Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 07. 25

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról

2022.07.25.

Sorokpolány község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c./ pontjában és a 13. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 4. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. §1 Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletben Sorokpolány Község Helyi Építési Szabályzatát mellékleteivel együttesen – beleértve a 3. melléklet szerinti Sorokpolány község belterületi Szabályozási tervlapját, valamint a 4. melléklet szerinti Sorokpolány község külterületi Szabályozási tervlapját - közzéteszi és kötelező alkalmazását elrendeli.

2. §2 (1) A község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre van felosztva, a bel- és külterület jelenlegi és tervezett határát a szabályozási tervek tartalmazzák.

(2) A belterület határát és a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számát az 1. melléklet tartalmazza.

Szabályozási elemek

3. §3

Területfelhasználás

4. §4 (1) A község területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre nem szánt területre van felosztva.

(2) Az igazgatási terület beépítésre szánt területei az építéshasználatuk általános jellege, valamint sajátos építéshasználatuk szerint:

1. lakóterület: falusias Lf jelű

2. vegyes terület: településközponti vegyes Vt jelű

3. gazdasági terület

a) kereskedelmi, szolgáltató Gksz jelű

b) ipari Gip jelű

4. különleges terület

a) temető K-T jelű

b) kastély K-K jelű

c) bánya K-B jelű

(3) Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területei:

1. közlekedési és közmű terület

a) közlekedési terület

b) közmű terület KM jelű

2. zöldterület.

a) zöldterületi közkert Z-Kk jelű

b) sport terület Z-S jelű

3. erdőterület

a) gazdasági célú Eg jelű

b) védő erdő Ev1-i, Ev1-h jelű

c) védett erdő Ev2-b jelű

4. mezőgazdasági terület:

a) általános jelű

b) korlátozott használatú Mko jelű

5. Vízgazdálkodási terület V jelű

6. különleges beépítésre nem szánt mauzóleum terület KbM jelű területfelhasználási egységbe sorolja.

Telekalakítás

5. §5

Építési övezetek általános előírásai

6. § (1) A Szabályozási Terv a beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a beépítési mód, telek beépíthetősége, megengedett építménymagasság, előkert előírt mérete, telkek előírt területe figyelembe vételével építési övezetekbe sorolja.

(2) Minden építési telekre a Szabályozási Terven jelölt területfelhasználási, építési övezeti vagy övezeti besoroláshoz tartozó beépítési és telekalakítási szabályokat kell alkalmazni.

(3) A természetes terepfelszínt legfeljebb 0,5 méterrel meghaladó épület környéke tölthető fel, kivéve, ha a feltöltés ár- vagy belvízveszély elhárítására szolgál.6

(4)7

Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok

7. § (1) A település közterületein elsődlegesen elhelyezhető:

a) hirdető (reklám) berendezés,

b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik),

c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,

d) szobor, díszkút, szakrális emlék,

e) távbeszélőfülke

f) a rendelet 24. §-ban meghatározottak.

(2)8

(3)9

(4)10

(5)11

(6) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák zöldfelületként kell kialakítani.

(7) A hulladékgyűjtő szigetet növényzettel vagy farácsozattal takarva, a védett épületektől legalább 25 m-re lehet kialakítani.12

II. Fejezet

Beépítésre szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai

8. § Általános előírások.

(1)13

(2) Minden építési telek és közforgalomnak megnyitott út között járműközlekedésre alkalmas kapcsolat(ok) létesíthető(k), egyenként legfeljebb 6,5 m szélességben.

(3) Az önkormányzat a beépítésre szánt területek közművesítettségét az OTÉK szerinti teljesen közművesített mértékben állapítja meg.14

(4)15

(5)16

9. § Kerítés létesítés szabályai:

(1)17

(2)18

(3) Ahol a Szabályozási Terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést a szabályozási vonalon kell elhelyezni.

(4)19

(5)20

(6)21

10. § Építmények elhelyezésének és kialakításának általános szabályai:

(1) Előkert létesítése az új tervezett lakóterületek esetén kötelező: 5,0 m . A település egyéb területén előkert helyét a szabályozási terven jelölt építési vonalnak vagy előírt előkert méretnek, annak hiányában az utca kialakult építési vonalának megfelelően vagy legfeljebb 5,0 m-ben kell meghatároznia.

(2) Épületeket a telken a 2. mellékletben megadott, vonatkozó mintalap szerint építésre kijelölt helyen vagy a szabályozási terven jelölt módon kell elhelyezni.22

(3) Építési határvonal előtti előkertben csak terepszint alatti építmény, hirdetőtábla, előlépcső, zárt hulladékgyűjtő helyezhető el, épületrész a telek beépített területének számításánál meghatározott módon nyúlhat be.23

(4)24

(5) Oldalkert mérete nem lehet kisebb új beépítés esetén 6,0 m-nél, kialakult oldalhatáron álló beépítésnél építménymagasság fele vagy min. 3,0 m , szabadon álló beépítésnél 3,0 m . Ha az oldalkert mérete a kialakult állapot esetén az előírtnál kisebb méretű, akkor a kialakult állapotnak megfelelő méretet, vagy az övezeti előírás építménymagasságát kell figyelembe venni.

