Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Hatályos: 2008. 09. 12- 2010. 08. 22

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

2008.09.12.

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ában, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról szóló – módosított – 1993. évi LXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletére, a lakásbérleti szerződés tartalmára, megszűnésére a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a törvény rendelkezése alapján a törvény hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú lakásokra terjed ki.

2. §

Az önkormányzati lakás bérbeadásának a feltételei

(1) Önkormányzati lakás bérbeadásának a feltétele az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban fennálló közszolgálati jogviszony. Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján nem adható bérbe.
(2) A bérleti jogviszony megszűnik, ha az (1) bekezdésben foglalt feltétel már nem áll fenn.
(3) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(4) A nem lakás céljára szolgáló ingatlanokat a lakásokkal azonos feltételekkel lehet bérbe adni.
(5) A bérbe adható önkormányzati ingatlanokat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(6) A lakásba a bérlő kizárólag eltartott gyermekét, továbbá házastársát vagy élettársát fogadhatja be a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül, akik a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel együtt kötelesek kiköltözni.
(7) A lakás kizárólag rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használható, a bérlő felel minden olyan kárért, amelyet ennek megszegésével okozott.
(8) A bérleményben bármilyen építési, átalakítási munka csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával végezhető.
(9) A bérelt lakás és helyiség albérletbe nem adható.

3. §

A lakbér mértéke és megfizetésének feltételei

(1) A lakbér és a nem lakás célú helyiségek bérletének havi díja 300 Ft/négyzetméter/hó.
(2) A lakbért és a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját a bérlő a tárgyhó 15. napjáig köteles a bérbeadónak megfizetni.
(3) A lakbér nem tartalmazza a lakáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díjait, melyet a bérlőnek külön kell fizetnie a közüzemi szolgáltatók felé a fizetési határidőknek megfelelően. A bérlő a közüzemi befizetések esedékességét követő hónap 15. napjáig köteles a közüzemi szolgáltatások befizetését a közüzemi számlák feladóvevényének bemutatásával igazolni a bérbeadó felé.

4. §

A bérlet megszüntetése

(1) A bérlet megszűnésekor a bérlő a lakást és a nem lakás céljára szolgáló helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadónak visszaszolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megszegése esetén a bérbeadó gondoskodik a rendeltetésszerű állapot helyreállításáról a volt bérlő költségére.
(3) A közüzemi díjak határidőre történő befizetésének elmulasztása, vagy a befizetés igazolásának elmulasztása lényeges kötelezettség megszegésének minősül és felmondási okot képez.
(4) A bérlet megszűnésekor a bérlőnek semmilyen elhelyezési igénye nem lehet.

5. §

Egyéb rendelkezések

(1) A bérleti jogviszonyra egyebekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról szóló – módosított – 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 4/2005. (VI. 21.) számú rendelet és az azt módosító 6/2005. (VIII. 16.) számú rendelet hatályát veszti.
(3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

Lakások adatai:
1.) Szabadszentkirály, Zöldfa u. 9/3. lakás 73 m2 összkomfortos
garázs 12 m2
2.) Szabadszentkirály, Zöldfa u. 9/4. lakás 73 m2 összkomfortos
garázs 12 m2
3.) Szabadszentkirály, Petőfi u. 54/a. lakás 87 m2 összkomfortos
garázs 28 m2
4.) Szabadszentkirály, Petőfi u. 91. lakás 56 m2 összkomfortos
garázs 22 m2