Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

Hatályos: 2009. 07. 01- 2011. 04. 30

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §.


 1. Jelen rendelet célja a temetőknek és a temetkezés rendjének a helyi sajátosságokkal összhangban történő szabályozása.
 2. A rendelet hatálya kiterjed Kadarkút város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú működő és lezárt temetőkre.
 3. A Kadarkút 0227 hrsz és a 619 hrsz alatt működő köztemetők tulajdonosa a települési önkormányzat.
 4. Kadarkút Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a Szalai és Társa Temetkezési Bt –vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A köztemetők tárgyi és infrastrukturális létesítményei:


2. §. 1. A 0227. hrsz-ú Árpád utcai temetőben:


 • Temetőhöz vezető földút
 • Kerítés
 • vízvételi lehetőség valamint 
 • biztosított a hulladéktárolás és szállítás
 1. A 619. hrsz-ú (Körmendi utcai) temetőben:


 • temetőhöz vezető gépjárművel járható út és parkolóhely
 • temetőn belüli gépjárművel járható út
 • ravatalozó
 • halott hűtő berendezés
 • kerítés
 • vízvételi lehetőség
 • illemhely valamint
 • megoldott a hulladéktárolás és szállítás

Temető használat és igénybevétel szabályai,

3. §.

(1)    A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést valamint a szertartások rendjét sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.
(2)    Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.
(3)    A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést valamint a szertartások rendjét sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.
(4)    A temetőt nyitvatartási időben bárki látogathatja.
(5)    A temetők nyitva tartása:    március 1. és november 8. között    6-20 óráig
    november 9. és február 28. között     7-18 óráig
(6)    A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről.
(7)     A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be:
-    a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,
-    a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,
-    azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak. 
A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi.


Temetői rend 

4. §


(1)    A temetőben végzendő minden munkát (pl. pad elhelyezés, faültetés) a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely beültetését és díszítését.
(2)    A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.
(3)    A temetőben gyertyát, mécsest égetni a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
(4)    A temető területére állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével - tilos.
(5)    A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével viheti ki a temetési hely felett rendelkezni jogosult.
(6)    A temetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítésére szolgáló anyagokat megrongálni tilos.
(7)    A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.
(8)    A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, azt az arra kijelölt tároló helyre kell szállítani.
(9)    Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető engedélyével szabad. Az építési, bontási hulladékot a keletkezéstől számított 1 napon belül el kell szállítani.

Temetési helyek és azok gazdálkodási szabályai

5. §

(1)    A temetők területén koporsós temetésre szolgáló temetési helyek:
-    egyes sírhely
-    kettes sírhely
-    kettes sírbolt
-    négyes sírbolt 
-    hatos sírbolt
(2)    Hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül az alábbi temetési helyekre lehet elhelyezni:
-    koporsós sírhelybe -rátemetéssel
-    sírboltba- rátemetéssel 
-    urnafülkébe
-    urnasírhelyre  
-    urnasírboltba
(3)    A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog legrövidebb időtartama: 
-    a koporsós betemetés, illetve koporsós rátemetés napjától számított 25 év;
-    sírbolt esetén 60 év;
-    urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
-    urnasírbolt esetén 20 év.

6. §

(1)    A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, azaz a temetési hely újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az 5. § (3) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2)    A megváltott, de fel nem használt temetkezési helyet – a rendelkezésre jogosult kérelmére a temető üzemeltetője köteles visszaváltani a megváltáskori érvényes díjtétel megfizetése mellett.
(3)    Temetési hely előre váltható, de másra nem ruházható át.

(4)    Az elhunytat – ha az eltemettetőnek vagy az elhunytnak nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni. 
(5)    Sírhelybe vagy sírboltba történő urna rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(6)    Egy koporsós sírhelybe 1 koporsós rátemetés és 2 urna rátemetés vagy 4 urna rátemetés történhet.
(7)    Urnát urnatartóban – kizárólag zárt és rögzített állapotban a sír felületére is el lehet helyezni.

Sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása, 

7. § 

A temetési helyek méretei:

(1)    Sírhely mérete

-    Egyes sírhely: szélessége 90 cm hosszúsága 210 cm. 
-    Kettős sírhely: szélessége 160 cm hosszúsága 210 cm.

Meglévő sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága:    50 cm.
Meglévő sorok közti távolság:    100 cm.
Újonnan kialakítandó sorok közti távolság:    150 cm.
Újonnan kialakítandó sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága:    100 cm.

