Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(V.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(V.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

2023.09.27.

1Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.  § A rendelet hatálya kiterjed Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékűjogokra, valamint értékpapírok-a.

Az Önkormányzat vagyona

2.  § (1) Az Önkormányzat vagyona a tulajdonában lévő Ingatlanokból, közművekből, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből és az Önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll.

(2) Az Önkormányzat vagyona, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatai ellátására, és közszolgáltatások biztosítására szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint az egyéb ( forgalomképes ) vagyonból, vagyontárgyakból áll.

(3) 2A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvények, valamint a Képviselő-testület rendelete állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által szerzett vagyontárgyak minősítése törvények, valamint e rendelet 3-5. §-ban foglaltaknak megfelelően történik.

3.  § (1) Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) terek és parkok,

c) vizek és vízi-közműnek nem minősülő közcélú vízi-létesítmények.
d) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy a Képviselő-testület rendeletével annak nyilvánít.
(2) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a képviselő-testület a közterület jellegét megszünteti, illetve telekrendezés során az ingatlan közterület-jellegét elveszíti.
(3) Az önkormányzat forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonát e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.  § (1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak

a) a műemlékek,

b) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,

c) közművek, cl) önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő ingatlan vagyon,

e) önkormányzat által alapított gazdasági társaságnak, vállalatnak működtetésre átadott vagyon,

f) középületek,

g) közüzemi tevékenységet ellátó közhasznú tál saságban lévő önkormányzati részesedések,

h) köztemető,

i) sportpályák és sportcélú létesítmények,
j) helyileg védett természeti területek,
k) mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Képviselő-testület rendeletével annak nyilvánít.
(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát e rendelet 2. sz.melléklete tartalmazza.

5.  § (1) Forgalomképes vagyon körébe tartozik mindazon vagyontárgy, vagyoni értékű jog — ha jogszabály, vagy a képviselő-testület másként nem rendelkezik - amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

(2) Az önkormányzat egyéb ( forgalomképes ) ingatlan vagyonát e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

A vagyon nyilvántartása

6.  § (1) Az ingatlanvagyont - ezen belül a törzsvagyont elkülönítve - a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkataszterben a Polgármesteri Hivatal taftja nyilván.

(2) Az önkormányzat ingatlan és ingó vagyonának számviteli nyilvántartását a polgármesteri hivatal vezeti. Az intézmények használatába adott ingatlanok felsorolását az intézményi alapító okiratok tartalmazzák.

(3) A polgármesteri hivatal az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően külön nyilvántartást vezet az önkormányzati bérlakásokról, nem lakás céljára szolgáló helyiségekről, a mezőgazdasági rendeltetésű földekről és hasznosításukról, valamint a közterületek használatáról.

(4) A polgármesteri hivatal külön nyilvántartja a rendezetlen, vitatott tulajdonú vagyontárgyakat, a vásárolt, illetve a jogfenntartással eladott ingatlanokat, mindaddig, amíg a tulajdonjogi bejegyzés nem történik meg.

(5) Ingatlan tulajdonszerzés esetén az adás-vételi szerződés megkötését követően az ingatlant a vagyonkataszteri nyilvántartásba és a számviteli nyilvántartásba haladéktalanul fel kell venni, a vagyonrendeletben pedig a 7. § (1) bekezdése szerinti időpontban kell átvezetni.

7.  § (1)3 Évente két alkalommal (szeptember 30-ig, illetve az évet követően február 28-ig) a Vagyonrendelet módosítására a jegyző előterjesztést készít az ingatlan vagyonban bekövetkezett változásokra vonatkozóan.

(2) A költségvetési évet követően, a vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt összevont vagyonleltárban kell kimutatni. A vagyonleltárt a mindenkori érvényes jogszabályok szerint kell elkészíteni.

Forgalomképtelen törzsvagyon

8.  § (1) A forgalomképtelen vagyontárgyat elidegeníteni nem lehet, az erre kötött szerződés érvénytelen. Erre bárki határidő nélkül hivatkozhat, külön eljárás nélkül is (Ptk. 234. SS) a dolog visszakerül az Önkormányzathoz.

