Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.16.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 06. 30

Bük Város Önkormányzata

2/2010. (II.16.) rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 12/2010. (VII.6.), 3/2011. (II.15.), 7/2011. (III.29.) és 15/2011. (VI. 28.) rendelettel


Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdésében, 26. §‑ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésének, 38. §‑ának (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. §‑ában, 46. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 50. §‑ának (3) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet célja, alapelvei

1. § (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Sztv. által előírt szabályozási kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét.

(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek.


A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya – az Sztv. 3. §‑ában foglaltak alapján – kiterjed:

a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra;

b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;

c) a település közigazgatási területén élő letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre;

d) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő személyekre;

e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.

(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak – ide értve az Sztv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

(3) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak, jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


Hatásköri és általános eljárási rendelkezések

3. § (1) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

4. § (1) (7)   Az ellátás iránti kérelmet a Büki Közös Önkormányzati Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.  Azon kérelmeket, amelyről az intézményvezető dönt, Dr. Horváth Tibor Szociális Központ (9737 Bük, Baross G. u.11.) is elő lehet terjeszteni. (2)

(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

5. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §‑ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat  nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.

(4) (8)   Az önkormányzati segély iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni az abban meghatározott mellékletekkel.

6. § (1) (7)  A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében a Hivatal megkeresi az önkormányzat által működtetett Répcementi Önkormányzati Társulás által fenntartott családsegítő szolgáltatás (973 Bük, Eötvös u. 9.) (továbbiakban családsegítő szolgálat). (2)

(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.

(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Sztv. 10. § (6) bekezdés szerint felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelmet a fenntartási költségek figyelembevételével kell megállapítani.


A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

7. § (1) Az Sztv. 17. §‑ában foglaltak szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozó  ellátások esetében a jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna.

(2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

(3) Az e §-ban meghatározott kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.


A szociális gondoskodás rendszere

8. § (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;

b) személyes gondoskodást biztosító alap ellátások megszervezésével, továbbá

c) egyes szakosított ellátási formák biztosításával valósítja meg.


A jogosultak érdekvédelme

9.§ (7)  A Dr. Horváth Tibor Szociális Központnál az intézményi jogviszonyban állók, és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét ellátó – az Sztv. 99.§-ban meghatározottak szerint – érdekképviseleti fórum működik, melynek a fenntartó által kijelölt tagja a Szociális és Egészségügyi Bizottság mindenkori Elnöke.

I.

Pénzbeli ellátások


A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségéről

10.§ (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37.§ (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti személy (továbbiakban rendszeres szociális segélyre jogosult személy) a családsegítő szolgálattal együttműködni köteles.


Együttműködési eljárás szabályai

(Rendszeres szociális segélyben részesülők kötelezettségei.)

11.§ (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az - a munkaerő piacra történő visszatérés, megváltozott helyzethez való igazodás céljából történő - együttműködés keretében köteles:

a) felkeresni a családsegítő szolgálatot a határozat jogerőre emelkedését követő l5  napon belül,

b) a beilleszkedést segítő program kidolgozásában együttműködni,

c) a beilleszkedést segítő programról megállapodást kötni a családsegítő szolgálattal, legkésőbb a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül,

d) a segély folyósításának időtartama alatt - a családsegítő szolgálattal kötött megállapodásban foglaltak szerint - a családsegítő szolgálatnál 3 havonta személyesen megjelenni,

e) az családsegítő szolgálattal kötött megállapodásban foglaltak szerint a számára                  felajánlott képességfejlesztő, életmódformáló foglalkozásokon, képzésen részt venni,

f) a beilleszkedést segítő program sikeres végrehajtása érdekében a megállapodásban foglaltak szerint eljárni. 

(2) (7)  Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az (1) bekezdés a) pontjában írt határidőben nem jelenik meg, vagy a családsegítő szolgálattal kötött megállapodásban foglalt határnapot, vagy határidőt önhibáján kívül elmulasztja a mulasztás következményei igazolással orvosolhatók, amelyet a Répcementi Önkormányzati Társulás által fenntartott családsegítő szolgáltatás vezetőjénél kell előterjeszteni, az elmulasztott határnap vagy határidőtől számított  5 munkanapon belül. (2)

(3) A mulasztástól számított 30 nap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet.

(4) Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik.

(5) A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével egyidejűleg köteles felkeresni a családsegítő szolgálatot és ezzel egyidejűleg az elmulasztott cselekményt pótolni.

