Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

A vásárokról és piacokról

Hatályos: 2012. 06. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

A vásárokról és piacokról

2012.06.01.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyhalász város közigazgatási területén, az önkormányzat által rendezett és fenntartott vásárokra és piacokra, illetőleg a vásáron és piacon értékesítést folytatókra.

A vásár rendezője, a piac fenntartása

2. § 1. A piac fenntartója és a vásár rendezője Nagyhalász Város Önkormányzata.

2. A piac üzemeltetője megállapodás (bérleti szerződés) alapján a „HALÁSZÉRT” Nagyhalászi Szociális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Nagyhalász, Arany J. u. 50.

Árusításra jogosultak

3. § 1. Vásáron és piacon csak az a magánszemély, illetve szervezet árusíthat, aki megfelel az 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet előírásainak.

2. Mozgóárusként piacon csak jegyzői engedéllyel rendelkező magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság árusíthat.

A vásár és a piac rendje

4. § 1. Napi piac tartása engedélyezett.

1. Napi piac tartására kijelölt hely:

(1a) Az önkormányzat Nagyhalász, Ibrányi utcai 883/3 helyrajzi számú ingatlana

1. A piac nyitvatartási rendje:

(1a) Napi piac, az év minden napján reggel 6 órától 15 óráig tart nyitva.

1. Országos kirakodóvásárt minden évben két alkalommal, április második vasárnapján és október második vasárnapján kell tartani. A vásár meghírdetéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.

1. A Vásár illetve piac, továbbá a vásártér és a piactér létesítése, áthelyezése, jellegének megváltoztatása és megszüntetése előtt ki kell kérni az illetékes szakhatóságoknak a jogszabályokban előírt közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, állategészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális-örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményekre vonatkozó véleményét.

1. A vásár-illetve piactéren az árusítás bérelt helyen, vagy az üzemeltető által kijelölt helyen történhet. Az ezután szabadon maradó helyek az érkezés sorrendjében, önállóan elfoglalhatók. Vitás esetben az üzemeltető döntése az irányadó.

1. A vásárok és piacok ideje alatt a fenntartó felel a vásárokról és piacokról szóló rendelkezések betartásáért. A vásározók kötelesek az üzemeltető jogszerű utasításait betartani. A rendelkezések megsértőivel szemben a 10. §-ban meghatározott szankciók alkalmazhatók.

Árusításra jogosultak

5. § Vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.

6. § 1. Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat – a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésben meghatározott termékek kivételével - piacon és vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.

Helyhasználat szabályai

7. § (1) Helyhasználatra jogosult, aki az üzemeltető napi vagy határozott időre szóló helyhasználati engedélyével rendelkezik.

(2) A határozott időre szóló helyhasználati engedély 1 hónapnál rövidebb nem lehet.

(3) Helyhasználatra jogosult által használt területen mindenfajta változás csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet.

(4) Vásár-illetve piactéren árusító pavilont létesíteni csak az I. fokú építésügyi hatóság engedélyével, fenntartani pedig működési engedély, illetve vállalkozói igazolvány alapján lehet.

(5) Napi helyhasználat esetén az árus a helyhasználatra jogosultságot a helypénzjegy megváltásával szerez.

8. § (1) A fenntartó külön helyet jelölhet ki az egyes termékek és termékféleség árusítására.

(2) Árusítás csak az 4. § (6) bekezdésben megjelölt helyen történhet. A helyhasználó a kijelölt helyet rendeltetésszerűen köteles használni.

(3) Az áru elhelyezése, asztalok, sátrak felállítása az árusítási idő kezdete előtt elvégezhető.

(4) Tilos a vásártér, piactér közlekedési útjain csoportosulni, az utakat göngyöleggel, áruval eltorlaszolni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni.

(5) A vásártérre és a piactérre a vásár és a piac alkalmával csak a vásári, illetve a piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végző járművel hajthatnak be, kivéve az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetet, amikor más jármű behajtása és átmenő forgalma is megengedett.

(6) Élelmiszerek szállításánál, tárolásánál és forgalomba hozatalánál a közegészségügyi szabályok betartására fokozott gondot kell fordítani.

(7) A helyhasználó köteles a szemetet, állati vagy növényi hulladékot az árusítás ideje alatt is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóban elhelyezni.

(8) A közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerek árusítása csak asztalról történhet.

(9) Romlott, vagy romlásnak indult anyagot a vásár, illetve a piac területére bevinni tilos!

9. § (1) A helypénz mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A határozott időre szóló helyhasználat esetén az elfoglalt terület után kell a helypénzt megfizetni. A helyfoglalás csak a kiszabott díj előre, egy összegben történt megfizetése után lehetséges.

(3) A napi helyhasználati díj kiszabásának alapja az elfoglalt terület nagysága, vagy az állatok és járművek darabszáma.

(4) Helypénz kiszámítása szempontjából minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.

(5) Helypénzt kell fizetni az árut szállító jármű után, ha az üzemeltető engedélyével a vásár, illetve a piac területén marad, vagy az árusítás járműről történik.

(6) A helypénzszedő a megfizetett helypénzről megfelelő értékű, névre szóló készpénzfizetési számlát köteles adni.

(7) A helyhasználó, illetve helyhasználatra jogosult köteles a számlát, illetve a megállapodást megőrizni és ellenőrzéskor felmutatni, amíg a helyet elfoglalva tartja.

(8) A helypénzt az árusítás időtartamától függetlenül egész napra megállapított díjtétel szerint kell megfizetni.

Szabálysértés

10. §

Záró rendelkezések

11. § 1. Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról 12/1999.(VIII.3.) Ktr. számú rendelete.

2. Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.