(2) A forgalomképtelen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete és végrehajtás sem vezethető rá.

(3) A közterület használatáról külön helyi rendelet rendelkezik.

A vagyongazdálkodás irányelvei

9.  § (1) A képviselő-testület a költségvetési koncepció részeként állást foglal a vagyongazdálkodási irányelvekről.

(2) A vagyongazdálkodási irányelveknek tartalmazniuk kell az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitűzéseket és tételesen az értékesítésre szánt vagyontárgyakat.

Vagyonkezelés

10.  § (1) A vagyonkezelés mindazon tevékenységek összessége, melyek célja az ingatlannak, illetve ingóknak a rajta, vele, vagy benne végzendő feladatok ellátására, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának megteremtése, megóvása, korszerűsítése, átalakítása, az ingatlan természetes állapotának (természeti értékeinek, terepalakulatának) megőrzése, gondozása, művelése, vagy átalakítása, valamint e rendeletben foglalt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása.

(2) Az ingatlankezelés függetlenül az ingatlan jellegétől, megnevezésétől, rendeltetésétől, elhelyezkedésétől, nyilvántartásától — kiterjed az ingatlan határain belül valamennyi természetben is meghatározható ismert alkotóelemére, azaz a földre, ezen lévő nyílt vízre, növényzetre, burkolatokra, felszíni és felszín alatti üzemelő műtárgyakra, műalkotásokra, épületekre, a részben használt, vagy használaton kívüli ingatlanra, valamint az ingatlan határain kívül törvény, vagy rendelet által előírt feladatok elvégzésére.

11.  § (1) Vagyonkezelési feladatot látnak, láthatnak el

a)Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,
b)költségvetési szervek (intézmények), - önkormányzati kizárólagos, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok a vagyonkezelésükben levő önkormányzati vagyon vonatkozásában szerződés alapján, - közalapítványok,
c)más szervezetek szerződés alapján. (továbbiakban: vagyonkezelő)
(2) Az (1) bekezdésben maghatározott vagyonkezelők a kezelési feladatokat a velük kötött szerződés, illetve alapító okirat, alapszabály alapján, jelen rendeletben foglalt alapelvek figyelembevételével látják el.

12.  § (1) A vagyonkezelő jogai - ha jogszabály, vagy szerződés másként nem rendelkezik -.

a) a birtoklás joga és a birtokvédelem,

b) a használat és hasznok szedésének joga,
c) az a jog, hogy a vagyontárgy birtokát, használatát, vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, eltérő jogszabályi rendelkezések, vagy szerződéses kikötés hiányában,
d) az a jog, hogy a vagyontárgyat üzemeltesse.
(2) A vagyonkezelő kötelezettségei különösen:
a) karbantartás,
b) felújítás és átalakítás (a tulajdonossal kötött külön megállapodás esetén),
c) korszerűsítés,
d) üzemeltetés,
e) a kezelésbe átadott vagyontárgy élték-ének megőrzéséről gondoskodás, ennek keretében viselni a dologfenntartásával, karbantartásával, felújításával, őrzésével, kapcsolatos terheket és a közterheket,
f) gondoskodni a kezelésében lévő önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, leltározásáról, állományváltozásainak átvezetéséról és a tulajdonos felé történő elszámolásáról,
g) a kezelésében lévő, de birtokából kikerült vagyon használatának, hasznosításának ellenőrzéséről.
(3) A vagyonkezelő a kezelésében lévő ingatlanvagyon állapotában, éltékében bekövetkező változások róla vagyonkataszter vezetésével megbízott szervezeti egységnek a megfelelő bizonylatokat, dokumentumokat a jogszabályban előírt határidőben köteles átadni.
(4) A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatos mindennemű felelősség kizárólag a vagyonkezelőt terheli.

13.  § (1) Vagyont kezelésbe adni, illetve onnan kivonni a tulajdonosi jogok gyakorlója jogosult.

(2) A kezelésből kivont vagyon birtokba adását a vagyonkezelő nem tagadhatja meg, feltételhez nem kötheti.

