Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és zöldfelületének gondozásáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és zöldfelületének gondozásáról

2022.07.01.

1Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, hivatkozással a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjaiban meghatározott önkormányzati feladatokra, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Halászi község közigazgatási területén minden magánszemélyre, lakóközösségre, társasházra, jogi személyre, gazdálkodó szervezetre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, társulásra, akik, illetve amelyek a település területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

a) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

b) Tisztántartás: az egyes ingatlanok, illetve közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.

c) Zöldfelület gondozás: elsősorban a fűnyírás, a gyommentesítés, továbbá a fák és bokrok vágása, botolása.

Az ingatlanok tulajdonosait terhelő kötelezettségek

3. § Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, zöldfelületének gondozásáról, rovar- és rágcsáló mentességének biztosításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Közös tulajdon esetén a kötelezettség a tulajdonostársakat – eltérő megállapodásuk hiányában - a tulajdoni hányaduk arányában terheli.

4. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a község belterületén található ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) az ingatlan telekhatárától számított 10 méter széles – de legfeljebb a legközelebbi közútig terjedő – közterület-sáv tisztán tartásáról, zöldfelületének gondozásáról, beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt, illetve nyílt árkot és ennek műtárgyait is;

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről;

c) az ingatlanról a járdára, vagy az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

(2) A (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátásáról társasházaknál, illetve vegyes tulajdonú ingatlanok esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában kötelesek gondoskodni.

(3) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:

– az 1. számú mellékletben meghatározott közterületek esetében az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátásáról;
– a közterületek rovar- és rágcsálómentesítéséről;
– az ingatlanhoz nem kapcsolódó járdaszakaszok tisztán tartásáról, az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról;
– Halászi közigazgatási területén található autóbusz várakozóhelyek, váróhelyiségek, járdaszigetek, illetve a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített autóbuszmegállók tisztán tartásáról, hó és síkosság mentesítéséről, zöldfelületének gondozásáról;
– az utcai hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről, helyreállításáról, javításáról, tisztításáról, pótlásáról és rendszeres ürítéséről;
– baleset után a közterületre, közútra került idegen anyagok (üveg, olajfolyás stb.) eltávolításáról;
– a nem e rendelet szabályainak megfelelően kihelyezett, illetőleg a határidőre el nem távolított plakátok, hirdetések eltávolításáról, amennyiben annak felelőse a 6. § (12) bekezdésének alkalmazásával nem állapítható meg;
(4) Az ingatlanok hó- és síkosság-mentesítése során figyelembe kell venni az alábbi előírásokat:
a) A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb útburkolat esetén az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb útburkolaton a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.
b) Hórakást tilos felhalmozni:
- útkereszteződésben
- útburkolati jeleken
- tömegközlekedési járművek megállóhelyénél
- közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl. vízelzáró csap, gázóra)
- egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, tűzcsap, hirdetőoszlop stb.) köré
- kapubejárat elé, annak teljes szélességében
- gyalogos átkelőhelynél.
c) Síkosság elleni védekezéshez lehetőség szerint környezetkímélő anyagot kell használni
(5) A település belterületén vasárnapi napokon zöldfelület gondozással összefüggő munkálatokat végezni – így különösen motoros fűnyírót, vagy fűkaszát használni - tilos.

A külterületi ingatlanok tulajdonosaira vonatkozó előírások

5. § A külterületi ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlanuk mellett található, földútig, illetve önkormányzati kezelésben lévő közútig terjedő - legfeljebb azonban 10 méter szélességű - területsáv tisztántartásáról, zöldfelületének gondozásáról.

Köz- és magánterületek szennyezésének tilalma

6. § (1) 2Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemét, valamint hulladék (pl. veszélyes hulladék: autógumi, műanyag, vegyszeres flakon, vegyszermaradványok, fáradt olaj, stb.) elégetése az ingatlanokon és a közterületeken egyaránt.

(2) 3A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöldhulladékot (növényi eredetű száraz hulladék) komposztálni kell vagy a közszolgáltatónak, illetve a hulladék átvételére engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak (pl. hulladékgyűjtő udvarban) kell átadni.

