Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

Hatályos: 2016. 07. 12- 2022. 01. 03

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

2016.07.12.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatás területi határai

1. § (1) Úrhida Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint Úrhida község közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladék ingatlantulajdonostól, ingatlanhasználótól történő rendszeres átvétele, gyűjtése elszállítása, ártalmatlanítása és kezelése, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás, ami kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db 3 frakciós hulladékgyűjtő szigetre is.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Úrhida község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

2. A közszolgáltató

2. § (1) Az önkormányzat a kötelező hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV) tagja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása a KDV útján történik a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál-Oroszlány Hulladékgazdálkodási Együttműködés látja el. Az Együttműködés tagjai:

a) a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b) az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

c) a VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(3) A tagoknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

a) Vertikál Nonprofit Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 48,091 %,

b) Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 24,315 %,

c) Vertikál VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 27,594 %.

(4) A település közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a Vertikál Nonprofit Közszolgáltató Zrt. 8154. Polgárdi, Bocskai u. 9. sz. alatti társaság (továbbiakban: közszolgáltató).

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

a) Délszolg Kft. 17 %,

b) Eszköz Kft. 11,1 %,

c) Bakonyszolg Kft. 10 % alatt.

(6) A települési hulladék elhelyezésére kijelölt hulladékkezelő létesítmény a Polgárdi 092/3, 092/4, 093/2, 093/3, 093/4 hrsz. alatt található Polgárdi Regionális Hulladéklerakó.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató az ingatlanhasználó által összegyűjtött települési vegyes hulladékot heti 1 alkalommal, keddi napon átveszi és elszállítja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a Közszolgáltató legalább 1 héttel korábban az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal útján, a helyben szokásos módon (hirdetmény útján) tájékoztatja a lakosságot.

(2) Házhoz menő lomtalanítás keretében Közszolgáltató évi 1 alkalommal, az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban elszállítja a háztartásban keletkezett, feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat.

(3) Elkülönített hulladékgyűjtés keretében Közszolgáltató az ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható papír, üveg, műanyag, fém hulladékot évi 12 alkalommal, a hulladékgyűjtő naptárban az elkülönített hulladék gyűjtésére megjelölt napokon házhoz menő rendszerben begyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó által beszerzett legfeljebb 110 literes, lehetőség szerint áttetsző, hulladékgyűjtő zsákban kell elhelyezni.

(4) Elkülönített hulladékgyűjtés keretében Közszolgáltató az ingatlanhasználó által összegyűjtött, zöldhulladékot évi 8 alkalommal, a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napokon házhoz menő rendszerben begyűjti.

(5) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony a 9. §-ban szabályozott közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve a szolgáltatás igénybevételével jön létre, azaz a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, a megjelölt hulladékszállítási napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.

4. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

4. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben jogosult a Közszolgáltató emblémájával ellátott és megvásárolt ún. többlethulladék-zsákban a hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezni azon települési hulladékát, amely a hulladékgyűjtő edényzet térfogatát esetenként meghaladja.

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni,

b) az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni,

c) 15 naptári napon belül a változást a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha az ingatlan tekintetében az ingatlanhasználó személyében változás történik, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség keletkezése estén írásban köteles bejelenteni a természetes személyazonosító adatait (név, születési hely, idő, anyja neve), lakcímét és az ingatlanhasználattal érintett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bejelentésben az ingatlanhasználónak meg kell jelölnie az ingatlant használók számát, valamint a hulladékgyűjtő edényzet típusát.

6. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, azokban a megadott szállítási napok között keletkező települési hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az alábbiak szerint meghatározott módon gyűjteni

a) Az ömlesztett települési hulladékot köteles zárt szabvány hulladékgyűjtő edényben gyűjteni.

b) A papír hulladékot köteles tisztán, laposra hajtogatva, kötegelve gyűjteni és szállításra készen kihelyezni.

c) A műanyag és fém csomagolási hulladékot köteles laposra taposva és bármely áttetsző zsákban gyűjteni és szállításra kihelyezni.

d) A zöldhulladékot köteles bármely áttetsző zsákban vagy kötegelve (legfeljebb 70 cm-es hosszúságúra darabolva, legfeljebb fél méter szélességben kötegekbe összekötve) gyűjteni és szállításra kihelyezni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 6.00 óráig elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról és a gyűjtőedény és környezete tisztántartásáról.

(6) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani.

(7) Az ingatlanhasználó köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(8) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, használhatóvá tenni.

5. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

7. § (1) Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) egyértelműen megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben kárt okozhat, vagy a hasznosítás illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható és nem minősíthető települési hulladéknak.