(6) Övezethatáron elhelyezkedő oldalkert méretét legalább 4,5 m-ben kell meghatározni.

(7) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) hatálybalépésekor meglévő építmény utólagos hőszigetelése éshomlokzat burkolása együttesen – az oldalhatáron álló falat kivéve – az elő, oldal, és hátsókert méretét legfeljebb 10- 10 cm mértékig csökkentheti. A telek beépítése ennek megfelelően módosulhat.25

(8) Lakókocsi, és sátor csak az Lf jelű falusias építési övezetekben, már beépített lakótelken állítható fel. Lakóterületen szálláshely szolgáltatásként négynél több lakókocsi vagy sátorhelyet csak hátsó kertben lehet elhelyezni, és annak területén a szomszédos telkek irányában 3 m széles zöldsáv (bokorsor) telepítésével kell védeni. A lakókocsi vagy sátorverőhely által OTÉK előírásai szerint kiszámított – elfoglalt terület burkolt felületnek számít.26

(9)27 Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken belül.

Falusias lakóterület

11. § Általános előírások:

(1) A falusias lakóterület, lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A lakóterületek sajátos jellegük alapján:

1. Lf jelű általános falusias lakóterület

2. Lfk jelű helyi védendő utcaképű lakóterület.

(3) Az Lf jelű területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:

1. 1500 m 2 telekterületig max. 1 db lakóépület legfeljebb 2 lakásegység, 1501-3000m2 között legfeljebb 2 épületben legfeljebb 3 db lakásegység, 3001 m 2 felett legfeljebb 2 épületben legfeljebb 4 lakásegység helyezhető el.

2. mezőgazdasági és erdőgazdasági (üzemi) létesítmények

3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

4. szálláshely szolgáltató épület

5. kézműipari építmény

6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

7. sportépítmény.

(4)28

(5) A lakóterületen csak magas tetős épület létesíthető 35-45° közötti tető hajlásszöggel.

(6) Az övezetek területén a kialakult építészeti hagyományok alapján az övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése esetén a meglévő épület építménymagassága nem növekedhet, illetve a toldalék jellegű bővítmény építmény magassága az övezeti előírás szerinti értékét nem haladhatja meg.

(7) Az övezetek területén a kialakult építészeti hagyományok alapján az övezeti előírásnál kisebb telekterülettel rendelkező, kialakult építési telkek továbbra is építési telekenek számítanak. Ezen telkeken telekalakítás során a telek méret szabályozási vonallal érintett, út céljára átadandó terület kivételével nem csökkenthető tovább.

(8) A új építmények esetén kialakítható legnagyobb utcai homlokzathossz szabadon álló beépítés esetén 18,0 m , oldalhatáros beépítés esetén 16,0 m , zártsorú beépítés esetén 30,0 m .

(9)29

12. § Építési övezetekre vonatkozó előírások:

(1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,0 m , a megengedett legnagyobb építménymagasság utcavonalon lévő építményeknél a (3) bekezdés szerint.

(2) Előkert létesítését a rendelet 10. §.(1) szabályozza.

(3) A falusias lakóterületekre vonatkozó építési övezeti előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.30

(4) Az Lf jelű falusias lakóterületen a tömbök szabályozási tervtől eltérő belső felosztása esetén a telek utcafrontjának hossza a 20 m-nél szélesebb nem lehet. Az Lfk jelű falusias lakóterületen a tömbök eltérő felosztása esetén a kialakult telekszerkezethez és osztáshoz illeszkedve lehet telketalakítani.

(5) A telek területére előírt zöldfelület 30 %-át fásítva kell kialakítani.

Településközpont vegyes terület

13. § Általános előírások:

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeletetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó funkcióra.

(2) A Vt jelű területen az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el.31

14. § Építési övezetre vonatkozó előírások:

(1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalra kerülő építmény esetén 3,0 m , a megengedett legnagyobb építménymagasság utcavonalon lévő építményeknél a (2) bekezdés szerint.

(2) A településközpont vegyes területre vonatkozó építési övezeti előírásokat a 6. melléklet tartalmazza.32

(3) Az építménymagasság 4,5(K) értéke esetén a kialakult építménymagasságot a meglévő építménymagasságban, új építmény létesítése, bővítés esetében legfeljebb 4,5 m-ben kell meghatározni.