(6) (7)   Amennyiben a Répcementi Önkormányzati Társulás által fenntartott családsegítő szolgáltatás vezetője az igazolási kérelemnek helyt ad, a mulasztást olyannak kell tekinteni, mintha a mulasztás meg sem történt volna. (2)

                                                            

Beilleszkedést segítő program típusai

12.§ A családsegítő szolgálat által szervezett programok típusai az alábbiak lehetnek:

a) munkavégzésre történő felkészítés, szinten-tartás.(egyéni vagy csoportos foglalkozás               keretében),

b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai),

c) képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése,

d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások,

e)  alkalmi munkavállalást segítő programok.A együttműködési eljárás szabályai

(családsegítő szolgálat kötelezettségei)

13.§ (1) A családsegítő szolgálat 5 munkanapon belül jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A családsegítő szolgálat a beilleszkedési program éves értékelését az éves határidő lejárta után 15 munkanapon belül megküldi a jegyzőnek.


Az együttműködés megszegésének esetei

14.§ (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy:

a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15  napon belül megjelenési kötelezettségét elmulasztotta,

b) a beilleszkedést segítő program kidolgozásában nem működött együtt,

c) jelen rendelet 11.§ (1) bek. c) pontjában rögzített megállapodást nem köti meg,

d) nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat.

(2) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan, két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátására való jogosultságát az Sztv. 37/F.§ (1) bekezdés c) pontja alapján meg kell szüntetni.14/A.§ (8) (1) Az aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) iránti kérelem benyújtója, valamint az ellátás jogosultja az Szt. 33. § -ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles életvitelszerűen lakott házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy darab hulladéktároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, 

b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található hulladék és lom eltávolítására,

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,

d) az ingatlanát határoló járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének, a tulajdonában álló ingatlannak a tisztántartására és gyommentesítésére, az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a közlekedést nem zavaró nyesése, valamint az ingatlanát határoló járdaszakasz síkosság-mentesítése,

e) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

(3) Az Szt. 34. § (2) bekezdése, valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.

(4) Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó (1)-(2) bekezdésekben foglalt kötelezettségeinek – felszólítás ellenére - nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni.

(5) A jogosultság feltételeként e szakaszban foglalt szabályok megtartását az önkormányzat  Szociális és Egészségügyi Bizottsága ellenőrzi.

(6) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett szóbeli vagy írásbeli jelzést követő 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét a jegyzővel írásban közölni.Lakásfenntartási támogatás

15. §(6)

16.§ (6)

17. §(6)

.


Ápolási díj


18. § (1) Az Sztv. 43/B.§ (1) bekezdésére figyelemmel ápolási díjra jogosult az a személy is, aki

18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy

a) a gondozás más módon nem oldható meg vagy a gondozás más módja az önkormányzat számára nagyobb költséget jelentene, és

b) (4)

c) és a kérelmező családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj 120%-át, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.

(2) (4)

(3) (7)   Az ápolási kötelezettség teljesítését – függetlenül attól, hogy az ápolási díj megállapítására milyen jogcímen került sor – Szociális és Egészségügyi Bizottság az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ házi segítségnyújtást végző dolgozói útján rendszeresen ellenőrzi. (2)

(4) Az ápolási díj megállapításáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

(5) Az ápolási díjra való jogosultságot az Sztv. 42.§ (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni akkor is, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti. E tekintetben a kötelezettség nem teljesítésének minősül,

a) ha az ápoló az ápoltat rendszeresen napi 4 órát meghaladóan magára hagyja,

b) ha az ápoló az ápolt egészségügyi állapotának megfelelő gondozási cselekményeket nem, vagy nagymértékben hiányosan végzi el,

c) ha az ápoló az ápoltat bántalmazza,

d) ha az ápoló az ápolt étkeztetését, vagy a lakás rendben tartását, a mosási, tisztálkodási feladatokat ismételten elhanyagolja.

(6) (7)   Az ápoló kötelezettségeinek teljesítése ellenőrzésében az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ házi segítségnyújtást végző dolgozói az alábbiak szerint közreműködnek (2) :

a) a házi segítségnyújtást végző dolgozó havonta előre meg nem határozott időpontban megjelenik az ápolt lakásán, és elbeszélget az ápolttal,

b) az ellenőrzés alkalmával környezettanulmányt készít az önkormányzat számára a tapasztaltakról.