(2) Közszolgáltató jogosult írásban jelezni a települési önkormányzat jegyzője felé, ha:

a) az ingatlan használója a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi,

b) az ingatlan használója a települési hulladéknak e Rendeletben meghatározott elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

c) az ingatlanhasználó e Rendeletben foglalt, hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi.

8. § (1) Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybe vételére köteles ingatlan használóktól a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabvány gyűjtőedényben:

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, lomtalanítás körébe vont hulladék évente egyszeri begyűjtése és elszállítása az ingatlanhasználó által kezdeményezett és egyeztetett időpontban,

c) a közterületi hulladéknak az Önkormányzat egyedi megrendelése alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

d) a bármilyen okból elmaradt hulladék elszállításának pótlása a következő munkanapon vagy legkésőbb a soron következő szállítási napon.

(2) A közszolgáltató a begyűjtött hulladékot a 2. § (6) bekezdésében meghatározott hulladéklerakóra szállítja.

(3) Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról haladéktalanul írásban értesíteni az Önkormányzatot.

(4) Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő naptárt legalább egyéves időszakra meghatározni, és a honlapján az elkülönítetten gyűjtött hulladék első szállítását megelőző 5 nappal korábban közzétenni, valamint az Önkormányzat részére közzététel céljából megküldeni.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

9. § Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a)annak kifejezett megjelölését, hogy ez a közszolgáltatási szerződés az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között írásban létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés,
b)a közszolgáltató adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ azonosító),
c)a közszolgáltató ügyfélszolgálati adatait (cím, telefonszám, e-mail cím, ügyfélfogadási idő),
d)az ingatlanhasználó számlázási adatait (természetes személyazonosító adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím; szervezeti azonosító adatok: név, székhely, cím, adószám),
e)az ingatlanhasználattal érintett ingatlan címét és helyrajzi száma,
f)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
g)az ingatlant használók száma,
h)az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,
i)a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
j)a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
k)a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételei,
l)irányadó jogszabályok meghatározása,
m)megrendelő által használt gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,
n)a gyűjtőedények használatának jogcímét (saját tulajdon vagy bérelt),
o )a közszolgáltatás mértékét meghaladó , a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módja és feltételei

10. § (1) Úrhida településen a Közszolgáltató által felajánlott szabvány gyűjtőedény

a) 60 literes gyűjtőedény,

b) 80 literes gyűjtőedény,

c) 110 vagy 120 literes gyűjtőedény,

d) 240 literes gyűjtőedény,

e) 1100 literes gyűjtőedény.

(2) A szabvány gyűjtőedény választhatósága a településen jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 120, 240 és 1100 literes gyűjtőedény.

(3) A szabvány hulladék gyűjtőedényt az ingatlanhasználó biztosítja. Igény esetén a Közszolgáltató bérleti díj ellenében vállalja, hogy szabvány gyűjtőedényt biztosít az ingatlanhasználónak.

11. § (1) Házhoz menő lomtalanítás évi 1 alkalommal külön díj felszámolása nélkül vehető igénybe, amennyiben az ingatlanhasználónak nincs közszolgáltatási díjhátraléka. Az évi 1 alkalmat meghaladó lomtalanítási igényt az ingatlanhasználó kérelmezi a Közszolgáltatónál, melyért díjat kell fizetnie.

(2) A lomtalanítás nem terjed ki:

a) veszélyes hulladékra (olaj, festék, akkumulátor stb.),

b) bontott jármű karosszériára, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpenyre,

c) építési-bontási hulladékra,

d) háztartási hulladékra,

e) zöldhulladékra,

f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes (2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladékra.

12. § (1) Többlethulladékos zsákot az ingatlanhasználó korlátlan mennyiségben vásárolhat a Közszolgáltatótól, vagy az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék az ingatlanhasználó által biztosított, kereskedelmi forgalomban kapható – lehetőleg - áttetsző zsákban adható át.

(3) Az ingatlanhasználónak a kisebb gyűjtőedény használata iránti igényét a Közszolgáltatónál írásban kell bejelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell az igényelt gyűjtőedény méretét és az ingatlanhasználó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített, Közszolgáltató által közzétett szakszerű gyűjtését, valamint a Közszolgáltató által évente kiadott hulladéknaptár szerint az ingatlana elé történő kihelyezését.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell

a) az igényelt gyűjtőedény beszerzésére vonatkozó dokumentumot (számlát vagy adásvételi szerződést),

b) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott létszám vonatkozásában az okmányiroda, vagy a jegyző igazolását az adott ingatlanon nyilvántartott tartózkodási hellyel és állandó lakóhellyel rendelkezőkről.

(5) Közszolgáltató a kisebb gyűjtőedény iránti igénybejelentés és a kisebb gyűjtőedény beszerzését igazoló dokumentum átvételét követő hónap 1-jétől kezdődő időponttal módosítja az ingatlanhasználó szerződéses adatait.

8. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettség, a megfizetés rendje

13. § (1) [1]Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért közszolgáltatási díjat ( a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében, a Koordináló szerv részére kell megfizetni.

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.

(4) A 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén a bejelentésig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.

(5) Az önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.

(6) A közszolgáltatatási díj megfizetésével 30 napon túl késedelembe esett ingatlanhasználó esetében a közszolgáltató az igénybevételt a díjhátralék kiegyenlítéséig megtagadhatja.

9. A hulladékkezelési közszolgáltatás során igénybe vehető kedvezmények és az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei

14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjából 20 % kedvezményben részesül az az ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és a közszolgáltatásba bevont ingatlant kizárólag egyedül lakja.

(2) A kedvezmény megállapításához a rendelet 1. mellékletét képező kérelem benyújtása és a jegyző igazolása szükséges a közszolgáltatásba bevont ingatlanban állandó és tartózkodási hellyel rendelkezőkről.

15. § (1) Szünetel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanhasználó közszolgáltatónak előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján, ha az ingatlanon senki nem tartózkodik és ott hulladék sem keletkezik.

(2) A kérelemmel egyidejűleg a Közszolgáltatónak be kell benyújtani az Okmányiroda, vagy a jegyző igazolását arra vonatkozóan, hogy az adott ingatlanon sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem tart nyilván.

(3) A szolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől kezdi meg az újabb változás bejelentéséig.

(4) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, arról az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Közszolgáltatót.

10. Üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

16. § Úrhida község közigazgatási területén üdülőingatlanként nyilvántartott ingatlan nem található, ezért a képviselő-testület üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem határoz meg.

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

17. §

II. Fejezet

A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok

12. Állat okozta szennyeződés

18. § (1) Állat által közterületen okozott szennyeződést az állat felügyeletét ellátó személy, ha a felügyeletet ellátó személy nem állapítható meg, az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles eltávolítani.

(2) A kutya felügyeletét ellátó személy, ha a felügyeletet ellátó személy nem állapítható meg, a kutya tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a kutya közterületen csak az arra kijelölt helyeken vagy a járda mellett víznyelőbe ürítsen. Bármely más helyen a kutya által okozott szennyezés eltakarításáról annak felügyeletét ellátó személy, vagy a kutya tulajdonosa köteles gondoskodni.

13. Mezőgazdasági gépek egyéb gépjárművek által okozott szennyeződés

19. § (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásnál, vagy szállítás alatt, illetve a mezőgazdasági gépek közlekedése során a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás, vagy közlekedés során nyomban megtisztíttatni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől, ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) síkosságtól mentesíteni.

14. Természet okozta szennyeződés

20. § Hólerakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jeleken,

c) járdasziget és a járda közé,

d) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop, stb. köré),

f) kapubejárat elé, annak szélességében.

15. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a 10. § (1) bekezdés a) – b) pontja kivételével - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 10. § (1) bekezdés a) – b) pontja 2016. január 1-én lép hatályba

(3) Hatályát veszti a település hulladékgazdálkodásáról szóló 16/2013. (XII..4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Kérelem
A hulladékkezelési közszolgáltatás kedvezményének igénybevételéhez
A kérelmező ingatlanhasználó családi- és utóneve: …………………………………………….
A kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………….
Kérelmező ingatlanhasználó lakóhelye: ………………………………………………………..
Nyilatkozom, hogy a 70. életévemet betöltöttem és a közszolgáltatásba bevont ingatlant kizárólag egyedül lakom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam közölt adatokban változás áll be, annak tényét öt munkanapon belül bejelentem.
Úrhida,…………………………
………………………………………

2. melléklet

Kérelem
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetéséhez
Kérelmező ingatlanhasználó családi- és utóneve: _________________________________
Kérelmező ingatlanhasználó lakóhelye: _____________________________________
Kérelemmel érintett ingatlan címe: _____________________________________
Kérelemmel érintett ingatlan jellege: _____________________________________
Szüneteltetés kezdő időpontja: _____________________________________
Szünetelés várható záró időpontja*: _____________________________________
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent közölt adatokban a szüneteltetés joghatálya alatt változás áll be, annak tényét a Közszolgáltatónak a változás beállásától számított öt munkanapon belül köteles vagyok a Közszolgáltatónak változás bejelentési eljárásban bejelenteni.
Kérelemhez csatolandó igazolás: Az ingatlan lakatlan, beépítetlen lakatlan mivoltját, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét igazoló, települési önkormányzat által kiállított igazolás.
Kelt: _____________________________________
Aláírás: _____________________________________
*Nem lehet hosszabb a kezdő időponttól számított 6 hónapnál.