(4) A településközponti vegyes területen az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények közül -a, -c, -d, -e, -f, -g, -h, -i, -m, -n pont alatt felsoroltak építhetők.

Gazdasági terület

15. § (1) A gazdasági terület elsősorban a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A gazdasági terület lehet:

1. kereskedelmi, szolgáltató terület

2. egyéb ipari terület

(3)33

Kereskedelmi, szolgáltató terület

16. §34 (1) A területen az OTÉK előírásai alapján a következő építmények helyezhetők el:

a) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység célú épület,

2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgáló lakások,

3. igazgatási, egyéb irodaépület,

4. parkolóház, üzemanyagtöltő,

5. sportépítmény.

b) A kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK előírtak figyelembevétel kivételesen elhelyezhető:

1. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

2. egyéb közösségi szórakoztató épület.

(2) A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó építési övezeti előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A 7,5 m építménymagasságnál magasabb építmények legfeljebb 20m építménymagassággal is elhelyezhetők, amennyiben azt az épület funkciója és az alkalmazott sajátos technológia megköveteli.

Ipari terület

17. § (1) A területen az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el.35

(2) Az ipari területen kivételesen elhelyezhető:

1. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgáló lakások,

2. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

(3) Az ipari, gazdasági területre vonatkozó építési övezeti előírásokat a 8. melléklet tartalmazza.36

Különleges terület

18. § Általános előírások:

(1) A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 11-19. §-ok szerinti területektől eltérő területek.

(2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

1. Temető K-T jelű

2. Kastély K-K jelű

3. Bánya K-B jelű..

(3) A K-T jelű temető különleges területen elhelyezhető építmények:

1.kegyeleti célú építmények
2.egyházi épület
3.terület fenntartását szolgáló épület
4.szobor, dísztárgy
5.pihenést szolgáló.
(4) A K-K különleges kastély területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetésű egységek helyezhetők el:
lakóépület
szálláshely szolgáltató épület
oktatási központ
egészségügyi épület
szociális épület
kulturális épület
igazgatási épület
sportépítmény
nem zavaró hatású gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, mezőgazdasági építmény.
(5) A K-B különleges bánya területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben a bányászattal kapcsolatos üzemi épületek helyezhetők el.

19. §37 (1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,5 m .

(2) A K-T temető területre vonatkozó építési övezeti előírás:

a) beépítés módja szabadonálló

b) beépítési %: 10 %

c) legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

d) legkisebb zöldfelület aránya 60 %

e) szintterület sűrűség telekre 0,05.

(3) A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 50%-ban zöldfelületként kell figyelembe venni.

(4) A temetőben 100 m2 -ként legalább 1 db nagy koronájú lombos fát kell telepíteni (6,0 m-nél nagyobb lombkoronát növelő fa).

(5) A K-K jelű különleges kastély területre vonatkozó építési övezeti előírásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kialakult építménymagasság: „K” alapján a meglévő és tervezett építményeknél a területre számított meglévő építménymagasság az irányadó, az nem növelhető.

(6) Építmények elhelyezésénél szabadon álló övezetben kialakult állapot esetén az építmények oldalhatárosan is elhelyezhetők.

(7) A K-B jelű különleges bányaterületre vonatkozó építési övezeti előírásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kialakult építménymagasság: „K” alapján a meglévő és tervezett építményeknél a területre számított meglévő építménymagasság az irányadó, az nem növelhető.

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai

20. § (1)38

(2) A telekalakítás során az érintett telkek mindegyikének járműközlekedésre alkalmas közterülethez kell csatlakoznia, valamint a telkek méreteinek meg kell felelnie az övezeti előírásoknak.

Közlekedési és közmű területek

21. § Általános előírások:

(1) A területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint:

1. közúti közlekedési terület

2. Km jelű közműterületbe sorolja.

(2) E rendelet alkalmazásában közlekedési és közmű terület a szabályozási tervlapon ilyen célra jelölt közterület, illetve közforgalomnak átadott magánterület és telek.

(3)39

(4) Az egyes övezetekben csak annak rendeltetési célját szolgáló építmények és az OTÉK-ban meghatározott építmények helyezhetők el.40

(5) Építménymagasság a toronyépítmények kivételével legfeljebb 4,5 m .41

(6) Közutak lakott területi szakaszai mentén a közvilágítás, a gyalogos forgalom részére járda kiépítése szükséges.

(7) Utak alatt, a közművek elhelyezésénél, a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét mindig figyelembe kell venni.

