Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006. (X. 17.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról

Hatályos: 2023. 11. 03

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006. (X. 17.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról

2023.11.03.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Kehidakustány község lakosság megtartó erejének növelése, a kedvezőbb demográfiai mutatók elérése céljából támogatást nyújtson az újszülött gyermekek szüleinek, a gyermekvállalás költségeit enyhítse.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden anyakönyvezett, újszülött gyermek szüleire, akinek lakóhelyéül, a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartós és Választási Hivatal által kiállított személyi nyilvántartó lapon a gyermek születésének időpontjában kehidakustányi lakcím szerepel.

(2) A szülők személyének megállapítására, a gyermek születésének tényére, időpontjára a gyermek születési anyakönyvi bejegyzésében szereplő adatok az irányadók.

A támogatás formája, mértéke és igénybevétele

3. § (1)1 Az újszülött gyermekek szüleinek támogatása 50.000 Ft összegű, vissza nem térítendő, egyszeri önkormányzati támogatás.

(1a)2 Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás megállapítható természetbeni támogatásként is a hatáskör gyakorlójának döntése alapján. Ebben az esetben a támogatás összege elszámolási kötelezettséggel a védőnő részére kerül kifizetésre, aki gondoskodik az újszülött gyermek számára szükséges eszközök és termékek beszerzéséről.

(2) Többes szülés esetén a támogatás mértéke gyermekenként értendő.

(3) A támogatás megállapítása hivatalból történik. A támogatást legfeljebb a gyermek egy éves életkoráig lehet megállapítani.

(4) A támogatással kapcsolatos első fokú hatáskört a polgármester gyakorolja.

(5)3 E rendelet alkalmazása szempontjából szociális rászorultság, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át..

4. § A gyermek születési anyakönyvében a szülők személyében bekövetkezett változást a gyermek egy éves életkoráig lehet figyelembe venni. Változás esetén a korábban megállapított támogatást visszafizetni nem kell.

Értelmező rendelkezések

5. § E rendelet alkalmazásában:

a)4 újszülött gyermek szülője: annak a gyermeknek a vérszerinti vagy örökbefogadó szülei, aki e rendelet hatályba lépését követően született, és az egy éves kort még nem haladta meg.

b) lakóhely: az 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2006. október 20-án lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1a) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § (5) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. A 3. § (5) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § a) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.