(3) A vagyonkezelő mindaddig köteles az ingatlant kezelni, amíg azt a kezeléséből ki nem vonták és birtokba nem vették.

(4) Ha a kezelésbe adott ingatlan a kezelést nem alapfeladatként végző intézmény alapfeladatainak ellátásához nem szükséges, a vagyonkezelő azt köteles a polgármesternek jelezni.

14.  § (1) Önkormányzati tulajdonba került, illetve onnan kikerült ingatlant — kivéve a vegyes tulajdonúlakóépületeket - a Polgármesteri Hivatal veszi, illetve adja birtokba.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyonkezelőjének változása esetén a kezelésbe adott ingatlant kezelésbe és birtokba kell adni, illetve venni az alábbi szabályok szerint:

A volt vagyonkezelőnek a birtokba adás előtt
-rendeznie kell az ingatlanra fennálló közterheket és az általa létesített jogviszonyból származó és
esedékes kifizetéseket, vagy teljesítéseket,
-a folyamatban lévő befejezetlen beruházások kivételével el kell végeznie a megkezdett, de még be nem fejezett kezelési feladatokat, -vagyonleltárt kell készítenie, az ingatlant — megállapodás hiányában — ki kell üríteni és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba kell hozni.
(3) A birtokba adási és vételi eljárás során jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a kataszter vezetésééit felelős szerv részére 15 napon belül meg kell küldeni.

Egyéb (forgalomképes) vagyon hasznosítása és eljárási szabályai

15.  § (1) A képviselő-testület az egyéb (forgalomképes) ingatlan vagyon elidegenítéséről, cseréjéről és ennek módjáról, esetenként határoz. Építési telkek, kertek, üdülő-telkek értékesítésre történő kijelölése során a képviselő-testület az eladási árat ingatlanonként meghatározza.

(2) Tízmillió forint értékhatár feletti ingatlan vagyont értékesíteni nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát érintően meghozott tulajdonosi döntései alapján a polgármester jogosult a szerződések megkötésére, valamint ennek során a szerződések részletes tartalmának az önkormányzat részéről történő elfogadására.

(4) Az egyéb (forgalomképes) vagyon körébe tartozó vagyontárgyak tekintetében az egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok megtételét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(5) Az Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(6) A bérlet útján történő hasznosításról a polgármester évente beszámol a képviselő-testületnek.

16.  §

Mezőgazdasági rendeltetésű földek hasznosítása:

(1) Haszonbérletbe adás:
a) csak határozott időre történhet,
b) a haszonbérbe adható ingatlanok körét a Képviselő-testület jelöli ki,
c) a haszonbérelhető földek jegyzékét minden év szeptember 1-ig a helyben szokásos módon közzé kell tenni (Önkormányzati havilap: Szentandrási híradó),
d) a haszonbérbe adható ingatlanok éves bérleti díját, fekvésenként, művelési áganként, a föld minőségét figyelembe véve, az ingatlanra vonatkozó adható kedvezményekkel együtt a Képviselő-testület külön határozza meg.
e) a kérelmek elbírálását a hatályos jogszabályok és vonatkozó önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek keretei között a Polgármesteri Hivatal készíti elő, a haszonbérleti szerződéseket a polgármester írja alá.
(2) Gyep területek /legelők / hasznosítása:
a) a legeltetésre alkalmas gyep területeket minden év május 15-ig árverésen kell, meghatározott időre / egy gazdasági évre / bérbe adni;
b) az árverésre kijelölt ingatlanok körét, az árverés helyét és időpontját az árverést megelőző 15 nappal korábban a helyben szokásos módon közzé kell tenni (Önkormányzati havilap: Szentandrási híradó),
c) a kikiáltási ár, az előző évben realizált bérleti díjnak megfelelő összeg,
d) az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le,
e) a Hivatal által előkészített haszonbérleti szerződést a polgármester írja alá.

Önkormányzati vagyonértékesítés eljárási szabályai

17.  § (1) Önkormányzati vagyon értékesítése jelen rendeletben foglaltak szerint történhet versenyeztetési eljárással, illetve versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül.

