Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2020. 12. 10- 2021. 03. 31

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

2020.12.10.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Úrhida Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv felülvizsgálatának időtartamára, azok hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.

2. § A változtatási tilalom az 1. mellékletben lehatárolt ingatlanokra terjed ki.

3. § A változtatási tilalom az 2. §-ban meghatározott területekre vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három év elteltével szűnik meg.

4. § A változtatási tilalom a rendelet 2. §-ában meghatározott területrészen - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – minden az Étv. 22. §-ában nevesített építési és rendezési tevékenységre vonatkozik.

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.