22. § (1) A közlekedési és közmű területek kategorizálását, a biztosítandó építési területek szélességét a 11. melléklet tartalmazza.42

(2)43

(3) A mezőgazdasági területen kialakítandó új dűlőút (köz, illetve magánút) építési területének illetve telkének legkisebb szabályozási szélessége - méretezés hiányában – 10,0 méter. A fenti legkisebb szabályozási szélesség egynyomú útként kialakítható, 200-300 m-enként kitérőkkel, melynek helyigénye minimum 10 m , amennyiben az a földrészletek biztonságos megközelítését és a közlekedési területen elhelyezendő egyéb műtárgyak megvalósítását nem korlátozza és útkeresztszelvényben a kialakítás az adott helyen igazolható.44

(4)45

(5) A Km jelű terület közművekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló terület, amely a közművek rendeltetésszerű működését biztosítja. Építményeket szabadon álló módon kell elhelyezni. Maximális építmény magasság 4,5 m .

(6)46

Közműterületek és létesítmények

23. § Általános előírások

(1)47

(2)48

(3)49

(4)50

(5)51

(6) Korszerű közműpótló kialakítására csak a birtokközpont, vagy közműre csatlakozni nem tudó területeken van lehetőség.52

(7)53

(8)54

(9)55

(10)56

(11)57

(12)58

(13)59

(14)60

(15) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért:

a) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg –rövid időre- sem engedélyezhető.

b) A nyílt árkokra, patakra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni.

c) 61

d) 62

(16)63

(17) Hosszabb távon nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer csak szilárd burkolat nélküli, illetve beépítésre nem szánt területen maradhat fenn. A csapadékvíz élőfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.64

Villamosenergia ellátás
(18) Községesztétikai, területgazdálkodási, és tájvédelmi szempontból a Fő utcán csak földkábeles hálózat létesíthető, rekonstrukció már csak ilyen módon hajtható végre. A javasolt a község egyéb utcájában a meglévő légvezetékes hálózatának földkábeles hálózatra való átépítése és az új hálózat ilyen módon való kialakítása. Új hálózat kiépítésekor légkábel esetén is az utcai hálózatra való bekötés csak földkábellel készülhet.
(19) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek helyezhetők el.65
Földgázellátás
(20) 66
(21) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.
Elektronikus hírközlés
(22) Községrendezési szempontból belterületen és külterületen védett építmény környezetében a távközlési hálózatot létesítésekor ill. rekonstrukciójakor földkábelbe ill. alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni.

Zöldterület

24. §67 (1) A rendelet alkalmazásában zöldterületek a Szabályozási Terven ilyen célra jelölt közterületek.

(2) A területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint:

1. közkert Z-Kk jelű

2. sport Z-S jelű.

(3) A Z-Kk jelű zöldterületi közkert és közpark övezetben csak annak rendeltetését szolgáló:

1. sportolási, testedzési célú
2. pihenést szolgáló
3. a terület fenntartását szolgáló
4. szobor, dísztárgy
5. reklám
célú építmények helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 5%-os beépítésével.
(4) A Z-S jelű sport övezetben csak annak rendeltetését szolgáló
1. sportolási, testedzési célú
2. pihenést szolgáló
3. vendéglátó
4. a terület fenntartását szolgáló
5. szobor, dísztárgy
6. reklám
célú építmények helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2%-os beépítésével.
(5) A területfelhasználási egység területén épületek szabadonálló beépítési módon helyezhetők el.
(6) A területek kialakítása parképítési terv alapján történhet, építménymagaság toronyépítmények kivételével legfeljebb 4,5 m .

Erdőterület

25. §68 (1) E rendelet alkalmazásában erdőterület a Szabályozási Tervlapon ilyen célra jelölt terület vagy telek.

(2) Az erdőterületeket a Szabályozási Terv elsődleges rendeltetésük szerint:

1. gazdasági célú Eg jelű

2. védelmi célú Ev jelű.

(3) Gazdasági célú Eg jelű erdőterületek erdőművelés és vadgazdálkodás céljára és az ezeket szolgáló építmények elhelyezésére kijelölt területek.

(4) Ha a terület nagysága a 100.000 m2-t meghaladja, az övezetben

1. erdő fenntartás
2. vadgazdálkodás
3. védelem
4. szállítás
rendeltetési egységek helyezhetők el, legfeljebb a terület 0,5%-ának beépítésével.
(5) Épületek építési telken, szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el, építménymagasság a magaslesek és egyéb toronyszerű műtárgyak kivételével a 7,0 m-t nem haladhatja meg.
(6) Védelmi célú, Ev jelű erdőterületek sajátos jellegük szerint:
1. Védő erdők
a) Ev1-h jelű településvédelmi erdő
b) Ev1-i jelű tájképvédelmi erdő
2. Védendő erdők:
a) Ev2-b jelű természetvédelmi erdő.
(7) Ev1-h jelű területen településvédelmi erdőt kell telepíteni, a meglévőket meg kell őrizni. Ilyen erdő a gazdasági területek és lakóterület közé ékelődő erdő, a temető és lakóterület közötti rézsűt fedő erdő.
(8) Ev1-i jelű területen tájképvédelmi erdő a táj szépségének és a tájba való beavatkozás mértékének csökkentését, a volt anyagnyerőhely és helyi hulladéklerakó rekultiválását szolgálja. A területet beépíteni nem lehet.
(9) Ev2-b jelű területet helyi védelem alá kell venni. Erdődülőben fekvő erdőrészletet természetes állapotában kell megőrizni. A terület fenntartását, kutatást és védelmét szolgáló építményen helyezhető el legfeljebb 2 % beépítettséggel, 4,5 m építménymagassággal.

