Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2006. 05. 24- 2023. 02. 10

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről1

2006.05.24.

Keszőhidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16§-ának (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban tv.), valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) számú Korm. rendeletben foglalt előírásokra, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és a temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a következő rendelet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Keszőhidegkút község területén lévő valamennyi köztemetőre, valamint ezek fenntartásával és temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

2. § (1) Működő köztemető: Keszőhidegkút 149 hrsz-on található Keszőhidegkút Község Önkormányzat tulajdonában lévő Evangélikus köztemető és ravatalozó.

(2) A működő és lezárt temetők térképét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. § (1) Új köztemető létesítéséről Keszőhidegkút Község Önkormányzata, a meglévő köztemető bővítéséről, lezárásáról vagy megszüntetéséről – a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben foglaltak figyelembevételével, Keszőhidegkút Község Önkormányzata gondoskodik.

(2) A Köztemetőben temetni, illetve urnát elhelyezni csak a temetőtulajdonos által kijelölt helyen lehet.

(3) A köztemetőben polgári, valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

I. Fejezet

A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSE

4. § (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, a Keszőhidegkút Községi Önkormányzata gondoskodik.

(2) A temető fenntartásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítését a jegyző – ellenőrzési jogkörében eljárva – ellenőrzi.

5. § (1) A köztemetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a tulajdonos a tv.-ben rögzített adatokkal nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet vezet.

II. Fejezet

A TEMETÉS

6. § (1) A köztemetőben temetni – egyházi és világi szertartás szerint hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése útján lehet. A köztemetőben az elhunyt hamvainak szétszórására nincs lehetőség.

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó.

(3) Eltemetésre csak a halott vizsgálást és az anyakönyvezést követően kerülhet sor.

7. § (1) Az elhaltakat a bejelentés időpontja szerint a sorrendbe következő sírhelybe (urnafülkébe) kell temetni. Ez alól a kettős sírhelybe történő temetés képez kivételt.

(2) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére – a sírboltba temetés és az urnafülke kivételével – olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet.

8. § (1) A köztemetőn kívül ravatalozni az ÁNTSZ Tamási Városi Intézetének engedélyével lehet.

(2) A sír vagy a sírbolt felnyitását az ÁNTSZ Tamási Városi Intézete engedélyezi.

Temetési hely

9. § (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temetőtulajdonos az üzemeltető bevonásával jelöli ki.

(2) A sírhelytáblákat, sorokat és temetési helyeket – az azonosíthatóság miatt – számozni kell.

(3) A sírhelytáblákat a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a szükséges vízvezeték kiépítése előtt nem lehet használatba venni.

10. § (1) A köztemetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek:

- felnőtt egyes sírhely,
- felnőtt kettes sírhely,
- gyermeksírhely (10 év alatti elhunytnak),
- közös sírhely,
- díszsírhely,
- sírbolt (kripta),
- urnafülke, urnafal,
- urnasírhely.
(2) Az (1) bekezdésben említett temetési helyek – a temetési helyek sorrendjét betartva – előre megválthatóak.
(3) A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből a temetőtulajdonos – a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett – visszaveheti, illetve igénybe veheti.
(4) A közös sírhely több halott együttes eltemetésére kijelölt terület, amelyet a temető tulajdonos egyetértésével közérdekből (pl. egészségügyi, temetőrendezési stb.) létesíthet.

11. § (1) A sírbolt általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben legfeljebb 6 (hat) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető.

(2) A sírbolt csak építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

(3) A sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építette, a használati díjat befizette és e tényt a sírboltkönyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolt felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig igazoltörökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírboltba betemethető személyek tekintetében is.

(4) A sírbolt nem örökölhető és nem forgalmazható, azonban a lejárt bérleti időt az egyenes ágú leszármazott vagy igazolt örökös újra meghosszabbíthatja.

(5) A sírboltokat a temetési hely megváltásától számított 2 (kettő) éven belül kell kiépíteni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, a temetőtulajdonos Önkormányzat – használati díj visszafizetése mellett – a temetési helyet ismét értékesítheti.