(2)    sírbolt    külső mérete    belső mérete

-    kettes:    szélesség 180 cm, hossz 310 cm    szélesség 100 cm, hossz 230 cm
-    négyes:    szélesség 240 cm, hossz 310 cm    szélesség 160 cm, hossz 230 cm
-    hatos:    szélesség 320 cm, hossz 310 cm    szélesség 240 cm, hossz 230 cm

A külső méret a vasbeton záró kereten készülő járdával együtt értendő. Új sírbolt építéséhez a kiviteli terveket a temető üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építésének kivitelezési munkái csak az üzemeltető hozzájárulásának birtokában kezdhetők meg. 

(3)    Urnasírhely mérete:    szélessége 60 cm    hossza  80 cm

(4)    Urnasírbolt 
-    kettes:    szélessége 60 cm hossza 100 cm
-    négyes:    szélessége 80 cm hossza 100 cm

(5)    Urnafülke belső mérete legalább 30 cm x 30 cm
A kettőnél több urnafülkés urnafalban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát és az urnafülkék egyedi díszíthetőségét. Az urnafülkéket úgy kell kialakítani, hogy minden fülkéhez egy darab örökmécses, egy darab virágtartó váza és egy darab koszorútartó kampó elhelyezhető legyen.


A kegyeleti közszolgáltatás feltételei és díjai
 
8. § 

(1)    Kadarkút Város köztemetőiben a temető üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos – kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzített - feladatokat a Szalai és Társa Temetkezési Bt. (Barcs Bajcsy-Zs. u. 140.) látja el.
(2)    A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni melynek mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
(3)    A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (sírköves, kőműves, stb.) temető fenntartási hozzájárulási díjat nem állapít meg az Önkormányzat. 
(4)    A temetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a rendelet mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni a temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások igénybe vételéért. E díjfajtát a temetkezési szolgáltatást végző üzemeltető is köteles megfizetni. A temetőben a temető üzemeltetőjének szakszemélyzetét kell igénybe vennie a temetkezési szolgáltatóknak a sírhelynyitáshoz. 
(5)    A díjak mértékét Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg - és évente felülvizsgálja.  


Temetési szolgáltatás
 és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje

9.§

(1)    A temetőben munkáját végző vállalkozó (temetkezési szolgáltató, kertész stb.) tevékenysége során az e rendeletben valamint a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltakat köteles betartani.
(2)    A temetőben munkát végzők tevékenységének összehangolásáról, a temető rendjének betartatásáról az üzemeltető gondoskodik, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint.

Szabálysértési rendelkezések

10. §.

Ha súlyosabb cselekmény nem valósít meg szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 3. § (1)-(4) bekezdéseit és (7) bekezdését, 4. §-át, 6. § (3) bekezdését és 9. § (1) bekezdését megszegi. Záró rendelkezések


11.§.


 1. Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006 (VII. 10.), valamint az azt módosító 15/2008.(VII. 11.), 17/2008.(IX. 10.) rendelet hatályát veszíti.

(3)E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


                        Verkman József                                               Dr. Horváth Zsolt

                           polgármester                                                           jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: Kadarkút, 2009. június 26.

                                     
                       Dr. Horváth Zsolt

                                 jegyző


Melléklet
a temetőkről és a temetkezésről szóló 
14/2009.(VI. 26.) számú rendelethez


A temetkezési helyek, temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások 
díjai:

I.

A temetési helyek megváltásának és újraváltásának díjai.
-    Sírhely  -  egyes    1055 Ft    25 évre
-    Sírhely  -  kettes    2447 Ft    25 évre
-    Sírbolt  - kettes    10160 Ft    60 évre
-    Sírbolt  - négyes    16003 Ft    60 évre
-    Sírbolt  - hatos    21865 Ft    60 évre
-    Urnafülke urnafalban    4865 Ft    10 évre
-    Urnafülke különálló – egy férőhelyes    4865 Ft    10 évre
-    Urnafülke különálló - két férőhelyes    4865 Ft    10 évre
-    Urnasírbolt kettes    6325 Ft    20 évre
-    Urnasírbolt négyes    7302 Ft    20 évre

II. 

Temetői létesítmények illetve üzemeltetői szolgáltatások díja: 


-    Temetői létesítmények díja    15579 Ft
-    Halott átadás-átvétel díja    4739 Ft
-    Sírásás (első temetés esetén)    13304 Ft
-    Sírásás mélyített (első temetés esetén)    13952 Ft
-    Ravatalozási kellékdíj  I. o.    4740 Ft
-    Ravatalozási kellékdíj  II. o.     2712 Ft
-    Hűtő igénybevételi díja:    1451 Ft/nap
-    Sírhelynyitás    12319 Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!