(2) Versenyeztetési eljárás útján kell értékesíteni az önkormányzati vagyont, amennyiben a vagyontárgy:

a) ingatlan esetén a független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott forgalmi élték-e a bruttó IO millió forintot,

b) ingóság esetén forgalmi értéke a bruttó 3 millió forintot meghaladja.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik:
-az értékesítési célt szolgáló dolgokra,
-a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra,
-az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az Ötv. (5) bekezdése szerinti vagyonkezelésbe adására.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott forgalmi értéket el nem érő vagyonértékesítés esetén is előírhatja egyedi határozat alapján versenyeztetési eljárás lefolytatását.
(4) Az értékesítésre kijelölt ingatlan forgalmi értékének meghatározására független ingatlanforgalmi értékbecslő által készített szakvéleményt kell figyelembe venni.

18.  § (1) Versenyeztetési eljárás esetén az értékesítendő vagyont a helyben szokásos módon kell meghirdetni. A helyben szokásos módnak minősül: a Szentandrási híradóban, vagy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő meghirdetés. Több hirdetési forma, vagy felület is alkalmazható. A hirdetésnek tartalmaznia kell különösen a vagyontárgy megnevezését, lényeges adatait, a pályázat benyújtási határidejét, az esetleges versenytárgyalás időpontját.

(2) Az első hirdetésnél a hirdetményi ár nem lehet kevesebb:

a)ingatlan esetében: mint a független ingatlanforgalmi értékbecsló által meghatározott forgalmi értéke,
b)ingóság esetén, mint az ingóság forgalmi értéke.
(3) Abban az esetben, amennyiben határidőn belül nem érkezik érvényes pályázat, meg kell ismételni a hirdetést az (1) bekezdés szerint.
(4) Az első hirdetés sikertelensége esetén sorra kerülő második hirdetés alkalmával a (2) bekezdésben meghatározott hirdetményi árnál alacsonyabb összegű új ár is meghatározható.
(5) Amennyiben a második hirdetés is eredménytelen, vagy a második hirdetésre csak egy pályázat került benyújtásra, amelynek összege nem éri el a hirdetményi árat, abban az esetben versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül, a második — eredménytelen hirdetés lejártát követő 2 éven belül a Képviselőtestület dönt az értékesítésről. Ebben az esetben a felértékelési áron, illetve 5 % tűréssel adható el a vagyontárgy. Ha a piaci ár alatt sikerül csak megkötni a szerződést, a jogügyletet be kell jelenteni a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának (TVI). A hirdetés lejártát követő 2 éven túl a versenyeztetési eljárást ismételten le kell folytatni.
(6) Érvényes pályázatnak az minősül, ami határidőben benyújtásra került és maradéktalanul megfelel a hirdetésben előírt formai és tartalmi követelményeknek.
(7) Több érvényes pályázat esetén árverést kell lefolytatni, a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napját követő 15 napon belül, melynek időpontját előzetesen a hirdetésnek tartalmazni kell.

19.  § (1) Az árverést a vagyonkezelő képviselője folytatja le, melyen az érintetteken kívül jogosultak részt venni a települési képviselők.

(2) Az árverést a legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázó nyeri. Abban az esetben ha több pályázó azonos legmagasabb összegű ajánlatot vállal, akkor az Önkormányzat részére legkedvezőbb fizetési feltételeket vállaló pályázó nyeri az árverést.

(3) Sikeres árverés esetén, az árverést követő 15 napon belül megkötésre kerül a szerződés a nyertes pályázóval.

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a döntéshozó egyszerűsített eljárás lefolytatására jogosult, amelynek során a vagyoni ügylet lebonyolításához szükséges legcélszerűbb eljárási módokat (pl. újsághirdetés, több ajánlattevő megkeresése, stb.) belátása szerint, felelőssége teljes tudatában veheti igénybe.