Átmeneti segély

19. § (8)  (1) Önkormányzati segélyben részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a.

(2) Az önkormányzati segély évente négy esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott segély legmagasabb összege a mindenkori nyugdíjminimum 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított önkormányzati segélyek együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200%-át. Az eseti támogatásként nyújtott önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szt. 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély - mivel a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 285.000,-Ft - összege: 28.500,-Ft.

(4) Az önkormányzati segély iránti kérelem ügyében Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. Az átruházott hatáskörök felsorolását az SZMSZ tartalmazza.


Eseti gyógyszer hozzájárulás


19/A.§ (7)   (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 250%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.”


20. §(8) 


21. § (8)II. Természetben nyújtott ellátások


Köztemetés

22. § (2) (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48.§-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha a temetésre köteles

-egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre köteles

- egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha a temetésre köteles

- egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el.
Közgyógyellátás

23. § (8)  Az Szt. 50. § (1) (2) bekezdésében foglaltakon túl az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinél

a) az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, továbbá

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.

A méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem ügyében a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. Az átruházott hatáskörök felsorolását az SZMSZ tartalmazza

III.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


24. § (1) (7)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként az önkormányzat által fenntartott Dr. Horváth Tibor Szociális Központ (9737 Bük, Baross G. u.11.) intézmény útján (2)

a) étkeztetést,

b) házi segítségnyújtást,

c) családsegítő szolgáltatást és

d) idősek nappali ellátását biztosít.

(2) (2)

25.§ (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében az Sztv. 92.§-ában meghatározottak szerint szolgáltatástervezési koncepciót készít.

 (2) Az önkormányzat e rendeletben és a szolgáltatási koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) a polgármester

b) a Szociális és Egészségügy Bizottság elnöke

c) a Pénzügyi bizottság elnöke,

d) (7)   az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője (2)

e) a szociális ügyintéző

f) a Csodaország Óvoda vezetője és gyermekvédelmi felelőse

g) a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola igazgatója és gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse

h) a Büki Művelődési- és Sportközpont, Könyvtár vezetője

i) a háziorvosok, a gyermekorvos,

j) a védőnők,

k) a büki rendőrőrs őrsparancsnoka,

l) az egyházak képviselői,

m) a horvát és a német kisebbségi önkormányzat elnöke,

n) a nyugdíjas klub elnöke.


(4) (7)   A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal köteles ülést tartani, melynek összehívásáról a polgármester gondoskodik. Az ülésen az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője elnököl. A Szociálpolitikai Kerekasztal működésének rendjét tagjai határozzák meg. (2)

(5) (7)  A Szociálpolitikai Kerekasztal működése során az ügyviteli feladatokat az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ ezzel megbízott dolgozója látja el. (2)


Étkeztetés

26. § (1) (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-ában meghatározott étkeztetésre jogosult az a rászoruló,

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 150%-a.

 (2) Az (1) bekezdés szempontjából rászorulónak kell tekinteni:

a) a 70 éven felüli,

b) a beteg,

c) a fogyatékos

d) a szenvedélybeteg

e) a pszichiátriai beteg és a

f) hajléktalan kérelmezőt.

(3) Az ellátás módja lehet:

a) helyben étkeztetés;

b) étkezés elvitele saját erőből;

c) étkezés házhoz szállítással.

(4) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.

(5) (7)  Az önkormányzat az étkeztetést az általa működtetett a Horváth Tibor Szociális  Központ intézményen keresztül szervezi meg. (2)


Házi segítségnyújtás

27. § (2) (7)   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§-a szerinti házi segítségnyújtást az önkormányzat a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményen keresztül szervezi meg.


Családsegítés

28. § (2) (7)   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-a szerinti családsegítést az önkormányzat a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményen keresztül szervezi meg.Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

29. § (1) Az idősek nappali ellátása a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, nagykorú, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, az Sztv 65.§-a szerint.

(2) Az önkormányzat az idősek nappali ellátása keretében biztosítja az étkezés igénybevételének lehetőségét is.

