Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008. (XI. 25.) számú rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2009. 01. 01- 2012. 12. 31

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi C. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseire figyelemmel – a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. §

A rendelet célja


A rendelet célja az önkormányzat saját bevételeinek növelése, ezzel a felmerülő kiadások fedezetének megteremtése és a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges anyagi fedezet részbeni biztosítása. 


2. §

A rendelet hatálya


Az adófizetési kötelezettség Vésztő város közigazgatási területén kiterjed:

a) az ingatlantulajdonra és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,

b) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogára,

c) az e rendeletben meghatározott vállalkozási tevékenység gyakorlására.


3. §


(1) A rendelet alkalmazásában adóalany:

a) a magánszemély,

b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.


(2) Adómentes az (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.


II. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója


4. §

Adókötelezettség


(1) Adóköteles az önkormányzat illetékségi terültén:

a) a magánszemély tulajdonában lévő építmény,

b)[1] a magánszemély tulajdonában lévő olyan belterületi telek, amely a helyi építési szabályzat alapján beépíthető és a vezetékes ivóvíz és villamos energia ellátása biztosítható.     

c) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.


(2) Adófizetésre kötelezett:

a.) az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosa, illetve az ezekre az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy, valamint

b.) az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt lakás bérlője.


5. § [2]

Az adó mértéke


Az adó mértéke építményenként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 4 000,-. Ft, belterületi telkek után pedig évi 3 800.- Ft.


6. §

Adókedvezmény


(1)[3] Az adófizetésre kötelezetett az önkormányzati utak mentén elhelyezkedő ingatlan után évente 2.000,- Ft adókedvezmény illeti meg.


(2)[4] Az 5. §, valamint a 6. § (1) bekezdésének figyelembevételével meghatározott adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg az egyedül élő, 65. életévét betöltött adófizetésre kötelezett személyt, akinek a havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg.


(3) Az adózót megillető kedvezmény igénybevételére az adóév első napján fennálló állapot az irányadó.


III. Fejezet

Helyi iparűzési adó


7. §

Adókötelezettség


(1) Adóköteles a Vésztő város illetékességi területén állandó és ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).


(2) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.


(3)[5]


(4) Az adó alanya a vállalkozó.8. §

Az adó alapja és mértéke


(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része – legfeljebb azonban az adóalap 90%-a – amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységéből származik, feltéve, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.


(2)Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.


(3)[6] Építőipari, illetőleg természeti erőforrást feltáró, vagy kutató tevékenység után naptári naponként az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke 4000,- Ft.


(4) [7]IV. Fejezet

Záró rendelkezések


9. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.


(2) Jelen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszíti Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 33/1995. (XII. 19.) számú, valamint az azt módosító 26/1999. (XI. 30.), 26/2000. (XI. 28.), 7/2003. (III. 25.), 2/2004 (I. 27.), 38/2004. (XI. 30.), 36/2005. (XI. 29.), 35/2006. (XII. 16.) és 28/2007. (XI. 27.) számú önkormányzati rendeletek.
                        Molnár Sándor                                                Détárné Molnár Andrea

                        polgármester                                                                             jegyző

[1]

Módosította a 21/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. január 1. napjától

[2]

Módosította a  31/ 2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. január 1. napától.

[3]

Módosította a 21/2010. (XII. 1.) önkormányzati  rendelet. Hatályos 2011. január 1. napjától    

[4]

Módosította a 21/2010. (XII. 1.) önkormányzati  rendelet. Hatályos 2011. január 1. napjától    

[5]

Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. január 1. napjától.

[6]

Módosította a 26/2010. (XII.22.) önkormányzati  rendelet. Hatályos 2011. január 1. napjától.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. január 1. napjától.