Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008(IV.30.) önkormányzati rendelete

a reklámhordozók elhelyezéséről

Hatályos: 2008. 04. 30 - 2017. 12. 30

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendelete

a reklámhordozók elhelyezéséről

( a módosításokkal egységes szerkezetben)


A rendeletet módosították a 25/2009 (IX.02.),  a 24/2010.(XI.17.),

 a 32/2010.(XII.28.), a 28/2011.(XI.23.), az 5/2012.(II.22.),

a 20/2012.(V.16.), és a 21/2016.(X.26.) önkormányzati rendeletVeresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


 1. §


A rendelet célja


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek — városképi, közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a reklámtevékenységgel kapcsolatos követelmények figyelembevételével — meghatározzák a településen a reklámhordozók kialakítását, elhelyezését.


 1. §


A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik/amelyek Veresegyház város közigazgatási területén hirdető-berendezést, hirdetményt kívánnak elhelyezni, illetve helyeztek el.


 1. §


Reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai


 1. A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámhordozó csak a jelen rendeletben előírt célra és módon helyezhető el.


 1. [1] Reklámhordozókat épületek homlokzatán, építési telken és közterületen önállóan, támfalon, kéményen, és utcabútorok erre acélra kialakított részén biztonságosan rögzítve lehet elhelyezni.


 1. Reklámhordozó csak úgy helyezhető el, hogy az megfeleljen a városképi követelményeknek, a közlekedésbiztonsági előírásoknak, illetve a reklámhordozónak a környezetében lévő épületekkel való esztétikai összhangjának.


 1. [2] Épület falán, kerítésén reklámhordozót elhelyezni csak az épület tulajdonosának hozzájárulásával lehet.


 1. [3] Hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése – a 8. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – bejelentés alapján végezhető el.

Amennyiben a reklámhordozó elhelyezése engedélyköteles, úgy a hirdetéshordozó berendezés, cég- és címtábla méreteit, színezését, betűméretét, egységes megjelenést tartalmazó műszaki és látványtervet a kérelemhez mellékelni kell.


 1. A polgármesteri hivatal egységes méretű, anyagú, kialakítású reklámtáblák elhelyezését előírhatja, ennek költsége az érdekelteket terheli.


4. §


A 3. § (3) bekezdésében megfogalmazott településképi megfelelés követelményének elbírálása során az építésügyi hatóság a városi főépítész vagy az általa megjelölt építéshatósági munkatárs véleményét köteles kikérni és figyelembe venni, így különösen a városképileg jelentős épületek (oktatási, közművelődési, idegenforgalmi, kereskedelmi, műemlékvédelmi, stb) környezetébe kerülő hirdető-berendezések tervei esetén. Amennyiben a főépítész szükségesnek tartja, kikérheti az erre illetékes bizottság véleményét is.


5. §


 1. Nem helyezhető el reklámhordozó közterületen, vagy közterületről látható magánterületen, ha:
  1. a közút területébe vagy közúti űrszelvénybe nyúlna,
  2. az gátolja a kilátást,
  3. városképi, tájképi környezetvédelmi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen vagy káros lenne.


 1. [4], [5],[6] Nem helyezhető el reklám, hirdetmény, plakát, szórólap, reklámcédula:
 • műemléknek minősülő épületeken valamint annak kerítésén,
 • autóbusz megálló épületében,
 • közterületi berendezési tárgyakon.


 1. A reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.


 1. [7] Egyéb ingatlanokon reklámhordozót elhelyezni — a területi egységre vonatkozó előírások figyelembevételével —  az alábbiak szerint szabad:


 1. az épület funkciójával és építészeti megjelenésével összhangban, legfeljebb a homlokzatfelület 30 %- áig
 2. az ingatlanhoz tartozó támfalakon.


 1. Utak mentén ellenkező irányból láttatni kívánt reklámtábla akkor telepíthető már meglévő reklámtábla mögé, ha a talajszint feletti magasságuk és méretük is azonos, és szerkezetük kapcsolódik.


 1. Személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, a gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlődését, közbiztonságot, közízlést, közerkölcsöt sértő, valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó hirdetmény sem önkormányzati, sem magántulajdonban lévő ingatlanon, hirdető-berendezésen nem tehető közzé, nem helyezhető el és nem terjeszthető.


