezőgazdasági üzemi
Különleges terület

27. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez115

Kertes mezőgazdasági területek (Mk) telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettsége továbbá az építhető építménymagasság mértéke

Sajátos használat
szerinti terület

övezet jele

Beépítési mód

Az alakítható telek

megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb területe
[m2]

legnagyobb
beépítettsége
[%]

Kertes mezőgazdasági terület

Mk-1

Oldalhatáron álló

720

3

3,0/7,5

28. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez116

Általános mezőgazdasági területek (Má) telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméretek, azok legnagyobb beépítettsége továbbá az építménymagasság mértéke

Sajátos használat
szerinti terület

övezet jele

Beépítési mód

Az alakítható telek

megengedett min/max. építmény-
magasság [m]

Legkisebb területe [m2]

legnagyobb
beépítettség [%]

Általános mezőgazdasági terület

Má-1

Szabadon álló

6.000

3,0

3,0/5,0

Országos ökológiai hálózat ill. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete által érintett általános mezőgazdasági terület

Má-2

Szabadon álló

10.000

3,0

3,0/5,0

29. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez117

Vízgazdálkodási területek (V) beépítettségi és építménymagassági meghatározásai

Sajátos használat szerinti terület

övezet jele

Legnagyobb beépítettsége [%]

Megengedett min/max. építménymagasság [m]

Vízgazdálkodási területek

V-1

0,5

2,5/3,5

30. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez118

31. melléklet a 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez119

1

Módosította: 3/2021. (III.19.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2021. III. 20-tól.

2

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Módosította: 10/2016. (V.06.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2016. V. 7-től.

4

Módosította: 10/2016. (V.06.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2016. V. 7-től.

5

Módosította: 10/2016. (V.06.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2016. V. 7-től.

6

Kiegészítette: 12/2014. (XII.19.) Ör. 1. §. (3) bekezdése. Hatályos: 2015. I.18-tól.

7

Kiegészítette: 12/2014. (XII.19.) Ör. 1. § (3). Hatályos: 2015. I.18-tól.

8

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 1. §. Hatályos: 2016.V. 7-től.

9

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 1. §. Hatályos: 2016. V. 7-től.

10

Az 1. § (2) bekezdés l) pontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

11

Az 1. § (2) bekezdés m) pontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Kiegészítette: 12/2014. (XII.19.) Ör. 1. §. (3). Hatályos: 2015. I. 18-tól.

13

Kiegészítette: 12/2014. (XII.19.) Ör. 1. §. (3). Hatályos: 2015. I. 18-tól.

14

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 2. §. Hatályos: 2016. V. 7-től.

15

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (2) bekezdés f) pontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

17

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 2. §. Hatálytalan: 2015. I. 18-tól.

18

Hatályon kívül helyezte: 21/2009. (X.30.) Ör. 1.§ Hatálytalan: 2009. XI. 1-től.

19

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 2. §. Hatálytalan: 2015. I. 18-tól.

20

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 2. §. Hatálytalan: 2015. I. 18-tól.

21

Hatályon kívül helyezte: 21/2009. (X.30.) Ör. 1.§ Hatálytalan: 2009. XI. 1-től.

22

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 3. §. Hatálytalan: 2015. I.18-tól.

23

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 4. §. Hatálytalan: 2015. I.18-tól.

24

Módosította: 10/2016.(V.06.) Ör. 3. §. Hatályos: 2016. V. 7-től.

25

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 4. §. Hatálytalan: 2015. I. 18-tól.

26

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 4. §. Hatálytalan: 2015. I. 18-tól.

27

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 3. §. Hatályos: 2016. V. 7-től.

28

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 3. §. Hatályos: 2016. V. 7-től.

29

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 4.§. Hatályos: 2016. V. 7-től.

30

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (1). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

31

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (2). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

32

A 7. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

Módosította: 10/2016. (V.06.) Ör. 5. §. Hatályos: 2016. V 7-től.

34

Hatályon kívül helyezte: 10/2016. (V.06.) Ör. 5. §. Hatálytalan: 2016. V. 7-től.