(3) (7)  Az önkormányzat a nappali ellátást az általa működtetett az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézményen keresztül szervezi meg. (2)


Eljárási szabályok

(étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgáltatás és nappali ellátás)

30. § (1) (7)   A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért az e rendelet 1. számú mellékletében megállapított térítési díjat kell fizetni, kivéve a családsegítést és a nappali ellátást (Idősek Klubja), melynek igénybe vétele térítésmentes. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel. (2)

(2) A személyi térítési díj összege

a) 10% -kal csökkenthető, ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem éri el,

b) 20%-al csökkenthető, ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem éri el,

c) 30%-kal csökkenthető, ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem éri el.

c) A szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) (7)  A (2) bekezdés szerinti ügyben az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője dönt. (2)

31. § (2) (1) (7)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) (7)  A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője a kérelem benyújtását követő harminc napon belül dönt, és erről értesíti a kérelmezőt.

(3) (7)  A Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.


32.§ (2) (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint kell előterjeszteni.

(2) A kérelmet a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, szóbeli kérelem esetén a nyomtatványt ki kell tölteni.

33. § (2)

34. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt;

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki;

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza;

d) a nappali ellátásban részesülő ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a házirendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti;

e) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.

(2) (2) (4) (7)  Az ellátás megszüntetéséről a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. Döntése ellen a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz lehet fordulni.

35.§ Az Sztv. 115.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben (ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri) az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz fordulhat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a térítési díj összegéről határozattal dönt.

IV.


Szakosított ellátások


Ápolást-gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)

36.§ (2) (7)  A Dr. Horváth Tibor Szociális Központ intézmény keretein belül működő Idősek Otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy helyezhető el.Eljárási szabályok (idősek otthona)

37.§ (1) (2)

(2) Az ellátás iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint kell előterjeszteni.

(3) (7)   Az ellátásra iránti kérelemről az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője dönt, és jogosult megkötni az ellátásra vonatkozó megállapodást. (2)

(4) (7)  Az idősek otthona intézményi ellátásért az e rendelet 2. számú mellékletében megállapított térítési díjat kell fizetni. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ vezetője állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel. (2)

(5) Az Sztv. 115.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben (ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri) az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz fordulhat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a térítési díj összegéről határozattal dönt.


V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

38. § (1) E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Szociális Igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 4/2007.(II.13.) rendelet, valamint az azt módosító 19/2007.(XII.18.) sz. rendelet, 6/2008.(IV.30.) sz. rendelet,  9/2008.(VIII.27.) sz. rendelet,  16/2008.(XII.16.) sz. rendelet és 3/2009. (IV.01.) sz. rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelt hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítését célzó szociális támogatások jogosultsági feltételeiről, formáiról és az adósságkezelés rendjéről szóló 10/1998.(IX. 28.) önkormányzati rendelet.


Bük, 2010. február 08.


Horváth Lajos s.k.                                Dr. Tóth Ágnes  s.k.

                                    polgármester                                             jegyző

(1) Módosította: a 12/2010. (VII. 6.) rendelet, hatályos 2010. július 6. napjától.

(2) Módosította: a 3/2011. (II. 15.) rendelet, hatályos 2011. március 1. napjától

(3) Módosította: a 7/2011. (III. 29.) rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától

(4) Módosította: a 15/2011. (VI. 28.) rendelet, hatályos 2011. július 1. napjától

(5)  Módosította: a 15/2011. (VI. 28.) rendelet, hatályos 2011. szeptember 1. napjától

(6)  Módosította: a 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. április 1. napjától

(7)  Módosította: a 6/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. június 1. napjától

(8)  Módosította: a 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. napjától
Az egységes szerkezet hiteléül:


Dr. Tóth Ágnes

jegyző
1. számú melléklet

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2/2010.(II.16.) sz. rendelethez (3)

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 235,-Ft+ÁFA/adag

A kiszállítás díja:110,-Ft/adag


A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 220,-Ft/gondozási óra


2. számú melléklet

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2/2010. (II.16.) sz. rendelethez (3)

Az Idősek Klubja (nappali ellátás) intézményi térítési díja: 0,-Ft/hó, 0,-Ft/nap


Az idősek otthona intézményi térítési díja: 66.000,-Ft/hó, 2.200,-Ft/nap


3. számú melléklet

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló

2/2010. (II.16.) sz. rendelethez (8) KÉRELEM

önkormányzati segély megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.......fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név

születési hely év, hó, nap

anyja neve

rokonsági fok


II. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa

kérelmező

közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból, foglalkoztatási jogviszonyból származótársas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származóalkalmi munkavégzésből származótáppénz, gyed, gyes, gyet, családi pótléknyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokönkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások egyébÖsszesen
III. Vagyoni helyzet:

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

B) Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.


