Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Díszpolgári cím, kitüntetések adományozásáról

Hatályos: 2015. 12. 22

Úrhida Község Önkormányzat

 Képviselő-testületének

27/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Díszpolgári cím, kitüntetések adományozásárólÚrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint „Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről” szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. A díszpolgári cím alapítása


1.§ Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Úrhida Község Díszpolgára” kitüntetést alapít azon természetes személyek munkásságának elismeréséül, akik


a)      a település gazdasági, társadalmi, kulturális vagy művészeti területen kiemelkedően tevékenykedtek, munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek a településnek,

b)     akik egész életük során munkásságukkal, életvitelükkel szolgálták a közösség ügyét, növelve ezzel a község jó hírét, tekintélyét.

2. A díszpolgári cím adományozásának szabályai


2.§ Évente  legfeljebb 1 díszpolgári cím adományozható.


3.§ A Díszpolgári címet Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel ítéli oda.


4.§ Az „Úrhida Község Díszpolgára” címmel nettó 100.000,- Ft egyszeri pénzjutalom és erre a célra készített díszoklevél jár.


5.§ A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott - az életutat és a közéleti, szakmai munkásságot bemutató - javaslatot tehet


a)      a képviselő-testület,

b)      képviselő-testület bizottsága, valamint

c)   Úrhida szavazásra jogosult lakosságának 10 %-a.


6.§  A díszpolgári cím odaítélésére a polgármester kizárólag a kitüntetés átadását megelőző 30 nappal bezárólag, a határidőre beérkezett javaslatok figyelembe vételével terjeszti elő javaslatát döntésre a képviselő-testület elé.

           

7.§  A cím adományozásáról - kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján - a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett családi és utónevét, lakcímét, valamint az odaítélés indokát tartalmazza.


8.§  A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.


9.§ A díszpolgári címet tanúsító díszoklevelet az augusztusban megrendezésre kerülő Falunapi ünnepség keretein belül a polgármester adja át.

      

10.§ (1) Úrhida Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti az őt megillető, alábbi kiváltságokat:


            a.)  tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület és bizottságai ülésein,

b.)   az önkormányzat által rendezett ünnepségekre való meghívás joga,

c.)   nevét a községháza aulájában emléktáblán kell megörökíteni.


(2) Ezen jogok érvényesítéséért a jegyző felelős.


11.§ Az elismerés és a juttatás költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.


3. „Úrhida Községért” kitüntető cím


12. § „Úrhida Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, közösségeknek, akik (amelyek) a kulturális, gazdasági élet, a település fejlesztése területén, oktatás-nevelés területén példaszerű, áldozatos és kiemelkedő munkájukkal, életvitelükkel hozzájárultak a község fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez. 

4. „Úrhida Községért” kitüntető cím adományozásának szabályai


13. § (1) „Úrhida Községért” kitüntető címet Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza.


(2) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet


a)      a képviselő-testület,

b)      a képviselő-testület bizottsága,

c)      Úrhida szavazásra jogosult lakosságának 10 %-a.


(3) A kitüntetett személynek oklevél és emlékplakett jár.


5. Úrhida Község Kitüntető Aranygyűrűje


14. § Úrhida Község Aranygyűrűje adományozható azon személyeknek, akik 500.000,- Ft-ot meghaladó anyagi eszközzel, pénzzel, vagy annak megfelelő tárgyi eszközzel gazdagítják az önkormányzat költségvetését.

6. Úrhida Község Kitüntető Aranygyűrűje adományozásának szabályai


15. § (1) Úrhida Község Kitüntető Aranygyűrűjét  Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza.


(2) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet


a)      a képviselő-testület,

b)      a képviselő-testület bizottsága,

c)      Úrhida szavazásra jogosult lakosságának 10 %-a.


(3) A kitüntetett személynek adományozott aranygyűrű lapján Úrhida község címere, ívelt aljában bevésve pedig az adományozó neve és az adományozás éve található.

7. A díszpolgári cím visszavonásának rendje


16.§ (1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság,

-         szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, és /vagy/ a közügyektől eltiltotta.


(2)  A cím visszavonására bárki írásban, indokolt javaslatot tehet. A (1) bekezdésnek megfelelő javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.


(3)  A beérkezett javaslatról, illetve a visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.


(4)  A visszavont díszpolgári címmel kapott díszoklevelet a kitüntetett köteles visszaadni.


(5)  A címtől megfosztott díszpolgár nevét a községházán lévő tábláról törölni kell.


8. Záró rendelkezés


17.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18.§ (1) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a „díszpolgári cím, kitüntetések adományozásáról szóló 19/1999. (XI.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


(2) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a „díszpolgári cím, kitüntetések adományozásáról szóló 19/1999. (XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.           

Bognár József

Dr. Boda Zsuzsanna

polgármester

jegyző