Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30 - 2017. 06. 29

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. §

A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 4.§.(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Tengelic 2017. június 27.                Gáncs István                                                   Tolnai Lászlóné

                polgármester                                                           jegyzőKihirdetve: 2017. június 29.


                                                         Tolnai Lászlóné

                                                                jegyző