12. § (1) A síremlék, a sírbolt, a szegélykő nem terjedhet túl az erre a célra kijelölt területen.

(2) A síremléket szilárd alapra, billenésmentesen kell elhelyezni.

(3) Az erősen megrongált, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető sírboltok, síremlékek karbantartására a létesítőt (örököst) a temetőtulajdonos köteles felhívni. Ennek eredménytelensége esetén elrendelheti a síremlék veszélyességének megszüntetését, helyreállítását, vagy eltávolítását. Ebben az esetben bontással illetve más temetési helyen való felállításával kapcsolatos költségeit, a létesítővel (örökössel) szemben – az államigazgatási eljárás szabályai szerint – érvényesítheti.

13. § (1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkében elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad, úgy, hogy az urna a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységbe kerüljön elhelyezésre.

(2) Az urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Egy urnasírban legfeljebb 4 (négy) urna temethető.

(3) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el.

14. § (1) A díszsírhely – indokolt esetben kettős sírhely -, díszurna-fülke, vagy díszurna-sírhely a település közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek eltemetésére szolgáló temetési hely, amelynek adományozás a temetőtulajdonos a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A díszsírhelyek, díszurna-fülkék, díszurna-sírhelyeknek a temető esetleges átrendezése miatti áthelyezéséről a fenntartó gondoskodik az egyházközség egyetértésével.

(3) A település társadalmi szervei, volt szövetségei, egyesületei, különösen az egyházközség által a múltban adományozott emléksírokat és emléktáblákat, valamint a község közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek sírhelyeit védelem illeti meg. E sírhelyek a használati idő lejárta után sem adhatók el.

Temetési helyek méretei

15. § (1) A temetési helyek méretei:

a) felnőtt egyes sírhely: hossza 2,00 m, szélessége 1,00 m mélysége 1,60 – 2,00 m

b) felnőtt kettes sírhely: hossza 2,00 m, szélessége 1,60 m mélysége 1,60 – 2,00 m

c) gyermek sírhely: hossza 1,30 m, szélessége 0,60 m mélysége 1,60 – 2,00 m

d) sírbolt: 2 személyes hossza 2,00 m, szélessége 1,60 m mélysége 2,00 – 2,50 m, -4 személyes hossza 2,00 m, szélessége 3,20 m mélysége 2,00 – 2,50 m

e) díszsírhely: a fenntartó döntése szerint

f) urnasírhely: hossza 1,00 m, szélessége 1,50 m mélysége 0,50 m

(2) A temetési helyek egymástól való távolsága:

a) a felnőtt egyes és kettes sírok oldaltávolsága 0,50 m

b) a gyermeksírok oldaltávolsága 0,40 m

c) a sírboltok oldaltávolsága 0,50 m

d) a sírsorok közötti oldaltávolság 1,00 m

e) a sírhelytáblák távolsága legalább 4,00 m

Rátemetés

16. § (1) A rátemetés a 25 éves használati idő lejárta előtti temetés. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(2) A temetett egyes felnőtt sírba – sírnyitás engedélyével – még egy kis koporsó (exhumált halott), sírmélyítés mellett még egy nagy koporsó (nem exhumált halott) rátemethető, a mindenkori díj kifizetése mellett.

(3) Kettős felnőtt sírhely egy-egy részébe ugyanazon feltételek mellett lehet rátemetni, mint az egyes felnőtt síroknál.

(4) egyes felnőtt sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna, gyermeksírba 1 (egy) urna temethető rá.

Temetési helyek használati ideje

17. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) – a használati jog megszerzésének napjától számítva –

a) egyes és kettős sírhelyek esetén 25 év

b) gyermeksírhely esetén 25 év

c) sírbolt esetén 60 év

d) urnafülke esetén 15 év

e) urnasírhely esetén 25 év

(2) Az a./ és b./ pontban a sírhelyek használati ideje az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított használati idő lejárta után a rendelkezési jog újabb díjfizetés ellenében meghosszabbítható. Megtagadható a használati idő meghosszabítása, ha a fenntartó bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni.

