Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (I.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 10. 01

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (I.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2021.10.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1/A. §

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint a helyi önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről.

A rendelet hatálya

2. § (1)

(2)

II. Fejezet

A gyermekek védelmének rendszere

3. § (1) A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

(2) A gyermekek védelmét Újfehértó Város Önkormányzata az 4. §.-ban meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja.

4. § (1)

(2)

(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása.

III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Pénzbeli ellátások

5. § Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

6. §

Természetbeni ellátások

7. §

7/A. §

7/B. §

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, érdekvédelem

8. § (1) A gyermekjóléti szolgálat kivételével a napközbeni ellátásban részesülők érdekvédelmére érdekképviseleti fórum működik.

(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú, választott tagjai

a) az ellátásban részesülő gyermekek képviseletében két szülő vagy más törvényes képviselő,

b) az intézmény dolgozóinak egy képviselője,

c) Újfehértó Város Önkormányzata részéről a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 1 tagja.

(3) A (2) bekezdés a. pontjában meghatározott tagokat, az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tagokat az intézmény dolgozói, a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tagot a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tagjai választják meg. A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a választás megszervezéséről az intézményvezető köteles gondoskodni.

(4) A tagság megszűnik:

a) a megbízás időtartamának lejártával,

b) lemondással,

c) a gyermek intézményi jogviszonyának megszűnésével,

d) a tag halálával.

(5) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. Az év közben megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani.

(6) Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ.

(7) Az érdekképviseleti fórum üléseit az elnök hívja össze. A határozatképességhez 3 tag egyidejű jelenléte szükséges. Az érdekképviseleti fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az érdekképviseleti fórum ülésére tanácskozási joggal az intézményvezetőt meg kell hívni.

V. Fejezet

Gyermekjóléti alapellátások, gyermekjóléti szolgáltatás

9. § Újfehértó Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulással kötött feladatellátási szerződéssel, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.

Gyermekek napközbeni ellátása

10. § A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának Újfehértó Város Önkormányzat által biztosított formái

a) bölcsőde,

b)

10/A. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról szüleik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

(2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében szervezi meg, melyet az Újfehértói Játékvár Bölcsőde útján biztosít.

(3) Az Újfehértói Játékvár bölcsőde a szakmai programjában szereplő szolgáltatásként szabad kapacitása terhére időszakos gyermekfelügyeletet biztosíthat, a személyes gondoskodást a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet alapján. Az erre vonatkozó írásbeli kérelmet az intézményvezető saját hatáskörében, külön eljárás nélkül bírálja el. Az időszakos gyermekfelügyelet biztosítására vonatkozó megállapodás tartalmára a Gyvt. 32. § (7) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó igény iránti kérelmet a felvétel kérelmezett időpontját is tartalmazó bölcsődei felvételi kérelem nyomtatvány kitöltésével az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

(5) Az intézményvezető a bölcsődei ellátás esetében

a) a kérelmezett időpontot megelőző 30. napig a szabad férőhelyek függvényében írásban, határozatban tájékoztatja a kérelmezőt a felvétel eredményéről és időpontjáról,

b) a felvétel időpontját megelőző 5. napig az ellátás igénybevételére vonatkozóan megállapodást köt a kérelmezővel, melynek tartalmára a Gyvt. 32. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) A szülő/törvényes képviselő az (5) bekezdés a) pontja szerinti döntés ellen, annak kézhezvételét követő nyolc napon belül Újfehértó Város Önkormányzatához címzett indokolt fellebbezéssel élhet.

(7) A bölcsődei felvétel során a Gyvt. 43. § (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. a fennmaradó szabad férőhelyekre a felvételi sorrendet a kérelem benyújtásának időpontja határozza meg.

(8) A bölcsődei intézményi térítési díj összegének megállapítása – a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazó mindenkor hatályos külön rendelet alapján, a kérelmező által becsatolt iratok figyelembevételével az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

(9) A bölcsődei ellátás megszűnésére

a) a Gyvt. 42/A. §-ában foglaltak az irányadóak,

b) az a) pontban foglaltakon túl megszűnik

ba) a Házirend többszöri megsértése esetén,

bb) a szülő/törvényes képviselő írásbeli kérelmére, feltéve, hogy az ellátás igénybevételére nem a Gyvt. 31. § (2) bekezdése alapján kerül sor,

bc) ha a gyermeket az óvoda átvette,

bd) a gyermek - alapos indok nélkül – legalább négy hétig nem vette igénybe az ellátást,

be) a térítési díj fizetésére kötelezett szülő/törvényes képviselő fizetési kötelezettségének két alkalommal történő írásbeli felszólításra nem tesz eleget, és ennek következtében egy hónapos hátraléka keletkezett.

Térítési díjak

11. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakat Újfehértó Város Önkormányzatának külön rendelete határozza meg.

VI. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a 9. § kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003. (III. 26.) VKT. számú rendelet, valamint az azt módosító 29/2004.(XII.10.) VKT rendelet, továbbá a helyi közlekedési támogatásról szóló 38/2003. (XII.31.) VKT. rendelet módosításáról szóló 25/2004. (II.10.) VKT. rendelet 1. §.-a hatályát veszti.

(2) Újfehértó Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2007. március 31-ig, a Családsegítő Szolgálat szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működő Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

(3) A rendelet 9. § -a 2007. április 1. napján lép hatályba.