35

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (3). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

36

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (15). Hatályos: 2017. IV.1-től.

37

A 7. § (9) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2016. V. 7-től.

39

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (4). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

40

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (5). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

41

A 8. § (5) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Módosította: 10/2016. (V.06.) Ör. 6. §. Hatályos: 2016. V. 7-től.

43

Hatályon kívül helyezte: 10/2016. (V.06.) Ör. 6. §. Hatálytalan: 2016. V. 7-től.

44

Módosította: 12/2014. (XII.19.) Ör. 5. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2015. I. 18-tól.

45

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (6). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

46

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (6). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

47

Módosította 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (16). Hatályos: 2017. IV-től.

48

A 8. § (8) bekezdés a) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

49

Módosította a 3/2016. (II.19.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2016. II. 20-tól.

50

A 9. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

Hatályon kívül helyezte. 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (7). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

52

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (17). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

53

A 9. § (8) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

Módosította: 3/2016. (II.19.) Ör. 1. §. Hatályos: 2016. II. 20-tól.

55

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (8). Hatálytalan: 2017. IV. 1-től.

56

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (9). Hatályos: 2017. IV.1-től.

57

Módosította: 12/2014. (XII.19.) Ör. 7. §-a. Hatályos: 2015. I. 18-tól.

58

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I.1-től.

59

A 11. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

60

Módosította 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (18). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

61

A 11. § (2) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 12. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

Hatályon kívül helyezte 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (10). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

64

Hatályon kívül helyezte 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (10). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

65

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (19). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

66

A 12. § (6) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

67

Hatályon kívül helyezte 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (10). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

68

A 13. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

69

Hatályon kívül helyezte 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (11). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

70

Hatályon kívül helyezte 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (11). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

71

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (20). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

72

A 13. § (10) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

73

Kiegészítette: 10/2016. (V.06.) Ör. 7.§. Hatályos: 2016. V. 7-től.

74

A 13/A § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

75

Kiegészítette. 12/2020. (XI.19.) Ör. 1.§. Hatályos: 2020. XI.20-tól.

76

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

77

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

78

A 14. § (7) bekezdés d) pontját a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

79

A 14. § (8) bekezdés b) pontja a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 14. § (10) bekezdését a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

81

Hatályon kívül helyezte 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (12). Hatálytalan: 2017. IV.1-től.

82

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

83

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

84

A 21. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

85

A 22. § (4) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

86

A 23. § (1) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 23. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 23. § (3) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 23. § (8) bekezdését a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

90

A 23. § (9) bekezdését a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

91

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

92

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

93

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.

94

Módosította: 3/2021. (III.19.) Ör. 2.§-a. Hatályos: 2021. III. 20-tól.

95

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (13). Hatálytalan: 2017. IV. 1-től.

96

Hatályon kívül helyezte: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (13). Hatálytalan: 2017. IV. 1-től.

97

Módosította: 6/2017. (III.31.) Ör. 1.§ (14). Hatályos: 2017. IV. 1-től.

98

Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (XII.19.) Ör. 8. §-a. Hatálytalan: 2015. I. 18-tól.

99

Kiegészítette: 12/2009. (IX.25.) Ör. 5.§ Hatályos: 2009. X. 1-től.

100

Az 5. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

101

Hatályon kívül helyezte: 17/2017. (XII.01.) Ör. 39.§ (1). Hatálytalan: 2018. I.1-től.

102

A 14. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése iktatta be.

103

A 15. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése iktatta be.

104

A 16. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdése iktatta be.

105

A 17. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdése iktatta be.

106

A 18. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdése iktatta be.

107

A 19. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdése iktatta be.

108

A 20. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdése iktatta be.

109

A 21. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdése iktatta be.

110

A 22. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdése iktatta be.

111

A 23. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdése iktatta be.

112

A 24. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdése iktatta be.

113

A 25. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdése iktatta be.

114

A 26. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdése iktatta be.

115

A 27. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdése iktatta be.

116

A 28. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdése iktatta be.

117

A 29. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdése iktatta be.

118

A 30. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

119

A 31. mellékletet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.