(5) Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedése

20.  § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni csak:

a) meghatározott céllal más önkormányzatnak, illetőleg az önkormányzat társulásának, vagy állami szervnek;

b) közérdekű kötelezettség vállalással társadalmi szervezetnek;

c) alapítványnak, alapítványi hozzájárulás jogcímén lehet.
d) 4egészségügyi vagy szociális szolgáltatás céljából az egészségügyi vagy szociális szolgáltatást nyújtó személynek vagy szervezetnek lehet.
(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen átengedni más önkormányzat, az önkormányzat társulása vagy állami szerv részére a vonatkozó feladat és hatáskör átadása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán lehet.
(3) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának, illetve használatának ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról a képviselő-testület határoz.
(4) Az önkormányzat a tulajdonát képező építési telket legfeljebb 5 év időtartamú részletfizetési kedvezménnyel értékesítheti. Az értékesítés feltétele a részletfizetés időtartamával megegyező időre szóló beépítési kötelezettség vállalása.

A felajánlott vagyon elfogadása

21.  § (1) Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület határoz.

(2) Ha a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a Il. SS (l) bekezdésében megjelölt vagyonkezelő részére történik, a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő azon nyilatkozata, hogy képes a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére, illetve a vagyon a feladatai ellátását szolgálja-e.

(3) Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan vagyon, amelynek ismert terhei elérik, vagy meghaladják annak értékét.

Az önkormányzat követeléseinek elengedése

22.  § (1) A polgármester a képviselő-testület nevében a következő esetekben mondhat le részben, vagy egészben az önkormányzatot megillető követelésről:

a) csődegyezségi megállapodásban;

b) bírói egyezség keretében;

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem télül meg;

d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítássalérvényesíthető csak;

e) a kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel.

Az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések

23.  § (1) A képviselő-testületnek a pályázat útján történő vagyonhasznosításáról szóló döntésein alapuló ajánlati kiírások, árverési vagy pályázati dokumentációk tartalmát a Polgármesteri Hivatal köteles titkosan kezelni, ilyen iratokba a pályázati hirdetmény megjelenéséig betekintést nem engedélyezhet, a hirdetmény megjelenését követően dokumentációt csak a hirdetményben közölt feltételekkel adhat át más személynek.

(2) A pályázat útján történő vagyonhasznosításoknál a pályázat elbírálásának szempontjai nem hozhatók kívülállók tudomására, a pályázati hirdetmény közzétételéig.

(3) Önkormányzati vagyonszerzés esetén az ingatlanszerzés tárgyában kötendő jogügylet feltételei a szerződés megkötéséról szóló döntés meghozataláig nem hozhatók nyilvánosságra.

(4) Ha az önkormányzat olyan szerződési ajánlat címzettje, melyben az ajánlattevő kiköti, hogy ajánlatát szerződéskötésig titkosan kell kezelni, az ajánlat taftalma kívülálló tudomására nem hozható.

(5) Képviselő-testület vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendelhet el.

Vegyes és záró rendelkezések

24.  § (1) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a Pénzügyi-, Településfejlesztési Bizottság véleményezi. A polgármester hatáskörébe átruházott vagyoni ügyekben kérheti a Pénzügyi-, Gazdasági-, Településfejlesztési állásfoglalását.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások folyósításának, elszámoltatásának és nyilvántartásának szabályaira külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

(3) Az Ötv. 80/A-B. §-aiban meghatározott vagyonkezelési jog körébe tartozó vagyontárgyak és a vagyonkezelési jog átruházásának szabályaira külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

(4) Jelen rendelet 2008. június 1-én lép hatályba, rendelkezései azonban nem érintik a hatálybalépése előtt megkötött jogügyletek. szerződések érvényességét.

(5) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2004. (II.10.) számú rendelet.

1

Módosította a 19/2021. (XI.30.) önk. r. 1. §-a. Hatályos december 1-jétől.

2

Módosította a 2/2011. (I.28.) önk. r. 1. §-a. Hatályos 2011. február 1-jétől.

3

A 7.  § (1) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Módosította a 12/2011. (I.28.) önk. r. 1. §-a. Hatályos 2011. április 2-ától.

5

Az 1. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.