6. §


 1. A reklámhordozón villogó vagy káprázást okozó fény nem alkalmazhatók továbbá olyan kivitelben nem készíthető, amely a közlekedés- és közbiztonságot zavarja.


 1. Mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített) hirdető berendezés közterületen csak:
  1. kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt és az adott tevékenység hirdetésére,
  2. [8]  alkalmi rendezvények esetén a szükség szerinti helyeken helyezhető el úgy, hogy az ne zavarja  a közlekedést és a közterület tisztaságát és rendjét.


 1. [9] Hatályon kívül helyezve.


7. §


 1. Reklámhordozókon nem alkalmazható a KRESZ-ben szereplő táblák színösszeállítása, továbbá útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer, mert az zavaró lehet a közlekedésre.


 1. Tilos útkereszteződésben, vasúti átjáróban reklámhordozók elhelyezése, amelyek összetéveszthetők a közúti jelzésekkel vagy a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekkel, csökkentik azok láthatóságát vagy hatásosságát, vakítják az út használóit, vagy olyan módon terelik el a figyelmünket, hogy az veszélyezteti a közlekedés biztonságát.


 1. A mozgó hangosító berendezés reklámcélú működtetése naponta 8.00 – 19.00 óráig engedélyezhető.


8. §


Az egyes területi egységekre vonatkozó részletes szabályok 1. Veresegyház város közigazgatási területe e rendelet alkalmazásának szempontjából városközpontra, és városközponton kívüli körzetekre tagozódik.


 1.  [10]  Bejelentést kell tenni a városközpontban és a városközponton kívüli körzetben a 2 m2 felületnagyságot meghaladó hirdetési felület esetén.


A reklámhordozó területi meghatározásával, méretével, megjelenésével kapcsolatban a reklámhordozó elkészítése és kihelyezése előtt az Építési Irodával egyeztetni szükséges


 1. A városközponton kívüli területeken oldalanként 12 m2-nél nagyobb hirdetőfelületű hirdető-berendezés építésére, elhelyezésére és bővítésére építési engedély nem adható.


 1. A városközpontban maximum 4 m2-es hirdetőfelületű hirdető-berendezés alkalmazható, amely csoportosan vagy legfeljebb 50 méterenként lehet elhelyezni.


 1. A városközponton kívüli területeken a 10 m2-nél nagyobb reklámfelületű hirdető-berendezésre csoportosan vagy legfeljebb 100 méterenként adható engedély.


 1. [11], [12] A bejelentés köteles esetekben a kérelem benyújtásához az állami kezelésben lévő utak mentén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges.


9. §


Hirdető-berendezések és hirdetmények közterületen történő elhelyezése


 1. A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a Veresegyház Város közterület-használatra vonatkozó rendeletében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.


 1. A közterület hirdetési célú használatával kapcsolatban az (1) bekezdésben foglalt önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó körben a jegyző jár el.


 1. Reklámhordozó közterületi elhelyezésénél az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel kell eljárni.
10. §


A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények

elhelyezésének szabályai


A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésére az e rendeletben foglalt szabályok, valamint a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

11. §


Egyéb rendelkezések


 1. Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett hirdető-berendezésnek, nem az engedélyeknek megfelelő kivitelezéséből eredő lebontásáért az ingatlan tulajdonosa a hirdető-berendezés elhelyezőjével egyetemlegesen felelős.


 1. A hirdető-berendezés elhelyezője az építési engedélyben meghatározott tilalmi feltételek bekövetkezése esetén, kártalanítási igény nélkül köteles a hirdető-berendezést – a kötelezéstől függően – átalakítani vagy lebontani, külön tekintettel, ha:
  1. az a városkép szempontoknak nem felel meg,
  2. a hirdető-berendezés elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy városfejlesztési felhasználásra kerül,
  3. az építési vagy közterület-használati engedély lejárt, vagy visszavonásra került,
  4. a hirdető-berendezéssel érintett üzlet, intézmény, vállalkozás, stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, továbbá a hirdető-berendezés aktualitását vesztette, vagy műszakilag kifogásolható állapotba került.
  5. egyéb fontos közérdek azt indokolja.


 1. A jelenlegi rendelet szerint engedély köteles, de a rendelet hatálybalépésekor már jogszerűen kihelyezett reklámhordozók az e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapig szerzett joggal rendelkeznek, ezt követően felülvizsgálatuk keretében létjogosultságot nyernek, vagy nem megfelelőség esetén átépítendők, illetve leszerelendők.


