Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete

a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól

Hatályos: 2019. 02. 01


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2011. évi CL. törvény 130. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a víziközmű beruházással érintett területen fekvő, az önkormányzat által értékesített olyan beépítetlen ingatlanra, amelynek eladási árában az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértéke már figyelembevételre került,


b) az Európai Unió támogatásával vagy állami forrásból megvalósított víziközmű beruházással érintett területre,


c) azon víziközmű beruházással érintett ingatlanra, amely után


ca) társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került, de annak befizetése nem történt meg, vagy


cb) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti közművesítési hozzájárulás már megállapításra került.

  1. Értelmező rendelkezések


2. §


A rendelet alkalmazásában:

a) ivóvíz-törzshálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vkszt.) 2.§ 12. pontja szerinti hálózat,


b) szennyvíz törzshálózat: a Vkszt. 2.§ 19. pontja szerinti hálózat,


c) víziközmű beruházással érintett ingatlan:


ca) beépített ingatlan esetén egy rendeltetési egység vagy építmény, amelyre vonatkozóan a víziközmű szolgáltató közszolgáltatási szerződést köt,


cb) a településrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelően építési telekként kialakítható beépítetlen ingatlan,


d) víziközmű-hálózat: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 43. pontjában foglaltak, amennyiben azok az önkormányzat tulajdonában állnak,


e) víziközmű szolgáltató: a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.


  1. Az utólagos csatlakozás műszaki feltételei


3. §


A víziközmű hálózatra utólagosan csatlakozni a kérelem benyújtásakor hatályos víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és hatósági előírásokban meghatározott műszaki feltételek teljesítésével lehet. A tervezett utólagos csatlakozással összefüggésben a műszaki feltételek teljesülését a víziközmű szolgáltató igazolja.


  1. Az utólagos csatlakozás pénzügyi feltételei


4. §


(1) A víziközmű hálózatra történő utólagos csatlakozásért a víziközmű beruházással érintett ingatlan tulajdonosa hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulás) köteles fizetni. A hozzájárulás nem tartalmazza a víziközmű hálózatra történő utólagos csatlakozás tervezési és kivitelezési munkáinak költségét.


(2) A hozzájárulás megfizetése alól mentesítés nem adható.


(3) A fizetési kötelezettség a víziközmű beruházással érintett ingatlan tulajdonosát, szövetkezeti ház esetén a lakásszövetkezetet, valamint osztatlan közös tulajdon vagy társasházi tulajdon esetén a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk vagy tulajdoni illetőségük arányában terheli.
(4) A víziközmű hálózatra utólagosan csatlakozni a 8.§ (3) bekezdés szerinti igazolásnak a víziközmű szolgáltató részére történő bemutatását követően lehet.


  1. A hozzájárulás mértéke


5. §


A hozzájárulás mértéke:


a) ivóvíz-törzshálózatra történő utólagos csatlakozás esetén 250.000,- Ft,


b) szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozás esetén 380.000,- Ft.


  1. Az engedélyezés szabályai


6. §


Az utólagos csatlakozás engedélyezésével, a hozzájárulás megfizetésére történő kötelezéssel kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági ügy, amelyben Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben elsőfokú hatóságként a polgármester jár el.

7. §


A 6. § szerinti ügyben – az eljárás egész tartamára – az ügyfelet költségmentesség illeti meg.

8. §


  1. A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell írásban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a víziközmű szolgáltató 3. § szerinti igazolását.


  1. A hozzájárulást a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetni.(3) A fizetési kötelezettség teljesítéséről a polgármester igazolást ad ki a hozzájárulás teljes összegének megfizetését követő 30 napon belül.  1. Záró rendelkezések


9. §


Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba.


10. §Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.49. pontjában az „útépítési és közműépítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetésének módjáról” szöveg helyébe az „útépítési és közműépítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetésének módjáról, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás engedélyezéséről és ezzel összefüggésben a hozzájárulás megfizetésére történő kötelezésről” szöveg lép.Kecskemét, 2018. december 13.Dr. Szeberényi Gyula Tamás sk.                                        Dr. Határ Mária sk.

            alpolgármester                                                                         jegyző


ZÁRADÉK:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kecskemét, 2018. december 13.

         Dr. Határ Mária sk.

                  jegyző