(4) Ha a felnőtt kettes sírhely megváltásától számított 25 éven belül nem történik meg a második rátemetés, a kettős sírhely további használati jogát csak újra-megváltással lehet fenntartani.

(5) Az urna rátemetés a sírhely-sírbolt használati idejét nem érinti.

Használati díjak

18. § (1) A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját, valamint a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet 2. szamú melléklete tartalmazza, melyet a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2) A díjakat minden esetben a temetést (rátemetést) megelőzően kell befizetni a tulajdonosnak, illetőleg a temetési helyek és az újraváltás díját pedig a temetőtulajdonosnak. Rátemetésnél a teljes díjat meg kell fizetni.

19. § (1) A tulajdonos a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles évenként megállapítani. Az év második felében három alkalommal legalább egy-egy országos, megyei napilapban, illetve a helyi újságban fel kell hívni az érdekelték figyelmét a lejárt sírhelyek használati idejének meghosszabbítására úgy, hogy az első közzététel a használati a használatai jog megszűnte előtt legalább 6 (hat) hónappal, a továbbiakban pedig két havonta történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapukon, a ravatalozóban és az érintett temetői parcellán feltűnő helyen is el kell helyezni.

(2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak, a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhelyhasználati idejét meghosszabíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a használati idejét nem hosszabbítják meg, az üzemeltető jogosult a holtestek maradványait, az urnákat közös sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők.

III. Fejezet

A TEMETŐ RENDJE

20. § (1) A köztemető nyitva tartása:

- nyári időszámítás esetén: 600 – 2000 óráig
- téli időszámítás esetén: 700 – 1730 óráig
A nyitvatartási idő leteltekor a köztemetőt – külön felszólítás nélkül – el kell hagyni.
(2) A köztemető tulajdonos a köztemetőről térképet (vázrajzot) készít, amelyen naprakészen feltünteti, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.
(3) A temető nyitva tartásának idejét, valamint a térképét (vázrajzát), a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

21. § (1) A köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a temetési helyek gondozását, valamint a temetési helyek növénnyel való beültetését és díszítését – a tulajdonosnak be kell jelenteni. Fák ültetéséhez a tulajdonos hozzájárulását kell kérni.

(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(3) A síremlékek, sírboltok építéséhez szükséges anyagokat úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát ne zavarja. Az építkezés végeztével a megmaradt anyagokat az építők haladéktalanul el kell szállítani és az építkezéshez használt közterületet helyre kell állítani.

(4) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

22. § A köztemető közlekedési rendjét, a sírok beültetésének, az urnafülkék díszítésének a módját, a temetőbe vihető, illetve onnan ki nem hozható tárgyak jegyzékét, padok felállítását és általában a temető rendjének biztosítását szolgáló rendelkezéseket – a jegyzővel történő egyeztetetés után – a tulajdonos készíti el és gondoskodik a rendtartás megfelelő helyen történő kifüggesztéséről.

23. § (1) A temető rendjét zavaró tárgyakat a tulajdonos jogosult eltávolítani. Az elszáradt virágokat, koszorúkat az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni.

(2) A temetőben a temető területén lévő létesítményeket, síremlékeket, temetési helyeket, a növényzet stb. megrongálni, illetve beszennyezni, vagy a temetési helyek díszítésére szolgáló bármely tárgyat engedély nélkül elvenni, eltávolítani TILOS.

24. § (1) TILOS a köztemető területére állatot bevinni, ott 10 éven aluli gyermekek kísérő nélkül nem tartózkodhatnak.

(2) TILOS a köztemetőben minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely sérti, sértheti a látogatók kegyeleti érzéseit.

(3) A köztemető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – TILOS temetkezési szolgáltatásra utaló reklám vagy hirdetőtábla elhelyezése.