(3)4

(3a) 5

(4) Közterületen járművek mosása, olajcsere tilos. Közterületen gépjárművek javítása tilos, kivéve a hirtelen fellépő meghibásodás elhárítását.

(5) Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési és bontási anyagot, továbbá a kiásott földet úgy kell tárolni, fel- és lerakni, valamint elszállítani, hogy szennyeződés a közterületen ne maradjon. Burkolt területre az építési és bontási anyagot és a kitermelt földet kizárólag fóliára vagy konténerbe szabad helyezni.

(6) Tilos állatot bevinni, beengedni a játszóterekre. A kutyák ill. más állatok tulajdonosa (felügyelője, sétáltatója) köteles a közterület megtisztítására, az állat által okozott szennyezés, ürülék azonnal feltakarítására. Köteles az erre a célra alkalmas eszközt magánál tartani ill. a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényeket használni.

(7) Tilos a tisztításból keletkező szennyeződést szennyvizet a közterületre, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe beleseperni, illetve beleönteni, valamint eltömődést előidéző hulladékot és törmeléket beleszórni.

(8) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. Szóródó anyagot csak letakarva, illetve a szóródást másként megakadályozó módon lehet szállítani. Szennyezés esetén a szállító köteles megtisztítani a közterületet.

(9) Tilos a közterületet beszennyezni, arra bárminemű hulladékot (pl. cigarettacsikk, papír, egyéb tárgy) elszórni, illetve azon tárolni.

(10) Szeméttároló edényekben kutatni, azok tartalmát közterületre kiszórni tilos.

(11) Tilos a zöldfelületek, parkosított területek növényzettel borított részeire, gyepfelületre gépjárművel ráhajtani, azon megállni, parkolni. Erdőn, mezőn, közparkban gépjárművel, motorkerékpárral csak az e célra kijelölt utakon szabad közlekedni. Ez alól csak a fenntartást, fejlesztést végző, továbbá rendezvények idején szolgáltatást nyújtó gépjárművek képeznek kivételt.

(12) Plakát, hirdetmény elhelyezése csak a kijelölt helyeken (pl.: hirdetőtábla) vagy a polgármester külön engedélye alapján szabad. A plakátot, illetve hirdetményt az engedélyben meghatározott időpontban – ennek hiányában a kihelyezést követő 45. napot követően haladéktalanul - köteles eltávolítani az, aki kihelyezte, vagy akinek az érdekében kihelyezték.

Vegyes és záró rendelkezések

7. § (1) A köztisztasággal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről – az érintett szakhatóságok közreműködésével – a körjegyző gondoskodik.

(2) Aki az e rendeletben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, illetve aki e rendelet szabályai megszegi – amennyiben magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – szabálysértést követ el és 30.000 Ft. –ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetőjét a körjegyző a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően helyszíni bírsággal sújthatja.

(4) A jogellenes tevékenységet folytató köteles az általa okozott környezetszennyezést megszüntetni, ill. a környezetkárosítást abbahagyni, s a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

(5) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségének ellátásáról a kötelezett gondoskodhat oly módon is, hogy külön szerződés alapján ezzel más személyt, illetve szervet bíz meg. A kötelezettség nem teljesítése esetén azonban e külön szerződésre való hivatkozással nem mentesül a felelősség alól, kivéve, ha a feladatok ellátására - e külön szerződésben - a települési önkormányzat vállalt kötelezettséget és azt nem teljesítette.

(6) A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatára (pl. vásár, sport, vagy egyéb rendezvény szervezése) vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza. Ilyen esetben a közterület folyamatos tisztántartásáról és a használatot követő megtisztításáról, szükség esetén zöldfelületének gondozásáról a használó köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a köztisztasági és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1996. (VI. 1.) rendelet III. fejezete (12. § -17. §) valamint V. fejezete (20. § - 21. §).

1. melléklet

üres cím
1

Módosította a 7/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 1-jétől.

2

Módosította a 3/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. július 1-jétől.

3

Módosította a 3/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. július 1-jétől.

4

Hatályon kívül helyezte a 7/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2021. január 1-jétől.

5

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2022. július 1-jétől.