Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2010. 01. 01- 2023. 12. 31

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról1

2010.01.01.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község illetékességi területére a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja.

Az adókötelezettség, az adó alanya (Htv.35-36. §)

1. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység.)

(2) Az adó alanya a vállalkozó

2. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége

Az adó mértéke

3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1000.-forint.

Adómentesség

4. § A mentes adóalanyok körét a Htv. 3. § (2) bekezdése határozza meg.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 10/2003. (XII.10.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

Értelmező rendelkezések

6. § E rendelethez tartozó fogalmakat a Htv.52. §.-sa szabályozza.

Jogharmonizációs záradék

7. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16.-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-val összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.