Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2019. 09. 04- 2022. 11. 18

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008 (IV.15.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról1

2019.09.04.

Keszőhidegkút Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § - ában kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (2) értelmében a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg.

I. RÉSZ

A rendelet célja, hatálya

1. § . A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között:

- a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse.
- a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy
- a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.

2. § . A rendelet hatálya a község közigazgatási területén:

- életvitelszerűen tartózkodó személyeke,
- működő, egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és szolgáltatókra, valamint
- tevékenykedő egyéb szervezetekre
terjed ki.

II. RÉSZ

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó

alapellátási feladatok

3. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a.) étkeztetésben való közreműködés,
b.) házi segítségnyújtásban való közreműködés,
c.) családsegítésben való közreműködés.
Étkeztetésben való közreműködés

4. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során - a házi szociális gondozóval együttműködve – a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 6/2008. (IV. 15.) számú önkormányzati rendelete alapján megállapított szociális étkeztetés ellátás biztosítását:

- az étel házhoz szállításával, vagy
- az ellátott étkezési helyre, illetve onnan otthonába szállításával.

(2)2

(3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni.
(4) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.
A házi segítségnyújtásban való közreműködés

5. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során – a házi szociális gondozóval együttműködve - a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 6/2008. (IV. 15.) számú önkormányzati rendelete alapján megállapított ellátás biztosítását:

- a házi gondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy
- a házi gondozó munkájába történő – nem szakmai jellegű – feladatok ellátásával, pl.:
- favágás, fa behordás,
- takarítás,
- bevásárlás,
- gyógyszerkiváltás.
(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.
(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

Családsegítésben való közreműködés

6. § (1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 6/2008. (IV. 15.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi szolgáltatásokat:

- a lakossággal különösen a szociális vagy bármely egyéb okból rászoruló családokkal a folyamatos együttműködést, az észrevételeket, tapasztalatokat továbbítja az intézkedésre jogosult szervekhez.
- A rászorultak szállítását gondozásra, ügyintézésre, orvosi rendelésre.
(2) A családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok

7. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak

a.) személyszállítási feladatok,
b.) önkormányzati munkához tartozó egyéb szállítási feladatok,
c.) az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok
d.) egyéb szolgáltatási jellegű feladatok
e.) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között.
Személyszállítási feladatok

8. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:

a.) az óvodások és általános iskolások településen belüli, illetve más településeken szervezett, iskolai programokra, tanulmányi kirándulásokra szállítása.
b.) a betegek házi orvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,
c.) a lakosság más településeken szervezett programokra szállítását,
d.) a tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítást,
e.) a munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását,
f.) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítást,
g.) családi eseményekre történő szállítást,
h.) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok:
- kötelező feladata – az a), b), d), i) pontban meghatározott szállítási feladat
- nem kötelező feladata – a c), e), f), g), h) pontban meghatározott szállítási feladat.
A falugondnoki szolgálat önkormányzati munkához tartozó szállítási feladatai

9. § (1) a falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja:

a) az önkormányzat és intézményei részére, történő anyagbeszerzést,

b) közmunkások távolabbi munkahelyekre történő szállítását,

c) a távolabbi településrészekről a lakosság önkormányzati rendezvényekre történő szállítását.

Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok

10. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester és a jegyző, vagy a képviselőtestület tagjai irányításának megfelelően kell ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:
- képviselő-testületi ülés,
- közmeghallgatás,
- falugyűlés,
- egyéb lakossági fórum
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:
(3) A feladatellátás a körjegyző, illetve a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.
Egyéb szolgáltatási jellegű feladatok

11. § (1) A falugondnoki szolgálat kötelező feladatként ellátja az alábbi szolgáltatásokat

a) zöldterület gazdálkodás felügyelete / vállalkozók ellenőrzése, munkaelvégzésének igazolása, önkormányzati alkalmazottak, valamint a közmunkások irányítása/,

b) állategészségügyi feladatok ellátásában való közreműködés,

c) temetkezéssel kapcsolatos feladatok /köztemetés/,

d) véradás, tüdőszűrés szervezése, lebonyolítása,

e) az önkormányzat és intézményei karbantartási munkáinak szervezése.

(2) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 11. §-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a polgármester vagy a körjegyző intézkedése kötelezi, és az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.

Kapcsolattartási feladat

12. § (1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát az önkormányzat és a lakosság között.

A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester és a körjegyző határozza meg.
(2) A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

13. § A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia.

A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.
Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az kötelező feladatok ellátás nem veszélyeztetik.

14. § A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.

III. RÉSZ

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

Igénybevétel

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy határozatban döntsön egyes falugondnoki szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.

16. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:

- egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, vagy hivatalból hozott határozattal nyílik meg
- más szolgáltatások esetében a polgármester, illetve a körjegyző nem határozati formába foglalt utasítása vagy engedélye alapján történik.
(2) Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét értesíteni kell.
(3) A hozott határozatok vagy értesítések egy példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni.
A falugondnoki szolgálat ellátása

17. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat rendelkezésre álló gépjármű segítségével – látja el. Menetlevél vezetése kötelező. A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.

(2) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

A falugondnok munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani. A falugondnok munkarendjét és munkaköri leírását a polgármester hagyja jóvá.
(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.
(4) Amennyiben a falugondnok egyes feladatokat munkaidőn kívül lát el, részére megfelelő mértékű munkaidő- kedvezményt kell biztosítani.
Az egyes ellátásokért fizetendő térítési díj

18. §3

19. §

(1)4

(2)5

(3) Az árubeszerzéssel, bevásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatoknál:
a) a falugondnoki szolgálat átvételi elismervény fejében veszi át a vásárlási előleget, melyet a vásárlás befejeztével ismételt átvételi elismervény fejében ad vissza. A tényleges kiadásokkal számla alapján köteles elszámolni a szolgáltatást igénybevevőnek.
b) ha az árubeszerzés önkormányzati szervezésben zajlik, s azok egységcsomagos jellegűek, azonos terméket érintenek, a pénz beszedése történhet előre, az önkormányzati hivatal közreműködésével is. Erre vonatkozóan a polgármester adhat utasítást.

20. §6

IV. RÉSZ

Vegyes és záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint – az itt maghatározott kiegészítésekkel együtt – kell eljárni.

(2)7 Az önkormányzat az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 8. számú melléklete szerinti, a falugondnoki szolgálat tevékenységnaplója utolsó oszlopának ellátottak általi aláírásától eltekint.

22. § A rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. A kihirdetésről a körjegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 19. napjával.

2

Hatályon kívül helyezte a 4/2019 (IX. 3.) Ör 1.§-a.

3

Hatályon kívül helyezte a 4/2019 (IX. 3.) Ör 1.§-a.

4

Hatályon kívül helyezte a 4/2019 (IX. 3.) Ör 1.§-a.

5

Hatályon kívül helyezte a 4/2019 (IX. 3.) Ör 1.§-a.

6

Hatályon kívül helyezte a 4/2019 (IX. 3.) Ör 1.§-a.

7

Beiktatta: 5/2012. (IX. 5.) 1.§