Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2020. 12. 10

Úrhida  Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Úrhida Község Önkormányzat Polgármestere  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv felülvizsgálatának időtartamára, azok hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.


2. § A változtatási tilalom az 1. mellékletben lehatárolt ingatlanokra terjed ki.


3. § A változtatási tilalom az 2.§-ban meghatározott területekre vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három év elteltével szűnik meg.


4. § A változtatási tilalom a rendelet 2. §-ában meghatározott területrészen - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével –  minden az Étv. 22. §-ában nevesített építési és rendezési tevékenységre vonatkozik.


5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Bognár József                                                                                     Dr. Pahola Tünde

polgármester                                                                                           jegyző


Mellékletek