25. § (1) A köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárásáról és megszüntetéséről a fenntartó tulajdonos egyházközséggel egyetértésben gondoskodik. Az erről szóló hirdetés közzététele és az azt követő eljárás e rendelet 19. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Ha a temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, további temetés nem engedélyezhető. Lezárt sírhelytábla koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.

(3) Ha a lezárt temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újból használatba kívánja venni, vagy kegyeleti park céljára kívánja venni a fenntartó, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltöltenie. Ilyen eljárás mellett az újratemetés módját az ÁNTSZ Tamási Városi Intézete határozza meg.

26. § Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely, urnafülke használati idő eltelt, az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntethető. Az erről szóló hirdetés közzététele és az azt követő eljárás e rendelet 19. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A temetkezési szolgáltatások

27. § (1) Temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halott-szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés.

(2) Temetkezési szolgáltatások végzésére, és sírbolt létesítésére, kizárólag a tevékenység végzésére jogosult, és megfelelő képzettséggel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy cég jogosult.

(3) A temetőben az (1) bekezdésben felsorolt temetkezési szolgáltatások feltételeinek biztosításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Az engedéllyel rendelkező valamennyi temetkezési szolgáltató az önkormányzat tulajdonát képező ravatalozót, valamint temetési kellékeket térítésmentesen veheti igénybe.

A temető fenntartásának ellenőrzése

28. § A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását az önkormányzat jegyzője ellenőrzi. A jegyző e jogkörében eljárva

a) felhívást bocsát ki a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására,

b) szabálysértési eljárást folytat le,

c) az ellenőrzése során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

IV. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

29. § Amennyiben a cselekmény (magatartás) súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el az, aki

a) nem a kijelölt helyen, vagy lezárt temetőrészben temetkezik, / 3. § (2) bek. /

b) engedély nélkül, vagy illetéktelenül végez temetkezési tevékenységet, illetve nem rendelkezik a síremlék létesítéséhez szükséges jogosultsággal, /4. § (1) bek., 27. § (2) bek./

c) a jogszabályban előírt feltételek nélkül végez temetést, /6. § (3) bek./

d) sírt, sírboltot, koporsót vagy urnát a közegészségügyi hatóság engedélye nélkül felnyit, /8. § (2) bek./

e) a köztemetőben engedély nélkül létesít sírboltot, /11. § (2) bek./

f) építési munkák végzése során nem tartja be e rendeletben előírtakat, /21. §/

g) a köztemető területén lévő létesítményeket, síremléket, temetési helyeket, a növényzetet stb. megrongálja, illetve beszennyezi, vagy a temetkezés helyek díszítésére szolgáló tárgyat engedély nélkül elviszi, eltávolítja, /23. § (2) bek./

h) köztemetőbe állatot bevisz, /24. § (1) bek./

i) a köztemetőben kegyeletsértő magatartást tanúsít, /24. § (2) bek./

j) a közetmető területén engedély nélkül helyez el temetkezési szolgáltatásokra utaló reklámot vagy hirdetőtáblát. /24. § (3) bek./

30. § (1) Aki e rendelet 29. §-ában foglalt cselekmények bármelyikét is elköveti, az erre felhatalmazott személy 500 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújhatja.

(2) A helyszíni bírság tudomásul vételének megtagadása esetében és szabálysértési eljárás keretében az elkövető e rendelet

a) 11. §-ának (2), 21. §-ában, 24. §-ának (1), 24. §-ának (2), és 24. §-ának (4) bekezdésében foglaltak megvalósítása esetén 1.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig,

b) 6. §-ának (3) és 23. §-ának (2) bekezdésében foglaltak megvalósításának esetén 1.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig

c) 3. §-ának (2) és 24. §-ának (3) bekezdésében foglaltak megvalósításának esetén 1.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig

d) 4. §-ának (1) és 8. §-ának (2) bekezdésében foglaltak megvalósításának esetén 1.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértésekről szóló mindenkor hatályban lévő törvény rendelkezései az irányadóak.

31. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 11. napjával.