Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006 (VII.3..) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2023. 01. 01

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006 (VII.3..) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2023.01.01.

A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gytv.) 18. §. (1) bekezdés b.) pontjában, 21. §. (1) bekezdésében, és 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről a következő rendeletet alkotja:

1. §

2. §

3. §

4. §

(2) 1
(3) 2

5. §

6. §

(1) 3

A rendelet hatálya

1. § [7]

(1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területére.

(2) E rendelet hatálya kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre.

A személyes gondoskodás formái

2. § [8] [9]

Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

a) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása,

c) gyermekek átmeneti gondozása.

Az ellátások igénybevételének módja

3. § (1) Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott ellátásokat A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása tagjaként, a Társulás által alapított és fenntartott, Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti keretei között, a Társulás Társulási Megállapodásban és az Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okiratában foglaltak szerint biztosítja.

(2) A 3. §-ban meghatározott ellátások igénybevételének módját, szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) vonatkozó rendelkezései, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a szolgáltatások szakmai programjai, valamint e rendelet egyes rendelkezései tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat – a Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszelei Kirendeltségén keresztül – szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) A család- gyermekjóléti szolgáltatás a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ családgondozója útján vehető igénybe.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

„Gyermekek napközbeni ellátása [10]

4/A § A gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §-ban meghatározottak alapján biztosítja az önkormányzat.

Gyermekek átmeneti gondozása

4/B § (1) A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása a Gyvt. 45-48. §-ban foglaltak alapján történik.
(2) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján - Gyermekek Átmeneti Otthona Zabar és Családok Átmeneti Otthona Etes intézményekben - biztosítja.
(3) Az ellátás igénybevétele önkéntes, vagy szülő beleegyezésével történik.

Térítési díj

5. § [11] [12]

1. A gyermekek napközbeni ellátást biztosító általános iskola intézményi térítési díját a rendelet 1. számú mellékelte tartalmazza.
2. A fizetendő térítési díjat azon igénybevevők esetén, aki a gyermekvédelmi törvény szerinti normatív kedvezményre nem jogosultak, az önkormányzat az 1. számú mellékletben meghatározott díjakhoz mérten 100%-kal csökkenti.

Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (XI.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről valamint Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 3/2005. (II.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

1. melléklet4

Az intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege5

1. Intézményi térítési díj:

1.1. Általános Iskola:

a) étkezés teljes ellátás 664.- Ft/nap/fő

b) étkezés csak ebéd 420.- Ft/nap/fő

c) Alkalmazottak 600.- Ft/nap/fő

d) Vendégebéd 700.- Ft/nap/fő

1.2. Gárdonyi Géza Óvoda: 581.- Ft/nap/fő

Megjegyzés: az ÁFA összege a személyi térítési díjnál fog megjelenni, az a rendeletnek nem tartalma.
1

A (2) bekezdést a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A (3) bekezdést a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A (1) bekezdést a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet címe a Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.