Korlát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(XI.07.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 11. 07

Korlát község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


(1) Korlát község Önkormányzata biztosítja a települési hulladék gyűjtésével,  elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást.


(2) A közszolgáltatás igénybevételére Korlát község mindenkori közigazgatási területén található valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles.


(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos személyében változás áll be, ezt a tényt az új tulajdonos köteles a változástól számított nyolc napon belül bejelenteni a Közszolgáltatónak.


(4) Korlát község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását, kezelését és ártalommentes elhelyezését az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. 3860. Encs, Ipartelep 631/7 hrsz. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles végezni.


(5) A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása az Encs és Térsége Regionális Kommunális Hulladéklerakó Telep (Encs 040/40 hrsz.) hulladéklerakó telepen, illetve utódlétesítményeiben valósul meg.


(6) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik:

a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, szabványos hulladékgyűjtő edényzetben, továbbá az alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére szolgáló, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban az ingatlanon gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása;

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe tartozó települési szilárd hulladék évente egyszeri - egyeztetett időpontban és helyen - a Közszolgáltató általi begyűjtése, elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása.2.§(1) A Közszolgáltató heti rendszerességgel, előre meghatározott napon, előre meghatározott időpontban biztosítja a közszolgáltatást, melyről az igénybevevőket írásban tájékoztatja. A szolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 5 nappal korábban tájékoztatni kell.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles:

a) az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente igénybe venni,

b) az ingatlanán keletkezett hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak átadni.


(3) A hulladékgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján - az abban meghatározott hulladék tekintetében - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet a Közszolgáltatóval köteles írásban szerződést kötni, a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(4) ) A Közszolgáltató köteles az (3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezettel a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződést megkötni és a közszolgáltatás igénybevételét biztosítani.


(5) A közszolgáltatási szerződés főbb tartalmi elemei a következők:

a) a szerződő felek megnevezése, címe;

b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;

c) a szállítás helye és gyakorisága;

d) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek;

e) a szolgáltatási díj megállapításának alapja;

f) a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség;

g) a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje;

h) a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei;

i) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható késedelmi kamat mértéke.3.§(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényzeteket saját ingatlanán belül köteles tárolni. Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényzetet a szolgáltatási szerződésben rögzített szállítási nap 7 óráig köteles a közterületen úgy kihelyezni, hogy a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület, közút forgalmát, a jármű és gyalogosforgalmat nem akadályozhatja, és baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével nem járhat.


4.§


(1) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtő edényzet fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtő edényzetben úgy kell elhelyezni, hogy az edényzet mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtő edényzet tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról.


(3) Ha a gyűjtő edényzetben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényzetben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényzetet nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényzetet üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(4) Tilos a gyűjtő edényzetben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek életét, testi épségét, egészségét, illetve a gyűjtő járművel berendezéseit.


(5) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtő edényzetnek minősül a 110-120 literes szabványos gyűjtő edényzet.5.§


(1) A Közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.


(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni, a kiürített gyűjtő edényzetet úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.


(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtő edényzet ürítése során esetleg keletkező szennyeződés eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(4) A gyűjtő edényzetben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtő edényzetet biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtő edényzet javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlan tulajdonosát terheli.6.§


(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.


(2) A lomhulladékot az ingatlantulajdonos az önkormányzat által közzétett hirdetményben megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.


(3) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) A Közszolgáltató köteles:

a) az erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő - begyűjtésére és elszállítására,

b) a közterületi hulladék a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtésére és elszállítására.


7.§


(1) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.


(2) A Közszolgáltató köteles rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást igénybe vette-e, az igénybevétel milyen mértékben történt meg, valamint erről az önkormányzatot negyedévente tájékoztatni.


(3) A Közszolgáltató köteles Korlát község Önkormányzatának képviselő-testülete számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.8.§


(1) A Közszolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot csak az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.


(2) A Közszolgáltató és az Önkormányzat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(3)A Közszolgáltató és az Önkormányzat nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára, a feladatkörén túli felhasználásra, a - végrehajtási eljárásra felruházott helyi adóhatóság kivételével - továbbítására.


9.§


(1) A szemétszállítási díj 2013. évi mértéke a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

   91. §-ában   foglaltak alapján kerül megállapításra.

(2) A háztartási hulladék elszállításának díja az Önkormányzatot terheli.

     


10.§


E rendelet 2013. november 07. napján lép hatályba.