Mezőgazdasági terület

26. § (1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termény, termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználat és természeti értékek megőrzését is figyelembe kell venni.

(2) A Szabályozási Terv a mezőgazdasági területeket használatuk és a rajtuk elhelyezhető építmények alapján:

1.1 jelű általános mezőgazdasági terület

1.2 Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területek.

(3) Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági övezet előírásai:

a) A területen nem folytatható olyan tevékenység, nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő természetközeli élőhelyeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja.

b) A kialakult gyep művelési ágat fenn kell tartani (fenntartó gazdálkodás folytatása).

c) A vízfolyásokat védő zóna minimális szélessége 50 m , vízfolyásnál partjainak szélétől kell számítani.

d) A gyepterületek évente legalább egyszeri kaszálásának elvégzése. A kaszálás és a legeltetés időpontjait a természetvédelem érdekeinek megfelelően kell meghatározni. Meg kell akadályozni a spontán beerdősödésüket.

e) Környezetkímélő gazdálkodást kell folytatni, növényvédő szerek felhasználása csak a vonatkozó jogszabályokban előírtak figyelembevételével lehetséges.69

27. §70 (1) Általános mezőgazdasági (árutermelő) övezetben területen az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:

a) Beépíthető telek területe:

1. lakóépület és vegyes rendeltetésű: min. 1 ha telekterület esetén

2. gazdasági épület: min. 6000 m 2 telekterület esetén.

b) Beépítettség maximum 3 %.

c) Megengedett legnagyobb építmény magasság lakó és vegyes rendeltetésű épület esetén 7,5 m.

d) Beépítési mód szabadon álló, előkert min. 10,0 m .

(2) Korlátozott használatú mezőgazdasági Mko jelű övezetben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:

a) Lakó és vegyes rendeltetésű épület nem építhető.

b) Nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető.

c) Gazdasági épületként csak gyepgazdálkodást szolgáló ideiglenes építmények (szénatároló, karám) létesíthetők.

d) Beépíthető telek területe minimum 1 ha telekterület esetén.

e) Beépítettség max 0,5 %, de gazdasági épület maximális alapterülete telkenként max. 300 m2 lehet.

f) Megengedett legnagyobb építmény magasság 4,5 m .

g) Beépítési mód szabadon álló, épületnek vízfolyástól min. 50,0 m távolságban kell lennie.

h) Az övezetben hígtrágyás állattartó telep nem létesíthető.

(3) Sorokpolány község területén birtoktest és birtokközpont a település közigazgatási területén az Má jelű általános mezőgazdasági övezetben elhelyezkedő mezőgazdasági területekre terjeszthető ki. A birtokközpont területén a beépítés nem haladhatja meg a 40 %-ot.

Vízgazdálkodási terület

28. § (1) A vízgazdálkodási területei sajátos használatuk alapján:

1. V jelű elsősorban a vízmedrek és azok parti sávja, vízjárta területek

(2)71

(3) Védőtávolság a Sorok-Perint és Kis-Sorok vízfolyás part éleitől 6- 6 m .

(4) Az Alsó utcai lakóterület védelme érdekében védtöltés építendő ki Az árvízvédelmi töltések lábától mérve a víz és mentett oldalon 10-10 méteres védősávban kizárólag rét és gyepművelés folytatható.

(5) A felszín alatti vízelvezető rendszerek folyamatos karbantartása a földhasználó kötelessége.

(6) Útépítés kapcsán szükségessé váló vízfolyás korrekciója az útépítéssel egy időben, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervek alapján végezhető el.

(7) A meglévő és tervezett vízelvezető árkok részére vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervek alapján a szabályozási terven jelölt helyeken telket kell alakítani és ki kell építeni egészen a befogadóig.

Különleges beépítésre nem szánt mauzóleum terület72

28/A. § (1) A KbM jelű különleges beépítésre nem szánt mauzóleum területen kegyeleti, egyházi, kulturális és látogatási és a terület kiszolgálására szolgáló építmények helyezhetőek el a kialakult állapoton kívül 4,5 m legnagyobb építménymagasággal, szabadon álló módon.

(2) A különleges beépítésre nem szánt mauzóleum területen a kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.

Zöldfelületek, természetvédelem

29. § (1)73

(2) A településkép, a település zöldfelületi rendszerének és növényállományának megóvása érdekében a beépítésre szánt területeken és közcélú zöldfelületeken (parkok, fasorok):

a)74

b) Meglévő 12- 16 m közti szélességű utcákban a közművektől függően, tervezett utcákban mindenesetben legalább egyoldali, a 16 m , vagy a feletti szélességű utcákban a közművek függvényében, tervezett utcákban minden esetben kétoldali fasor létesítendő.

(3) Az utcafásítás csak egységes megjelenést biztosító és a tájjelleghez igazodó fafajokkal valósítandó meg.75

(4) A telkeken belüli zöldfelületekre az adott területfelhasználás övezeti előírásai vonatkoznak.

Természetvédelem
(5) Helyi jelentőségű természeti területté és értékké nyilvánítandó a Tilos erdő dűlőben fekvő 0131/1 hrsz erdő szabályozási tervein jelölt területe.
(6) 76
(7) A folyók, patakokat és a hozzájuk kapcsolódó, természethez közeli állapotban lévő részek határvonalától számítva 50 m széles vízvédelmi övezet létesül. Az 50 m széles sávban csak szelektív permetet, növényvédelmi szereket szabad használni. Ugyancsak ezen 50 m-es sávban gyomirtószer nem alkalmazható.77
(8) Egyedi tájértékek
a) Településsel kapcsolatos vallási emlék:
aa) Újfalusi Felsőtag dűlőben álló kőkereszt
ab) Sorokpolányi-árok keresztezésében álló kőkereszt
b) Termeléssel kapcsolatos agrártörténeti emlékek:
ba) Gyula-major
bb) gémeskút: az Alsó lapos dűlőben
c) Közlekedéssel kapcsolatos emlék:
ca) a római kori Borostyánkő-út.78
(9) 79
(10) 80
(11) 81

Környezetvédelem

30. §82

Örökségvédelem

31. §83

Sajátos jogintézmények

32. §84 (1) Az önkormányzat sajátos jogintézményként a településrendezési kötelezettség körébe tartozó beültetetési kötelezettséget írja elő.

(2) A beültetési kötelezettség hatálya alá az alábbi telkek Szabályozási Terven meghatározott területei tartoznak:

a) 076/26 hrsz tervezett gazdasági terület K-i oldalán 20 m szélességben;

b) 092/1 hrsz ipari gazdasági terület D és DNy-i-i oldalán 25 m szélességben;

c) 127; 130 hrsz területen sorokpolányi temető Ny-i oldalán.

(3) A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:

a) terület gyepesítését,

b) a telepítési sávban lakóterület esetében gyümölcs vagy őshonos fafajokkal megvalósítandó növénytelepítéssel, gazdasági terület esetében vegyes faállományú fásítással, a jelölt terület legalább 80%-án.

(4) Az ültetést telepítési terv alapján a használatbavételig kell elvégezni figyelembe véve a kiültetési időszakokat.

(5)85 Építési tilalom kerül elrendelésre a 025/10. hrsz-ú ingatlanon EOV koordináta rendszer szerinti Y: 471 161, X: 199 729, Z (Adria): 191 m felszámolt kút 10 m sugarú környezetében lezárt kút körül.

Védőtávolságok

33. §86

Záró rendelkezések

34. § (1)87

(2) A rendelet:

a) 1. melléklete a belterület határát, valamint a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számát,

b) 2. melléklete a beépítési mintalapokat,

c) 3. melléklete Sorokpolány község belterületi Szabályozási tervét,

d) 4. melléklete Sorokpolány község külterületi Szabályozási tervét,

e) 5. melléklete a falusias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírásokat,

f) 6. melléklete a településközpont vegyes területre vonatkozó építési övezeti előírásokat,

g) 7. melléklete a kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó építési övezeti előírásokat,

h) 8. melléklete az ipari gazdasági területre vonatkozó építési övezeti előírásokat,

i) 9. melléklete a kastély területre vonatkozó építési övezeti előírásokat,

j) 10. melléklete a bányaterületre vonatkozó építési övezeti előírásokat,

k) 11. melléklete a közlekedési és közmű területek kategorizálását, a biztosítandó építési területek szélességét

tartalmazza.88

(3) A rendelet 2007. április 16. napján hatályba, de a rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált illetve folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

1. melléklet

A belterület határának kiterjesztéséről
valamint
a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számáról
076/26 hrsz részben, szabályozási terv szerint;
076/17 hrsz egészben;
076/18 hrsz egészben;
076/19 hrsz egészben;
076/20 hrsz egészben;
076/21 hrsz egészben;
0131/2 hrsz egészben.

5. melléklet91

A falusias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

területfel-használás

beépítési mód

Maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség

(%)

min. zöld


%

szintterület sűrűség
telekre

2.

Lfk

O

4,5

900

kialakult
(új 14 m )

30

40

0,5

3.

Lfk

O

4,5

1200

kialakult
(új 14 m )

30

40

0,5

4.

Lfk

O

4,5

1500

kialakult
(új 14 m )

30

40

0,5

5.

Lf

O

4,5

800

kialakult
(új 14 m )

30

40

0,5

6.

Lf

O

4,5

1000

kialakult
(új 14 m )

30

40

0,5

7.

Lf

O

4,5

1200

kialakult
(új 14 m )

30

40

0,5

8.

Lf

O

4,5

1500

kialakult
(új 14 m )

30

40

0,5

9.

Lf

SZ

4,5

1000

20 m

30

40

0,5

10.

Lf

SZ

4,5

1100

20 m

30

40

0,5

11.

Lf

SZ

4,5

2000

20 m

20

40

0,5

6. melléklet92

A településközpont vegyes területre vonatkozó építési övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség

(%)

min. zöld


%

Szintterület sűrűség
telekre

2.

Vt

SZ

7,5

2500

30

25

40

2,4

3.

Vt

O

4,5

1000

18

30

40

2,4

4.

Vt

SZ

4,5(K)

1000

16

30

40

0,5

7. melléklet93

A kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó építési övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség


(%)

előkert


m

min. zöld


%

szintterület sűrűség
telekre

2.

Gksz

SZ

7,5(20)

2500

20

40

Kialakult, vagy min 5,0 m

30

2,0

8. melléklet94

Az ipari gazdasági területre vonatkozó építési övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség


(%)

elő-kert


m

min. zöld


%

szintterület sűrűség
telekre

2.

Gip

SZ

7,5

2500

20

40

Kialakult, vagy min 15,0 m

30

1,5

9. melléklet95

A kastély területre vonatkozó építési övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség

(%)

min. zöld


%

szintterület sűrűség
telekre

2.

K-K

SZ

K

K

Kialakult
( 50 m )

10

80

0,5

10. melléklet96

A bányaterületre vonatkozó építési övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

területfel-használás

beépítési mód

maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség

(%)

min. zöld


%

szintterület sűrűség
telekre

2.

K-B

SZ

4,0

5000

50 m

5

30

0,5

11. melléklet97

A közlekedési és közmű területek kategorizálását,
a biztosítandó építési területek szélessége

A

B

C

D

E

F

1.

út megnevezés

Települési út kategória/ kezelő

Hrsz
[meglévő, utcanév]

útkategória

Védőtá-volság

Építési terület
/szab. szélesség/

2.

8442 jelű
országos mellékút

összekötő út/
állami út

02/4

K.V.A.

50- 50 m

30,0 m

3.

8442 jelű
országos mellékút

összekötő út/
állami út

84/6

B.V.c.

-

22,0 m

4.

8704 jelű
országos mellékút

összekötő út/
állami út

0132, 0117/2
tervezett új nyomvonal

K.V.A.

50- 50 m
50- 50 m

22,0 m
30,0 m

5.

8704 jelű
országos mellékút

összekötő út/
állami út

381 [Fő]

B.V.c.

-

12,60- 20,0 m
28,0 m

6.

8705 jelű
országos mellékút

összekötő út/
állami út

016

K.V.A.

50- 50 m

30,0 m

7.

Településközi út
Balogunyom felé

Településközi út
Kiszolgáló út

0137; 0140/10; 307

K.VIII.A.

-

Min 12,0 m

8.

Településközi út
Egyházasrádóc felé

Településközi út
Kiszolgáló út

0126; 0111;

K.VIII.A.

-

Min 12,0 m

9.

lakóút

Kiszolgáló út/
Helyi önk. út

137 [Templom]
119 [Petőfi]
107 [Alsó]
530 [Temető]
461 [Kossuth]
506 [Dózsa]
276
382; 54
9
473
532/6

B.VI.d.

-

14,5- 15,0 m
16,0- 20 m
12,0- 16 m
15- 16,50 m
16- 18,0 m
15,0 m
20,0 m
12,0 m
8,0 m
13,0 m
16,0 m

10.

gyalogút

gyalogút

318, 204, 5; 507

B.X.

-

3,0 m

11.

Mezőgazdasági út

Kiszolgáló út/
Helyi önk. út

071/1; 089; 0111; 0105/1; 0117; 015; 022/3; 025/5; 033/2; 095; 044/11; 0145; 0148/1; 0167; 276; 361K.VIII.C.

-

Meglévő: kialakult szab. szélesség
Vagy 10,0 m

1. függelék98

A község területén műemlékileg védett építmények, területek, régészeti lelőhelyek felsorolása

1. A község területén műemlékileg védett:

1. Nagyboldogasszony R.k. templom, Fő u. 122. Mtsz.: 8062., hrsz: 1, 2.

a) Műemléki környezete: 1, 129, 84/5, 82, 81, 76, 75, 74, 73, 69, 6/1, 138, 130 hrsz-ok, a Fő, a Templom és Alsó utcák érintett szakaszai, valamint az 5 hrsz-ú út teljes szakasza.

2. Szapáry-mauzóleum, Fő u. 68. Mtsz.: 8061., hrsz: 330.

a) Műemléki környezete: 0133/2, 331, 329, 413, 414, 415, 420, 421 hrsz-ok, valamint a Fő utca érintett szakasza.

3. Szapáry-kastély, Fő u. 115. Mtsz.: 10756., hrsz: 265.

a) Műemléki környezete: 275, 31, 30, 29, 28, 26/3, 25, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 140, 141, 262, 261, 260, 277, 278/1, 278/2, 301, 302 hrsz-ok, a Fő utca érintett szakasza, valamint a 276 hrsz-ú út.

2. Nyilvántartott régészetileg lelőhelyek:

1. Római katolikus templom, temető Ák, KK,. 1-5 hrsz

2. Berekalja I. temető, telep Bv, Ák: 82; 84/5; 104; 105/2 hrsz

3. Berekalja II. telep; Ák, Kk: 03 hrsz

4. Újfalusi Felső Tag telep; Ő, KK, Úk: 076/17-19 hrsz

5. Polányi Réteki tepel; Bv: 010/3 hrsz

6. Borostyánkő út Római: 0148/1; 03; 016 hrsz.

7. Haraszt telep, útállomás; Ró: 025/10 hrsz.

1

Módosította a 8/2022. (VI.21.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.07.25.

2

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 1.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

3

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

4

Módosította a 8/2022. (VI.21.) ör. 2.§-a Hatályos: 2022.07.25.

5

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

6

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 2.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

7

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

8

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

9

Hatályon kívül helyezte a 8/2022. (VI.21.) ör. 7.§ a) pontja Hatályos: 2022.07.25.

10

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

11

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

12

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 3.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

13

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

14

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 4.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

15

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

16

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

17

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

18

Hatályon kívül helyezte a 8/2022. (VI.21.) ör. 7.§ b) pontja Hatályos: 2022.07.25.

19

Hatályon kívül helyezte a 8/2022. (VI.21.) ör. 7.§ c) pontja Hatályos: 2022.07.25.

20

Hatályon kívül helyezte a 8/2022. (VI.21.) ör. 7.§ c) pontja Hatályos: 2022.07.25.

21

Hatályon kívül helyezte a 8/2022. (VI.21.) ör. 7.§ c) pontja Hatályos: 2022.07.25.

22

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 5.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

23

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 6.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

24

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

25

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 31.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

26

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 7.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

27

Kiegészítette a 8/2022. (VI.21.) ör. 3.§-a Hatályos: 2022.07.25.

28

Hatályon kívül helyezte a 8/2022. (VI.21.) ör. 7.§ d) pontja Hatályos: 2022.07.25.

29

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

30

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 8.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

31

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (2) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

32

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 9.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

33

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

34

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 10.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

35

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (2) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

36

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 11.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

37

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 12.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

38

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

39

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

40

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 13.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

41

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 14.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

42

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 15.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

43

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

44

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

45

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

46

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

47

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

48

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

49

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

50

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

51

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

52

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (2) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

53

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

54

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

55

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

56

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

57

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

58

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

59

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

60

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

61

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

62

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

63

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

64

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 17.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

65

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 18.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

66

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

67

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 19.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

68

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 20.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

69

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 21.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

70

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 22.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

71

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

72

Kiegészítette a 8/2022. (VI.21.) ör. 4.§-a Hatályos: 2022.07.25.

73

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

74

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

75

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (2) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

76

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

77

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 23.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

78

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 24.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

79

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

80

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

81

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

82

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

83

Hatályon kívül helyezte a 8/2022. (VI.21.) ör. 7.§ e) pontja Hatályos: 2022.07.25.

84

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 28.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

85

Kiegészítette a 8/2022. (VI.21.) ör. 5.§-a Hatályos: 2022.07.25.

86

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

87

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 32.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. 12. 14.

88

Módosította a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 29.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

89

Módosította a 8/2022. (VI.21.) ör. 6.§ (1) bekezdése Hatályos: 2022.07.25.

90

Módosította a 8/2022. (VI.21.) ör. 6.§ (2) bekezdése Hatályos: 2022.07.25.

91

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

92

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

93

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

94

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

95

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

96

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

97

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.

98

Kiegészítette a 17/2016. (XII. 13.) Ör. 30.§-a Hatályos 2016. 12. 14.