12. § [13](1) a)  A 3. §-ban meghatározott reklámhordozók elhelyezésének közterület használati díja 1.650 Ft/m2/hó.

b) a 6.§ (2) b) pontjában meghatározott, alkalmi rendezvényekhez kapcsolódó, mozgatható hirdető berendezések elhelyezésének közterület használati díja 200.- Ft/m2/nap;

c) a 7.§ (3) bekezdés szerinti, mozgó hangosító berendezés reklámcélú működtetésének díja 2.000.-Ft//nap.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtételektől magasabb díjat a polgármester a felek megállapodása szerint alkalmazhat.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – a polgármester részben vagy egészben felmentést adhat jótékony és közcélú rendezvény esetén.


 1. A díjat a reklámhordozó jellegétől, és az elhelyezés időtartamától függően (napi, havi, éves) előre kell megfizetni.    


 1. A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész négyzetméterként kell számításba venni, továbbá minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.


 1. A meghatározott időtartam lejárta előtt megszűnő és kifizetett reklámhordozó esetében díj nem jár vissza.


 1. A díj nemfizetésének esetén az önkormányzat közterület használatáról szóló rendeletének „ellenőrzés, a jogellenes közterület-használat következményei” fejezetét megfelelően kell alkalmazni.


 1.   Az a bérlő, aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjat legalább 1 évre előre, egy összegben kifizeti, ebből a díjból 10 % mértékű díjkedvezményre jogosult.
13. § [14]


Hatályon kívül helyezve.


14. §


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:


 1. hirdetés, reklám: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ, propagandaanyag, falragasz, értesítés, tájékoztató, amely valamely szolgáltatás igénybevételére, irányul, illetve valamely tény, körülmény közzétételére szolgál.


 1. hirdető-berendezés: minden üzleti, gazdasági vagy szolgáltató tevékenység reklámozására szolgáló figyelemfelhívó eszköz (épület falára, homlokzatára, kerítésre rögzített cég- vagy címtábla, fényreklám hangreklám, zászló, kifeszített drapéria, plakát, mozgó reklámeszköz, hirdetőoszlop, hirdetés céljára szolgáló ábrázolás, stb.)


(3) reklámhordozók: A (3) vagy (4) bekezdésben megfogalmazottak megtestesítésére szolgáló eszköz, berendezés, függetlenül az alkalmazott technológiától.


 1. városközpont: az 1. számú mellékletben meghatározott utcák által lehatárolt terület. A városközponton kívüli terület megegyezik a városközpontban nem említett utcák (terek) területével.


 1. [15]közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgálásra, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.


15. §


Záró rendelkezések


 1. Ez az önkormányzati rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.


 1. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Veresegyház, 2008. április 29.Lebek László sk.                                            Pásztor Béla sk.

    jegyző                                                       polgármester
Záradék:


Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. október 26-án.Garai Tamás

   jegyző[1]

A 25/2009.(IX.02.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[2]

A 25/2009.(IX.02.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[3]

A 25/2009.(IX.02.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[4]

A 25/2009.(IX.02.) sz. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[5]

Az 5/2012.(II.22.) sz. rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2012. II. 23.

[6]

Módosította a 21/2016.(X.26.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016.X.27.

[7]

A 25/2009.(IX.02.) sz. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg

[8]

Az 5/2012.(II.22.) sz. rendelet 2. § ((1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. II. 23.

[9]

  Hatályon kívül helyezte az  5/2012. (II.22.) sz. rendelet  2 § (2) bekezdése. Hatálytalan:  2012. II. 22-től.

[10]

A módosítás a 25/2009 (IX.02.) sz. rendelet  2..§-ával  megállapított szöveg.

[11]

A módosítás a 25/2009 (IX.02.) sz. rendelet .3. §-ával  megállapított szöveg

[12]

Az 5/2012.(II.22.) sz. rendelet  3. § (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályba lép: 2012. II. 23.

[13]

   Az 5/2012.(II.22.) sz. rendelet 4. § (1)- (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. II. 23.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 20/2012.(V.216.) sz. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatálytalan: 2012. V. 17-től.

[15]

Beemelte a 21/2016.(X.26.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2016.X.27.

Mellékletek