III. A rendkívüli élethelyzet, amelyre tekintettel az önkormányzati segélyt kéri:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

III. Az elhunyt személyes adatai:

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................


........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
Tájékoztató:

1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell:

- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal

(pl. munkáltatói igazolás) történik.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ szerint:

"(2) A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

2. A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot kell csatolni, ha elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik.Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott módon vissza kell térítenem.


Bük, ...........év.......................hó.....nap.

                                                                                  ....................................................................

                                                                                                         kérelmező4. számú melléklet a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2/2010. (II.16.) sz. rendelethez


Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

 (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)

 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:


 Név:


 Születési neve:


 Anyja neve:


 Születési helye, időpontja:


 Lakóhelye:


 Tartózkodási helye:


 Állampolgársága:


 Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:


 Társadalombiztosítási Azonosító Jele:


 Tartására köteles személy


 a) neve:


 b) lakóhelye:


 Telefonszáma:


 Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)


 a) neve:


 b) lakóhelye:


 c) telefonszáma:


 Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:


 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri


 2.1. alapszolgáltatás


 étkeztetés

 □

 házi segítségnyújtás

 □

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 □

 támogató szolgáltatás

 □

 2.2. nappali ellátás


 idősek nappali ellátása

 □

 fogyatékosok nappali ellátása

 □

 demens személyek nappali ellátása

 □

 2.3. átmeneti ellátás


 időskorúak gondozóháza

 □

 fogyatékos személyek gondozóháza

 □

 pszichiátriai betegek átmeneti otthona

 □

 szenvedélybetegek átmeneti otthona

 □

 hajléktalan személyek átmeneti szállása

 □

 2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény


 pszichiátriai betegek otthona

 □

 fogyatékos személyek otthona

 □

 hajléktalan személyek otthona

 □

 szenvedélybetegek otthona

 □

 idősek otthona

 □

 a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények alapján] kéri

 □

 b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri

 □

 ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata

 □

 bb) az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít

 □

 bc) az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan

 □

 bd) az ellátást igénylő egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül

 □

 be) az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

 □

 bf) az ellátást igénylő egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági
nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül

 □

 bg) az ellátást igénylő egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szak véleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

 □

 2.5. rehabilitációs intézmény


 pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

 □

 szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

 □

 fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

 □

 hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

 □

 2.6. lakóotthon


 fogyatékos személyek lakóotthona

 

 ápoló-gondozó célú

 

 rehabilitációs célú

 

 pszichiátriai betegek lakóotthona

 

 szenvedélybetegek lakóotthona

 

 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:


 3.1. Étkeztetés

 □

 milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:


 milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:


 az étkeztetés módja:


 helyben fogyasztás

 □

 elvitellel

 □

 kiszállítással

 □

 diétás étkeztetés

 □

 3.2. Házi segítségnyújtás

 □

 milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:


 milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:


 milyen típusú segítséget igényel:


 segítség a napi tevékenységek ellátásában

 □

 bevásárlás, gyógyszerbeszerzés

 □

 személyes gondozás

 □

 egyéb, éspedig ........................

 □

 3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele

 □

 milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:


 3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele

 □

 milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:


 milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:


 milyen típusú segítséget igényel:


 szállító szolgáltatás

 □

 személyi segítő szolgáltatás

 □

 3.5. Nappali ellátás

 □

 milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:


 étkeztetést igényel-e: igen □ (normál □ diétás □) nem □


 milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:


 egyéb szolgáltatás igénylése:


 3.6. Átmeneti elhelyezés

 □

 milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:


 milyen időtartamra kéri az elhelyezést:


 milyen okból kéri az elhelyezést:


 3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény


 milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:


 határozott (annak ideje) ......................

 □

 határozatlan

 □

 soron kívüli elhelyezést kér-e:

 □

 ha igen, annak oka:


 3.8. Megjegyzések

 3.8.1. Házi segítségnyújtás és idősek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén - ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik - a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

 3.8.2. Amennyiben az idősotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik, a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleménye,

 bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról,

 bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzőjének igazolása a közművesítés hiányáról,

 bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata,

 be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról,

 bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.

 Dátum:


 Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása: